Кримінальне право України. Загальна частина.

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34.5Залік
44.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Бурдін В. М.
432професор Бурдін В. М.
332доцент Крикливець Д. Є.
432доцент Крикливець Д. Є.
332доцент Маркін В. І.
432доцент Маркін В. І.
332доцент Палюх Л. М.
432доцент Палюх Л. М.
332Ждиняк Н. П.
432Ждиняк Н. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Леськів С. Р.
Ковалик Ю. М.
Шуп'яна М. Ю.
доцент Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Кондра О. Я.
Боднарчук Р. О.
Федорович Н. А.
Гриниха І. М.
Вакула  І. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Боднарчук Р. О.
Бурачинська Ю. Б.
Леськів С. Р.
Шуп'яна М. Ю.
доцент Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Ждиняк Н. П.
Кондра О. Я.
Сень І. З.
доцент Палюх Л. М.
Гриниха І. М.
Вакула  І. Ю.
Грабський І. Р.
Ковалик Ю. М.
Дуда М. П.
432Ковалик Ю. М.
Леськів С. Р.
Шуп'яна М. Ю.
доцент Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Кондра О. Я.
Федорович Н. А.
Боднарчук Р. О.
Гриниха І. М.
Вакула  І. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України. Загальна частина» має на меті дати студентам глибокі знання кримінального закону, чітке уявлення про
особливості виникнення і розвитку основних категорій та інститутів кримінального права та допомогти засвоїти положення теорії кримінального права з метою правильного застосування їх у правозастосовній практиці. Мета навчальної дисципліни реалізується через її завдання яким є забезпечення отримання студентом знань про кримінальне право як галузь права та окрему галузь юридичної науки, а також виробити навички застосування кримінального закону. У зв’язку із цим передбачається: з’ясування у процесі навчання поняття кримінального права як правової галузі, його значення, принципів та місця у системі права України; вивчення джерел кримінального права, його системи, призначення та змісту норм його Загальної частини; напрацювання студентами навичок тлумачення кримінально – правових норм, їх застосування при розв’язанні задач, виконанні тестових завдань, підготовці проектів процесуальних документів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 1) Кримінальний закон. Злочин та його види; 2) Підстава кримінальної відповідальності; 3) Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині. Множинність злочинів; 4) Обставини, що виключають злочинність діяння; 5)Заходи кримінально – правового впливу; 6) Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти
1. Конституція України.
2. Кримінальний кодекс України

Рекомендована література:

 1. Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник : у 3-х т. – Т. I. : Загальні засади. Київ : ВД «Дакор», 2019. 562 с.
 2. Вереша Р.В. Кримінальне право України на сучасному етапі. Загальна частина : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2022. 612 с.
 3. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина : вид. 7-ме, перероб. та допов. Київ : Алерта, 2021. 500 с.
 4. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навчальний посібник. За заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ : ВАІТЕ, 2014. 944 с. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/22/dudorov-o-o-havronyuk-m-i-kryminalne-pravo-navchalnyy-posibnyk-2014.pdf (дата звернення: 26.07.2022).
 5. Кримінальне право України. (Загальна частина): підручник /А.М. Бобенко, Ю.А. Вапса, В.К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О.М. Бандурки; МВС України, Харків. Нац.ун-т. внут.справ. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2011. – 378с.
 6. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [А.А. Васильєв, Є.О. Гладкова, О.О. Житний та ін.] ; за заг. ред. проф. О.М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 428 с.
 7. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] /[Ю.В.Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – [Вид. 5-те, переробл. та доповн.] К.: Атіка, 2009. – 408с.
 8. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник /За ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 2011.- 1121с.
 9. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін, В.І. Борисов та ін. ; за ред. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 584 с.
 10. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001р.). Київ : Атіка. 2001. 272 с.
 11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Загальна частина. – К.: Форум, 2001.
 12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. /За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002.
 13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /А.М. бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук, О.О, Дудоров та ін. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – [7-е вид. , переробл. та доповн.] К.: Юридична думка, 2010. – 1288 с.
 14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001.
 15. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В.О. Навроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с.

Матеріали

Кримінальне право України. Загальна частина (питання на модуль 1) (2021-22 н.р.)

Кримінальне право України. Загальна частина (питання на модуль 2) (2020-21 н.р.)

Кримінальне право України. Загальна частина (питання на модуль 1) (2022-23 н.р.)

Кримінальне право України. Загальна частина (питання на модуль 2) (2022-23 н.р.)

Кримінальне право України. Загальна частина (питання на модуль 1) (2023-24 н.р.)

Теми курсових робіт_Загальна частина_2 курс_2020-2021 н.р. (денна форма навчання)

Кримінальне право України, Загальна частина_ Тестова база 2021

Кримінальне право України. Загальна частина_Питання на іспит (2020 рік).doc

Кримінальне право України. Загальна частина_Питання на іспит (2021 рік).doc

Кримінальне право України. Загальна частина_Питання на іспит (2022 рік).doc

Кримінальне право України. Загальна частина_Питання на екзамен (2023 рік).doc

Кримінальне право України. Загальна частина_Робоча програма (2023 рік)

Поняття, предмет, завдання і система кримінального права_завдання для практичних

Принципи кримінального права_завдання для практичних

Кримінальний закон_завдання для практичних

Підстава кримінальної відповідальності_ завдання для практичних

Кримінальне правопорушення і його види_завдання для практичних

Об’єкт складу кримінального правопорушення_завдання для практичних

Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення_завдання для практичних

Суб’єкт складу кримінального правопорушення_завдання для практичних

Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення_завдання для практичних

Стадії вчинення кримінального правопорушення_завдання для практичних

Співучасть у кримінальному правопорушенні_завдання для практичних

Множинність кримінальних правопорушень_завдання для практичних

Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння_завдання для практичних

Звільнення від кримінальної відповідальності_завдання для практичних

Заходи кримінально-правового впливу_завдання для практичних

Поняття, мета та система покарань_завдання для практичних

Призначення покарання_завдання для практичних

Звільнення від покарання, його відбування_завдання для практичних

Судимість_завдання для практичних

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх_завдання для практичних

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус