Цивільне процесуальне право України

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Богдан Й. Г.
716доцент Сеник С. В.
716доцент Угриновська О. І.
826доцент Богдан Й. Г.
826доцент Сеник С. В.
826доцент Угриновська О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748доцент Богдан Й. Г.
доцент Сеник С. В.
доцент Угриновська О. І.
доцент Лемик Р. Я.
доцент Рим Т. Я.
839доцент Богдан Й. Г.
доцент Сеник С. В.
доцент Угриновська О. І.
доцент Лемик Р. Я.

Опис курсу

Цивільне процесуальне право України – одна з профілюючих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення даного курсу є норми права, які регулюють діяльність суду та інших суб’єктів процесуальної діяльності з метою захисту суб’єктивних прав фізичних, юридичних осіб та держави.
Глибоке засвоєння студентами судової та інших форм захисту суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів є необхідною умовою формування юристів, зокрема, майбутніх суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів.
Метою викладання навчальної дисципліни “Цивільне процесуальне право України” є опанування основних положень чинного цивільного процесуального законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах, а також отримання навичок застосовування відповідних нормативних актів, складання цивільних процесуальних документів, вирішування конкретних практичних питань, пов’язаних із застосуванням норм цивільного процесуального права, і відстежування змін в поточному законодавстві.
Студенти повинні оволодіти практичними навичками роботи з відповідними законами, підзаконними нормативними актами, використанням спеціальної юридичної термінології з навчальної дисципліни цивільний процес.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Цивільне процесуальне право України” є: ознайомити студентів з необхідними джерелами права; сприяти глибокому засвоєнню нормативних актів, прищепити вміння працювати з ними; ознайомити з принципами права і навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; прищепити навики складання процесуальних документів у цивільних справах; дати чітке уявлення про роль права, обов’язки і конкретну діяльність різних суб’єктів процесу, про вимоги що їм пред’являються як з правової, так і моральної точок зору.
Вивчивши курс цивільного процесу, студент повинен володіти всіма вищезгаданими знаннями, вміти складати необхідні процесуальні документи і виконувати будь-яку роботу, пов’язану з розглядом і вирішенням цивільних справ на підставі застосування норм цивільного, сімейного, трудового, аграрного, адміністративного та інших галузей права, при умові суворого дотримання законності.

Рекомендована література

1. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях та відповідях): коментарії, рекомендації пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с. – Серія «Судова практика».
2. Васильєв С. В. Цивільний процес України : навчальний посібник / С. В. Васильєв. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 344 с.
3. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П. І. Шевчука. – К. : Ін Юре, 2002. – (Сер. «Б-ка судді»). – 416 с.
4. Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. – Х.: Видавництво «Світ книг»; К.: «ВД «Дакор», 2013. – 688 с.
5. Карнаух Т. В. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / Т. В. Карнаух, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – К. : Юстиніан, 2011. – 400 с.
6. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду Украни / Вячеслав Всильович Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.
7. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – Х. : Фактор, 2010. – 800 с.
8. Курс цивільного процесу : підручник / [В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.]; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.
9. Навроцька Ю. В., Верба-Сидор О. Б., Воробель У. Б. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю. В. Навроцької. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 388 с.
10. Позовне провадження : монографія / [В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 522 с.
11. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / [В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.] ; за заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
12. Сеник С. В. Цивільне процесуальне право : навч. посібник / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 424 с.
13. Фурса С. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи : [науково-практичний посібник] / С. Фурса, С. Щербак, О. Євтушенко. – К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2006. – 448 с. – (Серія «Процесуальні науки»).
14. Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар : У 2 т. / За заг. ред.. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2010. – Т. 1. – 1044 с. – («Серія процесуальні науки»).
15. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С. С., Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.
16. Цивільний процес України : академічний курс : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [за ред. С. Я. Фурси]. − К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2009. − 848 с. − Серія «Процесуальні науки».
17. Цивільний процесуальний кодекс : науково-практичний аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К.: ВД «Дакор», 2013. – 600 с.
18. Цивільний процес України : підручник / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої.  К. : Істина, 2012.  536 с.
19. Цивільний процес України : підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М. М. Ясинка]. – К. : Алерта, 2014. – 744 с.
20. Цивільне судочинство України: основні засади та інститути / Комаров В.В., Гусаров К.В., Сакара Н.Ю. та ін..; за ред.. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2016. – 848 с.

Матеріали

Тема 1: Поняття, предмет, джерела

Тема 2: Принципи

Тема 3: Цивільні процесуальні відносини та. їх суб’єкти

Тема 4: Сторони

Тема 5: Треті особи

Тема 6: Представництво

Тема 7: Органи та особи

Тема 8: Юрисдикція

Тема 9: Підсудність

Тема 10: Судові витрати

Перелік питань для підготовки до іспиту з цивільного процесу 2018 рік
тести ЦПП
Модуль ЦПП 2019
Перелік іспитових питань ЦПП

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус