Раданович Наталія Миколаївна

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.radanovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

проблеми взаємодії міжнар. та нац. права, джерела права, загальнодозвільний тип правов. регулюв.

Курси

Публікації

 1. Монографія:

  Раданович Н. М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти) // Монографія. Львів:”Астрон”, 2002. – 192 с. (у співавторстві із проф. Рабіновичем П.М.)

   

  Публікації:

  Раданович Н. М. Особливості міжнародного договору як джерела національного права // Вісник Одеської національної юридичної академії, 2002. – № 2. – С.47-54.

  Раданович Н. М. Особливості дії міжнародних договорів на території держави // Вісник ЛНУ. Серія юридична, 2003. – №5. – С.14-21.

  Раданович Н. М. Загальнотеоретичні проблеми національної імплементації міжнародних договорів з прав людини // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2003. – № 8 . – С.23-30.

  Раданович Н. М. Міжнародний договір в системі джерел національного права України // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. Львів, 2005.¬– №41. – С.62-67.

  Раданович Н. М. Європейські стандарти прав людини: поняття, структура, джерела формування // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С.69-72.

  Radanovych N. M. Die europäischen Rechtsstandards und ihre Verwirklichung in der Ukraine // Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspective (von den 1960er Jahren bis heute) / Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Univesität Münster, 26-29. Jan. 2010. – С. 32-33.

  Раданович Н. М. Можливості загальнодозвільного типу правового регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз юридичних інструментів) // Право України. – 2015. –№2. – С.52-64

  Radanovych N. M. General Permiting Type of Legal Regulation as Legal Means of Realizing the Concept of Civil Society// Wrocławsko-lwowskie zeszyty prawnicze . – 2015. – №6. – С.35-53.

  Раданович Н. М. Можливість з’ясування природи загальнодозвільного юридичного регулювання шляхом вивчення історичної еволюції заборон //Публічне право. –2016. – №2 (22).С.285-292.

  Раданович Н. М. Роль Конституції України в механізмі національної імплементації міжнародних стандартів прав людини // Науковий вісник Херсонського державного університету . Серія «Юридичні науки». – Випуск 3. – Том 1. – C.45-50.

  Раданович Н. М. Юридичні заборони (до питання становлення) // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Львів. – 2016.– Випуск 62. – С.23-32.

  Раданович Н. М. Функції юридичних заборон як вияв їх соціальної сутності // Право і суспільство. – 2016. –№4 частина 2. – С.41-48.

  Раданович Н. М. Загальнодозвільний тип юридичного регулювання (до історії визнання)//Прикарпатський юридичний вісник . – Випуск 1 (10), 2016 . – 284с. – С.19-23.

  Раданович Н. М. Імплементація міжнародних стандартів прав людини / П. М. Рабінович, Н. М. Раданович // Велика українська юридична енциклопедія : у 12 томах. – Харків : «Право». – Т 3 : Загальна теорія права. – 2017.– С.170–174 (у співавторстві із проф. Рабіновичем П.М.)

  Раданович Н. М. До питання про загальнодозвільне юридичне забезпечення права власності на землю в Україні / Н. М. Раданович // Науковий вісник Ужгородського національного університету . Серія «Право». – Вип. 41. – Т. 1.– 2016. –С. 43–48

  Раданович Н. М. Юридичні дозволи: деякі аспекти загальнотеоретичної характеристики у світлі загально дозвільного правового регулювання в Україні / Н. М. Раданович // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Науковий збірник. Вип. 6. – 2016. – С.11–15

  Раданович Н. М. Правомірність незабороненого: деякі аспекти методології дослідження / Н. М. Раданович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип. 2. – Т. 1. – 2017. – C. 21–25

  Radanovych N. M. Legal Obligations within the Framework of Dispositive Legal Regulation / Юридичні зобов’язування у світлі загальнодозвільного правового регулювання / N. M. Radanovych // Visegrade Journal of Human Rights, 6/2, 2016. – С.137–142

  Radanovych N. M. «Legitimacy» as a Basisforthe Formationof a General Legal Regulation: the Theoretical Characteristic / Непротиправність як основа формування загальнодозвільного юридичного регулювання: теоретична характеристика / N. M. Radanovych // Journalul juridic national: teorie şi practică, №5 (27), 2017

  Раданович Н. М. Законодавче забезпечення загальнодозвільного юридичного регулювання в Україні / Н. М. Раданович // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наук. праць. Вип. 23. – 2016. – С.11–14

  Раданович Н. Загальнодозвільне юридичне регулювання як прояв диспозитивних можливостей права// Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Львів. – 2018.­ – Випуск 66. –  С.33-42.

  Radanovych N. On the Question of Legal Formulation of Prohibitions from General Permitting Legal Regulation Standpoint /До питання про юридичне опосередкування заборон під кутом зору загальнодозвільного юридичного регулювання // Studia Bedgosko-Lwowskie, Pravo-Samorząd Terytorialny-Gospodarka (Бидгосько-Львівські студії. Право-Місцеве самоврядування-Економіка.) –2018. – Том 4.- С.73-83.

  Декларація міжнародних прав людини (Андрій Мандельштам, Париж-Нью-Йорк, 1928- 1929)  (переклад з франц. Н.М.Раданович) //Право України. – 2018. –  №9. –  С.212-213.

  Раданович  Н.М. Основні напрямки забезпечення Конституційним Судом України загальнодозвільного типу юридичного регулювання/ Н.Раданович // Науковий вісник публічного і приватного права. – 2020. – №2. – С.20-25.

  Radanovych N. M. Does a Modern European State Need a Law on Legal Acts? What Shall be the Law on Legal Acts in Ukraine? / V. M. Kosovych, N. M. Radanovych, l. Shutak, M. Kelman // Revista Gestão Inovação e Tecnologias. Centivens Institute of Innovative Research. EU. – 2021. – volume 11, number 4. – P. 3657-3674. (ДОІ: 10.47059/revistageintec.v11i4.2398 )

  Radanovych N. M. Features of legal regulation of human rights in armed conflicts / N. M. Radanovych, V. Pylypenko, P. Pylypyshyn // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Pravo. Kharkiv. – 2021. – 28 (1). – P. 43-51. (ДОІ: 10.37635/jnalsu.28(1).2021.43-51)

Біографія

РАДАНОВИЧ Наталія Миколаївна (10.VIII.1973, м. Дубно Рівн. обл.) – юрист, канд. юрид. наук (Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини), 2000), доц. (2009). Закінчила з відзнакою юрид. ф-т Львів. ун-ту (1995), аспірантуру (2000). У 1999–2003 заст. директора з наук. роботи Львів. коледжу “Західноукр. колегіум”; 2001–08 доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2008 доц. каф. теорії та філософії права, 2003-2015 заст. декана юрид. ф-ту Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!