Ждиняк Наталія Петрівна

Посада: асистент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nataliya.zhdynyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

кримінальне право, кримінологія

Курси

Публікації

1. Ждиняк Н. П. Поняття ефективності кримінально-правової норми. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2009. Вип. 49. С. 229-235.
2. Ждиняк Н. П. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм: поняття та окремі питання ефективності. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. Вип. 52. С. 326-333.
3. Ждиняк Н. П. «Реалізація» та «застосування» забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять. Форум права. 2012. № 1. С. 300–306 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_1_47.
4. Ждиняк Н. Потенційна та реальна ефективність забороняючих кримінально-правових норм. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIII регіональної науково-практичної
конференції. (м. Львів, 26-27 січня 2012 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І. Франка, 2012. С.332-333.
5. Ждиняк Н. Межі дослідження ефективності забороняючих кримінально-правових норм. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). Одеса: Фенікс 2012. С. 83- 86.
6. Ждиняк Н. П. Правова природа та зміст кримінально-правової заборони: окремі питання. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
(м. Харків, 10-11 жовтня 2013 року) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. м. Харків: Право, 2013. С 705-709.
7. Ждиняк Н. П. Юридична та соціальна ефективність забороняючих кримінально-правових норм. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014 року) / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. С. 210-213.
8. Ждиняк Н. П. Забороняюча кримінально-правова норма: проблеми змісту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. № 3. С. 10-13.
9. Ждиняк Н. П. Про зміст та обсяг поняття «ефективність механізму реалізації забороняючих кримінально-правових норм». Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2015 року) / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. С. 112-114.
10. Ждиняк Н. П. Структурні елементи забороняючої кримінально-правової норми. Верховенство права та правова держава: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15-16 вересня 2017 року). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. С. 151-155.                                            11. Ждиняк Н. Критерії оцінки якості забороняючих кримінально-правових норм. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2019 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2019. С. 108-110.
12. Ждиняк Н. П. Особистість злочинця. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім.В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І. Шакун, 2019. С. 324-327.
13. Ждиняк Н. П. Ефективність як характеристика забороняючих кримінально-правових норм. «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)». 2020. № 5. С. 17-22.
14. Ждиняк Н. П. Якість забороняючих кримінально-правових норм: поняття та критерії. Форум права. 2020. № 64 (5) С. 84–91 URL: https://forumprava. pp.ua/files/084-091-2020-5-FP-Zhdynyak_11.pdf.           15. Ждиняк Н. Методологічні підходи до розуміння ефективності забороняючих кримінально-правових норм. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XХVII звітної науково-практичної конференції (Львів, 5-6 лютого 2021 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 141-143.

Біографія

Кандидат юридичних наук
Закінчила юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, здобувши кваліфікацію «Магістр права». Навчалася в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка, після чого продовжила роботу викладачем кафедри кримінального права та кримінології.
У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 на тему: «Ефективність забороняючих кримінально-правових норм».

Викладає навчальні дисципліни кафедри «Кримінальне право України (Загальна частина)», «Кримінальне право України (Особлива частина)», «Кримінологія».
Автор понад 20 праць.

Стажування:
У 2020-2021 рр. проходила стажування по програмі курсу професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності».

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!