Європейські стандарти права на справедливий суд

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Стецик Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета: ознайомлення та засвоєння студентами основних європейських стандартів права на справедливий суд, які закріплені у ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та у прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини; у юридичних документах Комітету Міністрів Ради Європи, Консультативної ради європейських суддів, Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії).

Предмет: європейські стандарти права на справедливий суд, інституційні стандарти, процесуальні стандарти, відповідність сучасного стану законодавства у сфері судочинства та практики його застосування європейським стандартам права на справедливий суд.

Зміст: загальна характеристика європейських стандартів права на справедливий суд; інституційні стандарти права на справедливий суд; процесуальні стандарти права на справедливий суд; реалізація європейських стандартів права на справедливий суд в Україні.

У результаті вивчення дисципліни «Європейські стандарти права на справедливий суд» здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

 • природу, структуру, джерела, особливості різновидів європейських стандартів права на справедливий суд, зміст та обсяг права на справедливий суд (зокрема, поняття «суд», право на доступ до суду, на виконання судового рішення, остаточність судового рішення та ін.);
 • інституційні стандарти (незалежність, безсторонність, незмінюваність, порядок формування і функціонування судових органів та ін.) права на справедливий суд;
 • процесуальні стандарти (процесуальні принципи розгляду та вирішення цивільних, кримінальних та інших категорій судових справ, тривалість судових процедур, обгрунтованість судових рішень та ін.) права на справедливий суд та його гарантій;
 • відповідність сучасного стану законодавства у сфері судочинства та практики його застосування європейським стандартам права на справедливий суд.

Вміти:

 • надавати консультації та інформаційні довідки про зміст європейських стандартів права на справедливий суд;
 • надавати консультації та експертні висновки про відповідність чинних законів України та їх проектів у сфері судочинства європейським стандартам права на справедливий суд;
 • надавати консультації та експертні висновки про відповідність конкретних судових проваджень у різних категоріях справ європейським стандартам права на справедливий суд;
 • розробляти пропозиції щодо наближення законодавства України до європейських стандартів права на справедливий суд.

Рекомендована література

Базова

 1. Віткаускас, Довидас. Захист права на справедливий суд відповідно до Європейської конвенції з прав людини : посібник для юристів / Довидас Віткаускас, Григорій Диков, Рада Європи. – 2-ге вид. – Рада Європи, 2018.– С. 46-50. – Режим доступу: https://www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2018/06/spravedlyviy-sud-ECHR_UKR.pdf
 2. Довідник із застосування статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Право на справедливий суд (кримінально-процесуальний аспект) ). – Рада Європи/ Європейський Суд з прав людини, 2014. – С. 14-22. – Режим доступу: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf
 3. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. / Т. І. Дудаш. – 2-ге вид., змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2014. – С. 237-244
 4. Посібник зі статті 6. Право на справедливий суд (цивільна частина). – Рада Європи/ Європейський Суд з прав людини, 2013. – С. 21-36. – Режим доступу: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_UKR.pdf
 5. Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. – A handbook for legal practitioners 2nd edition prepared by Dovydas Vitkauskas. – Council of Europe, 2017. – P. 59-105 – Режим доступу: https://rm.coe.int/protecting-the-right-to-a-fair-trial-under-the-european-convention-on-/168075a4dd

 

Допоміжна

 

 1. Бабкова В. С. Міжнародні стандарти як джерела судового права України / В. С. Бабкова // Право України. – 2015. – № 7 – С. 136–143. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10751/1/Babkova_136-143.pdf
 2. Бонтлаб В. В. Поняття та ознаки міжнародних стандартів цивільного судочинства в умовах сьогодення / В. В. Бонтлаб // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – No 1 (11) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15bvvvus.pdf
 3. Верба І. О. Міжнародні стандарти права на доступ до правосуддя: теоретико-правові засади / І. О. Верба // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – № 17. – С. 39-42. – Режим доступу: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc17/part_1/13.pdf
 4. Коруц У. З. Теоретичні аспекти регулювання права на справедливий судовий розгляд у національному праві та в практиці Європейського суду з прав людини / У. З. Коруц // Право і суспільство. – 2013. – № 6.2. – С. 371-375. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/2_88
 5. Матат Ю. Право на доступ до суду: європейська традиція та проблеми забезпечення в Україні / Ю. Матат // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2017. – № 6-2 (28). – С. 19-23. – Режим доступу: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/6/part_2/4.pdf
 6. Матат Ю.І. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини і реалізація в Україні / Ю. І. Матат // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2016. – Випуск 41. – Том 1. – С. 31-36. – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.41/part_1/9.pdf
 7. Москвич Л. М. Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні / Л. М. Москвич // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – Число 2. – С. 151-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2009_2_24
 8. Погорецький М. Право на справедливий суд / М. Погорецький, І. С. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 91. – С. 4-8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_91_3
 9. Подковенко Т. О. Стандарти справедливого суду відповідно до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / Т. О. Подковенко // Право і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 30-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_1_8
 10. Сопільник Р. Л. Правосуддя в контексті євроінтеграційних процесів / Р. Л. Сопільник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 116-126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_1_13
 11. Ткачук О. Витоки сучасного розуміння права на справедливий суд / О. Ткачук // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – Випуск 1/2. – С. 188-193. – Режим доступу: http://vjhr.sk/archive/2016_1_2/31.pdf
 12. Ткачук О. С. Класифікація елементів права на справедливий суд: національна теорія та практика Європейського Суду з прав людини / О. С. Ткачук // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – Вип. 1. – С. 71-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_1_16
 13. Трегубов Е. Л. Право на справедливий суд в практиці європейського суду з прав людини / Е. Л. Трегубов // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 358-363. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/htm_2010_1_58
 14. Чуприна Ю. Ю. Міжнародні стандарти ефективності судової влади / Ю. Ю. Чуприна // Теорія та практика державного управління. – 2011. – Вип. 1. – С. 446-452. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_71

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус