Коцан-Олинець Юлія Ярославівна

Посада: асистент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: yulya.kotsan@gmail.com

Наукові інтереси

Теорія права.

Публікації

Монографії

 1. Коцан Ю.Я. Правові колізії та механізм їх розв’язання: теоретико-правові аспекти./Монографія/. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 247с.

 

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Коцан Ю. Я. Правові засоби запобігання виникненню правових колізій / Юлія Коцан // Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зов­ніш­ньоекономічної діяльності. – 2010. – Січ.-лют. – № 1 (67), ч. 2. – С. 139–143.
 2. Коцан Ю. Я. Причини виникнення правових колізій / Юлія Коцан // Науковий вісник Львівського державного уні­вер­ситету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 1. – С. 12–18.
 3. Коцан Ю. Я. Механізм розв’язання правових колізій / Юлія Коцан // Віс­ник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідо­ренка. – 2010. – № 2. – С. 213–220.
 4. Коцан Ю.Я. Видова характеристика правових колізій / Юлія Коцан // Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – 2010. – Трав.-черв. – № 3 (69), ч. 2. – С. 212–217.
 5. Коцан Ю.Я. Роль інституту тлумачення у подоланні правових колізій в Конституції України / Юлія Коцан // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 4. – С. 59–68.
 6. Коцан Ю. Я. Правові колізії та способи їх усунення / Юлія Коцан // Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зов­ніш­ньоекономічної діяльності. – 2012. – Січ.-лют. – № 1 (79), ч. 2. – С. 38–43.
 7. Коцан Ю.Я. Подолання колізій у сфері діяльності органів внутрішніх справ / Ю.Я. Коцан // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. – Вип. 20. – ч. 1. – Т.3.– С. 155–158.
 8. Коцан Ю.Я. Загальна характеристика колізійної норми / Ю.Я. Коцан // Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – 2013. – Бер.- квіт. – № 2 (86), ч. 2. – С. 65–70.

9.Коцан-Олинець Ю.Я. До питання про гарантії прав і свобод людини та громадянина: сучасне теоретико-правове узагальнення / Ю.Я. Коцан-Олинець // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 2. – С. 12–16.

 1. Коцан-Олинець Ю.Я. Поняття правозастосовчої діяльності та її сутнісні ознаки / Ю.Я. Коцан-Олинець // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Камула, 2015. – Вип. 2. – 460 с. – С. 52–63.
 2. Коцан-Олинець Ю.Я., Мина В.В. Теоретико-правова характеристика правотворчості / Ю.Я. Коцан-Олинець, В.В. Мина // Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» «Порівняльно-аналітичне право». – Ужгород, 2016. – № 2. – С. 24–27.
 3. Коцан-Олинець Ю.Я., Мина В.В., Тополевський Р.Б. Системні зв’язки системи права / Ю.Я. Коцан-Олинець, В.В. Мина, Р.Б. Тополевський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» – Одеса, 2016. – № 20.– С. 8–11.
 4. Коцан-Олинець Ю.Я. Характеристика тлумачення правових норм у правовій діяльності і регулюванні суспільних відносин / Ю.Я. Коцан-Олинець // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2016. – Вип. № 3. – 286 с. – С. 58–69.
 5. Коцан-Олинець Ю.Я., Павлусів Н.М. Стаття за романом Андрія Головка «Бурян» / Ю.Я. Коцан-Олинець, Н.М. Павлусів // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – Ужгород, 2016. – № 6. – www.pap.in.ua
 6. Коцан-Олинець Ю.Я. Чинники, що зумовлюють необхідність тлумачення правових норм у сучасній Україні / Ю.Я. Коцан-Олинець // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – Вип. № 4. – 300 с. – С. 40–46.
 7. Коцан-Олинець Ю.Я. Громадський контроль як ефективний засіб удосконалення діяльності державної влади в Україні / Ю.Я. Коцан-Олинець // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. № 6. – 264 с. (Юридичні науки) – С. 58-67.
 8. Коцан-Олинець Ю.Я., Заріцька О.С. Види шахрайства з банківськими картками та способи протидії їх проявам / Ю.Я. Коцан-Олинець, О.С. Заріцька // Науковий вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2019. – Вип. № 8. – 248 с. (Юридичні науки) – С. 95-102.

Апробації

 

 1. Коцан Ю. Я. Універсальні засоби розв’язання правових колізій / Юлія Коцан // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспіль­ства в Україні : матер. ІІІ Звітної наукової конференції Львівського держав­но­го університету внутрішніх справ, 28 вересня 2009 р. – Львів, 2009. – С. 56–58.
 2. Коцан Ю.Я. Тлумачення як правовий засіб подолання і усунення пра­вових колізій / Юлія Коцан // Проблеми державотворення та правотворення в Україні : матер. круглого столу, 5 березня 2010 р. / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2010. – С. 64–68.
 3. Коцан Ю. Я. Колізії у праві як природний чинник розвитку державно-пра­вових явищ / Юлія Коцан // 300 років Конституції гетьмана України Пилипа Орлика : проблеми становлення і розвитку українського державотворення : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Львів. держ. ун-ту внутр. справ, 14 травня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 98–101.
 4. Коцан Ю. Я. Порівняльний аналіз підходів розуміння колізій у зако­но­давстві різних держав (на прикладі України та Німеччини) / Юлія Коцан // Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві ас­пекти : матер. круглого столу, 28 травня 2010 р. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2010. – С. 198–202.
 5. Коцан Ю. Я. Колізійні проблеми суддівського розсуду (доктринальний підхід) / Юлія Коцан // Актуальні питання реформування правової системи України : матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 4–5 червня 2010 р. – Луцьк, 2010. – С. 38–42.
 6. Коцан Ю. Я. Зміст та особливості протиріч у сфері правового регу­лювання / Юлія Коцан // Проблеми правової реформи та розбудови грома­дян­ського суспільства в Україні : матер. Всеукр. наук. конф. ад’юнктів, аспірантів, здобувачів Львів. держ. ун-ту внутр. справ, 24 вересня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 73–79.
 7. Коцан Ю. Я. Правотворчість як спосіб усунення правових колізій / Юлія Коцан // Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти: матер. Круглого столу, 14 квітня 2011 р. / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2011. – С. 96-99.
 8. Коцан Ю. Я. Місце інкорпорації у подоланні колізій у нормативно-правових актах / Юлія Коцан // Проблеми державотворення та правотворення в Україні: матер. Всеукр. наук. конф., 17 лютого 2012 р. / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2012. – С. 252–254.
 9. Коцан Ю. Я. Забезпечення прав і свобод людини у діяльності органів внутрішніх справ / Юлія Коцан // Забезпечення органами внутрішніх справ Європейських стандартів прав людини у своїй діяльності: матер. науково-практичного семінару, 7 грудня 2012 р. / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2012. – С. 37-39.
 10. Коцан Ю. Я. До міжнародного дня прав людини / Юлія Коцан // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах близького зарубіжжя (теоретичні аспекти приватного та публічного права): матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Львівської комерц. академії, 24 грудня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 127-128.
 11. Коцан-Олинець Ю. Я. Теоретичний аспект гарантій прав і свобод людини та громадянина / Юлія Коцан-Олинець // Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах Євроінтеграції України: матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 25 квітня 2014 р. / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014. – С. 148–151.
 12. Коцан-Олинець Ю.Я. Чинники, що зумовлюють необхідність тлумачення правових норм у сучасній Україні / Юлія Коцан-Олинець // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (в контексті співпраці з Європейським Союзом): матер. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Львівської комерц. академії, 24 листопада 2014 р. – Львів, 2014. – С. 182–185.
 13. Коцан-Олинець Ю. Я. Причини виникнення правових колізій / Юлія Коцан-Олинець // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (у контексті Євроінтеграційних процесів): матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Львівської комерц. академії, 30 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 189–191.
 14. Коцан-Олинець Ю. Я. Використання закордонного досвіду законотворення у законотворчому процесі в Україні / Юлія Коцан-Олинець // Державотворення та правотворення в контексті Євроінтеграції: матер. Всеукр. Круглого столу, 3 грудня 2015 р. / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2015. – С. 98–101.
 15. Коцан-Олинець Ю.Я. Окремі аспекти співвідношення аналогії права та аналогії закону / Юлія Коцан-Олинець // Державотворення та правотворення в контексті Євроінтеграції: матер. ІІ-го Всеукр. Круглого столу, 9 грудня 2016 р. / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2016. – С. 99–102.
 16. Коцан-Олинець Ю. Я. Функціональне спрямування санкцій у праві / Юлія Коцан-Олинець // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (правові підходи до геополітичних реалій): матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 23 грудня 2016 р. / Львівський торговельно-економічний університет. – Львів, 2016. – С. 129-130.
 17. Коцан-Олинець Ю.Я. Реформування національної безпеки України / Юлія Коцан-Олинець // Державотворення та правотворення в контексті Євроінтеграції: матер. ІІI-го Всеукр. Круглого столу, 8 грудня 2017 р. / Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2017. – С. 105–108.
 18. Коцан-Олинець Ю. Я. Роль принципу поділу влади у механізмі правової держави / Юлія Коцан-Олинець // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 22 грудня 2017 р. / Львівський торговельно-економічний університет. – Львів, 2017. – С. 244-247.
 19. Коцан-Олинець Ю. Я., Бондаренко В. С. Окреме провадження у цивільному процесі України / Юлія Коцан-Олинець, Вікторія Бондаренко // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: матер. VІІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 21 грудня 2018 р. / Львівський торговельно-економічний університет. – Львів, 2018. – С. 25-27.
 20. Коцан-Олинець Ю. Я., Поліщук І. М. Господарсько-правове регулювання банківського кредитування в Україні / Юлія Коцан-Олинець, Ірина Поліщук // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: матер. IX Міжнар. наук.-практ. інтернет конференції, 27 грудня 2019 р. / Львівський торговельно-економічний університет. – Львів, 2019. – С. 221-223.
 21. Коцан-Олинець Ю. Я., Шевчук К. О. Конституційні презумпції у праві / Юлія Коцан-Олинець, Карина Шевчук // Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: матер. X Міжнар. наук.-практ. інтернет конференції, 28 грудня 2020 р. / Львівський торговельно-економічний університет. – Львів, 2020. – С. 90-91.

Біографія

Коцан-Олинець Юлія Ярославівна (20.04. 1986р., м. Пустомити, Львів.обл.) – юрист, кандидат юридичних наук (Правові колізії та механізм їх розв’язання: теоретико-правові аспекти, 2011р.). Закінчила юридичний ф-т Львівського державного університету внутр.. справ (2008р.), аспірантуру (2011р.). У 2011-2018 рр. працювала на кафедрі теорії та історії держави і права Львів. держ. у-ту внутр.. справ ( на посадах викладач, доцент кафедри). З 2018 р. – асистент кафедри теорії та філософії права Львів. у-ту імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!