Лемик Роксолана Ярославівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roksolana.lemyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

І. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 

1 До питання щодо застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі стаття Держава і право: Серія юридичні і політичні науки: Вип. 11.- Київ.- 2001.- С. 276-278

 

2
2 Про застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі стаття Вісник Львівського університету. Серія право. – 2000. – Випуск 35. – С. 305-309.

 

4
3 Судово-психологічна експертиза в справах про відшкодування моральної шкоди стаття Держава і право: Серія юридичні і політичні науки: Вип. 8.- Київ.- 2000.- С. 236-240

 

4
4 Судово-психологічна експертиза: поняття, предмет та методика

 

стаття Вісник Львівського університету. Серія право. – 2001. – Випуск 36. – С. 355-360.

 

5
5 Судово-психологічна експертиза у справах про визнання недійсними угод з вадами волі

 

Стаття Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції.- Львів.- 2002.- С. 173-177

 

4
6 Межі застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі України Стаття Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції.- Львів.- 2003.- С. 281-285 4
7 Судово-психологічна експертиза (історико-правовий аспект) Стаття Вісник Львівського університету. Серія право. – 2003. – Випуск 38. – С. 316-320.

 

4
 

II. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 

8. Судово-психологічна експертиза у справах, що виникають зі шлюбно-сімейних відносин Стаття Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану. – Під ред. П. Каспшика. – Видавництво Люблінського католицького університету. – Люблін, 2007. – С. 71-79. 8
9. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі Стаття Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 54. – С. 232-239.

(фахове видання)

7
10. Консультація спеціаліста, як одна з форм застосування спеціальних знань за новим ЦПК Стаття Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції.- Львів.- 2007

 

4
11 Правові підстави участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в цивільному процесі України Тези Друга міжнародна науково-практична конференція «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність». Київ. 2010. – С.210-211 1
12. Оцінка висновку експертизи судом Тези Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція. Київ. Київський Національний університет внутрішніх справ. 2009.- С.166-168 2
13. Співвідношення принципів професійної етики експерта психолога з нормами цивільного процесуального законодавства Тези Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція. Київ. Київський Національний університет внутрішніх справ. 2010.- С.114-115 1
14. Чи є переваги в альтернативному судочинстві? Тези Проблеми альтернативного судочинства в Україні. Перший львівський міжнародний форум. Львів.- 2008.- С.200-205 5
15. До питання про право на оскарження рішення третейського суду Тези Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні. Другий львівський міжнародний форум. Львів.- 2009.- С.127-133 6
16 Підстави участі нотаріуса у цивільній справі у статусі третьої особи Стаття Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 55. – С. 155-158.

(фахове видання)

3
17 Проблеми провадження у справах про виконання рішень третейських судів Тези V Львівський міжнародний форум «Альтернативні способи вирішення спорів (ADR)» 24-25 травня 2012 року 3 Кандидат юридичних наук, доцент Сеник С.В.
18 Участь нотаріуса у цивільному процесі України у статусі свідка Стаття Цивілістична процесуальна думка : Збірник наукових статей ; За заг.ред. Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 228-234 (528 с.)

 

6
19 Правові підстави і межі участі представників в цивільних процесуальних правовідносинах Стаття Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 57. – С. 209-215.

(фахове видання)

6
20 Деякі проблеми нотаріального посвідчення правочинів за участю законного представника Стаття «Нотаріат для вас».- 2013- №7-8 (165-166).- С. 48-51

 

3
21 Окремі аспекти примусового виконання рішень третейських судів Стаття Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 59.- С.209-215

(фахове видання)

7 Сеник С.В.
Проблемні питання порядку та умов зміни предмета або підстав позову в цивільному судочинстві України

 

Стаття «Підприємництво, господарство і право».- 2016.- №1.- С.11-17 7
22 Процессуальный статус свидетеля в гражданском процессе Тези Вклад молодых учених в развитие правовой науки Республики Беларусь: сборник матералов IV Международной конференции (г. Минск, 24 мая 2013 г.) / [редколлегия: В.И.Семенков (главний редактор) и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2013. – С.162-164 3 Сеник С.В.
23 Практика застосування спеціальних знань у цивільному процесі в країнах ЄС (на прикладі Німеччини, Франції та Великобританії) Стаття Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014.- № 1(9). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14lyvkys.pdf  Назва з екрана.

(фахове видання)

13
24 Форми участі прокурора в цивільних процесуальних відносинах Стаття Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- №3.- 2014 р.- С. 49-57

(фахове видання)

9
25 Третейський суд як обов’язковий учасник третейського розгляду Тези VІІ Львівський міжнародний форум «Альтернативні способи вирішення спорів (ADR)» 29 травня 2014 року.- С.38-43 6
26 Застосування спеціальних психологічних знань в процесі медіації Тези Збірник тез конференції «Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи», присвячена 20-ти річчю кафедри юридичної психології НАВС та 40-ка річчю судово-психологічної експертизи в Україні.- Київ.- 2015 р. 2
27 Проблемні питання порядку та умов зміни предмету або підстав позову в цивільному судочинстві України Тези Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції.- Львів.- 2016.- С. 177-181

 

5 Я. Гасяк
28 Експертиза в цивільному процесі за новим цивільним процесуальним кодексом Тези Філософські, методологічні та психологічні проблеми права.

Матеріали VII Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. МВСУ. Національна академія Внутрішніх справ. Всеукраїнська асоціаціація філософії права і соціальної філософії. Київ 11.11.2017.- С. 210-214

5
29 Принципи медіації Тези Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017.- С. 188-192 5
30 Проблеми спростування недостовірної інформації поширеної в соціальних мережах Тези Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2019 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019.- С.29-35 7
31 Спеціальні права сторін в цивільному процесі Стаття Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична.- 2019.- № 69.- С.99-110

(фахове видання)

12
32 Спростування в судовому порядку недостовірної інформації, поширеної в соціальних мережах Стаття Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права..- 2019.- № 3(71).- С.158-169

(фахове видання)

12
33 Правове регулювання вакцинації в Україні Тези Матеріали ХXVІ  звітої  науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”.- Львів.- 2020.-Частина 1 (6-7 лютого, 2020 року).- С.163-169 7
34 Завдання та правові підстави участі органів місцевого самоврядування у цивільному процесі в інтересах інших осіб Тези Матеріали ХXVІІ  звітої  науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”.- Львів.- 2021.-Частина 1 (5-6 лютого, 2021 року).- С.165-169 5
35 Правове регулювання вакцинації в Україні Стаття Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична.- 2021.- № 73.- С. 95-105

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/Maket_Final_73.pdf

 

III. Основні навчально – методичні праці за період педагогічної діяльності

 

35 Цивільне процесуальне право Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України (Лист № 1 / 11 – 2502 від 29 березня 2010 р.) Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 423

140

Сеник С.В.
36 Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере» «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров Учебно-методическое пособие Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для магистрантов, обучающихся по специальности 1-24 81 05 Минск. Издательский центр БГУ. 2015 231
37 Вступ до альтернативного вирішення спорів Навч. Посібник під редакцією У. Гельмана, Н.Л. Бондаренко-Зелінської. Хмельницький.- 2017
38 Цивільне процесуальне право України Підручник Харків.- «Право».- 2020

 

Коссак В. М., Лемик Р. Я., Навроцька Ю. В., Сеник С. В.
39 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України

За ред. доктора юридичних наук, професора Коссака В.М.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України К. – «Істина», – 2004 976

5

40 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України

Видання друге, змінене і доповнене. За ред. Доктора юридичних наук, професора Коссака В.М.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України

 

Київ.- вид-во «Істина»,- 2008. 992

4

 

 

 

 

 

Біографія

Лемик Рокслана Ярославівна  – (19.11.1974, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України, 2004). Закінчила юридичний (1996), філософський (2008) факультети Львівського університету. З 2004 асистент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету. З 2010 доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету. Наукові інтереси: застосування спеціальних знань у цивільному судочинстві. Близько 50 праць, зокрема, співавтор трьох навчальних посібників: Вступ до альтернативного вирішення спорів // Навч. Посібник під редакцією У. Гельмана, Н.Л. Бондаренко-Зелінської.- Хмельницький.- 2017; Цивільне процесуальне право // Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України (Лист № 1 / 11 – 2502 від 29 березня 2010 р.).- Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010; Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере» «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров // Учебно-методическое пособие Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве пособия для магистрантов, обучающихся по специальности 1-24 81 05.- Минск. Издательский центр БГУ. 2015 та одного підручника Цивільне процесуальне право України // Підручник. Коссак В. М., Лемик Р. Я., Навроцька Ю. В., Сеник С. В. – Харків.- «Право».- 2020. а також ряду наукових статтей: Спеціальні права сторін в цивільному процесі // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична.- 2019.- № 69.- С.99-110; Спростування в судовому порядку недостовірної інформації, поширеної в соціальних мережах // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права..- 2019.- № 3(71).- С.158-169; Правове регулювання вакцинації в Україні // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична.- 2021.- № 73 та інші.

Проекти

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!