Цивільне процесуальне право України

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72.5Залік
82.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Богдан Й. Г.
716доцент Сеник С. В.
716доцент Угриновська О. І.
826доцент Богдан Й. Г.
826доцент Сеник С. В.
826доцент Угриновська О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748доцент Богдан Й. Г.
доцент Сеник С. В.
доцент Угриновська О. І.
доцент Лемик Р. Я.
доцент Рим Т. Я.
839доцент Богдан Й. Г.
доцент Сеник С. В.
доцент Угриновська О. І.
доцент Лемик Р. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Цивільне процесуальне право України” є опанування основних положень чинного цивільного процесуального законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах, а також отримання навичок застосовування відповідних нормативних актів, складання цивільних процесуальних документів, вирішування конкретних практичних питань, пов’язаних із застосуванням норм цивільного процесуального права, і відстежування змін в поточному законодавстві.

Студенти повинні оволодіти практичними навичками роботи з відповідними законами, підзаконними нормативними актами, використанням спеціальної юридичної термінології з навчальної дисципліни цивільний процес.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Цивільне процесуальне право України” є: ознайомити студентів з необхідними джерелами права; сприяти глибокому засвоєнню нормативних актів, прищепити вміння працювати з ними; ознайомити з принципами права і навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; прищепити навики складання процесуальних документів у цивільних справах; дати чітке уявлення про роль права, обов’язки і конкретну діяльність різних суб’єктів процесу, про вимоги що їм пред’являються як з правової, так і моральної точок зору.

Вивчивши курс цивільного процесу, студент повинен володіти всіма вищезгаданими знаннями, вміти складати необхідні процесуальні документи і виконувати будь-яку роботу, пов’язану з розглядом і вирішенням цивільних справ на підставі застосування норм цивільного, сімейного, трудового, аграрного, адміністративного та інших галузей права, при умові суворого дотримання законності.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Коссак В. , Лемик Р. ,   Навроцька Ю. ,   Сеник С. Цивільне процесуальне право України: підручник / За заг. ред. професора В. Коссака. Харків: Право, 2020. 752 с.
 2. Цивільне процесуальне право України: науково-практичний коментар. Богдан Й. Г., Гетманцев О. В., Угриновська О. І. та ін. Вид. 2-ге, переробл. та допов. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2020. 810 с.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / Василина Н.В., Кот О.О., Гулько Б.І. Дакор, 2021. 1028 с.
 4. Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид. 2-ге, переробл. та допов. : у 2 т. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021. 572 с.

 

Додаткова література:

 1. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. С. 141.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 (з наст змінами і доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. С. 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
 3. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. No 1556-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 4. Виконавче провадження : підручник / за ред. Н.Ю. Голубєвої. Одеса :Фенікс, 2020. 460 с.
 5. Голубєва Н.Ю. Судові витрати : науково-практичний посібник. Одеса: Фенікс, 2020. 120 с.
 6. Лемик Р. Я. Експертиза в цивільному процесі за новим цивільним процесуальним кодексом. Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. Матеріали VII Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. МВСУ. Національна академія Внутрішніх справ. Всеукраїнська асоціаціація філософії права і соціальної філософії. Київ, 2017. С. 210-214.
 7. Лемик Р. Я. Спеціальні права сторін в цивільному процесі. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. 2019. № 69. С.99-110.
 8. Угриновська О. І., Івашко О. Д. Звернення стягнення на грошові кошти та (або) майно інших осіб: пошук законодавчого компромісу та огляд правозастосовної практики. Цивільне право і процес, 2021. №154. С. 93-108.
 9. Угриновська О. І., Піняшко М. Провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території україни. Вісник Київського найціонального університету ім. Т Шевченка, 2020. № 4 (115). С. 50-59.
 10. Угриновська О. І., Січка В. Р. Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в цивільному судочинстві україни:проблеми правозастосування. Вісник Київського найціонального університету ім. Т Шевченка, 2021. № 4 (119). С. 102-108.
 11. Цивільний процес : навчальний посібник / Гусаров К.В., Жушман М.В., Кравцов С.О. Харків : Право, 2018. 362 с.
 12. Izarova I., Uhrynovska O. To be born amid war conflict: The right to a legal identity in Ukraine. Studia Prawnicze, 2022 (2 (224), P. 161–182. URL: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/2740/2366
 13. Kravtsov S., Surzhenko O., Golubeva N. The validity, effectiveness, and enforceability of arbitration agreements: issues and solutions. Access to justice in Eastern Europe. Iss. 4.  AJEE, 2021.  P. 116-130.
 14. Uhrynovska O. Novelization of Civil Procedural Legislation of Ukraine in Cassation Review: Panacea or Illusion? Access to Justice in Eastern Europe, 2020. №4(8). P. 209-225
 15. Uhrynovska O., Vitskar А. Administration of Justice during Military Aggression against Ukraine: The “Judicial Front”. Access to Justice in Eastern Europe. URL: https://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1655495060.pdf

Матеріали

Тема 1: Поняття, предмет, джерела

Тема 2: Принципи

Тема 3: Цивільні процесуальні відносини та. їх суб’єкти

Тема 4: Сторони

Тема 5: Треті особи

Тема 6: Представництво

Тема 7: Органи та особи

Тема 8: Юрисдикція

Тема 9: Підсудність

Тема 10: Судові витрати

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус