Міжнародні стандарти прав людини та їхня імплементація в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Раданович Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924ЮРДC-51доцент Раданович Н. М.

Опис курсу

Мета: ознайомлення та засвоєння студентами основних міжнародних стандартів прав людини, які закріплені у міжнародних актах про права людини, зокрема Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, та особливостей їх втілення в правовій системі України

Предмет: міжнародні стандарти прав людини, їх джерела, структура, стан відповідності сучасного законодавства України та практики його застосування міжнародним стандартам прав людини.

Зміст: загальна характеристика міжнародних стандартів прав людини, поняття, зміст, види, стадії та принципи  імплементаційної діяльності держави, «праволюдинні» міжнародні договори як об’єкт національної імплементаційної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти прав людини та їхня імплементація в Україні»  здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

  • природу, структуру, джерела, особливості різновидів міжнародних стандартів прав людини;
  • чинники, якими обумовлюється імплементаційна діяльність держави (основні концепції співвідношення міжнародного і національного права: монізму, дуалізму, взаємодії);
  • особливості міжнародних договорів про права людини, якими визначається специфіка їх національної імплементації;
  • основні форми імплементації державою міжнародних стандартів прав людини.

 Вміти:

  • надавати консультації та інформаційні довідки про зміст міжнародних стандартів прав людини;
  • надавати консультації та експертні висновки про відповідність чинних законів України та їх проектів міжнародним стандартам прав людини;
  • розробляти пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність з міжнародними стандартами прав людини.