Шуп'яна Мар'яна Юріївна

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: maryana.shupyana@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

історія держави і права України, поняття регіону в законодавстві України, компетенція регіональних органів місцевого самоврядування, міжнародні стандарти місцевого самоврядування та їх реалізація в Україні.

Курси

Публікації

Наукові статті:

 1. Шуп’яна М. Ю. Кодифікація кримінального права в Австрійській імперії у ХVІІІ–ХІХ ст. / М. Ю. Шуп’яна // Часопис Київського університету права. – 2012. – №1. – С. 95–100. Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_1/95.pdf
 2. Шуп’яна М. Ю. Суб’єкт злочину та проступку за австрійським кримінальним кодексом 1852 р / Шуп’яна М. Ю. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2012. –
  Вип. 19, ч. 1, т. 4. – С. 101–103. Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/visnuk_20%20ch.%201%20t.%204.pdf
 3. Шуп’яна М. Реформування суспільного та державного життя в Австрійській імперії за часів правління імператриці Марії Терезії(1740–1780 рр.) / М. Шуп’яна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –2013. – Вип. 58. – С.126–134. Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Vlnu_yu_2013_58_19.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiLoOug19LMAhWDlCwKHQURB2gQFggdMAI&sig2=dQ_ohx4GhI8ZDTRWih5KyA&usg=AFQjCNGl2uVfXLPOJX48PgstTKl-s05sUA
 4. Шуп’яна М. Ю. Поняття та види злочинів за австрійським кримінальним кодексом 1852 р./ М. Ю. Шуп’яна //Часопис Київського університету права. – 2013. – №1. – С. 74–77. Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_1/yyyyy/74.pdf
 5. Шупяна М. Правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности по австрийскому уголовному законодательству второй половины XIX в. / Марьяна Шупяна // Междунар. науч.-практ. правовой журнал «Закон и жизнь». – 2013. – № 11(4). – С. 240–243 (Республіка Молдова). Режим доступу: http://legeasiviata.in.ua/archive/2013/11-4/59.pdf
 6. Szupjana M. Wkład ukraińskich i polskich naukowców w badania systemu kar przewidzianego w austriackim kodeksie karnym z 1852 r. / Marjana Szupjana // JURYSTA. Magazyn Prawniczy – 2014. – № 4. – С.38–44 (Республіка Польща) Режим доступу: http://www.jurysta.org.pl/archiwum.php?numer=04&rok=2014
 7. Шуп’яна М. Система додаткових покарань за австрійським кримінальним законодавством другої половини ХІХ ст./ Шуп’яна М.// Вісник Львівського університету. Серія юридична. –2014. –Вип. 59. – С. 163–169.

8.Шуп’яна М.Ю. Регіональні органи місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи в процесі децентралізації/ Шуп’яна М.Ю. // Науковий журнал «Право і суспільство». – 2016. – №1, ч.2. – С. 30 – 36 Режим доступу: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/1_2016/part_2/8.pdf

 1. Шуп’яна М. Ю. Кодифікація австрійського кримінального законодавства у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. / Шуп’яна М. Ю. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 37, ч. 1. – С. 47–50. Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.37/part_1/12.pdf

 

Тези доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій:

 1. Шуп’яна М. Кримінальний кодекс1786 р. – перший кодифікований акт у галузі кримінального права Австрії / Шуп’яна М. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХVІІІ регіо­нальної наук. – практ. конф. (м. Львів, 26–27 січня 2012 р.). – Львів, 2012. – С.116 –117.
 2. Шуп’яна М. Кримінальний кодекс 1803 р. – один із важливих етапів кодифікації кримінального права в Австрійській імперії /Мар’яна Шуп’яна // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: тези доп.
  ХІ міжнар. студентсько-аспірантської наук.конф. (м. Львів, 20–22 квітня
  2012 р.). – Львів, 2012. – С.16–17.
 3. Шуп’яна М. Ю. Constitutio Criminalis Carolina – Кримінальне-судове уложення Священної Римської імперії німецької нації 1532 р. – основа кодифікації у галузі кримінального права в Австрійській імперії /
  Шуп’яна М. Ю. // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність :матеріали XXVI міжнар. істор.–прав.конф. (м. Одеса, 27–29 квітня 2012 р.) / ред.кол.: С.В. Ківалов (голова),І.Б. Усенко (заст. голови) та ін. – Одеса, 2012. – C. 466–471.
 4. Шуп’яна М. Ю. Кодифікація права в Австрійській імперії за часів правління імператриці Марії Терезії (1740–1780 рр.) / Шуп’яна М. Ю. // Теорія та практика сучасної правотворчої та правозастосовної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ.конф. (Харків. 9–10 листопада 2012 р.) : 3 т. – Х., 2012. – Т.1. – С. 44–46.
 5. Шуп’яна М. Ю.Австрійський кримінальний кодекс 1852 р.: структура, зміст та оцінка / Шуп’яна М. Ю. // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах : матеріали XXVIІ міжнар. істор.-прав. конф. (Євпаторія, 21–23 вересня 2012 р.) /ред.кол.: І.Б. Усенко (голова) та ін. – К., 2012. – Ч. ІІ – С. 237–242.
 6. Шуп’яна М. Ю. Зміни в австрійському кримінальному праві введені Кримінальним Уложенням Йосифа ІІ 1787р. / Шуп’яна Мар’яна Юріївна // Правова система України в умовах державних реформаційних процесів сьогодення : матеріали міжнар. наук.-практ.конф. (Ужгород, 26–27 жовтня 2012 р.) / ред.кол.: Ю.М. Бисага (голова) та ін. – Херсон, 2012. –  С. 45–47.
 7. Шуп’яна М. Смертна кара як вид кримінального покарання в Австрійській імперії за кримінальним кодексом 1852 р. / Шуп’яна М. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІХ звітної наук.-практ. конф. (Львів, 7–8 лютого 2013 р.). – Львів, 2013. – С.79–80.
 8. Шуп’яна М. Ю. Деякі процесуальні аспекти застосування смертної кари за австрійським кримінальним кодексом 1852 р. / Шуп’яна М. Ю. // Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності М. П.Драгоманова : матеріали XXVІІІ міжнар. істор.-прав. конф. (Рівне, 13–16 червня 2013 р.) / ред. кол.: І.Б. Усенко (голова) та ін. – К., 2013. – С. 404–409.
 9. Шуп’яна М. Кримінальна відповідальність за тяжкі злочини за австрійським кримінальним законодавством другої половини ХIХ ст. / М. Шуп’яна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітної наук.-практ. конф. (Львів, 6 – 7лютого 2014 р.). – Львів, 2014. – С.118–121.
 10. Шуп’яна М. Покарання в австрійському кримінальному праві та їх застосування у Східній Галичині(друга половина ХІХ– початок ХХ ст.) / М. Шуп’яна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної наук.-практ. конф. (Львів, 12–13 лютого 2015 р.). – Львів, 2015. – Ч. І – С.140–143.
 11. Шуп’яна М. Поняття регіону в законодавстві України / М. Шуп’яна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІІ звітної наук.-практ. конф. частина 1.(Львів, 4–5 лютого 2016 р.). – Львів, 2016. – С.159–160.

Біографія

Кандидат юридичних наук,

асистент кафедри кримінального  права і кримінології

Народилась  30 листопада 1988 р. у місті Львові.

З 1996 по 2006 р. – навчалась у середній загальноосвітній школі № 59 м. Львова.

Під час навчання у школі відвідувала Львівську обласну Малу академію наук, де займалася питанням міжнародного стандарту права на освіту та його реалізацією в Україні. У 2006 р. стала дійсним членом Малої академії наук

У 2006 – 2011 рр. навчалась на денному відділенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (ОКР «Магістр», тема магістерської роботи «Компетенція регіональних органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики»).

З 2011р. по 2014 р. навчалась у денній  аспірантурі на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 р. – проходила стажування в Інституті Алерхандра у місті Кракові (республіка Польща).

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1852 р. та практика їх застосування в Східній Галичині» (науковий керівник – д.ю.н., професор кафедри історії держави, права та політико – правових учень Бойко І.Й.).

З вересня 2015 р. по червень 2016 р. – асистент кафедри конституційного права

З вересня 2016 р. – асистент кафедри кримінального права і кримінології

Є членом Міжнародної асоціації істориків  держави і права.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!