Угриновська Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.uhrynovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

позовне провадження; виконавче провадження

Курси

Публікації

 

  1. Монографія «Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин» у співавторстві з Білоусовим Ю.В., Видавництво «Істина»,2004
  2. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України, (у співавторстві) за загальною ред. Проф. Коссака В.М., Київ 2004, 2008
  3. Цивільний процес України: навчальний посібник [за загальною ред. К.ю.н, доцента Білоусова Ю.В.].-К.: Видавництво «Прецедент», 2006.(особистий внесок Богдана Й.Г. – Розділ VІ гл. 22, 23, та 24 – 1,8 друк. арк.; особистий внесок Угриновської О.І. – Розділи: глава 21, розділи 1-2 у співавторстві з Білоусовим Ю.В., та глави 5,7,8 )
  4. Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України, у співавторстві з Кравчуком В.М.-К: Видавництво «Істина»,2006
  5. Основиадміністративногосудочинства в Україні. (навчальнийпосібник для юридичнихфакультетів та юридичнихклінік) / За заг. редакцієюАлександрової Н.В., КуйбідиР.О. , Конус –Ю, 2006, ( у співавторстві)
  6. Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України, у співавторстві з Кравчуком В.М.-К: Видавництво «Фактор»,2010
  7. Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України, у співавторстві з Кравчуком В.М.-К: Видавництво електронний ресурс http://www.ligazakon.ua/ua/ , 2012
  8. Цивільний процес України: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.; [за загальною ред. д.ю.н, доцента Ясинка М.М.].-К.: Видавництво “Алерта”, 2013. – 808 с. (Богдан Й.Г., Угриновська О.І. – у співавторстві)(особистий внесок Богдана Й.Г. – Розділ VІ гл. 22, 23, та 24 – 1,8 друк. арк.; особистий внесок Угриновської О.І. – Розділи: Розділ ІV гл.20 – 0,8 друк. арк.)

 

 

Наукові статті, тези

 

1.Стаття «Судочинство у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин: історичний досвід та перспективи», Вісник Львівського університету, випуск 34, 1999

 

2.Стаття «Особливості судочинства за скаргами на неправомірні рішення, дії та бездіяльність державних органів, юридичних і службових осіб», Вісник Львівського університету, випуск 35, 2000

 

3.Стаття «Підвідомчість справ за скаргами громадян усфері управлінської діяльності», Вісник Львівського університету, випуск 36, 2001

 

4.Стаття «Розмежування юрисдикційних повноважень щодо розгляду скарг у сфері управлінської діяльності», Вісник Львівського університету, випуск 2002, 2002

 

5.Стаття «Опіка та піклування» , журнал «Нотар –ХХІ» №3-4(17-18), 2004

 

6.Стаття «Провадження за скаргами на рішення, прийняті стосовно релігійних організацій», Вісник Львівського університету, випуск 39, 2004

 

7.Стаття «Юрисдикція судів України щодо розгляду цивільних справ»,  тези доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми застосування цивільного процесуального кодексу та кодексу про адміністративне судочинство», за загальною ред. проф. В.В. Комарова].-К.: Видавництво Нац. юрид. акад. України, 2007

 

8.Стаття «Деякі зауваження та пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку», Вісник Львівського університету, випуск 48, 2009

 

9.Стаття «Витрати на правову допомогу: проблеми відшкодування», Часопис Хмельницького університету управління та права №1 (29), 2009

 

10.Стаття «Практичні проблеми виконання рішень третейських судів», матеріали  Львівського міжнародного форуму «Альтернативні  способи вирішення спорів» (АDR), 2009

 

11.Стаття «Проблемні аспекти виконання судових наказів»,збірник наукових праць «Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів» за результатами Другої науково-практичної конференції, Хмельницький університет управління та права, 2011

 

12.Стаття «Оскарження та видання виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів у контексті змін до Цивільного процесуального кодексу України (внесених згідно із законом від 03.02.2011) », матеріали Четвертого Львівського міжнародного форуму «Альтернативні  способи вирішення спорів» (АDR), 2011

 

 

13.Стаття «Оскарження та видача виконавчих листів на примусове виконання третейських судів в контексті змін до Цивільного процесуального кодексу України, винесених згідно із законом України від 03.02.2011»» / міжнародний збірник наукових статей «Цивілістична процесуальна думка», « Цивільний процес, міжнародний цивільний процес» за загальною ред. д.ю.н, професора Фурси С.Я.].-К.: Видавництво Паливода А.В., 2012

 

14.Стаття «Поновлення пропущеного строку на оскарження рішення третейського суду (цивільно-процесуальні аспекти)», матеріали Пятого Львівського міжнародного форуму «Альтернативні  способи вирішення спорів» (АDR), 2012

 

15.Стаття «Процесуальні дії суду по забезпеченню позову в цивільному процесі» / О.І. Угриновська // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення і взаємодія / За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С.171-174 (0,3 друк арк.)

 

16.Стаття «Допустимість доказів, що містяться на електронних носіях» / О.І. Угриновська // Матеріали V-ї Міжнародної науково-практичної конференціїстудентів та молодих вчених „Закарпатські правові читання” 25-26 квітня 2013 р. – Ужгород, Закарпатський державний університет, 2013. – С.283-285 (0,25 друк. арк.).

 

17.Стаття «Заміна неналежної сторони в позовному провадженні: проблемні моменти» / О.І. Угриновська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХIX регіональної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 177 – 179 (0,25 друк. арк.)

 

18.Стаття «Особливості відкриття провадження у справах про скасування рішення третейського суду» // Альтернативні способи вирішення спорів (АDR): матеріали Шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30-31 травня 2012 року) (подана до друку – липень 2013 р.).

 

19.Тези «Электронный документооборот в гражданскомпроцессеУкраины»// Материалыреспубликанскогонаучногосеминара «Электронноеправосудие: понятие, сущность, перспективы» (РеспубликаБеларусь, г.Гродно, 04 октября 2013 р.) (подана до друку – вересень – 2013 р.).

 

20.Стаття «Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: новели законодавчого регулювання» / О.І. Угриновська // Університетські наукові записки. – №1(45). – 2013. – С.119-127 (0,75 друк.арк.).

 

21.Стаття «Обмеження боржника в праві на виїзд за межі території України як вид забезпечення виконання судового рішення»» / міжнародний збірник наукових статей «Цивілістична процесуальна думка»,  випуск( 3) «Виконавчий процес» за загальною ред. д.ю.н, професора Фурси С.Я.].-К.: Видавництво “Алерта”, 2014

 

22.Стаття «Розпорядчі права при оскарженні рішень третейського суду», матеріали Сьомого Львівського міжнародного форуму «Альтернативні  способи вирішення спорів» (АDR), 2014

 

23.Стаття «Деякі зауваги щодо постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», Вісник Львівського університету, випуск 61, 2015

 

24.Стаття «Розмежування інститутів процесуального правонаступництва і процесуальної співучасті в цивільному процесі», міжнародний збірник наукових статей «Цивілістична процесуальна думка», 5 випуск( 2) «Цивільний, господарський (арбітражний) процес» за загальною ред. д.ю.н, професора Фурси С.Я.].-К.: Видавництво “Алерта”, 2016

 

25.Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере : учеб.-метод. пособие / И. А. Бельская [и др.] ; под ред. У. Хелльманна [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – 231 с.

Біографія

Угриновська Оксана Іванівна – (07.11.1973, м. Новий Розділ Львів. обл.) – кандидат юридичних наук (Судовий захист прав громадян в сфері адміністративно-правових відносин, 2000), доцент (2009). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (1995), аспірантуру (1998). У 1998-2003 асистент, з 2003 доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету.  Близько 50 праць, зокрема Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу (К., 2006; X., 2010; зі співавт.); Провадження у справах, що виникають з публічно-правових відносин (Львів, 2004; зі співавт.); Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин (Львів, 2004; зі співавт.); Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України (К., 2004; 2008; зі співавт.); Науково-практичний коментар до Цивільно-процесуального кодексу (К., 2006; X., 2010; зі співавт.); Науково-практичний коментар до Цивільного процессуального кодексу України. [Електронний ресурс]( 2-ге вид., перероб. і доп. станом на 01.09.2012 р.); Особливості розгляду справ позовного провадження (Львів, 2009); Основи адміністративного судочинства в Україні:  навчальний посібник (2006, у співавторстві); Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: новели законодавчого регулювання (Університетські наукові записки. – №1(45). – 2013); Особливості відкриття провадження у справах про скасування рішення третейського суду (Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали Шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30–31 травня 2013 року); Ограничения должника в праве выезда за пределы Украины как один из способов обеспечения исполнения решения суда (Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» – К. 2014).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!