Маркін Віктор Ігорович

Посада: завідувач кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: viktor.markin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

кримінально-правова охорона статевої свободи та статевої недоторканості особи; кримінально-правова охорона свободи віросповідання; кримінально-правова охорона приватності особи.

Курси

Публікації

Наукові статті:

1. Маркін В. І. Злочини проти свободи віросповідання: питання наступності кримінального законодавства України. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2008. Випуск 46. С. 220–229.
2. Маркін В. І. Предмет складів злочинів проти свободи віросповідання. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2008. Випуск 47. С. 192–201.
3. Маркін В. І. Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 178 «Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків» Кримінального кодексу України. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2009. № 2(30). С. 242–246.
4. Маркін В. І. Вдосконалення законодавства про кримінально-правову охорону релігійних споруд, культових будинків та релігійних святинь. Юридична Україна. 2009. № 9(81). С. 103–108.
5. Маркін В. І. Ст. 180 «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду» Кримінального кодексу України: недоліки та шляхи їх усунення. Форум права.2011. № 2. С. 585–589. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11mviciu.pdf
6. Маркін В. І. Основний безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 181 «Посягання на здоров’я людей піл приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів» КК
України. Форум права. 2013. № 2. С. 351–358. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21ST
N=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=EJ000026%2F2013%2F2
7. Маркін В. І. Регламентація злочинів проти свободи віросповідання у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. Журнал східноєвропейського права. 2014. № 7. С. 25–31. URL:http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/markin_7.pdf
8. Маркін В. І. Вина у складах злочинів проти свободи віросповідання.Журнал східноєвропейського права. 2015. № 19. С. 54-63. – URL:http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/09/markin_19.pdf
9. Маркін В. І. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації. Журнал Східноєвропейського права. 2016. № 32. С. 28-36. URL:http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/markin_32.pdf
10. Маркін В. І. Секс за Кримінальним кодексом: нова редакція.Юридична газета. 2018. № 8 (610). С. 18 – 19.
11. Маркін В. І. Пошкодження майна: окремі нотатки щодо судової практики Верховного Суду. Юридична газета. 2019. № 41-42 (695-696). С. 24-25.
12. Маркін В. І. Злочинність латентна. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 18 : Кримінологія. Кримінально-виконавче право /редкол.: В. І. Шакун (голова), В.І. Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад.прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України ;Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків :Право, 2019. – С. 169 – 171.
13. Маркін В. І., Крикливець Д. Є. Ознаки організованої злочинності: до постановки проблеми. Перша міжнародна конференція «Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів» : збірник статей за матеріалами конференції (м.Львів, 19–22 лютого 2020 року). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 51–60. – Режи доступу: https://crimhum.bsu.by/images/pdf/zbirnyklviv.pdf
14. Burdin V.M., Markin V.I., Senko M.M. Odpowiedzialność karna za kradzież z włamaniem według ukraińskiego prawa karnego. Kradzież z włamaniem. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. S. 365-385.
15.Маркін В. І. Критерії трансформації (“переростання”) крадіжки у грабіж або розбій: чи є вони універсальними ? Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 329-333. URL: http://lsej.org.ua/7_2022/78.pdf
Матеріали наукових та науково-практичних конференцій:
1. Маркін В. «Підміна дитини» (ст. 148 КК України): характеристика об’єктивних ознак складу злочину. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XII регіональної науково-практичної конференції, 9-10 лютого 2006 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. С. 370–372.
2. Маркін В. І. Деякі проблеми об’єктивної сторони складу злочину «Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку». Кримінальний кодекс України 2001 року: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2006 р. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. С. 133–135.
3. Маркін В. Проблеми з’ясування ознак злочинів, що посягають на свободу віросповідання в коментарях КК України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції, 8-9 лютого 2007 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. С. 479–481.
4. Маркін В. І. Ст. 178 «Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків» та ч. 1 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» КК України: проблема співвідношення. Треті юридичні читання : матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 квітня 2007 р. Том 2. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. С. 130–132;
5. Маркін В. Відповідальність за перешкоджання здійсненню релігійного обряду в історії вітчизняного кримінального законодавства. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції, 6 лютого 2008 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. С. 274–278.
6. Маркін В. І. Безпосередній об’єкт незаконного перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Формування правової держави в Україні:проблеми і перспективи : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2008 р. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2008. С. 544–547.
7. Маркін В. І. Незаконне утримування релігійних святинь як суспільно небезпечне діяння. Осінні юридичні читання : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 12-13 листопада 2008 р. Харків : Національна юридична академія України, 2008. С. 411–413.
8. Маркін В. І. До питання про співвідношення кримінально-правових понять «знищення» та «зруйнування». Кримінальна політика: історія, сучасність, перспективи. П’яті юридичні читання : матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 21 листопада 2008 р. Одеса :«Астропринт», 2008. С. 156–159.
9. Маркін В. Поняття та ознаки релігійного обряду в ст. 180 «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду», ст. 181 «Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів» КК України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіональної науково-практичної конференції, 4-5 лютого 2009 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. С. 320–322.
10. Маркін В. І. Чи можна вважати матеріальним склад злочину, передбачений ст. 181 «Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів» КК
України ? Актуальні проблеми кримінального права та кримінології : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2009 р. Донецьк, 2009. С. 142–144.
11. Маркін В. Вина у складі злочину, передбаченому ст. 178 «Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків» КК України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції, 3-4 лютого 2011 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. С. 300–301.
12. Маркін В. Чи є свобода віросповідання обов’язковим об’єктом складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань» КК України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІХ регіональної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2013 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С. 263–265.
13. Маркін В. Удосконалення законодавства України про кримінально-правову охорону свободи віросповідання: сучасні підходи. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції, 6-7 лютого 2014 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. С. 322 – 326.
14. Маркін В. І. Додатковий безпосередній об’єкт складу злочину та його значення для кримінально-правової кваліфікації. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХI звітної науково-практичної конференції, 12-13 лютого 2015 р. Частина 2. Львів : Юридичний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С. 150-153.
15. Маркін В. І. Кримінально-правова кваліфікація постановлення суддею завідомо неправосудного судового акту про затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХII звітної науково-практичної конференції, 4-5 лютого 2016 р. Частина 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С. 125–128.
16. Маркін В. І. Чи існують «усічені» склади злочинів ? / Маркін В. І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІI звітної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2017 р. Частина 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка, 2017. С. 155–157.
17. Маркін В. І. Державна зрада: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІV звітної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2018 р. Частина. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2018. С. 155–158.
18. Маркін В. І. Проблеми диференціації кримінальної відповідальності за посягання на життя спеціальних потерпілих у зв’язку з їх діяльністю в Україні. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХV звітної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2019 р. Частина. 2. Львів :Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 134–137.
19. Маркін В. І. Зґвалтування, вчинене групою осіб: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVI звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 139–141.
20. Маркін В.І. Момент закінчення зґвалтування за Кримінальним кодексом України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.) : у 2 ч. Ч. 2 – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 139–141.

Біографія

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології.
Закінчив у 2005 р. з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2005 р. по 2006 р. – асистент кафедри кримінального права і кримінології, а з 2006 р. по 2009 р. – аспірант цієї ж кафедри.
Починаючи з 2009 р.  – асистент кафедри кримінального права і кримінології.
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 на тему: «Кримінально-правова охорона свободи віросповідання в Україні».
З 2019 р. залучений, як співвиконавець проєкту “Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини Modernisation of master programmes for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights (Project acronym: CRIMHUM)”
У червні 2019 р. обраний на посаду завідувача кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Забезпечує викладання курсів «Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива частина» та спецкурсів «Механізм кримінально-правового регулювання», «Теорія кримінально-правової кваліфікації».

Стажування

1. Львівський національний університет імені Івана Франка (Вдосконалення викладацької майстерності, сертифікат СВ 02070987/000164-21, 1 жовтня 2020 року – 23 січня 2021 року, 1 кредит).
2. Донецький державний університет внутрішніх справ, Куявський університет у Влоцлавеку, Центр українсько-європейського наукового співробітництва (Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін, 15 листопада 2021 р. – 26 грудня 2021 р., 6 кредитів).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!