Угриновська Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.uhrynovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

позовне провадження; виконавче провадження

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Виконавче провадження: теорія та практика : монографія / Р. Ф. Ханова, С. О. Кравцов, І. О. Ізарова, О.І. Угриновська ; за заг. ред. Р. Ф. Ханової, С. О. Кравцова. – Харків : Право, 2021. – 672 с. (Виконання судових рішень в умовах тимчасової окупації окремих територій України: Проблеми судової практики та законодавчої регламентації (ОКСАНА УГРИНОВСЬКА, МИХАЙЛО ПІНЯШКО)
 2. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя незалежності України / І. Ізарова, О. І. Угриновська, О. Калужна // Київ: Дакор. 2021. С. 135-202. (УГРИНОВСЬКА Оксана, ПІНЯШКО Михайло ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОШУК ФІЛОСОФСЬКОГО КАМЕНЮ
  НА ТЕРЕНАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ)
 3. Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин: монографія / Угриновська О. І., Білоусов Ю.В. // Видавництво «Істина», 2004.
 4. Ясинок М. М. Теорія доказового права / М. М. Ясинок, І. Я. Верес, О. І. Угриновська, Ю. Семко // Київ: Алерта. 2021. С. 299-323.
 5. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and Republic of Poland: Collective monograph, (volume І) «Зупинення провадження у цивільному судочинстві в Україні» опублікована у колективній монографії. Sandomierz: “Izdevnieciba Baltija Publishing». 2018 (С. 436-454).
 6. Цивільний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про цивільне судочинство: монографія / за заг. ред. С.Я. Фурса, С.С. Бичкова (особистий внесок Угриновської О.І. – Глава 13 у співавторстві з Віцькар А.С.) – Київ: Алерта, 2023. – 640 с.

 

 

Навчальні посібники:

 1. Цивільний процес України: навчальний посібник за загальною ред. к.ю.н, доцента Білоусова Ю.В. К.: Видавництво «Прецедент», 2006. (особистий внесок Угриновської О.І. – Розділи: глава 21, розділи 1-2 у співавторстві з Білоусовим Ю.В., та глави 5,7,8).
 2. Цивільний процес України: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. за загальною ред. д.ю.н, доцента Ясинка М.М. К.: Алерта, 2013. 808 с. (Богдан Й.Г., Угриновська О.І. – у співавторстві) (особистий внесок Угриновської О.І. – Розділи: Розділ ІV гл.20).
 3. Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере : учеб.-метод. пособие / И. А. Бельская [и др.] ; под ред. У. Хелльманна [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – 231 с.
 4. Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид.1-ше, у 2 т. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М.М.Ясинка. Київ: Алерта. 2019. Т.1 (Богдан Й.Г., Угриновська О.І. – у співавторстві)
 5. Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид. 2-ге, переробл. та допов. : у 2 т. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021. 572 с. (Богдан Й.Г., Угриновська О.І. – у співавторстві)

 

Науково-практичні коментарі:

 1. Закон України «Про виконавче провадження»: Науково-практичний коментар/за ред. М.М. Ясинка. К.: Алерта, 2019. С. 118-165. (Оприско М.В., Угриновська О.І. – у співавторстві)
 2. Угриновська О. І., Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Х. : Фактор, 2010.  800 с.
 3. Цивільне процесуальне право України: науково-практичний коментар. Богдан Й. Г., Гетманцев О. В., Угриновська О. І. та ін. Вид. 2-ге, переробл. та допов. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2020. 810 с.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / Й. Г. Богдан, О.І.Угриновська  та ін. / за заг. ред. д-ра юрид. нук, проф., акад. Акад наук вищ. шк. України М. М. Ясинка. Київ : Правова єдність : Алерта, 2018.  602 с.
 5. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України, (у співавторстві) за загальною ред. Проф. Коссака В.М., Київ 2004.
 6. Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. — К. : Істина, 2006. – 944 с.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / Й. Г. Богдан, О.І.Угриновська  та ін. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Акад наук вищ. шк. України М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2023.  860 с.

 

Наукові статті у виданнях, індексованих у Scopus, Web of Science та інших:

 1. Izarova I., Uhrynovska, O. To be born amid war conflict: The right to a legal identity in Ukraine. Studia Prawnicze, 2022 (2 (224), 161–182. URL: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/2740/2366
 2. Uhrynovska O. Novelization of Civil Procedural Legislation of Ukraine in Cassation Review: Panacea or Illusion? Access to Justice in Eastern Europe, 2020. №4(8) P. 209-225
 3. Uhrynovska O., Vitskar А. Administration of Justice during Military Aggression against Ukraine: The “Judicial Front”. Access to Justice in Eastern Europe. 2022. № 3 (15). Р. 194-202.
 4. O Uhrynovska, N Slyvar ‘Enforcement Proceedings amid Military Aggression in Ukraine: Current Challenges’ 2022 2 (14) Access to Justice in Eastern Europe 176-184. https://doi. org/10.33327/AJEE-18-5.2-n000219
 5. O Uhrynovska, Y Onyskiv ‘Declaring a Natural Person Missing or Dead in Civil Proceedings: New Challenges in the Conditions of Armed Aggression in Ukraine’ 2022 4-2 (17) Special Issue Access to Justice in Eastern Europe 128-138.https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.3-n000334
 6. Yurii Prytyka, Iryna Izarova, Oksana Uhrynovska, Nazar Shestopalov Internally Displaced Persons Amid Military Aggression in Ukraine: National Model of Rights Protection, The Age of Human Rights Journal, 2023, The Age of Human Rights Journal, 20 (June 2023), e7711 ISSN: 2340-9592 DOI: 10.17561/tahrj.v20.7711
 7. Yurii Prytyka, Oksana Uhrynovska and Nataliya Maksymchuk, ‘State Awards of Ukraine in Wartime as a Factor of the National and State Consciousness Formation’ (2023) 4(21) Access to Justice in Eastern Europe. https://doi.org/10.33327/AJEE-18-6.4-n000481 
 8. Izarova I, Uhrynovska O, Khotynska-Nor O, Prytyka Yu, Bedyukh O, Alendar Yu, ‘Advancing Sustainable Justice through AI-Based Case Law Analysis’ (2024) 7(1) Access to Justice in Eastern Europe 127-148. https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.1-a000123

 

Наукові статті у фахових виданнях України:

 1. Угриновська О. Деякі зауваги щодо постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у  цивільних справах». Вісник Львівського університету: серія юридична, 2015. Випуск №. 61 С. 330-336.
 2. Угриновська О. І. Витрати на правову допомогу: проблеми відшкодування. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. №1 (29). 2009. С. 76-82.
 3. Угриновська О. Деякі зауваження та пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку”. Вісник Львівського університету. Серія юридична, 2009. Випуск 48. С. 160–165.
 4. Угриновська О. І. Електронний документообіг у цивільному процесі України. Вісник Львівського університету. 2017. Серія Юридична. Випуск 64. С. 144-150.
 5. Угриновська О. І., Івашко О. Д. Звернення стягнення на грошові кошти та (або) майно інших осіб: пошук законодавчого компромісу та огляд правозастосовної практики. Цивільне право і процес, 2021. №154. С. 93-108.
 6. Угриновська О. І. Новелізація цивільно-процесуального законодавства в частині касаційного перегляду: процесуальна панацея чи ілюзія? / О. І. Угриновська, М. М. Піняшко // Право.UA. «Юнеско Соціо». Харків.  2020.№ 2. C. 84-94
 7. Угриновська О. І. Особливості судочинства за скаргами на неправомірні рішення, дії та бездіяльність державних органів, юридичних і службових осіб. Вісник Львівського університету. Випуск 35. 2000. С. 294-299.
 8. Угриновська О. І. Підвідомчість справ за скаргами громадян усфері управлінської діяльності. Вісник Львівського університету. Випуск 36. 2001. С. 349-354.
 9. Угриновська О. І. Провадження за скаргами на рішення, прийняті стосовно релігійних організацій. Вісник Львівського університету. Випуск 39. 2004. С. 341-349.
 10. Угриновська О. І. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: новели законодавчого регулювання. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. №1 (45). 2013.  С.119-127
 11. Угриновська О. І. Провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України / О. І. Угриновська, М. М. Піняшко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Юридичні науки. ВПЦ «Київський університет». Київ, 2020. № 4 (115). C. 50-58.
 12. Угриновська О. І. Розмежування юрисдикційних повноважень щодо розгляду скарг у сфері управлінської діяльності. Вісник Львівського університету. Випуск 2002. С. 328-336.
 13. Угриновська О. І. Судочинство у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин: історичний досвід та перспективи. Вісник Львівського університету. Випуск 34. 1999. С. 165-168.
 14. Угриновська О. І., Січка В. Р. Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в цивільному судочинстві україни:проблеми правозастосування. Вісник Київського найціонального університету ім. Т Шевченка, 2021. № 4 (119). С. 102-108.
 15. Угриновська О. І., Скрипець Н. Оскарження та видача виконавчих листів на примусове виконання третейських судів в контексті змін до Цивільного процесуального кодексу України (винесених згідно із законом України від 03.02.2011). Цивілістична процесуальна думка: збірник наукових статей за загальною ред. д.ю.н, професора Фурси С.Я. К.: Видавництво Паливода А.В., 2012. С. 306-315.
 16. Угриновська О., Гембара Г. Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики. Підприємництво, господарство і право. 2018.
 17. Угриновська О.І,,Проблеми реалізації прав учасників бойових дій: цивільно-процесуальний аспект‘‘.Науково-практичний журнал,,Європейські перспективи‘‘N2,2017.-144-153с.
 18. Угриновська О.І., Н. Трусевич. Оцінка допустимості доказів: законодавча регламентація та судова практика. Підприємництво, господарство і право, 2019. №12 (286). С.73-78
 19. Угриновська О. І. Судова медіація як спосіб врегулювання різнопредметних спорів та роль суду в таких процесах: цивільне судочинство/ Поширення литовського досвіду альтернативного вирішення спорів в Україні // Зб. наук. праць учасників міжнар. семінару (Київ, 22 жовт. 2020 р.) / За заг. ред. Ірини Ізарової, Вітаутаса Некрошюса. Київ : ВД Дакор, 2020. №142. С.106-113
 20. Угриновська О.І., Семко Ю.В. Зупинення провадження: проблема законодавчого регулювання та судової практики. Європейські перспективи, 2020. №1 С. 147-155.
 21. Угриновськая О. И. Ограничения должника в праве выезда за приделы Украины как один из способов обеспечения исполнения решения суда. Цивилистическая процессуальная мысль. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» / под ред. С. Я. Фурси. К.: Издатель Фурса С. Я. 2014. С. 203-210.
 22. Угриновська О. Встановлення юридичних фактів як предмет дискреційних повноважень суду у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України [Електронний ресурс] / О. Угриновська, Д. Хомутецький // Європ. перспективи : наук.-практ. прав. журн. – 2022. – № 4. – С. 175-191.
 23. Угриновська О.І., Віцькар А.С. УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СМЕРТІ І НАРОДЖЕННЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2014–2022 РР. Підприємництво, господарство і право, 2022. №7. С.21-37
 24. Угриновська О.І., Віцькар А.С. Дискреційні повноваження суду при перегляді заочного рішення в порядку цивільної юрисдикції: проблеми правозастосовчої практики. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. Вип. 1. С.169-175. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2024/38.pdf
 25. Угриновська О.І. Провадження у справах щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України: проблеми правозастосовчої практики / О.І. Угриновська, Ю.В. Москвитин // Європейські перспективи: науково-практичний правовий журнал – 2024. – №1. – С. 121-133.
 26. Угриновська О.І., Козак І.А. Прикладні проблеми комунікації суду з учасниками справи (цивільне судочинство), зумовлені воєнним станом в Україні / Угриновська О.І., Козак І.А. // «Наукові інновації та передові технології». Випуск № 3(31), Київ, 2024. С. 684-695.
 27. Угриновська О.І., Андрухів О.Д. Провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави: проблеми правозастосовної практики /Угриновська О.І., Андрухів О.Д. // «Актуальні питання у сучасній науці». Випуск № 4(22), Київ, 2024. С. 759-770.

 

Матеріали наукових конференцій:

 1. Угриновська О. І. Врегулювання спору за участю судді як процесуальна форма закінчення провадження: практичні аспекти. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. наці. ун-т ім. І. Франка. Юрид. фак-т; голов. ред. В. М. Бурдін. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1 Додаток. – С. 41-49. – Бібліогр. : с. 48-49.
 2. Угриновська О. І. Інститут відводу (самовідводу) в цивільному процесі україни: проблеми законодавчої регламентації. Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. С. 48-52.
 3. Угриновська О. І. Особливості відкриття провадження у справах про скасування рішення третейського суду. Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: матеріали Шостого Львівського міжнародного форуму (Львів, 30 – 31 травня 2013 р.). – Львів, 2013. 280 с.
 4. Угриновська О. І. Практичні проблеми виконання рішень третейських судів. Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: матеріали Другого Львівського міжнародного форуму (Львів, 26 – 29 травня 2009 р.).
 5. Угриновська О. І. Проблемні аспекти виконання судових наказів. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Другої науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. С. 199-201.
 6. Угриновська О. І. Процесуальні дії суду по забезпеченню позову в цивільному процесі. Зб. наук. праць. Перша міжнародна науково-практична конференція. Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення і взаємодія / За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С.171-174
 7. Угриновська О. І. Розпорядчі права при оскарженні рішень третейського суду. Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: матеріали Сьомого Львівського міжнародного форуму (Львів, 29 травня 2014 р.). – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. 216 с.
 8. Угриновська О. І. Юрисдикція судів України щодо розгляду цивільних справ. Актуальні проблеми застосування цивільного процесуального кодексу та кодексу про адміністративне судочинство: тези доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції (25-26 січня 2007 року) / за загальною ред. проф. В.В. Комарова.К.: Видавництво Нац. юрид. акад. України. С. 144-149.
 9. Угриновська О. І., Нечипорук Я. В. Нові виклики для учасників судового процесу: обов’язкова реєстрація в електронному суді. (27.11.2023). V Міжнародна науково-практична конференція “Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung”. https://doi.org/10.36074/logos-27.10.2023.16
 10. Угриновська О. І., Цікало Н. В. Зміни до цивільного процесуального законодавства України у зв’язку з військовою агресією російської федерації та перспективи його подальшого трансформування. (27.10.2023). V Міжнародна науково-практична конференція “Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung”. https://doi.org/10.36074/logos-27.10.2023.15

Біографія

Угриновська Оксана Іванівна – (07.ХІ.1973, м. Новий Розділ Львів. обл.) – українська науковець, юристка,  кандидат юридичних наук (Судовий захист прав громадян в сфері адміністративно-правових відносин, 2000) доцентка кафедри цивільного права та процесу Львівського університету національного університету імені Івана Франка.

Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (1995), аспірантуру (1998). У 1998-2003 асистент, з 2003 доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету. У 2009 було присвоєне вчене звання доцента.

Більше двадцяти років доцент Угриновська О.І. є лектором курсу «Цивільне процесуальне право України» у Львівському національному університеті ім. І.Франка.

Угриновська О.І. є автором та співавтором близько 90 наукових праць, зокрема, семи науково-практичних коментарів (Закон України «Про виконавче провадження»: Науково-практичний коментар/за ред. М.М. Ясинка. К.: Алерта, 2019. С. 118-165. (Оприско М.В., Угриновська О.І. – у співавторстві); Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України, (у співавторстві) за загальною ред. Проф. Коссака В.М., Київ 2004.; Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. — К. : Істина, 2006. – 944 с.; Угриновська О. І., Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Х. : Фактор, 2010.  800 с.; Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / Й. Г. Богдан, О.І.Угриновська  та ін. / за заг. ред. д-ра юрид. нук, проф., акад. Акад наук вищ. шк. України М. М. Ясинка. Київ : Правова єдність : Алерта, 2018.  602 с.; Цивільне процесуальне право України: науково-практичний коментар. Богдан Й. Г., Гетманцев О. В., Угриновська О. І. та ін. Вид. 2-ге, переробл. та допов. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2020. 810 с.; Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / Й. Г. Богдан, О.І.Угриновська  та ін. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Акад наук вищ. шк. України М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2023.  860 с.).

Науковиця є співавтором шести монографій (Виконавче провадження: теорія та практика : монографія / Р. Ф. Ханова, С. О. Кравцов, І. О. Ізарова, О.І. Угриновська ; за заг. ред. Р. Ф. Ханової, С. О. Кравцова. – Харків : Право, 2021. – 672 с.; Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя незалежності України / І. Ізарова, О. І. Угриновська, О. Калужна // Київ: Дакор. 2021. С. 135-202; Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин: монографія / Угриновська О. І., Білоусов Ю.В. // Видавництво «Істина», 2004; Ясинок М. М. Теорія доказового права / М. М. Ясинок, І. Я. Верес, О. І. Угриновська, Ю. Семко // Київ: Алерта. 2021. С. 299-323; European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and Republic of Poland: Collective monograph, (volume І) «Зупинення провадження у цивільному судочинстві в Україні» опублікована у колективній монографії. Sandomierz: “Izdevnieciba Baltija Publishing». 2018 (С. 436-454); Цивільний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про цивільне судочинство: монографія / за заг. ред. С.Я. Фурса, С.С. Бичкова (особистий внесок Угриновської О.І. – Глава 13 у співавторстві з Віцькар А.С.) – Київ: Алерта, 2023. – 640 с.).

Є автором статтей у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, а саме: Угриновська Оксана Трансформація національного інституту апеляційного перегляду в умовах незалежності України / Угриновська Оксана, Івашко Оксана // AJEE. – 2021. – 18 – DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-21-cp_1 .; Угриновська Оксана Здійснення правосуддя під час воєнної агресії проти України: «Судовий фронт» / Угриновська Оксана, Віткар Анастасія // AJEE. – 2022. – 3 (15) – DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.3-n000310 ; Угриновська Оксана Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою в порядку цивільного судочинства: нові виклики в умовах збройної агресії в Україні / Угриновська Оксана, Ониськів Юрій // Access to Justice in Eastern Europe. – 2022. – https://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1662298319.pdf ; Ізарова Ірина To be born amid war conflict: The right to a legal identity in Ukraine / Ізарова Ірина, Угриновська Оксана // Studia Prawnice. – 2022. – 2 224 – P. 161-182. – DOI: 10.37232/sp.2021k; Oksana Uhrynovska ENFORCEMENT PROCEEDINGS AMID MILITARY AGGRESSION IN UKRAINE: CURRENT CHALLENGES / Oksana Uhrynovska Natalia Slyvar // AJEE. – 2022. – 2/2022 – P. 176-184. – DOI: https://doi.%20org/10.33327/AJEE-18-5.2-n000219 ; Uhrynovska O. I. Novelization Of Civil Procedural Legislation Of Ukraine In Cassation Review: Panacea Or Illusion?* / O. I. Uhrynovska // Access to Justice in Eastern Europe. – 2020. – 4 (8) – P. 209-225. – http://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1606845581.pdf, Yurii Prytyka, Iryna Izarova, Oksana Uhrynovska, Nazar Shestopalov Internally Displaced Persons Amid Military Aggression in Ukraine: National Model of Rights Protection, The Age of Human Rights Journal, 2023, The Age of Human Rights Journal, 20 (June 2023), e7711 ISSN: 2340-9592 DOI: 10.17561/tahrj.v20.7711.

Протягом листопада 2018 року – травня 2019 року Угриновська О.І. виступала експертом в проєкті Програми «Нове правосуддя» USAID «Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду».

З 2020 року входить до складу керівних редакторів у провідному журналі – «Access to Justice in Eastern Europe», яке є першим юридичним виданням в Україні, індексованим в Web of Science Core Collection, ESCI (2020) та в Scopus (2021), член COPE (2021).

З 2022 року є членкинею (fellow) Європейського інституту права (ELI).

З березня 2023 року членкиня Науково-консультаційної ради при Верховному Суді.

Під науковим керівництвом доцента Угриновської О.І. захищено три кандидатські дисертації.

Доцентка Угриновська О.І неоднаразово виступала в ролі доповідача на звітних, всеукраїнських та міжнародних науково-прктичних конференціях, зокрема таких, як II, VI, VII Львівський міжнародний форум, VI та VII Харківському міжнародному юридичному форумі у панельній дискусії «Право на справедливий суд у цивільному судочинстві: виклики та перспективи», Міжнародній конференції «New Procedural Instruments in Post-Pandemic Reality» («Нові процедурні інструменти у пост-пандемічній реальності»), панель «New Tendencies of Judicial Cooperation in Cross-Border Cases» («Нові тенденції співпраці судів у транскордонних справах»).

Угриновська О.І. є учасницею наукового проєкту за фінансування інструменту зовнішньої допомоги Європейського Союзу на виконання зобов’язань України за Рамковою програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (“Horizon 2020” for Ukraine) ‘Innovative technologies for processing judicial decisions using machine learning algorithms’.

Також Угриновська О.І. бере активну участь у міжнародному проєкті «Access to Justice for Temporarily Displaced Ukrainians in the EU member states», що містить оцінку рівня та джерел конфліктів та пропозиції щодо розробки практичних рекомендацій для Польщі та інших країн, які приймають українців, їх місцевих органів влади та практиків, які залучаються до діяльності з вирішення спорів за участю тимчасово переміщених українців.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!