Палюх Лідія Михайлівна

Посада: професор кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lidiya.palyukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання,
особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; кримінальна відповідальність за
кримінальні правопорушення проти правосуддя.

Курси

Публікації

Понад 90 наукових праць, серед яких:

Монографії і навчальні посібники:

1. Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного
характеру: Моногр. / Л.М. Палюх. – Львів: Паіс, 2009. – 196 с.
2. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування /
Л.М. Палюх. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2010. – 214 с.
3. Палюх Л. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя: монографія.
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 744 с.
Наукові статті:

4. Палюх Л. Спеціалізоване судочинство у справах неповнолітніх: основні тенденції та
перспективи в Україні / Л. Палюх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –
2004. – Випуск 40. – С.373-377.
5. Палюх Л.М. Деякі питання щодо підстав та умов застосування примусових заходів
виховного характеру за кримінальним судочинством України / Л.М. Палюх // Актуальні
проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. –
2004. – Випуск ХІІІ. – С. 199-205.

6. Палюх Л.М. Особливості законодавчої регламентації застосування до неповнолітнього
примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення у спеціальну навчально-
виховну установу / Л.М. Палюх // Вісник Хмельницького інституту регіонального
управління та права. – 2004. – №4(12). – С. 230-235.
7. Палюх Л.М. З історії становлення та розвитку інституту застосування примусових
заходів виховного характеру до неповнолітніх у кримінальному судочинстві України /
Л.М. Палюх // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична.
Збірник / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: Львівський юридичний інститут
МВС України. – Вип. 2. – 2005.- С.118-127.
8. Палюх Л.М. Інститут застосування примусових заходів виховного характеру у світлі
міжнародно-правових актів та основних тенденцій ювенальної юстиції / Л.М. Палюх //
Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. Збірник / Головний
редактор В.Л. Ортинський. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип.
3. – 2005.- С.71-82.
9. Палюх Л. Проблеми угляду у разі прийняття рішення про закриття справи із
застосуванням примусових заходів виховного характеру / Л. Палюх // Вісник Львівського
університету. Серія юридична. – 2005. – № 41. – С.367-374.
10. Палюх Л.М. Особливості провадження у справах про застосування примусових заходів
виховного характеру до осіб, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна
відповідальність / Л.М. Палюх // Науковий вісник Львівського юридичного інституту.
Серія юридична. Збірник. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України.- Вип. 3
.- 2006.- С.259-271.
11. Палюх Л.М. До питання про родовий об’єкт злочинів проти правосуддя / Л.М. Палюх //
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія
юридична. Збірник наукових праць. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 272- 279.
12. Палюх Л. Щодо питання про модель інститутів вікової неосудності, обмеженої вікової
осудності у кримінальному законодавстві України / Л. Палюх // Вісник Львівського
національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. Випуск 47. – С. 202-211.
13. Палюх Л.М. Особливості правового регулювання виконання примусових заходів
виховного характеру за кримінальним законодавством України / Л.М. Палюх // Часопис
Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». –
2009. – № 1(29). – С. 259-263.
14. Палюх Л.М. Деякі питання конкуренції кримінально-правових норм при вирішенні
питання про звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх / Л.М. Палюх //
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових
статей. – 2009. – Випуск ХХІ. – С. 199-204.
15. Палюх Л.М. Деякі питання про об’єкт злочину «Невиконання судового рішення» / Л.М.
Палюх // Держава та регіони. Серія: Право. – 2009. – № 1. – С. 50-55.
16. Палюх Л.М. До питання про систематизацію злочинів проти правосуддя / Л. М. Палюх //
Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 315 – 318.
17. Палюх Л.М. Норми про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя у
світлі нового КПК України / Л.М. Палюх // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 511-514
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12plmnku.pdf
18. Громяк О.І., Палюх Л.М. До питання про кримінальну відповідальність за притягнення
завідомо невинного до кримінальної відповідальності / О.І. Громяк, Л.М. Палюх // Вісник
прокуратури. – 2013. – №4. – С. 43.
19. Палюх Л.М. До питання про об’єкт злочинів проти правосуддя / Л.М. Палюх // Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 20. Частина 1.
Т. 4. – 2013. – С. 59 – 62.
20. Палюх Л.М. Деякі питання кримінально-правової охорони відносин пов’язаних з
діяльністю Європейського суду з прав людини / Л.М. Палюх // Науковий вісник
Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 21. Частина 1. Т. 3. –
2013. – С. 75 – 79.

21. Палюх Л.М. Проблеми кримінально-правової охорони третейського розгляду справ та
інших альтернативних способів захисту прав і свобод / Л.М. Палюх // Судова апеляція. –
2013. – № 2. – С. 45 – 52.
22. Палюх Л.М. Норми про кримінальну відповідальність за посягання на правосуддя в праві
України у період Гетьманщини / Л.М. Палюх // Часопис Київського університету права. –
2014. – № 2. – С. 290 – 294.
23. Палюх Л.М. Суб’єкт завідомо незаконного затримання: проблеми визначення за
кримінальним процесуальним кодексом України / Л.М Палюх // Актуальні проблеми
держави і права: збірник наукових праць. Вип. 74. – Одеса: «Юридична література», 2014.
– С. 365 – 370.
24. Палюх Л.М. До питання про назву розділу ХVІІІ Кримінального кодексу України / Л.
Палюх // Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології Кримінального
кодекс України / Харків: Права людини, 2011. – С. 65 – 70.
25. Палюх Л. Еще раз к вопросу об объекте преступления / Л. Палюх // Закон и жизнь:
международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 8/4 (260). – С. 156 –
159.
26. Палюх Л. М. Проблеми кримінальної відповідальності за завідомо незаконне затримання
/ Л.М. Палюх // Юридичний вісник. – 2014. – № 6. – С. 137–141.
27. Палюх Л. М. Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за
злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн / Л.М. Палюх // Часопис
Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 302–305.
28. Дудоров О. О., Палюх Л. М. М. Проблеми кримінально-правової характеристики
злочину, передбаченого статтею 375 КК України / Л.М. Палюх // Вісник асоціації
кримінального права України. – 2016. – № 1(6). – С. 280–328. URL:
http://nauka.nlu.edu.ua/wp–content/uploads/2016/07/20_Dudorov.pdf (дата звернення:
01.12.2020).
29. Калужна О. М., Палюх Л. М. Соціальна обумовленість норми про кримінальну
відповідальність за постановлення завідомо неправосудного судового рішення у світлі
звіту Greco від 23 червня 2017 р. / Л.М. Палюх // Журнал східноєвропейського права. –
2017. – № 43. URL:
http://easternlaw.com.ua/wp–content/uploads/2017/09/kaluzhna_paliukh_43.pdf (дата
звернення: 01.12.2020).
30. Палюх Л. М. Зміст поняття «особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з
наданням публічних послуг», у кримінально-правових нормах / Л.М. Палюх // Часопис
Київського університету права. – 2017. – № 2. – С. 240–244.
31. Калужна О. М., Палюх Л. М. Прогнозування роботи нового Верховного Суду: проблеми
ефективної реалізації права на справедливий суд та питання кримінальної
відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудних рішень / Л.М. Палюх //
Вісник кримінального судочинства. – 2017. – № 3. – С. 155–173.
32. Палюх Л. М. Класифікація злочинів проти правосуддя / Л.М. Палюх // Підприємництво,
господарство і право. – 2018. – №2. – С. 176–181.
33. Палюх Л. М. Родовий об’єкт злочинів, що посягають на здійснення судової влади / Л.М.
Палюх // Форум права: електрон. наук. фахове вид. – 2018. – № 3. – С. 72–79. URL:
http://doi.org/10.5281/zenodo.1405167 (дата звернення: 01.12.2020).
34. Палюх Л. М. Проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків у складах злочинів,
що виявляються в умисному знищенні, пошкодженні майна судді, присяжного,
захисника, представника особи / Л.М. Палюх // Підприємництво, господарство і право. –
2018. – № 9. – С. 206–210.
35. Палюх Л. М. Проблеми кваліфікації умисного невиконання засудженим угоди про
примирення або про визнання винуватості / Л.М. Палюх // Підприємництво, господарство
і право. – 2019. – № 4. – С. 217–221.
36. Палюх Л. М. Проблеми регламентації ознак об’єктивної сторони складу злочину
«Втручання в діяльність судових органів» / Л.М. Палюх // Підприємництво, господарство
і право. – 2020. – № 5. – С. 262–266.

37. Палюх Л. М. Концепція кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо
здійснення судочинства і виконання судових рішень / Л.М. Палюх // Journal «ScienceRise:
Juridical Science». – 2020. – № 4 (14). – С. 47–52.
38. Палюх Л.М. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів
культурної спадщини: проблеми визначення ознак об’єктивної сторони складу злочину /
Л.М. Палюх // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право.
– Вип. 48. Т. 2. – С. 86 – 89.
39. Палюх Л. Соціальна обумовленість норми про кримінальну відповідальність за
представництво в суді без повноважень (ст. 400-1 КК України) / Л.М. Палюх // Visegrad
Journal of Human Rights. – 2019. № 3 (volume 2). – С. 184–189.
40. Палюх Л.М. Прогнозування кримінологічне / Л.М. Палюх // Велика українська юридична
енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право, 2019. – С. 379 – 382.
41. Палюх Л.М. Фонові явища злочинності / Л.М. Палюх // Велика українська юридична
енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право, 2019. – С. 483 – 485.
42. Грищук В. К., Палюх Л. М. До питання про об’єкт кримінальних правопорушень проти
правосуддя за кримінальним правом України. Університетські наукові записки. 2021. №
5(83). С. 104 – 115.
43. Палюх Л. М. Відповідальність за постановлення неправосудного судового рішення у
контексті реформування кримінального законодавства. Наукові праці Національного
авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2022.
№ 2(63). С. 195 – 199.
44. Палюх Л. М. Кримінально-правова охорона встановленого порядку виконання судових
рішень: перспективи вдосконалення. Юридичний вісник. 2022. № 2. С. 53 – 59.

Тези доповідей на наукових конференціях:

45. Палюх Л. Провадження у справах неповнолітніх: законодавство України і міжнародні
стандарти / Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні:
Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. – Львів:
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.
– С. 512-514.
46. Палюх Л. Деякі питання вдосконалення правового регулювання провадження у справах
про застосування примусових заходів виховного характеру / Л. Палюх // Проблеми
державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-
практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 375-377.
47. Палюх Л.М. Проблеми закриття справ, пов’язаних із застосуванням примусових заходів
виховного характеру / Л.М. Палюх // Верховенство права у процесі державотворення та
захисту прав людини в Україні: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: правничий факультет Національного
університету «Острозька академія», 2005. – С. 409-410.
48. Палюх Л.М. Щодо питання про правову природу провадження у справах про
застосування примусових заходів виховного характеру / Л.М. Палюх // Реформування
кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та
перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [м. Івано-
Франківськ, 30 вересня – 1 жовтня 2005 року]. – Івано-Франківськ, 2005. – С.144-147.
49. Палюх Л.М. Проблеми процесуального оформлення рішення про застосування
примусових заходів виховного характеру / Л.М. Палюх // Сучасні проблеми юридичної
науки: стан і перспективи розвитку: Тези доп. та наук. повідом. Учасників наук. конф.
молодих учених та здобувачів / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005.
– С. 192-193.
50. Палюх Л.М. Окремі питання щодо правового статусу в кримінальному судочинстві осіб,
які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива
кримінальна відповідальність / Л.М. Палюх // Проблеми вдосконалення правового
забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали

Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м.
Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року). – Івано-Франківськ, 2006. – С. 374-380.
51. Палюх Л.М. Щодо питання про підставу для прийняття рішення про застосування
примусових заходів виховного характеру / Л.М. Палюх // Актуальні питання
реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., м. Луцьк, 2-3 черв. 2006 р.: У 2-х т. / Уклад. Т.Д. Климчик, І.М. Якушев. –
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т.2. – С. 207-210.
52. Бойко В.П., Палюх Л.М. Деякі питання правового регулювання відносин, пов’язаних з
виконанням рішень про застосування примусових заходів виховного характеру / В.П.
Бойко, Л.М. Палюх // Держава та регіони. Серія: Право. – 2005. – №2. – С. 19-24.
53. Палюх Л. Перспективи впровадження інституту зменшеної вікової осудності у
кримінальне судочинство України / Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту
прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10
лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету
імені Івана Франка, 2006. – С. 448-449.
54. Палюх Л.М. Спеціалізація органів та служб, що займаються справами неповнолітніх у
світлі основних тенденцій ювенальної юстиції / Л.М. Палюх // Проблеми вдосконалення
підготовки слідчих та експертів в умовах реформування правоохоронної системи в
Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 червня 2005 р.). –
Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2005. – С. 272-276.
55. Палюх Л.М. Проблеми закриття справи зі звільненням особи від кримінальної
відповідальності у світлі принципу презумпції невинуватості / Л.М. Палюх // Проблеми
вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в
Україні: Матеріали VI-ї Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих
вчених та аспірантів [м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2005 року]. – Івано-Франківськ,
2005. – С. 253-255.
56. Палюх Л. Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя / Л.
Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV
регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний
факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 329-
330.
57. Палюх Л. До питання про модель інституту обмеженої осудності у кримінальному
законодавстві України / Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в
Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р.
– Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка, 2008. – С. 279-282.
58. Палюх Л.М. Деякі питання правового регулювання звільнення неповнолітніх від
кримінальної відповідальності / Л.М. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав
людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6
лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету
імені Івана Франка, 2010. – С. 340-341.
59. Палюх Л.М. Окремі питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру
за кримінальним законодавством України / Л.М. Палюх // Тези доповідей учасників
звітної науково-практичної конференції юридичного факультету 19 лютого 2010 року. –
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 51-54.
60. Палюх Л. Окремі питання кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя /
Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVІІ
регіональної науково-практичної конференції. 3 – 4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний
факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 309-
311.
61. Палюх Л. До питання про кримінальну відповідальність за злочини, що посягають на
життя, здоров’я, власність і безпеку учасників процесуальних відносин та відносин, що
виникають при виконанні судових рішень / Л. Палюх // Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні: матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної

конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 325-326.
62. Палюх Л. До питання про кримінальну відповідальність за злочини, що посягають на
суспільні відносини, що забезпечують досудове розслідування у кримінальній справі / Л.
Палюх // Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний і
міжнародний вимір: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-
конференції «Актуальна юриспруденція» – www.LegalActivity.com.ua. – К., 2012. – С. 235
– 239.
63. Палюх Л. Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя у
світлі нового КПК України / Л. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав
людини в Україні: матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого
2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені
Івана Франка, 2013. – С. 275 – 277.
64. Палюх Л.М. До питання про родовий об’єкт злочинів проти правосуддя / Л.М. Палюх //
Політика в сфері боротьби зі злочинністю [текст]: Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції (1-2 березня 2013 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ:
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – С. 145 – 148.
65. Палюх Л.М. До питання про кримінально-правову охорону діяльності третейських судів /
Л.М. Палюх // Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на
нормотворчу діяльність та юридичну практику: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, м. Донецьк, 23-24 березня 2013 р. – Донецьк: східноукраїнська
наукова юридична організація, 2013. – С. 107 – 109.
66. Палюх Л.М. До питання про кримінально-правову охорону встановленого порядку
виконання рішень третейських судів, міжнародного комерційного арбітражу / Л.М.
Палюх // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в
Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.
Ужгород, 30-31 березня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 192 –
194.
67. Палюх Л.М. До питання про кримінально-правову охорону відносин щодо виконання
рішень Європейського суду з прав людини / Л.М. Палюх // Вплив юридичної науки на
розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, м. Харків, 6-7 квітня 2013 року. – Харків: ГО «Асоціація
аспірантів-юристів», 2013. – Ч. ІІ. – С.81 – 83.
68. Палюх Л.М. До питання про кримінально-правову охорону відносин по здійсненню
конституційного судочинства / Л.М. Палюх // Актуальні питання публічного та
приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 26-27 квітня 2013 р. – Херсон:
Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 256 – 258.
69. Палюх Л.М. Деякі питання кримінально-правової охорони відносин, пов’язаних з
діяльністю Європейського суду з прав людини / Л.М. Палюх // Сутність та значення
впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 травня 2013 р.). – у 3-х частинах. –
Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – Ч. ІІІ. – С. 79 – 82.
70. Палюх Л.М. Деякі проблеми правової охорони правосуддя / Л.М. Палюх // Публічне і
приватне право: проблеми методології, теорії та практики: Збірник матеріалів
Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція»,
м. Київ, 14 травня 2013 року. Тези наукових доповідей. – К., 2013. – С. 232 – 236.
71. Палюх Л.М. Зміст поняття «правосуддя» та деякі питання його кримінально-правової
охорони / Л.М. Палюх // Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми
та вимоги сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –
Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – С. 71 – 74.
72. Палюх Л.М. До питання про класифікацію злочинів проти правосуддя / Л.М. Палюх //
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХ звітної

науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 318 – 322.
73. Палюх Л.М. Механізм заподіяння шкоди об’єкту злочинів проти правосуддя / Л.М.
Палюх // Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 14-15 березня 2014 р.).
– Одеса: ГО «Причорноморська правнича фундація», 2014. – С. 105 – 107.
74. Палюх Л.М. Проблеми систематизації норм про кримінальну відповідальність за
посягання на учасників судочинства, їх близьких родичів / Л.М. Палюх // Реформування
законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії:
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород. 28-29 березня 2014
р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – С. 217 – 220.
75. Палюх Л.М. Некоторые вопросы систематизации норм об уголовной ответственности за
преступления против правосудия / Л.М. Палюх // Правовые реформы в постсоветских
странах: достижения и проблемы: междунар. науч-практ. конф. (2014; Кишинэу).
Международная научно-практическая конференция «Правовые реформы в постсоветских
странах: достижения и проблемы», 28-29 марта 2014 г. / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. –
Кишинев: Iulian, 2014 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – С. 268 – 269.
76. Палюх Л.М. До питання про кримінальну відповідальність за завідомо незаконне
затримання / Л.М. Палюх // „Правове регулювання суспільних відносин: правове
регулювання та вимоги сьогодення»: Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції, м. Запоріжжя, 26-27 вересня 2014 року. – Запоріжжя: Запорізька міська
громадська організація „Істина”, 2014. – C. 93 – 97.
77. Палюх Л.М. Правова охорона правосуддя за правом Київської Русі / Л.М. Палюх //
Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні:
матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 17 – 18 жовтня 2014
року). – Харків: ГО „Асоціація аспірантів-юристів”, 2014. – С. 16 – 18.
78. Палюх Л.М. Проблеми визначення суб’єкта завідомо незаконного затримання (ч. 1 ст. 371
КК України) / Л.М. Палюх // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез
Міжнародної наукової конференції „Тринадцяті осінні юридичні читання” (м.
Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – С. 115 – 117.
79. Палюх Л.М. Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на встановлений
порядок досудового розслідування / Л.М. Палюх // Проблеми державотворення і захисту
прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13
лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2015. – С. 153 – 157.
80. Палюх Л.М. Норми про відповідальність за посягання на судочинство у праві України за
Литовськими статутами / Л.М. Палюх // Законодавство України: недоліки, проблеми
систематизації та перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної
конференції, м. Херсон, 13-14 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,
2015. – С. 157 – 160.
81. Палюх Л. М. До питання про систематизацію норм про кримінальну відповідальність за
злочини проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн / Л.М. Палюх // Právna
veda a prax v treťom tisícročí 27. – 28. február 2015: Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie. – Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – С. 160 –
162.
82. Палюх Л.М. До питання про розвиток норм про кримінальну відповідальність за злочини
проти правосуддя в Україні в сучасний період / Палюх Л.М. // Матеріали Всеукраїнської
Інтернет-конференції «Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права»,
20 квітня 2015 року, м. Одеса //
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2399&catid=3&Itemid=1
39&lang=ru
83. Палюх Л. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя за правом країн
романо-германської правової системи // Проблеми державотворення і захисту прав
людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 4–5 лют. 2016 р.):

у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені
Івана Франка, 2016. С. 130–134.
84. Палюх Л. М. Кримінальна відповідальність за переслідування невинуватої особи за
законодавством ФРН та України // Право, держава та громадянське суспільство в умовах
системних реформ у процесі євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Дніпропетровськ, 1–2 квіт. 2016 р.). Дніпропетровськ: Дніпропетровський
гуманітарний університет, 2016. С. 123–126.
85. Палюх Л. М. До питання про суб’єкта постановлення суддею (суддями) завідомо
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови // Актуальні питання
державотворення в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 трав. 2016
р.). Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. С. 43–45.
86. Палюх Л. М. Деякі питання кримінально-правової охорони життя і здоров’я учасників
судочинства // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали
ХXІV звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 7–8 лют. 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів:
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018.
С. 159–162.
87. Палюх Л. М. Окремі питання кримінально-правової кваліфікації примушування давати
показання. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV
звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 7–8 лют. 2019 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичний
факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 137–141.
88. Палюх Л. М. Кримінально-правові наслідки невиконання обмежувальних заходів //
Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матеріали
міжнар. круглого столу (м. Київ, 27 вер. 2019 р.). Київ: Національна академія
прокуратури України, 2019. С. 124–126.
89. Палюх Л. М. Проблеми кримінально-правової охорони встановленого законом порядку
виконання судових рішень // Проблеми державотворення і захисту прав людини в
Україні: матеріали ХXVІ звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 6–7 лют. 2020 р.): у 2 ч.
Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка, 2020. С. 141–145.
90. Палюх Л. М. Проблеми кримінальної відповідальності за підкуп учасників судочинства //
Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації:
матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). Харків:
Право, 2020. С. 283–286.
91. Палюх Л. Ще раз про кримінально-правову охорону юрисдикційної діяльності
Конституційного Суду України / Л.М. Палюх // Проблеми державотворення і захисту
прав людини в Україні : матеріали ХXVІI звітної науково-практичної конференції (5–6
лютого 2021 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2021. – С. 158 – 160.
92. Палюх Л. М. Окремі концептуальні засади установлення відповідальності за кримінальні
правопорушення проти правосуддя в проєкті КК України. Проєкт нового Кримінального
кодексу України у вимірі верховенства права: матеріали сателіт. заходу в рамках V
Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 21 верес. 2021 р. / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А.
Пономаренко, І. А. Вишневська. Харків: Право, 2022. С. 148 – 150.
93. Палюх Л. М. Питання соціальної зумовленості норм про відповідальність за посягання на
судочинство у проєкті Кримінального кодексу України. Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІІІ звітної науково-практичної
конференції (3–4 лютого 2022 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С. 193 – 196.

 

Біографія

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
(2000), аспірантуру (2006). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему
«Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру». 2006-
2010 – асистент кафедри кримінального права та кримінології, з 2010 – доцент кафедри
кримінального права та кримінології юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка, з 2023 року – професор кафедри кримінального права та
кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана
Франка.
У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.08 на тему: «Кримінальна відповідальність за кримінальні
правопорушення проти правосуддя».
Забезпечує викладання навчальних дисциплін кафедри «Кримінальне право України
(Загальна частина)», «Кримінально-виконавче право України», «Кримінологія», спецкурст
«Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні», «Механізм
кримінально-правового регулювання».
Стажування:
У  2019 р. – пройшла міжнардне наукове стажування на юридичному факультеті
Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін, Республіка Польща
У серпні 2022 році пройшла міжнародне стажування на кафедрі кримінального права і
кримінології юридичного факультету у Вільному Університеті Берліну, м. Берлін,
Федеративна Республіка Німеччина.
У березні 2023 року пройшла наукове стажування на кафедрі кримінального права
юридичного факультету Карлового університету, м. Прага, Чеська Республіка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!