Правотворчі, правотлумачні та правозастосовні засоби забезпечення прав людини в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Косович В. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124

Опис курсу

Мета: формування знань про основні засоби, прийоми, методи правотворчої техніки, її різновиди, особливості у сучасній українській державі

Завдання: набутття практичних навиків використання інструментарію правотворчої техніки у практичній діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • поняття та елементи правовтворчої техніки;
 • засоби та правила правотворчої техніки, що використовуються для формування  змісту нормативно-правових актів;
 • засоби та правила правотворчої техніки, що використовуються для  зовнішнього оформлення (форми)  нормативно-правових актів;

вміти:

 • аналізувати нормативно-правові акти, оцінювати належність використання у них засобів та прийомів правотворчої техніки;
 • проводити  експертизу проектів нормативно-правових актів у контексті знань по правотворчій техніці;
 • розробляти проекти нормативно-правових актів у відповідності до вимог правотворчої техніки і досягнень теортетичної науки
 • виявляти правотворчі помилки і усувати їх.

Рекомендована література

Базова

 1. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-филосифия. Опыт комплексного исследования. – М., 1999.;
 2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків: Право, 2009 – С. 351-390.;
 3. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М., 2000.;
 4. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. – М.: Эксмо, 2007. – 512с.;

Допоміжна

Нормативні:

 1. Регламент Верховної Ради України.
 2. Закон України “Про міжнародні договори” //Офіційний вісник України. – 2004. – №35.
 3. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997р..
 4. Указ Президента України “Питання нормопроектного забезпечення діяльності Президента України” від 19 грудня 2007р.
 5. Регламент Кабінету Міністрів України (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007р.).
 6. Методичні рекомендації Міністерства юстиції України щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалені Постановою колегії Міністерства юстиції України №41.від 21 листопада 2000р.

 Література:

 1. Бабаев В.К. Презумпции в сов. праве. – Горький, 1974.
 2. Биля І.О. Теоретичні основи використання нормотворчої техніки. // Автор. канд. юрид. наук. – Харків. 2004.
 3. Бюлет К. Теория языка. /Пер. з нем. – М., 1993.
 4. Веденеев Е.К. Роль презумпций в гражданском праве. //Государство и
 5. право.- 1998. – №2.
 6. Власенко Н.Я. Язык права. – Иркутск, 1997.
 7. Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні: історико-теортеричне дослідження. – К., 2007. – С.45-208. 309-352.
 8. Душакова Л.А. Правовые фикции. Автор. дисс. к.ю.н. – Волгоград, 2004.
 9. Ивин А.А. Логика норм. – М., 1973.
 10. Иеринг Р. Юридическая техника. Пер. – М.. 1996.
 11. Законодательная техника: Научн.- практ. Пособие. – М., 2000.
 12. Збірник тез лекцій з питань нормопроектування //Мін. юстиції України Центр правової реформи і законопроектних робіт. – Київ. 2005.- 159С.
 13. Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М., 2007. – С.19-100.
 14. Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія / В. М. Косович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 568 с.