Підготовка науково-інноваційного проекту

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Рабінович П. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Рабінович П. М.

Опис курсу

Дисципліна «Підготовка науково-інноваційного проекту в Україні» є нормативною дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для аспірантської програми, яка викладається в третьому семестрі в обсязі трьох кредитів.

Курс створено із врахуванням доктринальних та практичних підходів до підготовки науково-інноваційного проекту в Україні. Ідейна спрямованість курсу – формування навиків створення якісних науково-інноваційних проектів.

Метою вивчення дисципліни «Підготовка науково-інноваційного проекту» є формування теоретичних знань про науково-інноваційний проект в праводержавознавстві, а також формування практичних навичок щодо його підготовки та втілення.

Завдання курсу: набуття практичних навиків підготовки різних видів науково-інноваційних проектів у праводержавознавстві.

Після завершення цього курсу  аспірант буде:

Знати теоретичні положення про форму і зміст запиту на фінансування науково-інноваційного проекту.

Вміти аналізувати, оцінювати, співставляти результати власних досліджень і представляти їх у вигляді публікації та як основу майбутнього проекту; прогнозувати результати виконання науково-інноваційного проекту, їхню наукову новизну та практичну цінність; підготувати різні види науково-інноваційних проектів у праводержавознавстві.

Рекомендована література

Базова:

 1. Кушнаренко H. М. Наукова обробка документів: підручник / H. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., випр. і доп. – K.: Знання, 2006. – 334 с.
 2. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: підручник / М.І. Пилипчук, A.C. Григор’єв, В.В. Шостак. – K.: Знання, 2007. – 270 с.
 3. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В.М. Шейко, Н.М. Кушніренко. – K.: Знання, 2006. – 307 с.
 4. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.15 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – Ст. 25.
 5. Про вищу освіту: Закон України від 01 .07.2014// Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37-38. – Ст. 2004.
 6. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам: Наказ Міністрества освіти і науки від 14.01.2016 № 13
 7. Про затвердження Переліку науково-технічних проектів установ НАН України, що реалізовуватимуться у 2020 році
 8. Про проведення конкурсу науково-технічних проектів установ НАН України у 2020 році: Розпорядження Президії НАН України від 26.07.2019 № 445
 9. Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2020 рік: Постанова Президії НАН України від 18.12.2019 № 339
 10. Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затверджений Постановю Кабінету Міністрів України від 19.08. 2015
 11. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. -2011. — № 9-10.

Допоміжна:

 1. Артюх С.Ф. Основи наукових досліджень / С.Ф. Артюх, І.Я. Лізан, І.В. Голопьоров, H.A. Несторук. – X.: УІПА 2006.-277 с.
 2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Вид. офіц. – K.: Держспоживстандарт України, 2007. (Система стандартів з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи).
 3. Гречин К. Електронна бібліотека – веління часу // Аудиторія. – 2006. – (№27).-С. 12.
 4. Каптерев А. Мастерство презентации. Как создавать презентации которые могут изменить мир /А.Каптарев; пер. с англ. С.Кировой. – М.: Манн, Иванов и Фербер,Эксмо, 2014.­- 336 с.
 5. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права / Д.А. Керимов. – М.: Аванта+, 2000. – 560 с.
 6. Кушнір P.O. Великий оратор, або як виступати так, щоб вам аплодували стоячи / P.O. Кушнір. – Дрогобич: Коло, 2013.-256 с.
 7. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб/O.І. Палеха.- : Ліра-К, 2008.- 395 с.
 8. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. -№ 5. – 2009. – С. 26-30.
 9. Рабінович П.М. Всеобщая (универсальная) теория права как единый концептуальный базис теорий национальной, международной и сравнительной юриспруденции // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Одеса, 2013.
 10. Рабінович П.М. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства: деякі сучасні тенденції // Право України. – 2014. – №1.
 11. Рабінович П.М. Правова аргументація (вихідні загальнотеоретичні характеристики) // Юридичний вісник України. – 2015. – № 17-18.
 12. Рабінович П.М. Протидія плагіату в юриспруденції − актуалізована функція правового наукознавства (роздуми у зв’язку із новітньою монографією В. Зеленецького) // Юридичний вісник України. – 2012. – № 36.
 13. Рабінович П.М. Соціальна сутність правових систем і забезпеченість ними прав людини − необхідні складові предмета юридичної компаративістики // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 1.
 14. Cырых В.М. Логические Основания общей теории права. Т.2. Логика правового исследования.(Как написать диссертация). –М., 2004. – 560с.
 15. Тарасов Д.О. Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках / Д.О. Тарасов // Інформаційні системи та мережі: (зб. наук, пр.) / відп. ред. В.В. Пасічник: — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – С. 229-232.

Силабус:

Завантажити силабус