Українська мова за професійним спрямуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ArrayЮРД-1А, ЮРД-1Б, ЮРД-1В
132ArrayЮРД-14, ЮРД-15, ЮРД-16
132Ничка Ю. В.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13
132Ничка Ю. В.ЮРД-17, ЮРД-18, ЮРД-19
132Ничка Ю. В.ЮРД-1Г, ЮРД-1Д

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЮРД-1ГМочерад А. М.
ЮРД-1Д
132ЮРД-1АНаконечна А. М.
ЮРД-1БМочерад А. М.
ЮРД-1В
132ЮРД-17Ничка Ю. В.
ЮРД-18Мочерад А. М.
ЮРД-19Наконечна А. М.
132ЮРД-14Наконечна А. М.
ЮРД-15Мочерад А. М.
ЮРД-16
132ЮРД-11
ЮРД-12Ничка Ю. В.
ЮРД-13Наконечна А. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни студентами юридичного факультету 1 семестру навчання є українська правова мова.

Міждисциплінарні звʼязки: навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» повʼязана з такими навчальними дисциплінами як українське ділове мовлення, теорія держави і права, юридична техніка, юридична технологія.

Програма навчальної дисципліни для студентів юридичного факультету 1 семестру навчання складається з одного змістового модулю «Правова мова».

Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є забезпечити оволодіння студентами юридичної мовою та вироблення вмінь і навичок щодо її використання у професійному мовленні.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентами юридичного факультету 1 семестру навчання є:

вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у юридичній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу;

сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників;

виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

розвивати творче мислення студентів;

виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.

сформувати навички оперування фаховою термінологією у наукових текстах

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

особливості юридичної термінології та норми сучасної української юридичної мови й практично оволодіти ними;

види юридичних термінів;

правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;

влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній юридичній діяльності;

вміти:

сприймати, відтворювати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

Рекомендована література

 1. Артикуца Н. Проблеми і перспективи вивчення юридичної термінології / Н. Артикуца // Право України: – 1998. – № 4. – С.56-57.
 2. Артикуца Н. Термінологія законодавства і проблеми законодавчих дефініцій // зб. тез Міжнар. наук. конф. “Шості осінні юридичні читання” / Н. В. Артикуца. – Хмельницький : Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. “Шості осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 26-27 жовт.). Ч. 1, 2007 – С. 6-13
 3. Артикуца Н. Якість законодавчого тексту у світлі юридико-лінгвісничних вимог / Н. В. Артикуца. − Миколаїв: Сучасний вимір держави та права: зб. наук. праць; Одес. нац. юрид. акад., Миколаїв. навч. центр, 2008. – С. 30-32
 4. Арутюнова Н.Д. Функциональные типы языковой метафоры / Н.Д. Арутюнова // Серия литературы и языка. − № 4. – 1978. – Т. 37. – С. 333-343
 5. Вербенєц М. Б. Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. Б. Вербенєц ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – К., 2004. – 15 с.
 6. Головченко В.В. Юридична термінологія : довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 219 с.
 7. Дудаш Т. І. Юридична мова: посібник-практикум. – Львів, 2013. – 83 с.
 8. Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства: підручник / М.С. Зарицький. – К.: Політехніка, 2004. – 124 с.
 9. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие / Н.Н. Ивакина. – М.: БЕК, 1997. – 348 с.
 10. Клочко М.  Джерела походження та способи творення юридичних термінів України / М. Клочко // Вісник академії правових наук України. – 2009. – №4. – С. 223-231.
 11. Краснянская Т.И. К обоснованию понятия «напряженность слова» в судебной коммуникации / Т.М. Краснянская // Юрислингвистика-10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и Т.В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С. 35-38
 12. Красовская О.В. Судебная коммуникация: некоторые трудности взаимодействия / О.В. Красовская // Юрислингвистика-10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и Т.В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С. 42-45
 13. Кыркунова Л.Г. Судебная речь: методика работы над композицией / Л.Г. Кыркунова // Юрислингвистика-10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и Т.В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С.53-57
 1. Пыж А.М. Язык и право в свете юрислингвистики / А.М. Пыж // Юрислингвистика-10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и Т.В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С. 67-78
 1. Солодухина А.О. Солодухин О.А. Юридический диалог. Теория и практика / А.О. Солодухина, О.А. Солодухин. – М.: Экспертное бюро-М, 1998. – 128 с.
 2. Суперанская А.В. Общая терминология. Вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.В. Полольская, Н.В. Васильева; отв. ред. Т.В. Канделаки. – М.: Либроком, 2012. – 248 с.
 3. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: підручник / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К.: Знання, 2008. −
 4. Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав / С.П. Хижняк; под ред. Л.И. Баранниковой.− Саратов, 1997. – 245 с.
 5. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. − 2-ге видання. – К: Алерта, 2011. – 696 с.
 6. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-практическое пособие / Е.С. Шугрина. – М: Дело, 2000. – 272 с.
 7. Яцишин Н.П. Юридична термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень / Н.П. Яцишин // Термінознавство. – 2011. − №6. – С. 219-222.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму