Палюх Лідія Михайлівна

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lidiya.palyukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти правосуддя.

Курси

Публікації

Понад 60 наукових праць, серед яких:
1. Палюх Л.М. Проблеми закриття справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності у світлі принципу презумпції невинуватості. Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: МатеріалиVI-ї  Регіональної міжвузівської
наукової конференції молодих вчених та аспірантів [м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2005 року]. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 253-255.
2.  Палюх Л. Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної
конференції. 4-5 лютого 2009 р.  – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. С. 329-330.
3.  Палюх Л. До питання про модель інституту обмеженої осудності у кримінальному законодавстві України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІVрегіональної науково-рактичної конференції. 6 лютого 2008 р.  Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. С. 279-282.
4. Палюх Л.М. Деякі питання правового регулювання звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. Львів:Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. С. 340-341.
5.  Палюх Л.М. Окремі питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру за кримінальним законодавством України. Тези доповідей учасників звітної науково-практичної конференції юридичного факультету 19 лютого 2010 року. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. С. 51-54.
6. Палюх Л. Деякі питання вдосконалення правового регулювання провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005
р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. С. 375-377.
7. Палюх Л.М. Проблеми закриття справ, пов’язаних із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Верховенство права  процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали VІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). Острог: правничий факультет Національного університету «Острозька академія», 2005. С. 409-410.
8.  Палюх Л.М. Щодо питання про правову природу провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру. Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [м. Івано-Франківськ, 30 вересня – 1 жовтня 2005 року]. Івано-Франківськ, 2005. – С.144-147.
9. Палюх Л.М. Проблеми процесуального оформлення рішення про застосування примусових заходів виховного характеру. Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку: Тези доп. та наук. повідом. Учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів. Харків: Нац. юрид.акад. України, 2005. С. 192-193.
10. Палюх Л.М. Окремі питання щодо правового статусу в кримінальному судочинстві осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Проблеми
вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 28 квітня 2006 року). Івано-Франківськ, 2006. С. 374-380.
11.  Палюх Л.М. Щодо питання про підставу для прийняття рішення про застосування примусових заходів виховного характеру. Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за
матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 2-3 черв. 2006 р.: У 2-х т. Луцьк: РВВ  «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. Т.2. С.207-210.
12.  Бойко В.П., Палюх Л.М. Деякі питання правового регулювання відносин, пов’язаних з виконанням рішень про застосування примусових заходів виховного характеру. Держава та регіони. Серія: Право. 2005. №2. С. 19-24.
13. Палюх Л. Перспективи впровадження інституту зменшеної вікової осудності у кримінальне судочинство України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ
регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. С. 448-449.
14. Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру: Моногр. Львів: Паіс, 2009. 196 с.
15. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування. Навч. посібник. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2010. 214 с.
16. Палюх Л. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 744 с.
17. Палюх Л. М. До питання про родовий об’єкт злочинів проти правосуддя. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична: збірник наукових праць. 2008. Вип. 3. С.
272‒279.
18. Палюх Л. М. До питання про систематизацію злочинів проти правосуддя. Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 315–319.
19. Палюх Л. М. Норми про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України. Форум права. 2012. № 3. С.511‒514 URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12plmnku.pdf (дата звернення: 01.12.2020).
20. Палюх Л.М. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини: проблеми визначення ознак об’єктивної сторони складу злочину. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 48. Т. 2. С. 86 – 89.
21. Палюх Л. М. До питання про об’єкт злочинів проти правосуддя. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 20. Частина 1. Т. 4. 2012. С. 59‒62.
22. Палюх Л. М. Деякі питання кримінально-правової охорони відносин, пов’язаних з діяльністю Європейського суду з прав людини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 21. Частина 1. Т. 3. 2013. С. 75–79.
23. Палюх Л. М. Проблеми кримінально-правової охорони третейського розгляду справ та інших альтернативних способів захисту прав і свобод. Судова апеляція. 2013. № 2. С. 45–52.
24. Палюх Л. М. Норми про кримінальну відповідальність за посягання на правосуддя в праві України у період Гетьманщини. Часопис Київського університету права. 2014. № 2. С. 290–294.
25. Палюх Л. М. Суб’єкт завідомо незаконного затримання: проблеми визначення за Кримінальним процесуальним кодексом України. Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 74.
Одеса: Юридична література, 2014. С. 365–370.
26. Палюх Л. Проблеми кримінальної відповідальності за завідомо незаконне затримання. Юридичний вісник. 2014. № 6. С. 137‒141.
27. Палюх Л. М. Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн. Часопис Київського університету права. 2015. № 2. С. 302–305.
28. Дудоров О. О., Палюх Л. М. Проблеми кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого статтею 375 КК України. Вісник асоціації кримінального права України. 2016. № 1(6). С. 280–328. URL:
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/20_Dudorov.pdf (дата звернення: 01.12.2020).
29. Калужна О. М., Палюх Л. М. Соціальна обумовленість норми про кримінальну відповідальність за постановлення завідомо неправосудного судового рішення у світлі звіту Greco від 23 червня 2017 р. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 43. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/kaluzhna_paliukh_43.pdf (дата звернення: 01.12.2020).
30. Палюх Л. Зміст поняття “особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг”, у кримінально-правових нормах. Часопис Київського університету права. 2017. № 2. С. 240–244.
31. Калужна О. М., Палюх Л. М. Прогнозування роботи нового Верховного Суду: проблеми ефективної реалізації права на справедливий судта питання кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудних рішень. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С.155–173.
32. Палюх Л. М. Класифікація злочинів проти правосуддя. Підприємництво, господарство і право. 2018. №2. С. 176–181.
33. Палюх Л. М. Родовий об’єкт злочинів, що посягають на здійснення судової влади. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 3. С. 72–79. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1405167.
34. Палюх Л. М. Проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків у складах злочинів, що виявляються в умисному знищенні, пошкодженні майна судді, присяжного, захисника, представника особи. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9. С. 206–210.
35. Палюх Л. М. Проблеми кваліфікації умисного невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості.Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 217‒221.
36. Палюх Л. Проблеми регламентації ознак об’єктивної сторони складу злочину “Втручання в діяльність судових органів”. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 5. С. 262‒266.
37. Палюх Л. М. Концепція кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо здійснення судочинства і виконання судових рішень. Journal “ScienceRise: Juridical Science”. 2020. № 4(14). С. 47–52.
38. Палюх Л. Соціальна обумовленість норми про кримінальну відповідальність за представництво в суді без повноважень (ст. 400-1 КК України). Visegrad Journal of Human Rights. 2019. № 3 (volume 2). С. 184–189.
39. Палюх Л. М. До питання про назву розділу ХVІІІ Кримінального кодексу України. Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології Кримінального кодексу України. Харків: Права людини, 2011. С.65–70.
40. Палюх Л. До питання про кримінальну відповідальність за злочини, що посягають на життя, здоров’я, власність і безпеку учасників процесуальних відносин та відносин, що виникають при виконанні судових рішень. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVІІІ регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 26‒27 січ. 2012 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. С. 352‒353.
41. Палюх Л. М. Зміст поняття “правосуддя” та деякі питання його кримінально-правової охорони. Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26–27 лип. 2013 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2013. С. 71–74.
42. Палюх Л. М. До питання про структуру об’єкта злочинів проти правосуддя. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10–11 жовт. 2013 р.). Харків: Право, 2013. С. 450–454.
43. Палюх Л.М. До питання про кримінально-правову охорону встановленого порядку виконання рішень третейських судів, міжнародного комерційного арбітражу / Л.М. Палюх // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 30-31 березня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 192 – 194.
44. Палюх Л. Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя у світлі нового КПК України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІХ звітної
наук.-практ. конф. (м. Львів, 7 ‒ 8 лют. 2013 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С.275–277.
45. Палюх Л. М. До питання про класифікацію злочинів проти правосуддя. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХ звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 6‒7 лют. 2014 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. С. 332–336.
46. Палюх Л. М. Правова охорона правосуддя за правом Київської Русі. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17–18 жовт. 2014 р.). Харків: ГО “Асоціація аспірантів-юристів”, 2014. С. 16–18.
47. Палюх Л. М. До питання про систематизацію норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн. Právna ved a prax v treťom tisícročí: zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (Košice, 27–28 február 2015). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárikav Košiciach, 2015. С. 160–162.
48. Палюх Л. М. Проблеми систематизації норм про кримінальну відповідальність за посягання на учасників судочинства, їх близьких родичів. Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: матеріали міжнар. наук-практ. конф. (м. Ужгород, 28‒29 бер. 2014 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. С. 217–220.
49. Палюх Л. М. Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на встановлений порядок досудового розслідування. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 12–13 лют. 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С. 153–157.
50. Галевич Н., Палюх Л. Постановлення завідомо неправосудного судового рішення – проблемні питання кримінальної відповідальності. Юридичний вісник України. 12-18 грудня 2015 року. – № 49 (1066). – С.6 – 7.
51. Дудоров О.О., Палюх Л.М. Про момент закінчення постановлення завідомо неправосудного судового рішення. Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.); упоряд. д.ю.н., доц. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016). – С. 52 – 58.
52. Палюх Л. М. Норми про відповідальність за посягання на судочинство у праві України за Литовськими статутами. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку:
матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Херсон, 13 ‒ 14 лют. 2015 р.) Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. С. 157–160.
53. Палюх Л. До питання про суб’єкта постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнар. наук.-
практ. конф. (20 трав. 2016 р.). Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2016. С.43–45.
54. Палюх Л. Деякі питання кримінально-правової охорони життя і здоров’я учасників судочинства. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІV звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 7 – 8 лют. 2018 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 159–162.
55. Палюх Л. Кримінально-правові наслідки невиконання обмежувальних заходів. Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матеріали міжнар. круглого столу (м. Київ, 27 вер.
2019 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 124–126.
56. Палюх Л. Окремі питання кримінально-правової кваліфікації примушування давати показання. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 7 – 8 лют. 2019 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 137–141.
57. Палюх Л. Проблеми кримінально-правової охорони встановленого законом порядку виконання судових рішень. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІ звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 6 – 7 лют. 2020 р.): у 2 ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 141–145.
58. Палюх Л. М. Проблеми кримінальної відповідальності за підкуп учасників судочинства. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 283–286.
59.Палюх Л. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя : монографія / Л. М. Палюх. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2020. – 744 с.
60.Палюх Л. М. Проблеми регламентації ознак об’єктивної сторони складу злочину «Втручання в діяльність судових органів» / Палюх Л. // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – №5. – С. 262 – 266
61. Палюх Л. М. Прогнозування кримінологічне / Л. М. Палюх // Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право , 2019. – С. 379 – 382
62. Палюх Л. М. Фонові явища злочинності / Л. М. Палюх // Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право , 2019. – С. 483 – 485                                                                          63.Палюх Л. М. Концепція кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо здійснення  судочинства і виконання судових рішень / Палюх Л. М. // Journal «ScienceRise: Juridical Science» – 2020. – № 4(14). – С. 47 – 52
64. Палюх Л.М. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини: проблеми визначення ознак об’єктивної сторони складу злочину / Л.М. Палюх // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2018. – Вип. 48. – Т. 2. – С. 86– 89.
65. Палюх Л. М. Проблеми кримінальної відповідальності за підкуп учасників судочинства // Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів : традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ.круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я.Тацій (голов.ред.), Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін.] / Л.М. Палюх. Харків : Право,
2020. С. 283 – 286.
66. Палюх Л.М. Ще раз про кримінально-правову охорону юрисдикційної діяльності Конституційного Суду України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів :Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 158 – 160.
67. Палюх Л. М. Окремі концептуальні засади установлення відповідальності за кримінальні правопорушення проти правосуддя в проєкті КК України / Л.М. Палюх // Проєкт нового Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права: матеріали сателіт. заходу в рамках V Харків. міжнар.юрид. форуму, м. Харків, 21 верес. 2021 р. / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А.
Пономаренко, І. А. Вишневська. Харків: Право, 2022. С. 148 – 150.
68. Грищук В. К., Палюх Л. М. До питання про об’єкт кримінальних правопорушень проти правосуддя за кримінальним правом України / Л.М. Палюх // Університетські наукові записки. 2021. № 5(83). С. 104 –115.
69. Палюх Л. М. Питання соціальної зумовленості норм про відповідальність за посягання на судочинство у проєкті Кримінального кодексу України / Л.М. Палюх // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІІІ звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.) : у 2-ох ч. Ч. 2. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С. 193 – 196.
70. Палюх Л. М. Відповідальність за постановлення неправосудного судового рішення у контексті реформування кримінального
законодавства / Л.М. Палюх // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право».2022. № 2(63). С. 195 – 199.
71. Палюх Л. М. Кримінально-правова охорона встановленого порядку виконання судових рішень: перспективи вдосконалення / Л.М. Палюх // Юридичний вісник. 2022. № 2. С. 53 – 59.
72. Палюх Л.М. Перспективи кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо виконання судових рішень / Л.М. Палюх // Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: Збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя: КПУ, 2022. С. 288 – 290.

 

Біографія

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2000), аспірантуру (2006). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру». 2006-2010 – асистент кафедри кримінального права та кримінології, з 2010 – доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 на тему: «Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення проти правосуддя».

Забезпечує викладання навчальних дисциплін кафедри «Кримінальне право України (Загальна частина)», «Кримінальне право України (Особлива частина)», «Кримінально-виконавче право України», спецкурс «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні».

Стажування:

У  2019 р. – пройшла міжнардне наукове стажування на юридичному факультеті Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін, Республіка Польща
У 2022 році пройшла міжнародне стажування у Вільному Університеті Берліну

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!