Права людини у прецедентній судовій практиці

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Стецик Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЮРДC-51Стецик Н. В.

Опис курсу

Мета: ознайомлення та засвоєння студентами знань, вмінь та навиків щодо прецедентної судової практики у сфері прав людини.

Предмет: природа, функції, особливості застосування, створення та зміни прецедентної судової практики у сфері прав людини, основні правові позиції у сфері прав людини Конституційного Суду України,  Верховного Суду (України), Європейського Суду з прав людини

Зміст: теоретичні аспекти прецедентної судової практики у сфері прав людини; прецедентна судова практика у сфері прав людини в національних та міждержавних правових системах; основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Конституційного Суду України; основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Верховного Суду (України); основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини;

 

У результаті вивчення дисципліни «Прецедентна судова практика у сфері прав людини» здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

 • природу, функції, особливості створення, застосування та зміни прецедентної судової практики у сфері прав людини, особливості прецедентної судової практики у сфері прав людини в основних правових системах англо-американського та романо-германського типу;
 • основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Конституційного Суду України;
 • основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Верховного Суду (України);
 • основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини;

 Вміти:

 • відшуковувати, застосовувати та тлумачити у юридичних справах правові позиції щодо прав людини;
 • надавати консультації та інформаційні довідки щодо змісту правових позицій у сфері прав людини в практиці Конституційного Суду України, Верховного Суду (України), Європейського Суду з прав людини;
 • розробляти пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України з врахуванням та відповідно до прецедентної практики у сфері прав людини Конституційного Суду України, Верховного Суду (України), Європейського Суду з прав людини.

визначати відповідність чинного законодавства України у сфері прав людини прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини, відповідність правових позицій у сфері прав людини Конституційного Суду України, Верховного Суду України правовим позиціям Європейського Суду з прав людини.

Рекомендована література

Базова

 1. Дудаш Т. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. / Т. Дудаш. – К.: Алерта, 2016. – С. 389-398
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р., зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 11 та Протоколом № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
 3. Фулей Т. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – С. 127-143 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.osce.org/uk/ukraine/232716?download=true
 4. Шевчук С. В. Судовий захист прав людини: практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2006. 848 с.

 

Допоміжна

 

 1. Басовська К. Практика Європейського cуду з прав людини щодо застосування статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на життя) / К. Басовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 93. – С. 84-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_93_25
 2. Буткевич В. Г. Особливості з’ясування правового змісту ст. 3 ЄСПЛ та застосування основних стандартів. – В кн.: Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – К. : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». – С. 791-895.
 3. Гнатовський М. М. Застосування ст. 3 ЄКПЛ Європейським судом з прав людини та практика Європейського комітету з питань запобігання катуванням. – В кн.: Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – К. : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». – С. 30-49
 4. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К. : Ред. журн. «Право України», 2011. — Дод. до журн. «Право України». Вип. 1, ч. 1–2 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань : у 3 ч. – 2011. – 936 с., Вип. 1, ч. 3 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань: у 3 ч. – 2011. – 560 с.
 5. Законодавство України проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Науково-практичний коментар. Хавронюк М.І., Гацелюк В.О. – Київ: ВАІТЕ, 2014. – 320 с.
 6. Маланчук Б. А. Загальні положення та основні засади тлумачення права на заборону катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання // Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності: науково-практичний посібник для суддів / За заг. ред. проф. Маляренка В.Т. – К.: «К.І.С», 2011. – С. 9-40
 7. Пушкар П. В. Заборона катувань та інші форми жорстокого поводження чи покарання: застосування практики Європейського суду з прав людини. – В кн.: Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – К. : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». – С. 50-116.Бедь В. В. Міжнародно-правове закріплення свободи совісті / В. В. Бедь // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 349-353. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2011_1_90
 8. Вдовіченко С. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду / С. Вдовіченко, В. Кампо // Вісник Конституційного Суду України. – 2012. – № 4. – С. 55-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2012_4_10
 9. Вдовіченко С. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду (Продовження) / С. Вдовіченко, В. Кампо // Вісник Конституційного Суду України. – 2012. – № 5. – С. 60-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2012_5_12
 10. Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення: монографія / Д. О. Вовк. – Харків: Право, 2009. – 224 с. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2010/Vovk_2009.pdf
 11. Ворона В. А. Право на евтаназію як складова права людини на життя / В. А. Ворона // Право України. – 2010. – № 5. – С. 199-205. – Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua/period/article/6418/%C2
 12. Головатий С. Рішення Європейського Суду з людських прав : “прецедентне право” чи прецедентна практика? // Право України. 2016. № 10. С. 70-80. https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_10_16/Holovaty_S_2016_10/
 13. Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України / А. С. Головін. – К. : Логос, 2011. – 307 с.
 14. Гранат М. Значення гідності людини у конституційному праві / М. Гранат // Український часопис конституційного права. – 2016. – № 1. – С. 59-65. – Режим доступу: http://www.constjournal.com/wp-content/uploads/2016/11/Granat-M.-Znachennya-gidnosti-lyudyny-u-konstytutsijnomu-pravi.pdf
 15. Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософські проблеми. – Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 428 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/3400440/Людська_гідність_у_праві_філософський_аспект
 16. Джим Мердок. Защита права на свободу мысли, совести и религии в рамках Европейской конвенции о защите прав человека. Серия пособий Совета Европы. – Воронеж: ООО Фирма «Элист», 2014 – 163 с. – Режим доступу: https://rm.coe.int/16806f14e7
 17. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. В. Г. Буткевича. – К. : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України».
 18. Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя» : у 3 кн. – 2011. – Кн. 2. – 1108 с.
 19. Європейський суд з прав людини: Матеріали практики (2005–2006). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук. – Серія ІІ. Коментарі прав і законодавства. Випуск 7. – К.: Фенікс, 2007. – 272 с.
 20. Завидняк В. І. Співвідношення понять “судовий прецедент” і “судова практика” // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 4-5. С. 162-166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2017_4-5_29
 21. Інформаційно-тематичний листок Європейського суду з прав людини щодо його рішень стосовно права на життя. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/8f952ed486a0c8b5c2257fa00020f2e3/$FILE/Інф_листок_право_на_життя.pdf
 22. Косович В. Судова практика як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Вип. 62. С. 14–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_62_4
 23. Лозінська С. В. До питання про релігійну свободу: міжнародно-правовий аспект / С. В. Лозінська // Університетські наукові записки. – 2007. – № 1. – С. 232-239. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_37
 24. Людська гідність: що ми розуміємо під «гідністю», «людиною» та «людською гідністю»? : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару «Людська гідність у праві Німеччини, Польщі та України» (Київ, 10 – 11 жовтня 2016) / відпов. ред. Б. Шлоер. – Харків : В деле, 2017. – 213 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B_SU73qUZTIVRzJ6WV8wbzluTk0/view
 25. Малишев Б. В. Судова практика: поняття, ознаки, структура // Часопис Київського університету права. 2005. № 2. С. 22–26. URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2005_2/2005_2.pdf
 26. Моткова О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини / О. Моткова // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 1. – С. 49-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2015_1_12
 27. Панкевич О. Заборона дискримінації: деякі загальнотеоретичні й філософсько-правові аспекти інтерпретації (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) / О. Панкевич // Вісник Національної академії правових наук України . – 2014. – № 3. – С. 20-31
 28. Петришин О. В. Судова практика як джерело права в Україні: проблеми теорії // Право України. 2016. № 10. С. 20–27.
 29. Посібник за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції – Захист права власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://unba.org.ua/assets/uploads/news/publikacii/Guide_Art_1_Protocol_1_UKR_-2019.pdf
 30. Посібник з європейського антидискримінаційного права: Агенція Європейського Союзу з питань основоположних прав Європейський суд з прав людини – Рада Європи. – Люксембург: Видавничий дім Європейського Союзу, 2011 р., Українське видання: ТОВ «К.І.С.», 2013. – 196 с.
 31. Правові висновки Верховного Суду України : наук.-практ. журн./ Верховний Суд України, ТОВ “Вид. дім “Ін Юре” ; голов. ред. В. І. Гуменюк. – Київ : Ін Юре, 2014, 2015
 32. Рабінович С. Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 5. – С. 97-111.
 33. Рекомендації щодо аналізу законодавства у сфері релігії або переконань, підготовлені Консультативної радою експертів БДІПЛ/ОБСЄ з питань свободи релігії або переконань за сприяння Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія), прийняті Венеціанською комісією на 59-му Пленарному засіданні (Венеція, 18-19 червня 2004 року), схвалені Парламентською асамблеєю на щорічному засіданні (Единбург, 5-9 липня 2004 року). – Режим доступу: http://www.osce.org/uk/odihr/176876?download=true
 34. Рішення Суду у справі Fábián v. Hungary [GC], no. 78117/13, 5 September 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-189062”]}
 35. Рішення Суду у справі Novoseletskiy v. Ukraine, no. 47148/99, 22 February 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_238
 36. Рішення Суду у справі Sovtransavto Holding v. Ukraine, no. 48553/99, ECHR 2002‑VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_043
 37. Романовский Г. Б. Гносеология права на жизнь / Г. Б. Романовский – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 370 c. – Режим доступу: http://iknigi.net/avtor-georgiy-romanovskiy/96803-gnoseologiya-prava-na-zhizn-georgiy-romanovskiy/read/page-1.html
 38. Селіванов А. О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного суду України: правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / А. О. Селіванов ; Акад. прав. наук України. – К. : Логос, 2005. – 104 с.
 39. Сорока Е. Правовые позиции Европейского суда по правам человека относительно эвтаназии // Legea şi Viaţa. – 2015. – 1/2 (277). – С. 118-121. – Режим доступу: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/35456
 40. Стецик Н. В. До питання про природу прецедентної судової практики // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 110-118http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2018_67_13
 41. Стецик Н. В. Природа гідності людини (на основі аналізу сучасних європейських конституцій та прецедентної практики конституційних судів) // Український часопис конституційного права. – 2018. – № 1. – С. 28-39 http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukjourcoml_2018_1_7
 42. Стецик Н. В. Прецедентна судова практика: до питання про співвідношення із суміжними поняттями // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 71. – С. 24-32 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2020_71_5
 43. Фулей Т., Федорович І. Порадник із запобігання та протидії дискримінації. Рада Європи, 2017
 44. Цомплак К. Гідність людини: сутність, зміст і передумови існування / К. Цомплак // Публічне право. – 2012. – № 4 (8). – С. 14-22. – Режим доступу: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/8/Complak.pdf
 45. Червяцова А. О. Право на життя та заборона катувань у рішеннях Європейського суду з прав людини: аналіз судової практики за статтею 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : навч. посібник / А.О. Червяцова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 308 с.
 46. Шишкіна Е. В. Розуміння людської гідності як ціннісноправової категорії в рішеннях Європейського суду / Е. В. Шишкіна // Український часопис міжнародного права. – 2012. – № 1-2. – С. 63-68. – Режим доступу: http://jusintergentes.com.ua/archives/2012/1-2/11.pdf
 47. Шишкіна Е. Людська гідність у контексті конституційного судочинства / Е. Шишкіна // Вісник Конституційного Суду України. – 2014. – № 1. – С. 105-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2014_1_26 8.
 48. Ярмол Л. В. Захист свободи віросповідання Європейським судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти) / Л. В. Ярмол, І. Б. Тучапець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. – 2015. – № 824. – С. 368-372. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_60
 49. Opinion № 20 “On the role of courts with respect to uniform application of the law”. URL: https://rm.coe.int/opinion-no-20-2017-on-the-role-of-courts-with-respect-to-the-uniform-a/16807661e3 (дата звернення: 29.09.2018)
 50. Siltala R. A Theory of Precedent: From Analytical Positivism to a Post-Analytical Philosophy of Law. Oxford: Hart Publishing. 2000. 267
 51. The Constitutional Status of Human Dignity, XIX Yerevan International Conference (Yerevan, 23-25 October 2014). – International Almanac “Constitutional Justice in the New Millenium”. – 2014. – Режим доступу: http://www.concourt.am/armenian/almanakh/almanac2014/almanac2014.pdf 
 52. The principle of respect for human dignity. Proceedings of the UniDem Seminar organised in Montpellier (France, 2-6 July 1998) in co-operation with the “Pôle Universitaire Européen de Montpellier et du Languedoc-Roussillon” and the Faculty of Law – C.E.R.C.O.P. University of Montpellier I. – Science and technique of democracy. – 1998. – № 26. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(1998)026-e

Матеріали

Практичне 1

Практичне 2

Практичне 3

Практичне 4

Практичне 5

Практичне 6

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус