Кримінальне право України. Загальна частина.

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Бурдін В. М.
432професор Бурдін В. М.
332доцент Марін О. К.
432доцент Марін О. К.
332доцент Маркін В. І.
432Крикливець Д. Є.
332Крикливець Д. Є.
432доцент Маркін В. І.
332доцент Палюх Л. М.
432доцент Палюх Л. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Денис С. Р.
Пліш  Ю. М.
Шуп'яна М. Ю.
Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Лутчин В. І.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Кондра О. Я.
Боднарчук Р. О.
доцент Палюх Л. М.
Гриниха І. М.
Вакула  І. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Боднарчук Р. О.
Денис С. Р.
Шуп'яна М. Ю.
Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Ждиняк Н. П.
Кондра О. Я.
Сень І. З.
доцент Палюх Л. М.
Гриниха І. М.
Вакула  І. Ю.
432Пліш  Ю. М.
Денис С. Р.
Шуп'яна М. Ю.
Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Лутчин В. І.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Кондра О. Я.
доцент Палюх Л. М.
Боднарчук Р. О.
Гриниха І. М.
Вакула  І. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України. Загальна частина» має на меті дати студентам глибокі знання кримінального закону, чітке уявлення про
особливості виникнення і розвитку основних категорій та інститутів кримінального права та допомогти засвоїти положення теорії кримінального права з метою правильного застосування їх у правозастосовній практиці. Мета навчальної дисципліни реалізується через її завдання яким є забезпечення отримання студентом знань про кримінальне право як галузь права та окрему галузь юридичної науки, а також виробити навички застосування кримінального закону. У зв’язку із цим передбачається: з’ясування у процесі навчання поняття кримінального права як правової галузі, його значення, принципів та місця у системі права України; вивчення джерел кримінального права, його системи, призначення та змісту норм його Загальної частини; напрацювання студентами навичок тлумачення кримінально – правових норм, їх застосування при розв’язанні задач, виконанні тестових завдань, підготовці проектів процесуальних документів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 1) Кримінальний закон. Злочин та його види; 2) Підстава кримінальної відповідальності; 3) Стадії вчинення злочину. Співучасть у злочині. Множинність злочинів; 4) Обставини, що виключають злочинність діяння; 5)Заходи кримінально – правового впливу; 6) Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти
1. Конституція України.
2. Кримінальний кодекс України

Рекомендована література:
1.Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. вищ. навч. закладів/ [Ю.В.Баулін та ін.]; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація; М-во освіти і науки України. Нац.юрид.акад.України ім. Я. Мудрого. – Х.: Право, 2010. – 454с.
2.Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник /Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп.ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002.
3.Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] /[Ю.В.Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько, О.О. Дудоров та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – [Вид. 5-те, переробл. та доповн.] К.: Атіка, 2009. – 408с.
4.Кримінальне право України. (Загальна частина): підручник /А.М. Бобенко, Ю.А. Вапса, В.К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О.М. Бандурки; МВС України, Харків. Нац.ун-т. внут.справ. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2011. – 378с.
5.Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник /За ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. – К.: Істина, 2011.- 1121с.
6.Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960р. та 2001р.). К. Атіка. 2001.
7.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України /А.М. бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук, О.О, Дудоров та ін. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – [7-е вид. , переробл. та доповн.] К.: Юридична думка, 2010. – 1288с.
8.Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Загальна частина. – К.: Форум, 2001.
9.Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. /За ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002.
Методичне забезпечення
1. Кримінальне право України. Програма курсу. [Текст]. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010.
2. Кримінальне право України. Програма курсу. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010.
3. Кирись Б.О. Кримінальний закон. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 312с.
4. Кирись Б.О. Злочин і його види. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 44 с.
5. Василаш В.М. Об’єкт злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 35 с.
6. Василаш В.М. Об’єктивна сторона злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 72 с.
7. Кирись Б.О. Суб’ єкт злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. – 133 с.
8. Прохоренко А.Г. Суб’єктивна сторона злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 52 с.
9. Прохоренко А.Г. Стадії вчинення злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 27 с.
10. Прохоренко А.Г. Співучасть у злочині. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 48 с.
11. Василаш В.М. Множинність злочинів. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 43 с.
12. Грищук В.К. Бурдін В.М. Звільнення від кримінальної відповідальності. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 140 с.
13. Кирись Б.О. Судимість. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 142 с.
14. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 54 с.

Матеріали

Кримінальне право України. Загальна частина (питання на модуль 1) (2020-21 н.р.)

Кримінальне право України. Загальна частина (питання на модуль 2) (2020-21 н.р.)

Теми курсових робіт_Загальна частина_2 курс_2020-2021 н.р. (денна форма навчання)

Кримінальне право України, Загальна частина_ Тестова база 2021

Кримінальне право України. Загальна частина_Питання на іспит (2021 рік).doc

Кримінальне право України. Загальна частина_Питання на іспит (2020 рік).doc

Кримінальне право України. Загальна частина_Робоча програма (2020 рік)

Поняття, предмет, завдання і система кримінального права_завдання для практичних

Принципи кримінального права_завдання для практичних

Кримінальний закон_завдання для практичних

Підстава кримінальної відповідальності_ завдання для практичних

Кримінальне правопорушення і його види_завдання для практичних

Об’єкт складу кримінального правопорушення_завдання для практичних

Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення_завдання для практичних

Суб’єкт складу кримінального правопорушення_завдання для практичних

Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення_завдання для практичних

Стадії вчинення кримінального правопорушення_завдання для практичних

Співучасть у кримінальному правопорушенні_завдання для практичних

Множинність кримінальних правопорушень_завдання для практичних

Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння_завдання для практичних

Звільнення від кримінальної відповідальності_завдання для практичних

Заходи кримінально-правового впливу_завдання для практичних

Поняття, мета та система покарань_завдання для практичних

Призначення покарання_завдання для практичних

Звільнення від покарання, його відбування_завдання для практичних

Судимість_завдання для практичних

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх_завдання для практичних

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму