Соціологія (загальна та правова)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Гудима Д. А.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13, ЮРД-14

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЮРД-11доцент Настасяк І. Ю.
ЮРД-12
ЮРД-13Ничка Ю. В.

Опис курсу

Програму нормативної навчальної дисципліни «Правова соціологія» (шифр за ОПП − ПП 2.16) складено на основі нормативної частини освітньо-професійної програми ГСВО МОН бакалавра напряму 6.030401 «Правознавство».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості виникнення, структури, функціонування та розвитку суспільств, людських спільнот, соціальних груп і явищ, зокрема права.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Правова соціологія» пов’язана з низкою навчальних дисциплін як-от: «Теорія держави та права», «Етика (загальна та професійна)», «Філософія права», а також деякими галузевими юридичними дисциплінами.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля «Основні поняття, методи та проблеми соціології загальної і правової».

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правова соціологія» є розкриття дискусійних загальнотеоретичних проблем правової соціології, засвоєння соціологічних методів пізнання соціальних явищ і процесів, а також формування практичних навичок аналізу таких явищ і процесів (передусім тих, що пов’язані з правом).

1.2. Основними завданнями дисципліни «Правова соціологія» є:

 • розкрити специфіку соціології як науки про суспільство, її відмінність від інших наук;
 • з’ясувати зміст соціологічного підходу до розуміння права; визначити специфіку соціології права як галузі соціології та юридичної соціології як галузевої юридичної науки;
 • обґрунтувати важливість для пізнання права теоретичних концепцій класичного та сучасного періодів розвитку соціологічного знання; продемонструвати особливості та взаємозв’язки цих концепцій і соціологічних концепцій права;
 • розкрити поняття, види й особливості застосування основних методів збору емпіричної інформації; продемонструвати їх евристичні можливості;
 • з’ясувати наукові підходи до поняття, ознак, видів, структури суспільства; особливості соціальної стратифікації та соціальної нерівності;
 • усвідомити поняття та структурні елементи особистості; особливості процесу соціалізації особистості; засвоїти поняття, ознаки та типи девіантної поведінки;
 • розкрити природу, поняття, ознаки, види та функції соціальних інститутів
 • розкрити поняття юридичної конфліктології, її співвідношення з юридичною соціологією;
 • засвоїти поняття та види соціальних норм, особливості юридичних норм як засобу забезпечення соціального порядку, відомості про соціальний механізм дії права й ефективність його норм.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • основні поняття соціології як науки про суспільство;
 • зміст концепцій класичного та сучасного періодів розвитку соціологічного знання;
 • поняття, види й особливості застосування основних методів збору емпіричної інформації (спостереження, аналізу документів, опитування, експерименту);
 • наукові позиції щодо поняття, ознак, видів, структури суспільства; особливості соціальної стратифікації та соціальної нерівності;
 • поняття та структурні елементи особистості; особливості процесу соціалізації особистості;
 • поняття, ознаки, типи та детермінанти девіантної поведінки, а також її соціологічні теорії та значення;
 • поняття, ознаки, види та функції соціальних інститутів;
 • основи соціальної зумовленості права та механізму правового регулювання;
 • поняття юридичного конфлікту, юридичної конфліктології, її місце в юридичній соціології;
 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовний модуль 1 «Теоретичні та прикладні аспекти правової соціології» передбачає 7 тем.

 

Тема 1. «Соціологія як наука про суспільство»

 1. Об’єкт і предмет соціології.
 2. Основні соціологічні закони та категорії.
 3. Структура соціології.
 4. Функції та завдання соціології.
 5. Предмет та об’єкт соціології права. Співвідношення соціології права та юридичної соціології.

Тема 2. «Основні школи та напрями розвитку соціологічної науки»

 1. О. Конт – засновник сучасної позитивної соціології.
 2. Соціологічні погляди Г. Спесера.
 3. Соціологія Е.Дюркгейма.
 4. Соціологічні погляди К. Маркса.
 5. Соціологічні погляди М. Вебера.
 6. Соціологія Г. Тарда.
 7. Концепція «живого права» Є.Ерліха.
 8. Соціологічні погляди Л. Петражицького.
 9. Соціальна зумовленість права у теорії Ж.Гурвича.
 10. Соціологічна юриспруденція Р.Паунда.
 11. Соціологічні погляди Т. Парсонса.

Тема 3. «Методи збору соціологічної інформації»

 1. Метод спостереження в соціології: поняття та види.
 2. Метод аналізу документів (традиційний і кількісний).
 3. Метод опитування в соціології та його різновиди.
 4. Експеримент: поняття та види.
 5. Особливості методів збору емпіричної інформації у правових дослідженнях.

Тема 4. «Соціологія суспільства»

 1. Суспільство: поняття, ознаки, види.
 2. Сутність та основні складові соціальної структури.
 3. Соціальна стратифікація і соціальна нерівність
 4. Соціальна мобільність та її види. Міграція.

 Тема 5. «Соціологія особистості»

 1. Поняття та структурні елементи особистості.
 2. Соціалізація особистості. Особливості правової соціалізації особистості
 3. Соціальна взаємодія та соціальні відносини.
 4. Девіантна та делінквентна поведінка. Причини соціальних відхилень.
 5. Соціальний контроль. Право в системі соціального контролю.

 Тема 6. «Соціальні інститути»

 1. Поняття, ознаки, види та функції соціальних інститутів.
 2. Сім’я як соціальний інститут.
 3. Культура як об’єкт соціологічного дослідження.
 4. Економічна соціологія.
 5. Соціологія політики.
 6. Право як соціальний інститут.

Тема 7. «Ключові питання соціології права»

 1. Соціальна зумовленість та цінність права.
 2. Соціальний механізм правового регулювання.
 3. Правові та інші соціальні норми: питання співвідношення і взаємодії.
 4. Соціологічна природа юридичного конфлікту. Вихідні положення юридичної конфліктології.

Рекомендована література

 1. Бачинин В.А. Социология: Три курса лекций студентам-юристам / В.А. Бачинин. – Харьков: Консум, 2003. – 576с.
 2. Вебер М. Избранное. Образ общества / Макс Вебер; Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. – 704 с.
 3. Гравитц М., Пэнто Р. Методы социальных наук. Перевод с французского / М. Гравитц, Р. Пэнто; Под ред. В.П. Казимирчука (вступ. ст.), В.А. Туманова (вступ. ст.); Пер.: С.В. Боботов, Ю.А. Глазов. – М.: Прогресс, 1972. – 607 c.
 4. Ґідденс Е. Правова соціологія / Е. Ґідденс; Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 726 с.
 5. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм; Пер. с фр., сост., послесл. и прим. А.Б. Гофмана. — М.: Канон, 1995. — 352 с. — (История социологии в памятниках).
 6. Ерліх Є. Про живе право / Євген Ерліх // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. ІІІ. – № 1-2. – С. 201-210.
 7. Карбонье Ж. Юридическая социология / Пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1986. – 352 с.
 8. Ковлер А.И. Антропология права : Учебник для вузов / А.И. Ковлер. – М.: НОРМА- ИНФРА·М, 2002. – 480 с.
 9. Конт О. Дух позитивной философии / Огюст Конт // Тексты по истории социологии XIX-XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. ред. д.ф.н. В.И. Добреньков, к.ф.н. Л.П. Беленкова. – М.: Наука, 1994 – С. 5-26.
 10. Лапаева В.В. Социология права / В.В. Лапаева; Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА, 2000. – 304 с.
 11. Мейхью Л. Социология права / Л. Мейхью // Американская социология: перспективы, проблемы, методы / Пер. с англ. В.В.Воронина и Е. В. Зиньковского. – М.: Прогресс, 1972. – С. 220-234.
 12. Реймон А. Етапи розвитку соціологічної думки / А. Реймон. – К.: Юніверс, 2004. – 688 с.
 13. Савчук С.В. Юридична Правова соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук / С.В. Савчук. – Чернівці: Рута, 2003. – 240 с.
 14. Правова соціологія : підручник / Ю.Ф. Пачковський, Н.В. Коваліско, І.В. Городняк та ін.; за ред. д-ра соціолог. наук, проф. Ю.Ф. Пачковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.
 15. Спенсер Г. Основания социологии / Герберт Спенсер // Тексты по истории социологии XIX-XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. ред. д.ф.н. В.И. Добреньков, к.ф.н. Л.П. Беленкова. – М.: Наука, 1994 – С. 26-68.
 16. Черниш Н.Й. Правова соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою / Н.Й. Черниш. – К.: Знання, 2009. – 468 с.
 17. Юридическая конфликтология / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1995. – 316 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму