Шуп'яна Мар'яна Юріївна

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: maryana.shupyana@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

історія держави і права України,  кримінально – правова охорона особи, кримінально – правова охорона власності, порівняльне кримінальне право, кримінологія.

Курси

Публікації

Монографії:

1.Шуп’яна М. Ю. Система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1852 р. та практика їх застосування у Східній Галичині : монографія / М. Ю.Шуп’яна. – Львів : 2017. – 252  с.

Наукові статті:

 1. Шуп’яна М. Ю. Кодифікація кримінального права в Австрійській імперії у ХVІІІ–ХІХ ст. / М. Ю. Шуп’яна // Часопис Київського університету права. – 2012. –  №1. – С. 95–100.
 2. Шуп’яна М. Ю. Суб’єкт злочину та проступку за австрійським кримінальним кодексом 1852 р / Шуп’яна М. Ю. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2012. –
  Вип. 19, ч. 1, т. 4. – С. 101–103.
 3. Шуп’яна М. Реформування суспільного та державного життя в  Австрійській імперії  за часів правління  імператриці Марії Терезії (1740–1780 рр.) / М. Шуп’яна  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –2013. – Вип. 58. – С. 126–134.
 4. Шуп’яна М. Ю. Поняття та види злочинів за австрійським кримінальним кодексом 1852 р./ М. Ю. Шуп’яна // Часопис Київського університету права. – 2013. – №1. – С. 74–77.
 5. Szupjana M. Wkład ukraińskich i polskich naukowców w badania systemu kar przewidzianego w austriackim kodeksie karnym z 1852 r. / Marjana Szupjana //  JURYSTA. Magazyn Prawniczy –  2014. –  № 4. – С.38–44 (Республіка Польща)
 6. Шуп’яна М. Система додаткових покарань за австрійським кримінальним законодавством другої половини ХІХ ст./ Шуп’яна М.// Вісник Львівського університету. Серія юридична. –2014. – Вип. 59. – С. 163–169.
 7. Шуп’яна М. Ю. Регіональні органи місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи в процесі децентралізації / М. Шуп’яна // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпропетровськ. – 2016. – № 1. – Ч. 2. – С. 30 – 36.
 8. Шуп’яна М. Ю. Кодифікація австрійського кримінального законодавства у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. / М. Шуп’яна // Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Вип. 37. – Т. 1. – С. 47- 50.
 9. Шуп’яна М. Ю. Основні аспекти заміни штрафу на інше покарання:порівняльно-правовий аналіз українського та польського законодавства / Шуп’яна М. Ю. // Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». – Дніпропетровськ. – 2017. – №1. – С. 153–156.
 10. Szupjana M. Ustawa karna austriacka o zbrodniach, wykroczeniach, przestępstwach z 1852 r.:warunki jej przyjęcia, źródła i struktura / Marjana Szupjana // JURYSTA. Magazyn Prawniczy – 2017. – № 1. – С. 33–39.
 11. Шуп’яна М. Ю. Корупція : особливості дефініції поняття в міжнародно – правових актах і вітчизняному законодавстві / М. Шуп’яна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні Науки». – 2018. – Вип. 5. – Т. 2. – С. 119-123 .
 12. Шуп’яна М. Ю. Доведення до самогубства : історико – правовий аналіз положень кримінального законодавства, що діяло на українських землях / Шуп’яна М. Ю. // Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». – Дніпропетровськ. – 2018. – №3. – С. 223–227.
 13. Шуп’яна М. Ю. Екологія і право : через призму екологічної злочинності / Шуп’яна М. Ю. // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпропетровськ. – 2018. – № 3. – Ч. 2. – С. 247–252.
 14. Шуп’яна М. Ю. Державна таємниця як предмет кримінально – правової охорони в Республіці Польща / М. Шуп’яна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні Науки». – 2018. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 89-92 (0,66 друк. арк.).
 15. 17. Шуп’яна М. Ю. Кримінологічне планування : аналіз основних теоретико – правових аспектів / Шуп’яна М. Ю. // Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». – Дніпропетровськ. – 2019. – №2. – С. 193–196.
 16. Шуп’яна М. Ю. Кримінальний проступок : досвід закріплення (на прикладі норм австрійського кримінального кодексу 1852 р.) / Шуп’яна М. Ю. // Науковий журнал «Право і суспільство». – Дніпропетровськ. – 2019. – № 3. – Ч. 2. – С. 207–212.
 17. Шуп’яна М. Ю. Австрійський кримінальний кодекс 1803 р. : порівняльно – структурний аналіз / М. Шуп’яна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 112-120.
 18. Шуп’яна М. Ю. Крайня необхідність : історико – правовий аспект законодавчого закріплення на українських землях / М. Шуп’яна // Юридичний Вісник. – Одеса. – 2019. – №4. – С. 236–243 .
 19. 21. Шуп’яна М. Ю. Наклеп та образа як кримінально карані діяння в законодавствах України й Польщі / Шуп’яна М. Ю. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – Одеса. – 2020. – № 43. – С. 140–144.
 20. Шуп’яна М. Ю. Австрійський кримінальний закон про тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини та проступки від 27 травня 1852 р. – 123 роки практичного застосування / М. Шуп’яна // Криминалисть первопечатньій. – Харків. – 2019. – № 18. – С. 62–77 .
 21. Шуп’яна М. Ю. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють корупційні злочини: теоретичний та практичний аспект / Шуп’яна М. Ю. // Перша міжнародна конференція «Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів» : Збірник статей за матеріалами конференції (м. Львів, 19–22 лютого 2020 року). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 89 – 97.
 22. Шуп’яна М. Ю. Злочинність екологічна / М. Ю. Шуп’яна // Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право , 2019. – С. 164 – 166.
 23. Шуп’яна М. Ю. Злочинність проти живої природи / М. Ю. Шуп’яна // Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право , 2019. – С. 178 – 179.

Тези доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій:

 1. Шуп’яна М. Кримінальний кодекс 1786 р. – перший кодифікований акт у галузі кримінального права Австрії / Шуп’яна М. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХVІІІ регіо­нальної наук.-практ. конф. (м. Львів, 26–27 січня 2012 р.). – Львів, 2012. – С.116 – 117.
 2. Шуп’яна М. Кримінальний кодекс 1803 р. – один із важливих етапів кодифікації кримінального права в Австрійській імперії / Мар’яна Шуп’яна // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : тези доп.
  ХІ міжнар. студентсько-аспірантської наук. конф. (м. Львів, 20–22 квітня
  2012 р.). – Львів, 2012. – С.16–17.
 3. Шуп’яна М. Ю. Constitutio Criminalis Carolina – Кримінальне-судове уложення Священної Римської імперії німецької нації 1532 р. – основа кодифікації у галузі кримінального права в Австрійській імперії /
  Шуп’яна М. Ю. // Держава, право і  юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність : матеріали  XXVI міжнар. істор.–прав. конф. (м. Одеса, 27–29 квітня 2012 р.) / ред.кол.: С.В. Ківалов (голова), І.Б. Усенко (заст. голови) та ін. – Одеса, 2012. –  C. 466–471.
 4. Шуп’яна М. Ю. Кодифікація права в Австрійській імперії за часів правління імператриці Марії Терезії (1740–1780 рр.) / Шуп’яна М. Ю. // Теорія та практика сучасної правотворчої та правозастосовної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків. 9–10 листопада 2012 р.) : 3 т. – Х., 2012. – Т.1. – С. 44–46.
 5. Шуп’яна М.Ю. Австрійський кримінальний кодекс 1852 р.: структура, зміст та оцінка / Шуп’яна М. Ю. // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах : матеріали XXVIІ міжнар. істор.-прав. конф. (Євпаторія, 21–23 вересня 2012 р.) / ред.кол.: І.Б. Усенко (голова) та ін. –  К., 2012. – Ч. ІІ – С. 237–242.
 6. Шуп’яна М. Ю. Зміни в австрійському кримінальному праві введені Кримінальним Уложенням Йосифа ІІ 1787 р. / Шуп’яна Мар’яна Юріївна // Правова система України в умовах державних реформаційних процесів сьогодення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 26–27 жовтня 2012 р.) / ред.кол.: Ю.М. Бисага (голова) та ін. – Херсон, 2012. – С. 45–47.
 7. Шуп’яна М. Смертна кара як вид кримінального покарання в Австрійській імперії за кримінальним кодексом 1852 р. / Шуп’яна М. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІХ звітної наук.-практ. конф. (Львів, 7–8 лютого 2013 р.). – Львів, 2013. – С.79–80.
 8. Шуп’яна М. Ю. Деякі процесуальні аспекти застосування смертної кари за австрійським кримінальним кодексом 1852 р. / Шуп’яна М. Ю. // Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності М. П. Драгоманова : матеріали XXVІІІ міжнар. істор.-прав. конф. (Рівне, 13–16 червня 2013 р.) / ред. кол.: І.Б. Усенко (голова) та ін. – К., 2013. – С. 404–409.
 9. Шуп’яна М. Кримінальна відповідальність за тяжкі злочини за австрійським кримінальним законодавством другої половини ХIХ ст. / М. Шуп’яна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітної наук.-практ. конф. (Львів, 6–7 лютого 2014 р.). – Львів, 2014. – С.118–121.
 10. Покарання в австрійському кримінальному праві та їх застосування у Східній Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІ звітної наук.-практ. конф. (Львів, 12–13 лютого 2015 р.). – Львів, 2015. – Ч. І – С.140–143.
 11. Шуп’яна М. Ю. Поняття регіону в законодавстві України / М. Шуп’яна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 159-160.
 12. Шуп’яна М. Ю. Кримінально – правові наслідки вчинення корупційних злочинів / Шуп’яна М. Ю. // International Scientific Conference «Innovative research of legal regulation of public administration» (16–17 June 2017). – Lublin (Republic of Poland). – Р 181-185 .
 13. Шуп’яна М. Ю. Покарання у виді штрафу:український та польський досвід / Шуп’яна М. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 185-189.
 14. Шуп’яна М. Ю. Особливості дефініції поняття «корупція» у вітчизняному законодавстві / Шуп’яна М. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 185-189.
 15. Шуп’яна М. Ю. Поняття корупційного злочину в українському кримінальному законодавстві / Шуп’яна М. Ю. // ІІІ Львівський форум кримінальної юстиції «Кримінальна юстиція в очікуванні змін» . Збірка тез міжнародної науково – практичної конференції – Київ. : ВАІТЕ, 2017 . – С. 112–115.
 16. Шуп’яна М. Ю. Сутність покарання у виді арешту згідно з положеннями австрійського кримінального кодексу 1852 р. / Шуп’яна М. Ю. // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні» (27 квітня 2018 р.) . Львів, «ГАЛИЧ – ПРЕС», 2018. – С. 271-275.
 17. Шуп’яна М. Ю. Особливості дефініції поняття «корупція» у вітчизняному законодавстві / Шуп’яна М. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 182-185.
 18. Шуп’яна М. Ю. Антикорупційна культура, як чинник мінімізації проявів корупційної злочинності / Шуп’яна М. Ю. // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 7. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини (до 70 – річчя з дня ухвалення)» (14 грудня 2018 р.) . Львів, «ГАЛИЧ – ПРЕС». – 2019. – С. 373-378.
 19. Шуп’яна М. Ю. Застосування австрійського кримінального кодексу 1852 р. в ЗУНР / Шуп’яна М. Ю. // Західно – Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100 – річчя проголошення) : збірник матеріалів Всеукраїнської конференції (1 листопада 2018 р.) Вип.2 – Львів , 2018. – С. 229-234.
 20. Шуп’яна М. Ю. Міжнародно – правовий аспект дефініції поняття «корупція» / Шуп’яна М. Ю. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2019 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 164-188.
 21. Шуп’яна М. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності : поняття та ознаки /      Шуп’яна М. Ю. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVІ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 168-171.
 22. Шуп’яна М. Ю. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють корупційні злочини: теоретичний та практичний аспект / Шуп’яна М. Ю. // Перша міжнародна конференція «Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів» : Збірник статей за матеріалами конференції (м. Львів, 19–22 лютого 2020 року). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 89 – 97
 23. Шуп’яна М. Ю. Злочинність екологічна / М. Ю. Шуп’яна // Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право , 2019. – С. 164 – 166
 24. Шуп’яна М. Ю. Злочинність проти живої природи / М. Ю. Шуп’яна // Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право , 2019. – С. 178 – 179
 25. Шуп’яна М. Ю. Австрійський кримінальний закон про тяжкі злочини, нетяжкі (звичайні) злочини та проступки від 27 травня 1852 р. – 123 роки практичного застосування / М. Шуп’яна // Криминалисть первопечатньій. – Харків. – 2019. – № 18. – С. 62–77
 26. Шуп’яна М. Ю. Евтаназія в Республіці Польща : кримінально-правове регулювання [Електронний ресурс] / Шуп’яна М. Ю. // Електронне наукове видання «Вісник асоціації кримінального права України» . – 2020. – Випуск 2 (14). – С. 121–135 – Режим доступу до журн.: http://vakp.nlu.edu.ua/issue/view/13263 .
 27. Шуп’яна М. Ю. Ознаки кримінально караного діяння : доктрина та практика Республіки Польща / Шуп’яна М. Ю. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – Одеса. – 2021. – № 49. – С. 145–149
 28. Шуп’яна М. Ю. Покрання у виді ув’язнення: історична ретроспектива (на основі аналізу австрійського кримінального кодексу 1852 року) / Шуп’яна М. Ю. // SCIENCE AND PRACTICE OF TODAY : Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (16-19 November 2020). – Ankara (Republic of Turkey). – Р 329-335

 

Біографія

Кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального  права і кримінології

Народилась  30 листопада 1988 р. у місті Львові.

З 1996 по 2006 р. – навчалась у середній загальноосвітній школі № 59 м. Львова.

Під час навчання у школі відвідувала Львівську обласну Малу академію наук, де займалася питанням міжнародного стандарту права на освіту та його реалізацією в Україні. У 2006 р. стала дійсним членом Малої академії наук

У 2006 – 2011 рр. навчалась на денному відділенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (ОКР «Магістр», тема магістерської роботи «Компетенція регіональних органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики»).

З 2011р. по 2014 р. навчалась у денній  аспірантурі на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 р. – проходила стажування в Інституті Алерхандра у місті Кракові (республіка Польща).

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1852 р. та практика їх застосування в Східній Галичині» (науковий керівник – д.ю.н., професор кафедри історії держави, права та політико – правових учень Бойко І.Й.).

З вересня 2015 р. по червень 2016 р. – асистент кафедри конституційного права

З вересня 2016 р. – асистент кафедри кримінального права і кримінології

З вересня 2019 р. – доцент кафедри кримінального права і кримінології

У 2018 р. отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю

Є членом Міжнародної асоціації істориків держави і права та Асоціації жінок юристок “Юрфем”

Стажування:

У 2018 та 2019 роках – проходила міжнардне наукове стажування на юридичному факультеті Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін, Республіка Польща

З 20.06.2022 р. по 24.06.2022 р. – пройшла навчання у Гданському університеті (Республіка Польща) у рамках програми Erasmus+ КА1.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!