Лемик Роксолана Ярославівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roksolana.lemyk@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

 

п/п

Назва

роботи

Характер роботи Видавництво, журнал (назва, номер, рік) або номер авторського свідоцтва Обсяг (стор.) Прізви-ще співав-торів
1 2 3 4 5 6

 

І. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 

1 До питання щодо застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі стаття Держава і право: Серія юридичні і політичні науки: Вип. 11.- Київ.- 2001.- С. 276-278

 

2
2 Про застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі стаття Вісник Львівського університету. Серія право. – 2000. – Випуск 35. – С. 305-309.

 

4
3 Судово-психологічна експертиза в справах про відшкодування моральної шкоди стаття Держава і право: Серія юридичні і політичні науки: Вип. 8.- Київ.- 2000.- С. 236-240

 

4
4 Судово-психологічна експертиза: поняття, предмет та методика

 

Стаття Вісник Львівського університету. Серія право. – 2001. – Випуск 36. – С. 355-360.

 

5
5 Судово-психологічна експертиза у справах про визнання недійсними угод з вадами волі

 

Стаття Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції.- Львів.- 2002.- С. 173-177

 

4
6 Межі застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі України Стаття Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції.- Львів.- 2003.- С. 281-285 4
7 Судово-психологічна експертиза (історико-правовий аспект) Стаття Вісник Львівського університету. Серія право. – 2003. – Випуск 38. – С. 316-320.

 

4
 

II. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

 

8. Судово-психологічна експертиза у справах, що виникають зі шлюбно-сімейних відносин Стаття Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану. – Під ред. П. Каспшика. – Видавництво Люблінського католицького університету. – Люблін, 2007. – С. 71-79. 8
9. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі Стаття Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 54. – С. 232-239.

(фахове видання)

7
10. Консультація спеціаліста, як одна з форм застосування спеціальних знань за новим ЦПК Стаття Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції.- Львів.- 2007

 

4
11 Правові підстави участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в цивільному процесі України Тези Друга міжнародна науково-практична конференція «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність». Київ. 2010. – С.210-211 1
12. Оцінка висновку експертизи судом Тези Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція. Київ. Київський Національний університет внутрішніх справ. 2009.- С.166-168 2
13. Співвідношення принципів професійної етики експерта психолога з нормами цивільного процесуального законодавства Тези Філософські, методологічні та психологічні проблеми права. ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція. Київ. Київський Національний університет внутрішніх справ. 2010.- С.114-115 1
14. Чи є переваги в альтернативному судочинстві? Тези Проблеми альтернативного судочинства в Україні. Перший львівський міжнародний форум. Львів.- 2008.- С.200-205 5
15. До питання про право на оскарження рішення третейського суду Тези Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні. Другий львівський міжнародний форум. Львів.- 2009.- С.127-133 6
16 Підстави участі нотаріуса у цивільній справі у статусі третьої особи Стаття Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 55. – С. 155-158.

(фахове видання)

3
17 Проблеми провадження у справах про виконання рішень третейських судів Тези V Львівський міжнародний форум «Альтернативні способи вирішення спорів (ADR)» 24-25 травня 2012 року 3 Кандидат юридичних наук, доцент Сеник С.В.
18 Участь нотаріуса у цивільному процесі України у статусі свідка Стаття Цивілістична процесуальна думка : Збірник наукових статей ; За заг.ред. Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 228-234 (528 с.)

 

6
19 Правові підстави і межі участі представників в цивільних процесуальних правовідноси-нах Стаття Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 57. – С. 209-215.

(фахове видання)

6
20 Деякі проблеми нотаріального посвідчення правочинів за участю законного представника Стаття «Нотаріат для вас».- 201.- №7-8 (165-166).- С. 48-51

 

3
21 Окремі аспекти примусового виконання рішень третейських судів Стаття Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 59.- С.209-215

(фахове видання)

8 Сеник С.В.
22 Процессуаль-ный статус свидетеля в гражданском процессе Тези Вклад молодых учених в развитие правовой науки Республики Беларусь: сборник матералов IV Международной конференции (г. Минск, 24 мая 2013 г.) / [редколлегия: В.И.Семенков (главний редактор) и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2013. – С.162-164 2 Сеник С.В.
23 Практика застосування спеціальних знань у цивільному процесі в країнах ЄС (на прикладі Німеччини, Франції та Великобританії) Стаття Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014.- № 1(9). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14lyvkys.pdf  Назва з екрана.

(фахове видання)

13
24 Форми участі прокурора в цивільних процесуальних відносинах Стаття Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- №3.- 2014 р.- С. 49-57

(фахове видання)

25 Третейський суд як обов’язковий учасник третейського розгляду Тези VІІ Львівський міжнародний форум «Альтернативні способи вирішення спорів (ADR)» 29 травня 2014 року.- С.38-43
26 Застосування спеціальних психологічних знань в процесі медіації Тези Збірник тез конференції «Юридична психологія в Україні: здобутки та перспективи», присвячена 20-ти річчю кафедри юридичної психології НАВС та 40-ка річчю судово-психологічної експертизи в Україні.- Київ.- 2015 р.
27 Проблемні питання порядку та умов зміни предмету або підстав позову в цивільному судочинстві України Тези Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції.- Львів.- 2016.- С. 177-181

 

Я. Гасяк
 

III. Основні навчально – методичні праці за період педагогічної діяльності

 

28 Цивільне процесуальне право Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України (Лист № 1 / 11 – 2502 від 29 березня 2010 р.) Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 423

140

Сеник С.В.
29 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України

За ред. доктора юридичних наук, професора Коссака В.М.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України К. – «Істина», – 2004 976

5

30 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України

Видання друге, змінене і доповнене. За ред. Доктора юридичних наук, професора Коссака В.М.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України

 

Київ.- вид-во «Істина»,- 2008. 992

4

 

Біографія

Лемик Рокслана Ярославівна  – (19.11.1974, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України, 2004). Закінчила юридичний (1996), філософський (2008) факультети Львівського університету. З 2004 асистент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету. З 2010 доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету. Наукові інтереси: застосування спеціальних знань у цивільному судочинстві. Близько 50 праць, зокрема, Про застосування і судово-психологічної експертизи в цивільному процесі (ВЛУ Сер. юрид. 2000. Вип. 35); Судово-психологічна експертиза: поняття, предмет та методика (ВЛУ Сер. юрид. 2001.    Вип. 36); Судово-психологічна експертиза у справах про визнання недійсними угод з вадами волі (Проблеми державотворення і захисту прав людини. Львів, 2002); Консультація спеціаліста як одна з форм застосування спеціальних знань за новим ЦПК (Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Львів, 2007); Судово-психологічна експертиза в справах, що виникають з сімейних правовідносин (Сімейне право в Польщі та на Україні. Досвід, зміни, співпраця. Люблін, 2007); Цивільне процесуальне право (Львів, 2010; зі співавт.); Підстави участі нотаріуса у цивільній справі у статусі третьої особи (Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 55.); Участь нотаріуса у цивільному процесі України у статусі свідка Цивілістична процесуальна думка (Збірник наукових статей за заг. ред. Фурси С.Я. – К., 2012); Правові підстави і межі участі представників в цивільних процесуальних правовідносинах (Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 57.); Окремі аспекти примусового виконання рішень третейських судів (Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 59., у співавторстві); Форми участі прокурора в цивільних процесуальних відносинах (Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 2014.- №3.).

Проекти

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!