Рим Тарас Ярославович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: taras.rym@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

цивільний процес

Курси

Публікації

 1. Рим Т. Я. Цивільно-правові засади регулювання інвестиційних відносин у будівництві: монографія. Львів: Галич-Прес, 2020. 388 с.
 2. Рим Т. Я. Особливості об’єкта цивільних правовідносин у сфері інвестування в будівництво житла. Нетипові обʼєкти: зб. ст. / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків, 2022. С. 46-53.
 3. Рим Т. Я. Захист прав інвесторів у житловому будівництві. Право нерухомості крізь призму судової практики: монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків, 2021. С. 258-287.
 4. Рим Т. Я. Питання уніфікації понятійного апарату щодо упущеної вигоди. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2007. Вип. 4/2007. С. 214–
 5. Рим Т. Я. Інститут забезпечення позову: новели законодавства. Право України. № 9. 2017. С. 137-145.
 6. Рим Т. Я. Становлення інвестиційного законодавства України у сфері будівництва. Науковий вісник публічного та приватного права. Збірник наукових праць. Випуск 6. Том 1. Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 2018. С. 147-152.
 7. Рим Т. Я. Довірче управління майном як механізм залучення приватних інвестицій в будівництво. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Том 30 (69) № 2. 2019. С. 61-65.
 8. Рим Т. Я. Поняття ти види здійснення інвестицій у будівництві. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Випуск 38. Серія: юриспруденція. Одеса, 2019. С. 86-89.
 9. Рим Т. Я. Інститути спільного інвестування як колективна форма інвестування в будівництві. Науково-виробничий журнал Держава та регіони. Серія: Право. № 3 (65). С. 68-72.
 10. Рим Т. Я. Особливості здійснення корпоративних прав у сфері будівництва. Підприємництво, господарство і право. № 11. 2019. С. 54-59.
 11. Рим Т. Я. Активи пайового інвестиційного фонду як вид інвестицій у сфері будівництва. Прикарпатський юридичний вісник. № 3 (28). 2019. С. 117-121.
 12. Рим Т. Я. Проблемні питання захисту прав інвесторів при укладенні та виконанні договору про участь у фінансуванні об’єкта будівництва, укладеного з порушенням законодавства. Юридичний бюлетень. Вип. 12. 2020. С. 76-82.
 13. Рим Т. Я. Місце адміністративно-публічних засобів в механізмі захисту прав учасників інвестиційної діяльності у будівництві. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 5. 2020. С. 69-72.
 14. Рим Т. Я. Зміна та припинення інвестиційних правовідносин як спосіб захисту цивільних прав та інтересів. Науковий вісник публічного та приватного права. Збірник наукових праць. Випуск 2. Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 2020. С. 72-76.
 15. Рим Т. Я. Деякі аспекти визнання недійсним договору, укладеного в інвестиційній сфері. Юридичний вісник. Одеса: Гельветика, 2020. № 3. С. 103-110.
 16. Рим Т. Я. Пайова (кооперативна) форма інвестування в будівництво. Науково-виробничий журнал Держава та регіони. Серія: Право. № 3 (69). С. 35-40.
 17. Рим Т. Я. Цивільно-правова відповідальність учасників інвестиційних відносин у будівництві: загальнотеоретичний аспект. Прикарпатський юридичний вісник. № 3 (32). 2020. С. 21-25.
 18. Рим Т. Я. Відшкодування збитків як спосіб захисту в інвестиційній сфері будівництва. Вісник Запорізького національного університету. Том 1. № 4. 2020. С. 72-78.
 19. Рим Т. Я. Приватні та публічно-правові засади участі держави в інвестиційних відносинах будівництва. Правові новели. № 12. 2020. С. 26-34.
 20. Рим Т. Я. Поняття права очікування як категорії в інвестиційному процесі будівництва. Підприємництво, господарство і право. № 12. 2020. С. 40-46.
 21. Рим Т. Я. Відповідальність учасників інвестиційних відносин в будівництві за порушення грошових зобов’язань. Часопис цивілістики. № 39. 2020. С. 30-35.
 22. Рим Т. Я. Відновлення становища інвестора, яке існувало до порушення зобов’язання, в механізмі захисту прав у сфері будівництва. Держава та регіони. Серія: Право. № 4. 2020. С. 29-34.
 23. Рим Т. Я. Здобутки та перспективи господарських судів України в утвердженні верховенства права. Слово Національної школи суддів України. № 3 (36). 2021. С. 133-147.
 24. Рим Т. Я. Особливості охорони прав інвесторів фонду операцій з нерухомістю. Recht der Osteuropäishen Staaten (ReOS). 01/2020. С. 70-74.
 25. Рим Т. Я. Визнання права як спосіб захисту прав інвестора в будівництві. Area nauki. № 1 (7)/2020. С. 60-67.
 26. Рим Т. Я. Правова природа відносин інвесторів з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. Visegrad Journal On Human Rights. 2020. № 1. С. 124-128.
 27. Рим Т. Я. Правова природа та зміст договору про участь у фонді фінансування будівництва. Knowledge, Education, Law, Management. № 4 (32). 2020. С. 126-133.
 28. Рим Т.Я. Вимоги на зустрічних курсах. Закон і бізнес. 2015. № 19-20 (1213- 1214). С. 11.
 29. Рим Т. Я. Проблемні питання видання господарським судом виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду. Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали Шостого львівського міжнародного форуму, м. Львів, 30-31 травня 2013 року. Львів: Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. С. 31-37.
 30. Рим Т. Я. Участь в житловому кооперативі як пайова форма інвестування в будівництві. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23-24 серпня 2019 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. С. 32-34.
 31. Рим Т. Я. Визначення об’єкта спільного інвестування компанією з управління активами як один із чинників забезпечення прав інвесторів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції, м. Львів, 06-07 лютого 2020 р. Частина 1. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 174-175.
 32. Рим Т. Я. Цивільно-правові аспекти охорони прав та інтересів учасників фонду операцій з нерухомістю. Правове життя сучасної України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 15 травня 2020 року. Том 3. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2020. С. 421-423.
 33. Рим Т. Я. Місце договору будівельного підряду в системі інвестиційних договірних відносин. Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 липня 2020 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. С. 37-40.
 34. Рим Т. Я. Форвардний контракт як форма залучення інвестицій в будівництво. Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів : міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 31 липня – 1 серпня 2020 року. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. С. 44-46.
 35. Рим Т. Я. Договір простого товариства як форма спільної інвестиційної діяльності. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах : міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 року. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 45-49.
 36. Рим Т. Я. Відшкодування моральної шкоди в інвестиційних відносинах будівництва. Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 жовтня 2020 року. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. С. 62-64.
 37. Рим Т. Я. Особливості відносин довірчої власності в системі фонду операцій з нерухомістю. Траст і трастоподібні конструкції: глобалізація та перспективи. Матвєєвські цивілістичні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 06 листопада 2020. С. 187-191.

Біографія

Рим Тарас Ярославович (10.03.1982, м. Рівне, Рівненська область) – кандидат юридичних наук (Особливості майнової відповідальності субʼєктів підприємництва, 2011); доктор юридичних наук (Правове регулювання інвестиційних відносин у сфері будівництва: цивільно-правовий аспект, 2021). Закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2004). З 2004 року працював на різних посадах в Господарському суді Львівської області. Указом Президента України «Про призначення суддів» від 15.02.2010 призначений суддею Господарського суду Львівської області. З 2019 року працює на кафедрі цивільного права та процесу на посаді доцента.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!