Теорія та філософія права

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Ничка Ю. В.ЮРД-1Г, ЮРД-1Д
116доцент Добрянський С. П.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13
116Стецик Н. В.ЮРД-14, ЮРД-15, ЮРД-16
116професор Косович В. М.ЮРД-17, ЮРД-18, ЮРД-18
116доцент Раданович Н. М.ЮРД-1А, ЮРД-1Б, ЮРД-1В

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЮРД-1ГМочерад А. М., Ничка Ю. В.
ЮРД-1ДНаконечна А. М., доцент Настасяк І. Ю.
116ЮРД-1АНаконечна А. М., професор Рабінович П. М.
ЮРД-1Вдоцент Раданович Н. М., Стецик Н. В.
ЮРД-1Бдоцент Гудима Д. А., Мочерад А. М.
116ЮРД-17професор Косович В. М., Наконечна А. М.
ЮРД-18Мочерад А. М., доцент Добрянський С. П.
ЮРД-19професор Косович В. М.
116ЮРД-14доцент Добрянський С. П., професор Косович В. М.
ЮРД-15Наконечна А. М., доцент Настасяк І. Ю.
ЮРД-16Мочерад А. М.
116ЮРД-11Стецик Н. В., доцент Настасяк І. Ю.
ЮРД-12доцент Раданович Н. М.
ЮРД-13доцент Настасяк І. Ю.

Опис курсу

Програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія та філософія права» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 08 «право» напряму підготовки 081 «право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності функціонування та розвитку прав людини, права та держави.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Теорія та філософія права» пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Етика (загальна і професійна)», «Римське приватне право», «Соціологія (загальна і правова)», «Судові і правоохоронні органи України», «Історія політичних і правових учень», галузеві юридичні дисципліни.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів: Змістовний модуль 1. «Філософські засади права», Змістовний модуль 2. «Теоретичні засади позитивного (юридичного) право».

 1. Мета і завдання навчальної дисципліни.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія права і держави» є формування знань про сутність, зміст і форми держави і права, їх особливості в українському суспільстві.

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія та філософія права» є напрацювання вміння використовувати категоріальний апарат юридичної науки в професійній діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

– визначення понять про державу, право та інші державно-правові явища;

– основні риси, властивості, принципи, різновиди державно-правових явищ;

– загальні закономірності виникнення, структури, функціонування і розвитку

державно-правових явищ;

вміти:

формулювати визначення основних понять державно-правових явищ;

– відшуковувати юридичні норми, що підлягають застосуванню, встановлювати їх

структуру, справжність, правомірність, межі дії тощо;

– застосовувати способи тлумачення права: (мовний, систематичний, цільовий,

функціональний тощо) для з’ясування та роз’яснення юридичних норм, що

підлягають застосуванню і реалізації;

– здійснювати юридичну кваліфікацію фактів;

– аналізувати юридичні акти на предмет встановлення їх юридичних властивостей та

видів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться в І семестрі – 150 годин / 5 кредитів ECTS/, в ІІ семестрі – 150  годин / 5 кредитів ECTS/

 

 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

2.1. Змістовний модуль 1. «Філософські засади права»складається із двох тем.

Тема 1. Філософські засади праворозуміння

 

 1. Слово «право» як назва різних явищ.
 2. Категорія праворозуміння.
 3. Плюралістичність праворозуміння та її чинники.
 4. Класифікація праворозумінь.

Тема 2. Природне право: загальна характеристика

 1. Основоположні права людини як фундамент сучасного «природного» права: поняття, ознаки.
 2. Класифікація основоположних прав людини.
 3. Міжнародні стандарти та гарантії основоположних прав людини.
 4. Межі здійснення основоположних прав людини.
 5. Основоположні обов’язки людини: поняття, види.
 6. Верховенство права як домінування основоположних прав людини в суспільному житті.
 7. Сучасні тенденції розвитку основоположних прав та обов’язків людини.

 

Змістовний модуль 2. «Теоретичні засади позитивного (юридичного) право» складається із сімнадцяти тем.

 Тема 3. Держава: загальнотеоретична характеристика

 1. Встановлювані державою обов’язкові правила поведінки як фундамент позитивістського (нормативістського) праворозуміння.
 2. Держава: загальне поняття, ознаки, сутність.
 3. Основні концепції виникнення держави на різних етапах розвитку людства.
 4. Історична типологія та інші класифікації держав.
 5. Загальні функції держав: поняття, види. Правові форми здійснення функцій держави.
 6. Взаємодія держави з іншими суб’єктами політичної системи суспільства.

Тема 4. Демократична, соціальна, правова, держава

в громадянському суспільстві: сучасні концепції

 1. Громадянське суспільство: поняття, ознаки.
 2. Демократична держава: поняття, ознаки, принципи.
 3. Соціальна держава: поняття, ознаки, принципи.
 4. Правова держава: поняття, ознаки, принципи.
 5. Функції сучасної демократичної держави соціально-правової орієнтації.

Тема 5. Форма держави

 1. Форма держави: поняття, її елементи, зв’язок із історичним типом держави.
 2. Державне правління: поняття, ознаки, особливості її сучасних різновидів.
 3. Державний устрій: поняття, ознаки, сучасні різновиди.
 4. Державний режим: поняття, ознаки, сучасні різновиди.

Тема 6. Механізм і апарат держави

 1. Механізм держави та апарат держави: поняття, ознаки, склад.
 2. Апарат сучасної демократичної держави соціально-правової орієнтації: принципи організації та діяльності.
 3. Органи держави: поняття, ознаки, класифікація.
 4. Державні службовці: поняття, види.

Тема 7. Обєктивне право

 1. Об’єктивне право: поняття, ознаки, сутність.
 2. Основні концепції виникнення об’єктивного права.
 3. Загальні функції права: поняття, класифікація.
 4. Принципи права: поняття, ознаки, види. Їх різновиди у сучасній демократичній державі соціально-правової орієнтації.
 5. Національне право та міжнародне право: співвідношення та взаємодія.

 Тема 8. Система права

 1. Система права: поняття, ознаки, структура.
 2. Галузі права: поняття, види. Предмет і метод правового регулювання як критерії їх утворення та розмежування.
 3. Право приватне та право публічне.
 4. Інститут права: поняття, види.
 5. Норма права: поняття, ознаки, структура.
 6. Нормативно-правовий припис: поняття, структура, його співвідношення та взаємодія із нормою права.
 7. Класифікація норм права і нормативно-правових приписів.

Тема 9. Правотворчість. Форми (джерела) права, їх система.

 1. Правотворчість (нормотворчість): поняття, ознаки, види, стадії.
 2. Принципи правотворчості у демократичній державі соціально-правової орієнтації: поняття, види.
 3. Правотворча техніка: поняття, склад (елементи). Юридична мова.
 4. Форми (джерела) права: поняття, ознаки, різновиди.
 5. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки.
 6. Нормативно-правовий договір: поняття, ознаки, різновиди.
 7. Правовий прецедент: поняття, ознаки, різновиди.
 8. Співвідношення норми права та нормативно-правового припису зі статтею та її фрагментами (частиною, пунктом, параграфом) нормативно-правового акту та інших форм (джерел) права.
 9. Правовий звичай, правова доктрина, релігійні джерела як форми (джерела) права.
 10. Система джерел права: поняття, ознаки, елементи.

Тема 10. Система нормативно-правових актів.

 1. Система нормативно-правових актів: поняття, ознаки, елементи, особливості в Україні.
 2. Система законодавства: поняття, структура. Особливості системи законодавства в Україні.
 3. Закон: поняття, ознаки, види. Особливості законів в Україні.
 4. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, ознаки, види в Україні.
 5. Співвідношення та взаємодія системи права, системи джерел права, системи нормативно-правових актів та системи законодавства в Україні.
 6. Систематизація нормативно-правових актів: поняття, форми, способи.

 Тема 11. Чинність (дія) нормативно-правових актів.

 1. Чинність (дія) нормативно-правових актів: поняття та основні параметри.
 2. Порядок (правила) встановлення та визначення моментів набрання, призупинення та втрати чинності різними видами нормативно-правових актів в Україні.
 3. Напрями дії в часі нормативно-правових актів: поняття, різновиди. Його законодавча регламентація в Україні.
 4. Чинність (дія) нормативно-правових актів у просторі. Її законодавча регламентація в Україні.
 5. Чинність (дія) нормативно-правових актів за колом осіб (суб’єктів). Її законодавча регламентація в Україні.

 Тема 12. Правовий статус особи.

 1. Правовий статус особи: поняття, ознаки,
 2. Суб’єктивне юридичне право та юридичний обов’язок: поняття, ознаки.
 3. Сучасні тенденції розвитку правового статусу особи.
 4. Проблеми реалізації правового статусу особи в Україні.

Тема 13. Правовідносини

 1. Правовідносини: поняття, ознаки, склад (структура).
 2. Класифікація правовідносин.
 3. Суб’єкти правовідносин: поняття, види, їх правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.
 4. Об’єкти правовідносин: поняття, види.
 5. Юридичний зміст правовідносин. Різновиди суб’єктивного юридичного права та юридичного обов’язку.
 6. Юридичні факти: поняття, ознаки, класифікація, значення.
 7. Строки у правовідносинах.
 8. Юридична презумпція, юридична фікція, юридична преюдиція, юридична аксіома: поняття, види, значення.

Тема 14. Реалізація та застосування норм права (нормативно-правових приписів).

 1. Правомірна поведінка: поняття, критерії, види, соціальне значення.
 2. Реалізація норм (приписів) права: поняття, ознаки, форми.
 3. Застосування норм (приписів) права: поняття, ознаки, передумови (підстави).
 4. Стадії застосування норм (приписів) права.
 5. Основні вимоги правильного застосування норм (приписів) права.
 6. Правозастосувальні акти: поняття, ознаки, види, структура.
 7. Прогалини (вакуум) в об’єктивному праві та засоби їх подолання у правозастосувальній діяльності.
 8. Колізія (конкуренція) між нормами (приписами) права: поняття, види та засоби їх подолання у правозастосувальній діяльності.

Тема 15. Тлумачення правових приписів.

 1. Тлумачення правових приписів: поняття, причини, мета.
 2. Тлумачення-з’ясування правових приписів: поняття, види.
 3. Способи тлумачення-з’ясування правових приписів.
 4. Тлумачення-роз’яснення правових приписів: поняття, види.
 5. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, ознаки, види.

Тема 16. Юридична відповідальність за правопорушення.

 1. Неправомірна (протиправна) поведінка та правопорушення: їх поняття, ознаки, соціальне значення, склад.
 2. Види правопорушень. Основні причини їх вчинення.
 3. Зловживання правом: поняття, значення, причини.
 4. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види. Підстави настання та застосування юридичної відповідальності.
 5. Цілі та функції юридичної відповідальності. Принципи її законодавчого встановлення та принципи застосування.
 6. Обставини, що виключають юридичну відповідальність, та обставини, які звільняють правопорушника від юридичної відповідальності.

 Тема 17. Правова свідомість та правова культура.

 1. Правова свідомість: поняття, структура, різновиди, функції.
 2. Деформація правосвідомості: поняття, форми.
 3. Право та правосвідомість: співвідношення і взаємодія.
 4. Правова культура особи: поняття, різновиди. Правове виховання: поняття, форми, засоби.

Тема 18. Правове регулювання та суспільство: загальна характеристика

 1. Правове регулювання: поняття, види, стадії.
 2. Механізм правового регулювання: поняття, елементи.
 3. Юридична практика: поняття, види.
 4. Ефективність правового регулювання: поняття, складові показники, передумови.
 5. Право та держава: співвідношення та взаємодія.
 6. Право та економіка: співвідношення та взаємодія.
 7. Право і політика: співвідношення та взаємодія.
 8. Право, мораль, релігія та інші соціальні регулятори: співвідношення та взаємодія.

Тема 19. Сучасні правові системи.

 1. Правова системи суспільства: поняття, ознаки, основні елементи
 2. Структура правової системи суспільства: її інституційна, функційна та нормативна частини.
 3. Типологізація (класифікація) сучасних правових систем.
 4. Романо-германський тип правової системи.
 5. Англо-американський тип правової системи.
 6. Сучасна правова система України: її типологічна належність, сучасний стан та перспективи розвитку.
 7. Міждержавний тип правової системи. Правова система Європейського Союзу. Правова система Ради Європи.

 

 

Рекомендована література

 1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015.
 2. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2013.
 3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008.
 4. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009.
 5. Теорія держави і права : підручник / за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2015.

Матеріали

Лабораторні заняття з дисципліни Теорія права та держави

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму