Луць Людмила Андріївна

Посада: професор кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: liudmyla.luts@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

проблеми філософії, теорії та методології права, порівн. правознавства, європ. права

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

 1. Luts L. Трансформація сучасної правової системи України в контексті євроінтеграційних процесів / Lyudmyla Luts // Europäishe Transformasionen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute). – Münster, 2010. – Р. 26-27 (0,1 друк. арк.).
 2. Luts L.A. Typologies of Modern Legal Systems of the World / A. Luts // Journal of Comparative Law. – 2010. – Issue One. – P. 28-40. (0,89 друк. арк.).
 3. Łuć L. Współdziałanie współczesnych systemóv prawnych Unii Europejskiej I Ukrainy / Ludmiła Łuć // Zeszyty Naukowe. – Wyźsza Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administrscji. – Warszawa. – 2010. – 1(11). – Р.70-85 (0,8 друк. арк.).
 4. Луць Л.А. Уніфікація судової практикиважливий засіб забезпечення належного правосуддя / Л. А. Луць // Право України. – 2012. – № 11/12. – С. 144-150 (0,5 друк. арк.).
 5. Луць Л. А. Сучасне вітчизняне порівняльне правознавство: деякі парадигмально-методологічні проблеми / Л. А. Луць // Сучасні проблеми порівняльного правознавства: Матеріали наукової конференції (6-8 травня 2015 р.). – Ужгород. – 2015. – С. 14-16 ( 0,2 друк. арк.).
 6. Луць Л. А. Роль юридичної техніки у правотворенні / Л. А. Луць // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: Матеріали наукової-практичної конференції (30 вересня-1 жовтня 2015 р.). – Харків. – 2015. – С. 15-17 (0,17 друк. арк.).
 7. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 304 с.
 8. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу: Навчальний посібник. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 247 с.
 9. Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми : Моногр. / В. П. Горбатенко, Л. А. Луць, В. С. Бігун, О. В. Кресін, В. В. Копійка; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К. : Юрид. думка, 2005. – 329 c.
 10. Луць Л. А. Типологізація сучасних правових систем світу : [відкрита лекція] / Л. А. Луць; Ін-т держави та права ім. В.М.Корецкого НАН України, Львів. нац. ун-т ім. І.Я.Франка, Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського, Київ. ун-т права НАН України, Укр. асоц. порівн. правознав. – К.; Сімф. : Логос, 2007. – 22 c.
 11. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія /Кресін О.В. (керівник авт. кол.), Луць Л.А., Мережко О.О., Бігун В.С., Лисенко О.М., Савчук С.В., Батанов О.В., Слободян Н.М; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Серія “Енциклопедія порівняльного правознавства”. – Вип. 3. – 256 с.
 12. Незалежність суддів: міжнародні стандарти та національна практика: 
  Навч.-практ. посіб. / Луць Л.А., Савенко М.Д., Городовенко В.В., (та ін.); Центр суддів. студій., Всеукр. незалеж. суддів. асоц. – К. : Поліграф – Експрес , 2008. – 128 с.

 

навчальні посібники і монографії:

 1. Foundations of comparative law: methods and typologies / Ed. by WE Butler, OV Kresin, Iu.S. Shemshuchenko. – London : Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011 (розділ: Luts L.A. Typologies of Modern Legal Systems of the World. – P. 36-52 (1 друк. арк.)).
 2. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: [навч.-метод. посіб.] (за кредитно-модульною системою) / Л.А. Луць. – К.: Атіка, 2012. – 412 с. (17,1 друк. арк.).
 3. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: [навч.-метод. посіб.] (за кредитно-модульною системою) / Л.А. Луць. – К.: Атіка, 2013. – 412 с. (23,94 друк. арк.).
 4. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: [навч.-метод. посіб.] (за кредитно-модульною системою) / Л.А. Луць. – К.: Атіка, 2013. – 412 с. (23,94 друк. арк.).
 5. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: [навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою)]. – К.: Атіка, 2015. – 412 с. (23,94 друк. арк.).

Біографія

ЛУЦЬ Людмила Андріївна (08.IV.1957, с. Куликів Жовківського р-ну Львів. обл.) – юрист, канд. юрид. наук (Об’єктивне та суб’єктивне в праворегулятивній діяльності (питання теорії), 1989), доц. (1993), д-р юрид. наук (Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика, 2005), проф. (2007). Закінчила юрид. ф-т Львів. ун-ту (1979). У 1979–89 юрисконсульт на підприємствах та установах Львова; 1989 консультант Львів. обл. управління юстиції; 1989-93 асист., 1993-2008 доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2008 по 2015 р. проф., зав. каф. теорії та філософії права Львів. ун-ту, а з 2015 професор цієї ж кафедри.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!