Настасяк Ірина Юріївна

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: iryna.nastasiak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

теорія права, проблеми типологізації сучасних правових систем світу

Курси

Публікації

1. Настасяк І.Ю. Розуміння сутності права у процесі тлумачення правових норм (порівняльно-правовий підхід) / Ірина Юріївна Настасяк // Проблеми теорії та історії держави і права: збірник статей / Львівський держ. ун-т внутр. справ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Українська асоціація порівняльного правознавства. – Львів‒Київ, 2011. – С. 59–64.
2. Настасяк І.Ю. Види правового впливу: порівняльний аналіз / Ірина Юріївна Настасяк // Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ 2012. – С. 296–299.
3. Настасяк І. Ю. Загальна характеристика ефективності правового впливу / І.Ю. Настасяк // Митна справа. – 2012. – № 4 (82), ч. 2, кн.1. – С. 20–26.
4. Настасяк І. Ю. Правова інтеграція та її вплив на сучасні правові системи світу / Ірина Юріївна Настасяк // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. «Право». – 2013. – Вип. 22. – Т.І. – Ч. І. – С. 68–71.
5. Настасяк И. Ю. Системный подход и его значение в исследовании правовых явлений / Ирина Юриевна Настасяк // «Legea si Viata» / Republica Moldova. – 2013. – № 11. – С. 195–198.
6. Настасяк І. Ю. Взаємодія сучасних правових систем світу в умовах глобалізації / І.Ю. Настасяк // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Сер. «Юриспруденція». – 2014. – Вип 7. – С. 34–36.
7. Настасяк І.Ю. Загальнотеоретична характеристика правової системи / Ірина Юріївна Настасяк // Часопис «Університетські наукові записки». – 2014. – № 51. – С. 36–41 (0, 47 др.арк.)
8. Настасяк І.Ю. Основи типологізації сучасних правових систем світу / Ірина Юріївна Настасяк // Публічне право. – 2014. – Вип 4(16). – С. 206–212.
9. Настасяк І.Ю. Типологізація чи класифікація сучасних правових систем світу? / Ірина Юріївна Настасяк // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – Вип. 5 (38). – С. 41–46.
10. Настасяк І.Ю. Роль правової інтеграції у становленні та розвитку правових систем / Ірина Юріївна Настасяк // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишинев, 7–8 нояб. 2014 года). – Кишинев. Респ. Молдова, Славян. ун-т, 2014. – С. 44−46.
11. Настасяк І.Ю. Співвідношення поняття «типологізація» із суміжними поняттями / Ірина Юріївна Настасяк // Вісник Львівського університету. Серія юридична.– 2015. –Вип. 61. – С.37–44.
12. Настасяк І.Ю. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретична характеристика / Ірина Юріївна Настасяк // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. – Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015.. – С. 38−40.
13. Настасяк І.Ю. Теоретичні аспекти конвергенції сучасних правових систем світу / Ірина Юріївна Настасяк // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : Medzinárodná vedecká konferencia «Právna veda a prax v treťom tisícročí» (Košice, Slovenská Republika 27–28 február 2015 r.). – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – С. 21–23.
14. Настасяк І.Ю. Критерії класифікації сучасних правових систем світу: аналіз основних наукових підходів / Ірина Юріївна Настасяк // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. – Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 31−33.

Біографія

НАСТАСЯК Ірина Юріївна (18.04.1974 р., м. Сколе, Львів. обл.) – юрист, канд. юрид. наук (Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії (1772–1848 рр.), 2005); доц. (2008). Закінчила юрид. ф-т Львів. ун-ту імені Івана Франка (1996), аспірантуру (1999). У 2003–2011 рр. працювала на каф. теорії та історії держави і права Львів. держ. у-ту внутр. справ (на посадах викл., доц., проф. каф.). У 2011-2013рр. – доц. каф. теорії та філософії права НУ «Львівська політехніка». З вересня 2013 р. – доц. каф. теорії та філософії права Львів. ун-ту імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!