Крикливець Дмитро Євгенович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: dmytro.kryklyvets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інститут судового контролю за досудовим розслідуванням; процесуальний статус слідчого судді у кримінальному провадженні; проблеми застосування заходів кримінально-правового впливу; удосконалення системи покарань та призначення покарання.

Курси

Публікації

МОНОГРАФІЇ

1. Нор В.Т., Крикливець Д.Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг
слідчим суддею. Львів : Видавництво ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.

НАУКОВІ СТАТТІ

1. Крикливець Д.Є. Втілення змагальної моделі кримінального судочинства у Кримінальному процесуальному кодексі України [Електронний ресурс]. Порівняльно-аналітичне право (Електронне фахове видання). 2013. № 3-1. С. 349–354. URL:http://www.pap.in.ua/3-1_2013/9/Krykluvets%20D.Ye..pdf
2. Крикливець Д.Є. Правове регулювання інституту судового контролю: порівняльний аспект. Вісник Львівського університету. Серія «Юридична». 2014. № 59. С. 343–349.
3. Крикливець Д.Є. Поняття судового контролю на досудовому розслідуванні за Кримінальним процесуальним кодексом України. Право і суспільство. 2014. № 5-2. С.322–327.
4. Крикливець Д.Є. Окремі аспекти впливу засади змагальності на процедуру розгляду скарг слідчим суддею. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Т.2, № 4. С. 218–223.
5. Крикливець Д.Є. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: форма, реквізити та поняття. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. № 1 (II). С. 214–221.
6. Kryklyvets D. Correlation Between Court`s Control Activity at Pre-Trial Investigation and Justice. Jurysta. Magazyn Prawniczy (Warsaw, Poland). 2015. 9 (251). P. 3–8.
7. Крикливець Д.Є. Моделі судового контролю за досудовим розслідуванням за законодавством зарубіжних держав. Юридичний науковий електронний журнал (Електронне фахове видання). 2016. № 5. С. 112–115. URL: http://lsej.org.ua/5_2016/33.pdf
8. Крикливець Д. Є. Щодо можливості запровадження асиметричної оцінки доказів у кримінальне судочинство України. Право і суспільство. 2017. № 4. С. 239–244.
9. Нор В., Крикливець Д. Окремі особливості порядку з’ясування обставин і перевірки їх доказами під час розгляду скарг слідчим суддею. Право України. 2017. № 12. С. 11–18.
10. Крикливець Д.Є. Обмежувальні заходи за Кримінальним кодексом України: перспективи застосування [Електронний ресурс]. Порівняльно-аналітичне право (електронне фахове видання). 2018. № 2. С. 298–301. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/2_2018.pdf
11. Маркін В.І., Крикливець Д.Є. Ознаки організованої злочинності: до постановки проблеми. Перша міжнародна конференція «Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів» (м. Львів, 19–22 лютого 2020 року) : збірник статей за матеріалами Першої Міжнародної конференції. Львів, 2021. С. 39–45.
12. Денькович О.І., Крикливець Д.Є. Спеціальна конфіскація як інший захід кримінально-правового характеру: до питання про конституційність статей 96 – 1 , 96 – 2 Кримінального кодексу України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2020. Випуск 62. С. 263–270. URL: http://visnyk-juris-uzhnu-uz.com/wp-content/uploads/2021/03/48.pdf
13. Крикливець Д.Є. Система покарань для неповнолітніх: шляхи удосконалення. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2020. № 4 (48). С. 94–98.
14. Kryklyvets D. Granting Clemency to Convicts Imprisoned for Life in Ukraine: Certain Remarks. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 232–234. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2021/58.pdf
15. Dmytro Ye. Kryklyvets, Yuliia V. Kerniakevych-Tanasiichuk, Yuliia O. Fidria, Kateryna S. Muzychuk, Olena I. Sasko. The Process of Pardoning Those Sentenced to Life Sentences and Long Terms of Imprisonment as a Criterion for Increasing the Liberality of the Judicial System. Вісник Національної академії правових наук України. 2021. Том 28, № 2. С.277–287. URL: http://visnyk.kh.ua/uk/journals/visnik-naprnu-2-2021-r
16. Крикливець Д.Є. Окремі проблеми механізму застосування обмежувальних заходів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 2. С. 80–86. URL:http://apnl.dnu.in.ua/2_2022/14.pdf

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ

1. Крикливець Д. Тлумачення окремих аспектів засади змагальності у рішеннях Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XII міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 26–28 квітня 2013 року). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С. 160–161.
2. Крикливець Д. До питання про межі судового контролю за досудовим розслідуванням в частині розгляду скарг слідчим суддею: порівняльний аспект. Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 22–23 листопада 2013 року): у 2 ч. Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2013. Частина II. С. 93–95.
3. Крикливець Д. Загальна характеристика процесуального статусу слідчого судді під час здійснення судового контролю. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XIII міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м.Львів, 25–27 квітня 2014 року). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. С. 128–129.
4. Крикливець Д. Дія засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею: практичні проблеми. Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 9–10 травня 2014 року). Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. С.118–119.                                    5. Kryklyvets D. Decisions of Investigator or Prosecutor As an Object of Appeal at Pre-Trial Investigation. Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов : материалы международной научно-практической конференции (г. Кишинев, Молдова, 7–8 нояб. 2014 г.): в 2 ч. Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. “Cetatea de Sus”). Ч. 2. 2014. С. 166–168.
6. Крикливець Д. Бездіяльність слідчого, прокурора як об’єкт судового контролю. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 12–13 лютого 2015 року): у 2 ч. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. Ч.2. С. 220–223.
7. Крикливець Д. Відкриття слідчим суддею провадження за скаргою на рішення, дію чи бездіяльність слідчого або прокурора: окремі проблеми. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XIV Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 24–25 квітня 2015 року). Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С. 166–169.
8. Крикливець Д. Щодо розширення суб’єктних меж судового захисту під час досудового розслідування. Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали V міжнародної наукової конференції адвокатів, молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 14 листопада 2015 року). Одеса : Юридична література, 2015. С. 213–216.
9. Крикливець Д. Апеляційний перегляд ухвал слідчого судді: окремі особливості. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXII звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 4–5 лютого 2016 року): у 2 ч. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. Ч. 2. С. 211–213.
10. Kryklyvets D. Grounds for Apellate Review of Investigating Judge`s Rulings. Economics, Law, Society: Resume of 2016 : International Scientific and Practical Web-Congress of Economists and Jurists (October 27–28, 2016). Winterthur (Switzerland) : ed. dep. : Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation). P. 306–308.
11. Крикливець Д. Правова природа спеціальної конфіскації. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХIІІ звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 7–8 лютого 2017 року) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С. 140–142.
12. Крикливець Д.Є. Стадії вчинення злочину за Кримінальним кодексом України та Кримінальним кодексом Республіки Польща: порівняльний аналіз. III Львівський форум кримінальної юстиції «Кримінальна юстиція в очікуванні змін» (м. Львів, 22–23 вересня 2017 року) : збірка тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ : ВАІТЕ, 2017. С.54–57.
13. Крикливець Д. Співучасть у злочині за Кримінальним кодексом України та Кримінальним кодексом Республіки Польща: порівняльний аналіз. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХIV звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 7–8 лютого 2018 року) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 132–133.
14. Крикливець Д. Вплив обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання, на його призначення. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХV звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 7–8 лютого 2019 року) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 120–122.
15. Крикливець Д.Є. Звільнення від покарання та неможливість призначення покарання. Проблеми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах розвитку правової держави : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 10–12 грудня 2019 року). Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. С. 34–36.
16. Крикливець Д.Є. Окремі питання співвідношення визнання вини та щирого каяття як обставини, що пом’якшує покарання. Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24–25 січня 2020 року). Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. С. 35–39.                                            17. Крикливець Д. Врахування правил призначення покарання у кримінальних провадженнях на підставі угод. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVI звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 року) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 130–132.
18. Крикливець Д. Розмежування особи винного та обставин, які пом’якшують покарання, як загальних засад призначення покарання: пошук шляхів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVII звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 5–6 лютого 2021 року) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 150–152.
19. Крикливець Д. Позитивна кримінальна відповідальність: щодо обґрунтованості виокремлення явища. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVIII звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 3–4 лютого 2022 року) : у 2 ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. – С. 179–181.

Біографія

Народився у 1989 році у місті Мукачеві Закарпатської області.
З 2006 – по 2011 роки – студент юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка. Здобув кваліфікацію магістр права.
З 2011 – по 2012 роки – робота в органах прокуратури.
З 2012 – по 2016 роки – навчання на заочному відділенні аспірантури на кафедрі
кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка.
1 липня 2016 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському
національному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «12.00.09» на тему «Реалізація засади
змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею» (науковий керівник – д.ю.н., проф.,
академік НАПрН України Нор В.Т.).
З жовтня 2015 року – по червень 2016 року – асистент кафедри кримінального процесу і
криміналістики.
З вересня 2016 року – асистент кафедри кримінального права і кримінології.
У листопаді 2021 року присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і
кримінології.
З березня 2022 року – доцент кафедри кримінального права і кримінології.
З 2019 року – як помічник відповідальної особи залучений до виконання програми
«ERASMUS+ KA2 Співпраця з метою запровадження інновацій та обміну позитивного
досвіду – Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти», а саме – у міжнародному
багатонаціональному проєкті «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів,
прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини (CRIMHUM)», у
якому Львівський національний університет імені Івана Франка є національним
координатором. З 2022 року є членом групи виконавців цього проєкту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!