Сень Ірина Зеновіївна

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: iryna.sen@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

кримінальне право; спеціальні норми у кримінальному праві України

Курси

Публікації

Наукові статті:
1. Сень І.З. Стан дослідження проблеми спеціальних кримінально-правових норм у спеціальній літературі. Право і суспільство. 2017. № 2. Ч. 2. С. 154-158.
2. Сень І.З. Співвідношення понять «загальне – спеціальне»: кримінальне право та формальна логіка. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 2. С. 253-258.
3. Marin O., Sen I. Legal construction «the same act» in criminal law of Ukraine. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Вип. 65. С. 101-114.
4. Сень І. Генезис спеціальних норм у пам’ятках кримінального права, які діяли на території України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 6-1 (28). С. 118-123.
5. Сень І.З. Поняття спеціальної норми в кримінальному праві України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2018. Вип. 32. С. 106-110.
6. Сень І. Спеціальні норми в постановах Пленуму Верховного Суду України. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9 (271). С. 217-222.
7. Marin O., Sen I. Liability for economic crimes under the Criminal Code of Ukraine in the context of Eurointegration processes. Teka Komisji Prawniczej. 2018. № XI-2. P. 251-263.
8. Marin O.K., Sen I.Z. Corruption between doctors and pharmacists: criminal law problems of counteraction. Wiadomości Lekarskie. 2021. Vol. LXXIV. Issue 11 Part 2. P. 2901-2906. DOI: 10.36740/WLek202111207.
9. Burdin V., Sen I., Senko M. Zmuszanie jako cel popełniania przestępstw według ukraińskiego kodeksu karnego. Przestępstwo zmuszania / red. M. Mozgawa. Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. S. 410-425.

Наукова брошура:
10. Сень І.З. Функції спеціальних норм у кримінальному праві України : наукова брошура. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. 68 с.

Автореферат:
11. Сень І.З. Спеціальні норми у кримінальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2020. 19 с.

Тези доповідей на наукових та науково-практичних конференціях:
12. Сень І. Спеціальні норми у кримінальному праві України: постановка проблеми. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІ звітної наук.-практ. конф., м. Львів, 4–5 лютого 2016 р.: у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету  імені Івана Франка, 2016. С. 138-142.
13. Сень І. Асоціації кримінально-правових норм. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : матеріали XVI Міжнар. студ.- аспір. наук. конф., м. Львів, 21–22 квітня 2017 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С. 112-117.
14. Сень І. Класифікація спеціальних норм у кримінальному праві України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXIV звітної наук.-практ. конф., м. Львів, 7–8 лютого 2018 р.: у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 166-171.
15. Сень І. Структура кримінально-правових норм. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXV звітної наук.-практ. конф., м. Львів, 7–8 лютого 2019 р.: у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 145-149.
16. Сень І. Правила конструювання диспозицій статей Кримінального кодексу, які містять спеціальні норми. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVI звітної наук.-практ. конф., м. Львів, 6–7 лютого 2020 р.: у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського  національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 148-152.
17. Сень І. Кваліфікація посягання на життя спеціальних потерпілих за наявності ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 26 лютого 2021 р. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2021. C. 245-249.
18. Марін О.К., Сень І.З. Корупційні зв’язки між лікарем і фармацевтом: проблеми кримінально-правової протидії. Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії : матеріали V Мед.- прав. форуму, м. Харків, 9–10 грудня 2021 р. Харків : Право, 2021. С. 17-18.
19. Сень І.З. Чи відмовляється проєкт КК України від спеціальних норм? 30 років розбудови Української державності та кримінальна юстиція як її базовий компонент: чого досягнуто і що втрачене? : матеріали VII Львівського форуму кримінальної юстиції, м. Львів, 16–17 вересня 2021 р. Львів : ЛьвДУВС, 2022. С. 171-176.

Біографія

У 2015 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Магістр права» (кримінально-правова спеціалізація).

З 2015 р. по 2019 р. – навчалась в аспірантурі на кафедрі кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 на тему: «Спеціальні норми у кримінальному праві України».

З 2017 р. по 2022 р. – асистент кафедри кримінального права і кримінології.

З 2022 р. – доцент кафедри кримінального права і кримінології.

З 2019 р. – залучена як співвиконавець до виконання програми «ERASMUS+ KA2 Співпраця з метою запровадження інновацій та обміну позитивного досвіду – Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти», а саме – у міжнародному багатонаціональному проєкті «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини (CRIMHUM)».

З 2020 р. – керівник кафедрального гуртка.

Є членом Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Стажування:

1. Вересень-грудень 2016 р. – Альбертський університет (м. Едмонтон, Канада).
2. 1 жовтня 2020 р. – 23 січня 2021 р. – програма «Вдосконалення викладацької майстерності» (модуль 1) (онлайн, Львівський національний університет імені Івана Франка).
3. 11-13 листопада 2020 р. – Осіння школа з кримінального права «Лабораторія кримінальної правотворчості» (онлайн-участь).
4. Вересень 2021 р. – курс підвищення кваліфікації з теми «Європеїзація кримінального права України» (Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
5. 26-30 вересня 2021 р. – the First Summer School of the Erasmus+ project  “Modernization of master programs for future judges, prosecutors, investigators with respect to European standard on human rights (CRIMHUM)” (Odesa, National University “Odesa Law Academy”).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!