Палюх Лідія Михайлівна

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя.

Курси

Публікації

Понад 60 наукових праць, серед яких:

 1. Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру: Моногр./ Л.М. Палюх. – Львів: Паіс, 2009. – 196 с.
 2. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування. Навч. посібник / Л.М. Палюх. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2010. – 214 с.
 3. Палюх Л. Проблеми кримінальної відповідальності за завідомо незаконне затримання / Л. Палюх // Юридичний вісник. – 2014. – № 6. – С. 137 – 141.
 4. Палюх Л.М. Деякі питання щодо підстав та умов застосування примусових заходів виховного характеру за кримінальним судочинством України/ Л.М. Палюх // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – 2004. – Випуск ХІІІ. – С. 199-205.
 5. Палюх Л.М. Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн / Л. Палюх // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 302 – 305.
 6. Палюх Л.М. Уголовная ответственность за преступления против правосудия за правом постсоветских стран/ Л.М Палюх // Legea si viata: международный научно-практический правовой журнал. – 2015. – № 10/3. – С. 40-44.
 7. Палюх Л.М. Інститут  застосування  примусових  заходів виховного характеру у світлі міжнародно-правових актів та основних  тенденцій ювенальної  юстиції / Л.М. Палюх // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. Збірник / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип. 3. – 2005.- С.71-82.
 8. Палюх Л. Проблеми угляду у разі прийняття рішення про закриття справи із застосуванням примусових заходів виховного характеру/ Л. Палюх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – № 41. – С.367-374.
 9. Палюх Л.М. Особливості провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру до осіб, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність / Л.М. Палюх // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. Збірник. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України.- Вип. 3 .-2006.- С.259-271.
 10. Палюх Л.М. До питання про родовий об’єкт злочинів проти правосуддя/ Л.М. Палюх // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 272- 279.
 11. Палюх Л. Щодо питання про модель інститутів вікової неосудності, обмеженої вікової осудності у кримінальному законодавстві України / Л. Палюх // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. Випуск 47. – С. 202-211.
 12. Палюх Л.М. Особливості правового регулювання виконання примусових заходів виховного характеру за кримінальним законодавством України / Л.М. Палюх // Часопис Хмельницького університету управління  та права «Університетські наукові записки». – 2009. – № 1(29). – С. 259-263.
 13. Палюх Л.М. Деякі питання конкуренції кримінально-правових норм при вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх / Л.М. Палюх // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2009. – Випуск ХХІ. – С. 199-204.
 14. Палюх Л.М. Деякі питання про об’єкт злочину «Невиконання судового рішення»/Л.М. Палюх // Держава та регіони. Серія: Право. – 2009. – № 1. – С. 50-55.
 15. Палюх Л.М. До питання про систематизацію злочинів проти правосуддя / Л. М. Палюх // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 315 – 318.
 16. Палюх Л.М. Норми про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України/ Л.М. Палюх // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 511-514[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12plmnku.pdf
 17. Громяк О.І., Палюх Л.М. До питання про кримінальну відповідальність за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності / О.І. Громяк, Л.М. Палюх // Вісник прокуратури. – 2013. – №4. – С. 43.
 18. Палюх Л.М. До питання про об’єкт злочинів проти правосуддя/ Л.М. Палюх //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 20. Частина 1. Т. 4. – 2013. – С. 59 – 62.
 19. Палюх Л.М. Деякі питання кримінально-правової охорони відносин пов’язаних з діяльністю Європейського суду з прав людини/ Л.М. Палюх // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 21. Частина 1. Т. 3. – 2013. – С. 75 – 79.
 20. Палюх Л.М. Проблеми кримінально-правової охорони третейського розгляду справ та інших альтернативних способів захисту прав і свобод / Л.М. Палюх // Судова апеляція. – 2013. – № 2. – С. 45 – 52.
 21. Палюх Л.М. Норми про кримінальну відповідальність за посягання на правосуддя в праві України у період Гетьманщини/ Л.М. Палюх // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 290 – 294.
 22. Палюх Л.М. Суб’єкт завідомо незаконного затримання: проблеми визначення за кримінальним процесуальним кодексом України/ Л.М Палюх // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 74. – Одеса: «Юридична література», 2014. – С. 365 – 370.
 23. Палюх Л. Проблеми кримінальної відповідальності за завідомо незаконне затримання / Л. Палюх // Юридичний вісник. – 2014. – № 6. – С. 137 – 141.
 24. Палюх Л.М. Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн / Л. Палюх // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 302 – 305.
 25. Дудоров О. О., Палюх Л. М.Проблеми кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого статтею 375 КК України / О. Дудоров, Л. Палюх // Вісник асоціації кримінального права України. – 2016. – № 1(6). – С. 280 – 328.
 26. Палюх Л.М. До питання про назву розділу ХVІІІ Кримінального кодексу України / Л. Палюх // Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології Кримінального кодекс України / Харків: Права людини, 2011. – С. 65 – 70.
 27. 27. Палюх Л. Провадження у справах неповнолітніх: законодавство України і міжнародні стандарти/Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С. 512-514.
 28. 28. Палюх Л. Деякі питання вдосконалення правового регулювання провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру/Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 375-377.
 29. 29. Палюх Л.М. Проблеми закриття справ, пов’язаних із застосуванням примусових заходів виховного характеру/Л.М. Палюх // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: правничий факультет Національного університету «Острозька академія», 2005. – С. 409-410.
 30. 30. Палюх Л.М. Щодо питання про правову природу провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру/Л.М. Палюх // Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [м. Івано-Франківськ, 30 вересня – 1 жовтня 2005 року]. – Івано-Франківськ, 2005. – С.144-147.
 31. 31. Палюх Л.М. Проблеми процесуального оформлення рішення про застосування примусових заходів виховного характеру/Л.М. Палюх // Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку: Тези доп. та наук. повідом. Учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – С. 192-193.
 32. 32. Палюх Л.М. Окремі питання щодо правового статусу в кримінальному судочинстві осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність / Л.М. Палюх // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року). – Івано-Франківськ, 2006. – С. 374-380.
 33. 33. Палюх Л.М. Щодо питання про підставу для прийняття рішення про застосування примусових заходів виховного характеру / Л.М. Палюх // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 2-3 черв. 2006 р.: У 2-х т. / Уклад. Т.Д. Климчик, І.М. Якушев. – Луцьк: РВВ  «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т.2. – С. 207-210.
 34. 34. Бойко В.П., Палюх Л.М. Деякі питання правового регулювання відносин, пов’язаних з виконанням рішень про застосування примусових заходів виховного характеру / В.П. Бойко, Л.М. Палюх // Держава та регіони. Серія: Право. – 2005. – №2. – С. 19-24.
 35. 35. Палюх Л. Перспективи впровадження інституту зменшеної вікової осудності у кримінальне судочинство України / Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 448-449.
 36. 36. Палюх Л.М. Спеціалізація органів та служб, що займаються справами неповнолітніх у світлі основних тенденцій ювенальної юстиції / Л.М. Палюх // Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформування правоохоронної системи в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 червня 2005 р.). – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2005. – С. 272-276.
 37. 37. Палюх Л.М. Проблеми закриття справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у світлі принципу презумпції невинуватості / Л.М. Палюх // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: МатеріалиVI-ї  Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів [м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2005 року]. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 253-255.
 38. 38. Палюх Л. Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя  /Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVрегіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р.  – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 329-330.
 39. 39. Палюх Л. До питання про модель інституту обмеженої осудності у кримінальному законодавстві України/Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІVрегіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р.  – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 279-282.
 40. Палюх Л.М. Деякі питання правового регулювання звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності / Л.М. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІVрегіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 340-341.
 41. 41. Палюх Л.М. Окремі питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру за кримінальним законодавством України / Л.М. Палюх // Тези доповідей учасників звітної науково-практичної конференції юридичного факультету 19 лютого 2010 року. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 51-54.
 42. 42. Палюх Л. Окремі питання кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя / Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3 – 4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 309-311.
 43. 43. Палюх Л. До питання про кримінальну відповідальність за злочини, що посягають на життя, здоров’я, власність і безпеку учасників процесуальних відносин та відносин, що виникають при виконанні судових рішень / Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 325-326.
 44. 44. Палюх Л.До питання про кримінальну відповідальність за злочини, що посягають на суспільні відносини, що забезпечують досудове розслідування у кримінальній справі / Л. Палюх // Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний і міжнародний вимір: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція» –www.LegalActivity.com.ua. – К., 2012. – С. 235 – 239.
 45. 45. Палюх Л. Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України / Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 275 – 277.
 46. 46. Палюх Л.М. До питання про родовий об’єкт злочинів проти правосуддя/Л.М. Палюх// Політика в сфері боротьби зі злочинністю [текст]: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1-2 березня 2013 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 145 – 148.
 47. 47. Палюх Л.М. До питання про кримінально-правову охорону діяльності третейських судів / Л.М. Палюх // Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 23-24 березня 2013 р. – Донецьк: східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С. 107 – 109.
 48. 48. Палюх Л.М. До питання про кримінально-правову охорону встановленого порядку виконання рішень третейських судів, міжнародного комерційного арбітражу / Л.М. Палюх // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 192 – 194.
 49. 49. Палюх Л.М. До питання про кримінально-правову охорону відносин щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини / Л.М. Палюх // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 6-7 квітня 2013 року. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – Ч. ІІ. – С.81 – 83.
 50. Палюх Л.М. До питання про кримінально-правову охорону відносин по здійсненню конституційного судочинства/ Л.М. Палюх // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 26-27 квітня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 256 – 258.
 51. 51. Палюх Л.М. Деякі питання кримінально-правової охорони відносин, пов’язаних з діяльністю Європейського суду з прав людини / Л.М. Палюх // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 травня 2013 р.). – у 3-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – Ч. ІІІ. – С. 79 – 82.
 52. 52. Палюх Л.М. Деякі проблеми правової охорони правосуддя / Л.М. Палюх // Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики: Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 14 травня 2013 року. Тези наукових доповідей. – К., 2013. – С. 232 – 236.
 53. 53. Палюх Л.М. Зміст поняття «правосуддя» та деякі питання його кримінально-правової охорони / Л.М. Палюх // Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – С. 71 – 74.
 54. 54. Палюх Л.М. До питання про класифікацію злочинів проти правосуддя / Л.М. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 318 – 322.
 55. 55. Палюх Л.М. Механізм заподіяння шкоди об’єкту злочинів проти правосуддя / Л.М. Палюх // Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 14-15 березня 2014 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська правнича фундація», 2014. – С. 105 – 107.
 56. 56. Палюх Л.М. Проблеми систематизації норм про кримінальну відповідальність за посягання на учасників судочинства, їх близьких родичів / Л.М. Палюх // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород. 28-29 березня 2014 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – С. 217 – 220.
 57. 57. Палюх Л.М. Некоторые вопросы систематизации норм об уголовной ответственности за преступления против правосудия/ Л.М. Палюх // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы: междунар. науч-практ. конф. (2014; Кишинэу). Международная научно-практическая конференция «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы», 28-29 марта 2014 г. / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев:Iulian, 2014 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). -С. 268 – 269.
 58. 58. Палюх Л.М. До питання про кримінальну відповідальність за завідомо незаконне затримання / Л.М. Палюх // „Правове регулювання суспільних відносин: правове регулювання та вимоги сьогодення»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 вересня 2014 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація „Істина”, 2014. – C. 93 – 97.
 59. 59. Палюх Л.М. Проблеми визначення суб’єкта завідомо незаконного затримання (ч. 1 ст. 371 КК України) / Л.М. Палюх // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції „Тринадцяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 115 – 117.
 60. 60. Палюх Л.М. Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на встановлений порядок досудового розслідування / Л.М. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 153 – 157.
 61. 61. Палюх Л.М. Норми про відповідальність за посягання на судочинство у праві України за Литовськими статутами/Л.М. Палюх // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 13-14 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,  2015. – С. 157 – 160.
 62. 62. Палюх Л. М. До питання про систематизацію норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн / Л.М. Палюх //Právnavedaa prax v treťomtisícročí 27. – 28. február 2015: Zborník príspevkov z medzinárodnejvedeckej konferencie. – Košice:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – С. 160 – 162.
 63. 63. Палюх Л.М. До питання про розвиток норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя в Україні в сучасний період / Палюх Л.М. // Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції «Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права», 20 квітня 2015 року, м. Одеса //edu.ua/index.php
 64. Галевич Н., Палюх Л. Постановлення завідомо неправосудного судового рішення – проблемні питання кримінальної відповідальності / Н. Галевич, Л. Палюх // Юридичний вісник України. – 12-18 грудня 2015 року. – № 49 (1066). – С.6 – 7.
 65. Палюх Л.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя за правом країн романо-германської правової системи / Л.М. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4 – 5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 130 – 134.
 66. Палюх Л.М. Кримінальна відповідальність за переслідування невинуватої особи за законодавством ФРН та України / Л.М. Палюх // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. – С. 123 – 126.
 67. Палюх Л. До питання про суб’єкта постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови / Л. Палюх // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Т. 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 43 – 45.
 68. Дудоров О.О., Палюх Л.М. Про момент закінчення постановлення завідомо неправосудного судового рішення / О.О. Дудоров, Л.М. Палюх // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.); упоряд. д.ю.н., доц. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016). – С. 52 – 58.

Біографія

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2000), аспірантуру (2006). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру». 2006-2010 – асистент кафедри кримінального права та кримінології, з 2010 – доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладає навчальні дисципліни кафедри «Кримінальне право України (Загальна частина)», «Кримінальне право України (Особлива частина)», «Кримінально-виконавче право України», спецкурс «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!