Права людини та релігія

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Добрянський С. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1ЮРДC-51доцент Добрянський С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета: розуміння складного діалектичного зв’язку між релігією та правами людини – з одного боку продемонструвати, як релігійні норми беззаперечно слугували базою для обгрунтування існування фундаментальних прав людини, а з іншого – як низка новітніх прав людини вступають у неминуче протиріччя з доктринами певних сучасних релігійних систем.

Предмет: загальні закономірності впливу основних релігійних вчень сучасності на формування новітньої доктрини основоположних прав людини, діалектика взаємодії основоположних прав людини та соціальних доктрин сучасних релігійних систем.

Зміст: сучасні європейські стандарти прав людини та релігія; значимість та місце основоположних прав людини у сучасних релігійних системах, християнство та його вплив на фундаментальні права людини; іслам та його вплив на основоположні прав людини; буддизм та конфуціанство і права людини.

 

У результаті вивчення дисципліни «Права людини та релігія» здобувач вищої освіти повинен:

знати:

  • принципи співвідношення основних релігійних вчень з європейськими стандартами прав людини;
  • релігійно-філософське обґрунтування необхідності та змісту правового регулювання, зокрема значення релігійних норм у обгрунтуванні основоположних прав людини;
  • значення ісламу та його вплив на фундаментальні права людини;
  • основні течії християнства (православ’я, католицизм та протестанство), їхні спільні та відмінні риси у обгрунтуванні основоположних прав людини.

вміти:

  • визначити основні принципи взаємодії релігії та правового регулювання;
  • найбільш впливові релігійні системи, доктрини яких дотичні до обгрунтування основоположних прав людини;
  • застосувати положення релігійних доктрин для визнання існування прав та свобод людини.
  • визначити конфронтаційні зони між певними правами людини та релігійними системами, та запропонувати шляхи подолання таких конфліктів.