Угриновська Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.uhrynovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

позовне провадження; виконавче провадження

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Виконавче провадження: теорія та практика : монографія / Р. Ф. Ханова, С. О. Кравцов, І. О. Ізарова, О.І. Угриновська ; за заг. ред. Р. Ф. Ханової, С. О. Кравцова. – Харків : Право, 2021. – 672 с.
 2. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя незалежності України / І. Ізарова, О. І. Угриновська, О. Калужна // Київ: Дакор. 2021. С. 135-202.
 3. Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин: монографія / Угриновська О. І., Білоусов Ю.В. // Видавництво «Істина», 2004.
 4. Ясинок М. М. Теорія доказового права / М. М. Ясинок, І. Я. Верес, О. І. Угриновська, Ю. Семко // Київ: Алерта. 2021. С. 299-323.
 5. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and Republic of Poland: Collective monograph, (volume І) «Зупинення провадження у цивільному судочинстві в Україні» опублікована у колективній монографії. Sandomierz: “Izdevnieciba Baltija Publishing». 2018 (С. 436-454).

 

Навчальні посібники:

 1. Цивільний процес України: навчальний посібник за загальною ред. к.ю.н, доцента Білоусова Ю.В. К.: Видавництво «Прецедент», 2006. (особистий внесок Угриновської О.І. – Розділи: глава 21, розділи 1-2 у співавторстві з Білоусовим Ю.В., та глави 5,7,8).
 2. Цивільний процес України: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. за загальною ред. д.ю.н, доцента Ясинка М.М. К.: Алерта, 2013. 808 с. (Богдан Й.Г., Угриновська О.І. – у співавторстві) (особистий внесок Угриновської О.І. – Розділи: Розділ ІV гл.20).
 3. Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере : учеб.-метод. пособие / И. А. Бельская [и др.] ; под ред. У. Хелльманна [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – 231 с.
 4. Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид.1-ше, у 2 т. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М.М.Ясинка. Київ: Алерта. 2019. Т.1 (Богдан Й.Г., Угриновська О.І. – у співавторстві)
 5. Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид. 2-ге, переробл. та допов. : у 2 т. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021. 572 с. (Богдан Й.Г., Угриновська О.І. – у співавторстві)

 

Науково-практичні коментарі:

 1. Закон України «Про виконавче провадження»: Науково-практичний коментар/за ред. М.М. Ясинка. К.: Алерта, 2019. С. 118-165. (Оприско М.В., Угриновська О.І. – у співавторстві)
 2. Угриновська О. І., Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Х. : Фактор, 2010.  800 с.
 3. Цивільне процесуальне право України: науково-практичний коментар. Богдан Й. Г., Гетманцев О. В., Угриновська О. І. та ін. Вид. 2-ге, переробл. та допов. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2020. 810 с.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / Й. Г. Богдан, О.І.Угриновська  та ін. / за заг. ред. д-ра юрид. нук, проф., акад. Акад наук вищ. шк. України М. М. Ясинка. Київ : Правова єдність : Алерта, 2018.  602 с.
 5. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України, (у співавторстві) за загальною ред. Проф. Коссака В.М., Київ 2004.
 6. Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. — К. : Істина, 2006. – 944 с.

 

Наукові статті у виданнях, індексованих у Scopus, Web of Science та інших:

 1. Izarova I., Uhrynovska, O. To be born amid war conflict: The right to a legal identity in Ukraine. Studia Prawnicze, 2022 (2 (224), 161–182. URL: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/2740/2366
 2. Uhrynovska O. Novelization of Civil Procedural Legislation of Ukraine in Cassation Review: Panacea or Illusion? Access to Justice in Eastern Europe, 2020. №4(8) P. 209-225
 3. Uhrynovska O., Vitskar А. Administration of Justice during Military Aggression against Ukraine: The “Judicial Front”. Access to Justice in Eastern Europe. 2022. № 3 (15). Р. 194-202.

 

Наукові статті у фахових виданнях України:

 1. Угриновська О. Деякі зауваги щодо постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у  цивільних справах». Вісник Львівського університету: серія юридична, 2015. Випуск №. 61 С. 330-336.
 2. Угриновська О. І. Витрати на правову допомогу: проблеми відшкодування. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. №1 (29). 2009. С. 76-82.
 3. Угриновська О. Деякі зауваження та пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку”. Вісник Львівського університету. Серія юридична, 2009. Випуск 48. С. 160–165.
 4. Угриновська О. І. Електронний документообіг у цивільному процесі України. Вісник Львівського університету. 2017. Серія Юридична. Випуск 64. С. 144-150.
 5. Угриновська О. І., Івашко О. Д. Звернення стягнення на грошові кошти та (або) майно інших осіб: пошук законодавчого компромісу та огляд правозастосовної практики. Цивільне право і процес, 2021. №154. С. 93-108.
 6. Угриновська О. І. Новелізація цивільно-процесуального законодавства в частині касаційного перегляду: процесуальна панацея чи ілюзія? / О. І. Угриновська, М. М. Піняшко // Право.UA. «Юнеско Соціо». Харків.  2020.№ 2. C. 84-94
 7. Угриновська О. І. Особливості судочинства за скаргами на неправомірні рішення, дії та бездіяльність державних органів, юридичних і службових осіб. Вісник Львівського університету. Випуск 35. 2000. С. 294-299.
 8. Угриновська О. І. Підвідомчість справ за скаргами громадян усфері управлінської діяльності. Вісник Львівського університету. Випуск 36. 2001. С. 349-354.
 9. Угриновська О. І. Провадження за скаргами на рішення, прийняті стосовно релігійних організацій. Вісник Львівського університету. Випуск 39. 2004. С. 341-349.
 10. Угриновська О. І. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: новели законодавчого регулювання. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. №1 (45). 2013.  С.119-127
 11. Угриновська О. І. Провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України / О. І. Угриновська, М. М. Піняшко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Юридичні науки. ВПЦ «Київський університет». Київ, 2020. № 4 (115). C. 50-58.
 12. Угриновська О. І. Розмежування юрисдикційних повноважень щодо розгляду скарг у сфері управлінської діяльності. Вісник Львівського університету. Випуск 2002. С. 328-336.
 13. Угриновська О. І. Судочинство у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин: історичний досвід та перспективи. Вісник Львівського університету. Випуск 34. 1999. С. 165-168.
 14. Угриновська О. І., Січка В. Р. Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в цивільному судочинстві україни:проблеми правозастосування. Вісник Київського найціонального університету ім. Т Шевченка, 2021. № 4 (119). С. 102-108.
 15. Угриновська О. І., Скрипець Н. Оскарження та видача виконавчих листів на примусове виконання третейських судів в контексті змін до Цивільного процесуального кодексу України (винесених згідно із законом України від 03.02.2011). Цивілістична процесуальна думка: збірник наукових статей за загальною ред. д.ю.н, професора Фурси С.Я. К.: Видавництво Паливода А.В., 2012. С. 306-315.
 16. Угриновська О., Гембара Г. Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики. Підприємництво, господарство і право. 2018.
 17. Угриновська О.І,,Проблеми реалізації прав учасників бойових дій: цивільно-процесуальний аспект‘‘.Науково-практичний журнал,,Європейські перспективи‘‘N2,2017.-144-153с.
 18. Угриновська О.І., Н. Трусевич. Оцінка допустимості доказів: законодавча регламентація та судова практика. Підприємництво, господарство і право, 2019. №12 (286). С.73-78
 19. Угриновська О. І. Судова медіація як спосіб врегулювання різнопредметних спорів та роль суду в таких процесах: цивільне судочинство/ Поширення литовського досвіду альтернативного вирішення спорів в Україні // Зб. наук. праць учасників міжнар. семінару (Київ, 22 жовт. 2020 р.) / За заг. ред. Ірини Ізарової, Вітаутаса Некрошюса. Київ : ВД Дакор, 2020. №142. С.106-113
 20. Угриновська О.І., Семко Ю.В. Зупинення провадження: проблема законодавчого регулювання та судової практики. Європейські перспективи, 2020. №1 С. 147-155.
 21. Угриновськая О. И. Ограничения должника в праве выезда за приделы Украины как один из способов обеспечения исполнения решения суда. Цивилистическая процессуальная мысль. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» / под ред. С. Я. Фурси. К.: Издатель Фурса С. Я. 2014. С. 203-210.

 

Матеріали наукових конференцій:

 1. Угриновська О. І. Врегулювання спору за участю судді як процесуальна форма закінчення провадження: практичні аспекти. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. наці. ун-т ім. І. Франка. Юрид. фак-т; голов. ред. В. М. Бурдін. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1 Додаток. – С. 41-49. – Бібліогр. : с. 48-49.
 2. Угриновська О. І. Інститут відводу (самовідводу) в цивільному процесі україни: проблеми законодавчої регламентації. Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. С. 48-52.
 3. Угриновська О. І. Особливості відкриття провадження у справах про скасування рішення третейського суду. Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: матеріали Шостого Львівського міжнародного форуму (Львів, 30 – 31 травня 2013 р.). – Львів, 2013. 280 с.
 4. Угриновська О. І. Практичні проблеми виконання рішень третейських судів. Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: матеріали Другого Львівського міжнародного форуму (Львів, 26 – 29 травня 2009 р.).
 5. Угриновська О. І. Проблемні аспекти виконання судових наказів. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Другої науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 4 березня 2011 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. С. 199-201.
 6. Угриновська О. І. Процесуальні дії суду по забезпеченню позову в цивільному процесі. Зб. наук. праць. Перша міжнародна науково-практична конференція. Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення і взаємодія / За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С.171-174
 7. Угриновська О. І. Розпорядчі права при оскарженні рішень третейського суду. Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: матеріали Сьомого Львівського міжнародного форуму (Львів, 29 травня 2014 р.). – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. 216 с.
 8. Угриновська О. І. Юрисдикція судів України щодо розгляду цивільних справ. Актуальні проблеми застосування цивільного процесуального кодексу та кодексу про адміністративне судочинство: тези доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції (25-26 січня 2007 року) / за загальною ред. проф. В.В. Комарова.К.: Видавництво Нац. юрид. акад. України. С. 144-149.

 

Біографія

Угриновська Оксана Іванівна – (07.11.1973, м. Новий Розділ Львів. обл.) – кандидат юридичних наук (Судовий захист прав громадян в сфері адміністративно-правових відносин, 2000), доцент (2009). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (1995), аспірантуру (1998). У 1998-2003 асистент, з 2003 доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету.  Близько 50 праць, зокрема Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу (К., 2006; X., 2010; зі співавт.); Провадження у справах, що виникають з публічно-правових відносин (Львів, 2004; зі співавт.); Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин (Львів, 2004; зі співавт.); Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України (К., 2004; 2008; зі співавт.); Науково-практичний коментар до Цивільно-процесуального кодексу (К., 2006; X., 2010; зі співавт.); Науково-практичний коментар до Цивільного процессуального кодексу України. [Електронний ресурс]( 2-ге вид., перероб. і доп. станом на 01.09.2012 р.); Особливості розгляду справ позовного провадження (Львів, 2009); Основи адміністративного судочинства в Україні:  навчальний посібник (2006, у співавторстві); Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: новели законодавчого регулювання (Університетські наукові записки. – №1(45). – 2013); Особливості відкриття провадження у справах про скасування рішення третейського суду (Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали Шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30–31 травня 2013 року); Ограничения должника в праве выезда за пределы Украины как один из способов обеспечения исполнения решения суда (Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» – К. 2014).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!