Дудаш Тамара Іванівна

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: tamara.dudash@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

проблеми теорії права у зв’язку з герменевтикою, мова права, правова аргументація, європ. право у галузі прав людини

Курси

Публікації

НАУКОВІ СТАТТІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ
1. Дудаш Т. До питання про етимологію праворозуміння // Проблеми філософії права. – 2003. – Том 1. – С. 163-166
2. Дудаш Т.І. Правоназивання як вияв праворозуміння: історико-семіотичний екскурс // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 8. – С. 62-71
3. Дудаш Т. Правономінаційні закономірності як чинник праворозуміння (слов’яномовний аспект) // Юридична Україна. – 2004. – №7. – С. 8-16
4. Дудаш Т.І. Правоназивання: у пошуках лінгвістичних закономірностей…// Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – Вип. 18. – С 215-220
5. Рабінович П.М., Дудаш Т.І. Правоназви як прояв праворозуміння (за матеріалами індоєвропейської мовної сімї) // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 4. – С. 12-22 (у співавторстві)
6. Дудаш Т.І. Запозичення правоназв у світлі мовно-номінаційних закономірностей праворозуміння // Українське право. – 2005. – № 1. – С.224-237
7. Дудаш Т.І. Загальне праворозуміння: до характеристики мовнономінаційних закономірностей (за матеріалами дослідження китайсько-тибетської та далекосхідної мовних сімей) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 11. – С. 120-128
8. Дудаш Т.І. Загальне праворозуміння крізь призму закономірностей правоназивання (за матеріалами дослідження фінно-угорської мовної сімї) // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №3. – С. 20-23.
9. Дудаш Т., Сивий Р. Терміно-поняття «цивільне право» та «приватне право»: первинні значення та сучасна інтерпретація // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №4. – С. 54-58 (у співавторстві)
10. Дудаш Т. Праворозуміння: спроба герменевтичного аналізу // Юридична Україна. – 2007. – №4. – С. 19-26
11. Дудаш Т.І. Конституційна правоінтерпретація Верховного Суду США: спроба герменевтичного дослідження // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – №3. – С. 71-80
12. Дудаш Т. Офіційна правоінтерпретація Федерального конституційного суду Німеччини: герменевтичний аналіз // Юридична Україна.  2007.  №8.  С. 1018
13. Дудаш Т. Праворозуміння як прояв оцінювального пізнання: герменевтичний підхід // Актуальні проблеми державного будівництва: Збірник наукових праць. – Одеса, 2008. – №40. – С.75-82 (0,4 друк.арк.)
14. Дудаш Т.І. Правоінтерпретаційна діяльність Європейського суду з прав людини крізь призму герменевтики // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 12-23
15. Дудаш Т. Проблема праворозуміння: мовнономінаційний аспект (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім’ї) // Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Т. IV-V. – С. 125-135
16. Рабінович П., Дудаш Т. Практика Страсбурзького суду як навчальний предмет у системі юридичної освіти (львівський досвід) / П. Рабінович, Т. Дудаш // Юридична Україна. – 2009. – №4. – С. 4-9;
17. Дудаш Т. Деякі герменевтичні поняття у теоретичній та практичній юриспруденції // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. – 2010 – №50. – С. 19-24
18. Дудаш Т.Юридична природа рішень Єврпейського суду з прав людини (загальнотеоретичний аспект) // Право України. – 2010. – №2. – С. 173-179
19. Дудаш Т.Вплив праворозуміння органів конституційної юрисдикції на їх правотлумачну діяльність (Німеччина, США, Україна) // Право України. – 2010. – №4. – С. 199-205
20. Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у світлі праворозуміння Страсбурзького суду // Право України. – 2010. – №10. – С. 158-165
21. Дудаш Т. Влияние правопонимания органов конституционной юрисикции на их правоприменительную деятельность (Германия, США, Украина) // Право Украины. – 2011. − №1. – С. 307-313
22. Dudash T. The Influence of the Legal Thinking of Constitutional Jurisdiction Bodies on Their Law Interpretation Activity (Germany, the USA, Ukraine) // Law of Ukraine. – 2011. – No 1.− P. 252-257
23. Дудаш Т. Пілотні рішення Європейського суду з прав людини як інструмент розв’язання структурних проблем правових систем // Право України. – 2013. − №6. – С. 208-219
24. Дудаш, Т.І. До питання про ефективність захисту прав людини (на матеріалах пілотних рішень Страсбурзького суду) / Т.І. Дудаш // Вісник Національної академії правових наук: зб. наук. праць / редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2013. − № 2(73). – С. 26-36 (0,7 друк. арк.)
25. Дудаш Т. Проблеми перекладу рішень Європейського суду з прав людини з англійської мови на українську / Т. Дудаш // Право України. – 2015. – № 2. – С. 140-151 (0, 7 друк. арк.)
26. Дудаш Т. Правова аргументація: стан та перспективи дослідження / Т. Дудаш// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. – 2016. – Випуск 62. – С. 3–13
27. Дудаш Т. Правова аргументація: до питання про загалье поняття / Т. Дудаш // Право України. – 2016. – № 8. – С. 99–106
28. Рабінович П. Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження / П. Рабінович, Т. Дудаш // Вісник Національної академії правових наук України. – 2016. – № 2 (85). – С.8–20

НАУКОВІ СТАТТІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ З НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ТА З ІМПАКТ-ФАКТОРОМ
29. 1Дудаш Т.И. «Правоназвания» как закономерное проявление правопонимания (на материале исследования естественных языков) / Т.И. Дудаш // Вопросы правоведения. – 2013. – №3. – С. 123–147 (1,17 друк. арк.)
30. 2 Дудаш Т.И. Лингвистические и семиотические предпосылки правопонимания / Т.И. Дудаш // Право и политика. – 2015. – № 7 (187). – С. 1027-1039 (0,8 друк. арк.)
НАУКОВІ СТАТТІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ІНШИХ ВИДАННЯХ
31. 1. Дудаш Т. Правоназивання як вияв праворозуміння: до характеристики передумов та витоків // Міжнародний студентський науково-юридичний альманах VIVAT JUSTITIA! – 2004. – Вип.3. – С. 14-18
32. 2. Дудаш Т. До характеристики методології праворозуміння // Український правовий часопис.– 2004. –Вип. 7. – С. 44-47
33. 3. Дудаш Т. Правоназивання як «індикатор» праворозуміння (за матеріалами дослідження природних мов) // Міжнародний студентський науково-юридичний альманах VIVAT JUSTITIA! – 2005.- Вип..4. – С. 4-8
34. 4. Дудаш Т.І. Людиновимірність праворозуміння у площині мовнономінаційних процесів (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім’ї) // Матеріали І Всеукраїнського круглого столу з філософії права «Антропологія права: філософський та юридичний виміри». – Львів, 2006. – С. 159-179
35. 5. Рабінович П.М., Дудаш Т.І. Євросуд з прав людини про виборчі права // Правовий тиждень.  2007.  №37.  11 вересня.  С. 12 (у співавторстві)
36. 6.Рабінович П.М., Дудаш Т.І. Європейські стандарти виборчих прав (у світлі практики Страсбурзького суду). // Юридичний вісник України.  2007.  №36.  8-14 вересня.  С.13 (у співавторстві)
37. 7. Дудаш Т. Праворозуміння: антропологічна сутність // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Другого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 1-2 грудня 2006 року). – Львів: Край, 2007. – С. 131-144.
38. 8. Дудаш Т.І. Праворозуміння: герменевтична сутність // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. сатей V Всеукраїнської наук. конференції правників-початківців. – Львів; Одеса: Фенікс, 2008. – С. 10-13.
39. 9Дудаш Т.І. Герменевтико-антропологічна сутність правотлумачної діяльності органів конституційної юстиції України, Німеччини та США // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Другого всеукраїнського «круглого столу». – Львів: Край, 2008. – С. 131-142. (0,7 друк арк.)
40. 10. Рабінович П., Дудаш Т. Юридична освіта і практика Страсбурзького суду / П. Рабінович, Т. Дудаш // Юридичний вісник України. – 2009. – №16 (720). – С. 8
41. 11.Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: герменевтичний аналіз / Т. Дудаш // Практика Європейського суду з прав людини: загальнотеоретичні дослідження / П.М. Рабінович, С.П. Добрянський та інші. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини. – Вип.2. – С. 26-40
42. 12. Рабінович П.М, Дудаш Т.І. Навчальний курс «Практика Європейського суду з прав людини»: львівський досвід / П.М. Рабінович, Т.І. Дудаш // Практика Європейського суду з прав людини: загальнотеоретичні дослідження / П.М. Рабінович, С.П. Добрянський та інші. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини. – Вип.2. – С.130-139 (у співавторстві)
43. 13. Дудаш Т.І. Розуміння та пояснення в юриспруденції та у правовому регулюванні // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2009. – Вип. 50. – С. 146-151
44. 14Дудаш Т. Юридична природа та праворегулятивна функція рішень Європейського суду з прав людини // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Четвертого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 28-29 листопада 2008 року). – Львів: Край, 2009. – С. 80-88
45. 15Дудаш Т. Право на життя у практиці Страсбурзького суду / Т. Дудаш // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – 2011. − №2. – Книга 2. – С. 794-809
46. 16 Дудаш Т. Герменевтико-антропологічні засади правотлумачної діяльності Конституційного Суду України / Т. Дудаш // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Восьмого Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 7-8 грудня 2012 року). – Львів: Галицький друкар, 2013. – С. 145- 160
47. 17Дудаш Т.І. Шляхи вирішення структурних проблем правових систем держав-членів Ради Європи (за матеріалами пілотних рішень Європейського суду з прав людини) / Т.І. Дудаш // ІІ Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини : матеріали (м. Львів, 29 листопада – 1 грудня 2013 року). – Львів: Галицький друкар, 2013. – 32-43 с. (0, 8 друк. арк.)
48. 18Дудаш Т.І. Принципи судового захисту за ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та їх реалізація у практиці Європейського суду з прав людини / Т.І. Дудаш // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – 2013. – Вип. 3: Стаття 6 ЄКПЛ. Право на справедливий суд: у 3 ч. – Кн. 1. Ч. 2. – С. 1122-1141 (1, 31 друк. арк.)
49. 19Дудаш Т.І. Вплив антропологічних факторів на переклад юридичних текстів (на прикладі рішень Європейського суду з прав людини з англійської на українську мову) / Т.І. Дудаш // Статті учасників ювілейного Х Міжнародного круглого столу (м. Львів, 12 – 13 грудня 2014 року). − Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2015.
НАУКОВІ ПЕРЕКЛАДИ
50. 1Вінсент А. ДЕ Ґаєтано До питання про свободу совісті і релігії: стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право України. – 2015. – № 2. – С. 81-98 (у співавторстві з В. Гончаровим та О. Гарасимів) (0,4 друк. арк.)
КОМЕНТАРІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
51. 1. Дудаш Т. Коментар до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Корецький та інші проти України» // Юридичний вісник України. – 2008. – №24. – С. 14
52. 2. Дудаш Т. Наслідком «неякісності» Закону є встановлення правозастосовчими органами додаткових обмежень права на свободу об’єднань // Правовий тиждень. – 2008. – №24. – С.13
53. 3. Дудаш Т. Коментар до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Regent Company проти України» // Юридичний вісник України. – 2008. – №32. – С. 15
54. 4. Дудаш Т. Затримка у виконанні судових рішень не виправдовує невиконання зобов’язань, що випливать із ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / Т. Дудаш // Правовий тиждень. – 2009. – №32. – С.13
55. 5. Пропозиції з удосконалення конституційних гарантій прав людини і громадянина / С.О. Верланов, Д.А. Гудима, С.П. Добрянський, Т.І. Дудаш та ін. // Праці Лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Вип. 1. – 83 с.
56. 6. Прав людини і громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій / С.О. Верланов, Д.А. Гудима, С.П. Добрянський, Т.І. Дудаш та ін. // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія 1. Дослідження та реферати. – Вип. 18. − Львів: Край, 2008. – 70 с.
ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ
57. 1. Дудаш Т.І. Правоназви як закономірний прояв праворозуміння // Філософія права: проблеми та підходи. Навчальний посібник для студентів спеціальності „Правознавство” / За заг. редакцією П.М. Рабіновича. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С.92-118 (у співавтрстві)
58. 2. Дудаш Т.І. Права людини і правоназивання крізь призму герменевтико-лінгвістичного підходу // Права людини: соціально-антропологічний вимір. Колективна монографія: Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія І.: Дослідження та реферати. Випуск 13. – Львів: Світ, 2006. – С.83, 91-113 (у співавторстві)
59. 3. Дудаш Т.І. Праворозуміння крізь призму герменевтики / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / Редкол. Рабінович П.М. (гол. ред.) [та ін.]. – Серія 1. Дослідження та реферати. – Вип. 22. – Львів: Край, 2010. – 248 с.
60. 4. Права людини й оновлення Конституції України: Колективна монографія / Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 5. − 184 с.
61. 5Практика Європейського суду з прав людини: Навч.-практ. посібн. / Т.І. Дудаш. – К.: Алерта, 2013. – 368 с.
62. 6 Дудаш, Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посібн. / Т.І. Дудаш. – К.: Алерта, 2014. – 488 с. (28, 34 друк. арк.)
63. 7Дудаш Т.І. Юридична мова : посібник-практикум для вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Т.І. Дудаш. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 80 с. (4, 67 друк. арк.)
64. 8 Дудаш, Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посібн. / Т.І. Дудаш. – 3-тє видиння. – К.: Алерта, 2016. – 488 с. (28, 34 друк. арк.)

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ
65. 1. Дудаш Т. Праворозуміння: філософсько-методологічні підходи // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів “Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права, держави і політології”. – Одеса, 2003. – С. 30-34
66. 2. Дудаш Т.І. Декі аспекти етимології праворозуміння // Матеріали ІІ Міжнародної студентської наукової конференції “Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави”. – Львів, 2003. – С. 115-121
67. 3. Дудаш Т. Праворозуміння: герменевтико-лінгвістичний аспект // Тези доповідей і наукових повідомлень міжнародної студентської наукової конференції “Розвиток української правової системи за роки незалежності”. – Харків, 2004. – С. 59
68. 4. Dudash T. Lawnomimation as “Indicator” of Lawcomprehension (Consideration of Natural Languages) // Міжнародна студентська наукова конференція “Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави” 5-7 травня 2005 року. Тези доповідей. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 192-193
69. 5. Дудаш Т. Правоназывание как проявление правопонимания: к вопросу о методологии исследования // Проблемы развития законодательства и правоприменительной практики: материалы междунар. науч. конф. Студентов и аспирантов. Минск , 20-30 октября 2004 г. / Редкол.: Г.А. Шумак (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2005. – С. 11-12
70. 6. Дудаш Т.И. Правоназывание как проявление правопонимания: к вопросу о методологии исследования // Международная межвузовская конференция аспирантов и студентов „Традиции и новации в системе современного российского права”. Сборник тезисов. – М.: Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 44-45
71. 7. Dudash T. Lawnomination аnd Lawcomprehension: on the Issue of Correlation // Міжнародна студентська наукова конференція «Правова система, громадянське суспільство та держава» 4-6 травня 2006 року. Тези доповідей. – Львів: Манускрипт. – 2006. – С.291-293
72. 8. Дудаш Т.І. Правоінтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України: спроба герменевтичного аналізу. // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали ІУ Всеукраїнської наукової конференції правників-початківців, присвяченої пам’яті видатних учених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова. Одеса, 10-11 листопада 2006 року / Відп. Ред. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2006. – С. 198-202
73. 9. Дудаш Т. Праворозуміння: герменевтичні засади дослідження // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції, 8-9 лютого 2007 року. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 28-29.
74. 10. Дудаш Т. Вплив праворозуміння на офіційне тлумачення юридичних норм // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції, 6 лютого 2008 року. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 16-18.
75. 11Дудаш Т. Баланс інтересів людини та суспільства як основоположний принцип тлумачення на застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини / Тамара Дудаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIII регіональної науково-практичної конференції, 26-27 січня 2012 року. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 20-22. (0,2 друк. арк.)
76. 12Дудаш Т. Фактори, які впливають на розвиток терміносистем юриспруденції / Т. Дудаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХIХ звітної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2013 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 14-16
77. 13Дудаш Т. Склад юридичної лексики: загальнотеоретичні проблеми / Т. Дудаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХ науково-практичної звітної конференції. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 24-26 (0, 2 друк. арк.)
78. 14Дудаш Т. Юридична аргументація у практиці Європейського суду з прав людини / Т.І. Дудаш // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. – Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 29-32 (0, 2 друк. арк.)
79. 15 Дудаш Т. Мова як засіб правової аргументації: до питання про лексичний склад мови права // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 30 вересня – 1 жовтня 2015 року) / за ред. проф. В.В. Комарова та І. Д. Шутака. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 62-65 (0, 2 друк. арк.)
80. 16 Дудаш Т. Про поняття аргументації в праві // Актуальні проблеми державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року). – В 3-х томах. – Том 1. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 339 с.

Біографія

ДУДАШ Тамара Іванівна (29.ХІІ.1984, м. Київ) – юрист, канд. юрид. наук (Праворозуміння: герменевтичне дослідження, 2008), доц. (2014). Закінчила з відзнакою юрид. ф-т Львів. ун-ту (2006), аспірантуру (2008). У 2007–08 асист. каф. теорії та історії держави і права, 2008-11 асист. каф. теорії та філософії права, з 2012 – доцент каф. теорії та філософії права Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!