Кримінальне право України. Загальна частина.

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Бурдін В. М.
432професор Бурдін В. М.
332доцент Марін О. К.
432доцент Марін О. К.
332доцент Маркін В. І.
432Крикливець Д. Є.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Леськів С. Р.
Павлишин  К. О.
Шуп'яна М. Ю.
Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Гриниха І. М.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Кондра О. Я.
Боднарчук Р. О.
доцент Палюх Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Павлишин  К. О.
Боднарчук Р. О.
Леськів С. Р.
Шуп'яна М. Ю.
Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Гриниха І. М.
Ждиняк Н. П.
Кондра О. Я.
Сень І. З.
доцент Палюх Л. М.
432доцент Павлишин А. А.
Леськів С. Р.
Шуп'яна М. Ю.
Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Гриниха І. М.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Кондра О. Я.
доцент Палюх Л. М.
Боднарчук Р. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України. Загальна частина» має на меті дати студентам глибокі знання кримінального закону, чітке уявлення про
особливості виникнення і розвитку основних категорій та інститутів кримінального права та допомогти засвоїти положення теорії кримінального права з метою правильного застосування їх у правозастосовній практиці. Мета навчальної дисципліни реалізується через її завдання яким є забезпечення отримання студентом знань про кримінальне право як галузь права та окрему галузь юридичної науки, а також виробити навички застосування кримінального закону. У зв’язку із цим передбачається: з’ясування у процесі навчання поняття кримінального права як правової галузі, його значення, принципів та місця у системі права України; вивчення джерел кримінального права, його системи, призначення та змісту норм його Загальної частини; напрацювання студентами навичок тлумачення кримінально – правових норм, їх застосування при розв’язанні задач, виконанні тестових завдань, підготовці проектів процесуальних документів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 1) Кримінальний закон. Злочин та його види; 2) Підстава кримінальної відповідальності; 3) Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині. Множинність злочинів; 4) Обставини, що виключають злочинність діяння; 5)Заходи кримінально – правового впливу; 6) Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти
1. Конституція України.
2. Кримінальний кодекс України

Рекомендована література:
1.Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закладів/ [Ю.В.Баулін та ін.]; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація; М-во освіти і науки України. Нац.юрид.акад.України ім. Я. Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 454с.
2.Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник /Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп.ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002.
3.Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] /[Ю.В.Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – [Вид. 5-те, переробл. та доповн.] К.: Атіка, 2009. – 408с.
4.Кримінальне право України. (Загальна частина): підручник /А.М. Бобенко, Ю.А. Вапса, В.К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О.М. Бандурки; МВС України, Харків. Нац.ун-т. внут.справ. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2011. – 378с.
5.Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник /За ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 2011.- 1121с.
6.Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.). К. Атіка. 2001.
7.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /А.М. бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук, О.О, Дудоров та ін. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – [7-е вид. , переробл. та доповн.] К.: Юридична думка, 2010. – 1288с.
8.Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Загальна частина. – К.: Форум, 2001.
9.Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. /За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002.
Методичне забезпечення
1. Кримінальне право України. Програма курсу. [Текст]. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010.
2. Кримінальне право України. Програма курсу. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010.
3. Кирись Б.О. Кримінальний закон. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 312с.
4. Кирись Б.О. Злочин і його види. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 44 с.
5. Василаш В.М. Об’єкт злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 35 с.
6. Василаш В.М. Об’єктивна сторона злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 72 с.
7. Кирись Б.О. Суб’ єкт злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 133 с.
8. Прохоренко А.Г. Суб’єктивна сторона злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 52 с.
9. Прохоренко А.Г. Стадії вчинення злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 27 с.
10. Прохоренко А.Г. Співучасть у злочині. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 48 с.
11. Василаш В.М. Множинність злочинів. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 43 с.
12. Грищук В.К. Бурдін В.М. Звільнення від кримінальної відповідальності. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 140 с.
13. Кирись Б.О. Судимість. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 142 с.
14. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 54 с.

Матеріали

Питання на іспит 2018 (Загальна частина)

2016-05-10-Кримінальне-право-України-загальна-перелік-питань-на-екзамен-2016

Крим.право-Укр.-Заг.част.2017

Робоча прогр._Крим.пр.ЗЧ

Крим_закон завдання_практ

Злочин і його види. План практичного заняття

ПІДСТАВА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Склад злочину. План практичного заняття

Об’єкт складу злочину

Об`єктивна сторона

Суб’єкт складу злочину

Методичка_Суб_єктивна сторона

Методичка_Стадії вчинення злочину

СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ

Методичка_Множинність злочинів

практичне_обставини, що виключають злочинність

Заходи крим-прав.х-ру.Признач.пок

Завдання на практ.заняття_Заходи крим.-прав.х-ру

Завдання на практичні_Заходи крим-прав.впливу_Звільн._Пон.покарання

Завдання на практ._Система і види покарань

ЗАВДАННЯ на лаб._Признач.покар

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму