Крикливець Дмитро Євгенович

Посада: асистент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Наукові інтереси

інститут судового контролю за досудовим розслідуванням; процесуальний статус слідчого судді у кримінальному провадженні; сучасні проблеми кримінального права.

Курси

Публікації

Наукові статті

 1.  Крикливець Д.Є. Втілення змагальної моделі кримінального судочинства у Кримінальному процесуальному кодексі України [Електронний ресурс] / Д.Є. Крикливець // Порівняльно-аналітичне право (Електронне фахове видання). – 2013. – № 3-1. – С. 349–354. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3-1_2013/9/Krykluvets%20D.Ye..pdf. – Заголовок з екрана.
 2. Крикливець Д.Є. Правове регулювання інституту судового контролю: порівняльний аспект / Д.Є. Крикливець // Вісник Львівського університету. Серія «Юридична». – 2014. – № 59. – С. 343–349.
 3. Крикливець Д.Є. Поняття судового контролю на досудовому розслідуванні за Кримінальним процесуальним кодексом України / Д.Є. Крикливець // Право і суспільство. – 2014. – № 5-2. – С. 322–327.
 4. Крикливець Д.Є. Окремі аспекти впливу засади змагальності на процедуру розгляду скарг слідчим суддею / Д.Є. Крикливець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Т.2, № 4. – С. 218–223.
 5. Крикливець Д.Є. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: форма, реквізити та поняття / Д.Є. Крикливець // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 1 (II). – С. 214–221.
 6. 6. Kryklyvets Correlation Between Court`s Control Activity at Pre-Trial Investigation and Justice / D. Kryklyvets // Jurysta. Magazyn Prawniczy (Warsaw, Poland). – 2015. – 9 (251). – P. 3–8.
 7. Крикливец Д.Е. О возможности расширения пределов судебного контроля за решениями, действиями и бездействием следователя и прокурора по уголовно-процессуальному законодательству Украины / Д.Е. Крикливец // Теоретико-прикладные аспекты развития правовой системы общества : сборник научных статей : в 3 ч. Ч. 1. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. – 221 с. – С. 124 – 132.
 8. Крикливець Д.Є. Моделі судового контролю за досудовим розслідуванням за законодавством зарубіжних держав / Д.Є. Крикливець // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 5 (Електронне фахове видання).

Тези доповідей на конференціях

 1.  Крикливець Д. Тлумачення окремих аспектів засади змагальності у рішеннях Європейського суду з прав людини / Д. Крикливець // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XII міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 26–28 квітня 2013 року). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 160–161.
 2. Крикливець Д. До питання про межі судового контролю за досудовим розслідуванням в частині розгляду скарг слідчим суддею: порівняльний аспект / Д. Крикливець // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 22–23 листопада 2013 року): у 2 ч. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2013. – Частина II. – С. 93–95.
 3. Крикливець Д. Загальна характеристика процесуального статусу слідчого судді під час здійснення судового контролю / Д. Крикливець // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XIII міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 25–27 квітня 2014 року). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 128–129.
 4. Крикливець Д. Дія засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею: практичні проблеми / Д. Крикливець // Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 9–10 травня 2014 року). – Д. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. – С. 118–119.
 5. Kryklyvets D. Decisions of Investigator or Prosecutor As an Object of Appeal at Pre-Trial Investigation / D. Kryklyvets // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов : материалы международной научно-практической конференции (г. Кишинев, Молдова, 7–8 нояб. 2014 г.): в 2 ч. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. “Cetatea de Sus”). – Ч. 2. – 2014. – С. 166–168.
 6. Крикливець Д. Бездіяльність слідчого, прокурора як об’єкт судового контролю / Д. Крикливець // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 12–13 лютого 2015 року): у 2 ч. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 220–223.
 7. Крикливець Д. Відкриття слідчим суддею провадження за скаргою на рішення, дію чи бездіяльність слідчого або прокурора: окремі проблеми / Д. Крикливець // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XIV Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції         (м. Львів, 24–25 квітня 2015 року). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 166–169.
 8. Крикливець Д. Щодо розширення суб’єктних меж судового захисту під час досудового розслідування / Д. Крикливець // Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали V міжнародної наукової конференції адвокатів, молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 14 листопада 2015 року). – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 213–216.
 9. Крикливець Д. Апеляційний перегляд ухвал слідчого судді: окремі особливості / Д. Крикливець // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXII звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 4–5 лютого 2016 року): у 2 ч. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – Ч. 2. – С. 211–213.

Біографія

Народився у 1989 році у місті Мукачеві Закарпатської області.

З 2006 – по 2011 роки – студент юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Здобув кваліфікацію магістр права.

З 2011 – по 2012 роки – робота в органах прокуратури.

З 2012 – по 2016 роки – навчання на заочному відділенні аспірантури на кафедрі кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

1 липня 2016 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «12.00.09» на тему «Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею» (науковий керівник – д.ю.н., проф., академік НАПрН України Нор В.Т.).

З жовтня 2015 року – по червень 2016 року – асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики.

З вересня 2016 року – асистент кафедри кримінального права і кримінології.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!