Денис Соломія Романівна

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: solomiia.denys@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Коло науковий інтересів:механізм протидії корупції, інститут представництва у кримінальному праві, кримінально-правова кваліфікація, судова система, адвокатура України і зарубіжних країн.

Курси

Публікації

А) Основні публікації:
Право:
1. Леськів С. Р. Спадкування за заповітом: цивільно-правові аспекти / С. Р. Леськів, Т.Б. Процюк. // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №4. – С. 85–88.
2. Леськів С. Р. Заповіт як підстава спадкування за законодавством України / С. Р.Леськів, Д. М. Павлов. // Карпатський правничий часопис. – 2014. – №7.
3. Чубенко А.Г. Нікчемність заповіту та визнання заповіту недійсним: цивільно-правові аспекти / А.Г. Чубенко, С.Р. Леськів // Молодий вчений: науковий журнал. – 2014. –
листопад. – № 11 (14). – С. 165–168.
4. Чубенко А.Г. Свобода заповіту і таємниця заповіту як юридичні гарантії реалізації
права на спадкування за заповітом / А.Г. Чубенко, С.Р. Леськів // Науковий вісник
Ужгородського національного університету (Серія “Право”). – 2014. – № 29. – С. 156–159.
5. Леськів С.Р. Правовий статус вищої ради магістратури як органу суддівського самоврядування Франції / С.Р. Леськів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – Одеса. – 2014. – Вип. 10-2. – Т.1. – С. 129 – 131.
6. Леськів С.Р. Актуальні проблеми функціонування органів суддівського самоврядування в Україні / С.Р. Леськів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 6-1., Т.4. – С. 188 – 192.
7. Леськів С.Р. Історичні аспекти розвитку інституту суддівського самоврядування /С.Р. Леськів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 58 – 63.
8. Леськів С.Р. Професійні права суддів: сутність, ознаки та актуальні питання їх реалізації / С.Р. Леськів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 4. – С. 52 – 56.
9. Леськів С.Р. Правовий статус суддівського самоврядування в контексті забезпечення професійних прав суддів: сутність, ознаки, завдання та функції /С.Р. Леськів // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2015. – Вип. 13. – С. 81 – 84.
10. Leskiv S. Meeting of Judges in Ukraine: Legal Aspects of Organization and its Functioning / S. Leskiv // International Scientific Periodical Journal for Economists and Jurists “The Genesis Of Genius”. – Geneva, Svitzerland. – 2015. – P. 118 – 120.
11. Леськів С.Р. Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування / С.Р. Леськів // Молодий вчений: науковий журнал. – 2015. – березень. – № 3 (18). – Ч.1. – С. 149 – 152.
12. Леськів С.Р. Корупція у сфері судочинства в Україні: проблеми та перспективи вирішення // International Scientific Journal. – 2016. – №10 (20). – 2016. – Т.2 – с.133-137.
13. Леськів С.Р., Машталір Х.В. Інтеграція України до Європейського Союзу як основа для розбудови громадянського суспільства / Х.В. Машталiр, С.Р. Леськів // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 6. – С. 163-166.
14. Леськів С.Р. Фінансування судової гілки влади України як гарантія суддівської незалежності / Х.В. Машталiр, С.Р. Леськів, Ю.І. Цибульський //. Науковий журнал «Молодий вчений» – 2017. – №5 (45)травень, 2017 р. – С. 249-253.
15. Леськів С.Р. Кримінальне процесуальне законодавство України в умовах євроінтеграції: недоліки та перспективи реформування / С.Р. Леськів, О.Ф. Федорова // Актуальні проблеми вітчизняної юриспуденції. – 2017 – № 3. – С.203-206.
16. Леськів С. Р. Реформування діючої системи суддівського самоврядування України в контексті євроінтеграційних процесів / С. Р. Леськів, Р. М. Скриньковський // Law & Sciences. – 2017. – № 1. – С. 5–11.
17. Леськів С.Р. Фінансування судової гілки влади України як гарантія суддівської незалежності / Х.В. Машталiр, С.Р. Леськів, Ю.І. Цибульський //. Науковий журнал «Молодий вчений» – 2017. – №5 (45)травень, 2017 р. – С. 249-253.
18. Леськів С.Р. Теоретико-правові та практичні аспекти захисту прав страхувальників транспортних засобів в Україні/ С. Р. Леськів, О.Ф. Федорова// Law & Sciences. – 2018. – № 1.– С. 3–7.
19. Леськів С.Р. Сутність адміністративного розслідування правопорушень/ М. В. Ковалів, С. Р. Леськів, С. С. Єсімов, Н .В. Баб’як / Law & Sciences. – 2018. – № 2. – С. 4–9.
20. Леськів С.Р. Поняття та конституційно-правовий зміст громадянської ініціативи/ Ковалів, С. Р. Леськів, С. С. Єсімов, Х.В. Машталір/ Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С.4–10.
21. Леськів С.Р. Сутність адміністративного розслідування правопорушень/ М. В.Ковалів, С. Р. Леськів, С. С. Єсімов, Н .В. Баб’як / Law & Sciences. – 2018. – № 2. – С. 4–9.
22. Леськів С.Р. Поняття та конституційно-правовий зміст громадянської ініціативи/Ковалів, С. Р. Леськів, С. С. Єсімов, Х.В. Машталір/ Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С.4–10.
23. Леськів С. Р. Припинення та недійсність шлюбу в Україні: теоретико-правові та практичні аспекти / Соломія Романівна Леськів. // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2019. – №21. – С. 144–147.
24. Леськів С. Р. Кримінально-правові аспекти визначення статусу криптовалюти в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід / Соломія Романівна Леськів. // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №9. – С. 199–202.
25. Леськів С. Р. Реалізація демократії в Україні: політико-правовий аспект / С. Р. Леськів, Х. В. Машталір. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. – 2020. – С. 20–24.
26. Denys S. R. Administrative and legal aspects of the activity of the high anti-corruption court and other anti-corruption bodies of Ukraine in the context of europeanization / S. R. Denys, R. Y. Zayats, M. V. Kosiuta, L. I. Sopilnyk, R. L. Sopilnyk // Global Prosperity Journal. – 2021. – p. 3-22.
Економіка:
1. Леськів С.Р., Процюк Т.Б. «Концептуальні засади розвитку промислового підприємства» – Журнал “Інвестиції: практика та досвід” № 17, вересень 2014 р. (включений до переліку наукових фахових видань України з питань економіки та державного управління);
2. Леськів С.Р., Семчук Ж.В. «Система індикаторів оцінювання фінансового потенціалу підприємств» – Журнал “Агросвіт” № 17, вересень 2014 р. (наукове фахове
видання з питань економіки);
3. Леськів С.Р., Пинда Ю.В. «Система індикаторів діагностики кредитоспроможності
підприємств» – Журнал “Вісник Одеського національного університету. Економіка”. – Том
19, Випуск 3, жовтень-листопад 2014 р. (фаховий науковий журнал);
4. Леськів С.Р., Скриньковський Р.М. «Модель визначення інвестиційної привабливості підприємства» – Інформаційно-аналітичний журнал “Економіка. Фінанси. Право”. – 2014. – вересень (конф.; включений до переліку наукових фахових видань України);
5. Леськів С.Р., Семчук Ж.В., Процевят О.С. «Ситуаційний підхід до оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств (на прикладі Львівської області)» –
Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”, 2014. – серпень-вересень (включений до переліку наукових фахових видань України з питань економіки).
6. Леськів С.Р., Бочко О.Ю. «Етимологія поняття “внутрішній маркетинг” та взаємозв’язок із зовнішнім маркетингом підприємства» – Журнал “Економіка та держава”, 2014. – листопад (наукове фахове видання України з питань економіки та державного управління).
7. Леськів С.Р., Бочко О.Ю. «Використання складових маркетингових комунікацій на підприємствах закарпатської області» – Науковий журнал “Молодий вчений”, 2014. – вересень (включений до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).
8. Leskіv, S., Skrynkovskyy, R., Pavlenchyk, N., & Pawlowski, G. (2017). The Improvements of Enterprise Anti-Crisis Management Diagnostics in the System of Managerial Diagnostics. Path of Science, 3(11), 4001-4009.
9. Leskіv, S., Skrynkovskyy, R., Shpak, O., & Sytar, L. (2018). Diagnosis of the State of Socio-Psychological Climate at the Enterprise. Path of Science, 2(4), 1024-1031.

Б) Участь у конференціях та семінарах:
1. Леськів С.Р. Legal regulation of inheritance by a will / С.Р. Леськів // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: Матеріали Міжнародної студентсько- аспірантської наукової конференції (м. Львів, 25-27 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 176 – 177.
2. Леськів С.Р. Теоретичні аспекти суддівського самоврядування в Україні: поняття, ознаки та функції / С.Р. Леськів // Теорія і практика сучасної юриспруденції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19-20 грудня 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 106 – 109.
3. Леськів С.Р. Рада суддів України: основні аспекти правового статусу та перспективи його реформування / С.Р. Леськів // Безпека, екстремізм, тероризм: Збірник тез
XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 81 – 84.

4. Леськів С.Р. The essence of judicial self-government in Ukraine as a guarantor of professional rights of judges / С.Р. Леськів // Юридичні науки: проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 травня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 107 – 110.
5. Леськів С.Р. Правовий статус суддівського самоврядування Румунії в контексті захисту професійних прав суддів / С.Р. Леськів // Integrarea Republicii Moldova Şi Ucrainei in UE: Aspectul Juridic: Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică (Chişinău, Republica Moldova, 06-07 noiembrie 2015). – Chişinău, Republica Moldova, 2015. – C. 76 – 77.
6. Леськів С.Р. Формування професійного корпусу суддів: правові аспекти / С.Р. Леськів // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 лютого 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 44 – 47.
7. Леськів С. Р. Проблеми кваліфікації корупційних злочинів з елементом
«криптовалюта» в Україні / С. Р. Леськів. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХV звітної науково-практичної конференції. – 2020. – С. 132–134.
8. Денис С. Р. Представництво в суді без повноважень (ст. 400-1 КК України):
кримінально-правові аспекти та перспективи застосування / С. Р. Денис. // Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень”;. – 2020.
9. Денис С. Р. Порушення прав адвокатів в Україні: кримінально-правові аспекти / С. Р. Денис. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVІІ звітної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2021 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. –
С. 135–139.

Біографія

Леськів Соломія Романівна.

У 2014 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр права»).

У 2015 рр. закінчила приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права» (спеціальність: «Фінанси і кредит»; кваліфікація: Магістр з фінансів і кредиту).

У 2016 рр. закінчила приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права» (спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: Магістр з обліку і аудиту).

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.10 (судоустрій; прокуратура та адвокатура) на тему: «Правовий статус суддівського самоврядування України в контексті забезпечення професійних прав суддів».

У 2016 році стала співзасновником наукового журналу “Law&Sciences” (“Право та науки”).

З 2016-2019 рр. працювала на посаді викладача кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права».

У 2018 році отримала Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

З 2019 року і по даний час – асистент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Забезпечує викладання курсів«Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива частина», «Кримінологія» та спецкурсів «Теорія кримінально-правової кваліфікації».

Коло науковий інтересів: злочини у сфері банківської діяльності, корупційні злочини, інститут представництва у кримінальному судочинстві,страхове шахрайство, судова система, адвокатура України і зарубіжних країн.

Автор близько 40 наукових і методичних праць.

Стажування

У 2020 р. пройшла онлайн-курс «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини» в рамках програми Ради Європи з навчання у сфері прав людини для представників
юридичних професій (HELP) «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!