Богдан Йосип Гнатович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yosyp.bohdan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

суб’єкти цивільного та господарського процесуального права; право на звернення за судовим захистом; правосуддя; поняття, ознаки, суб’єкти, доказування у цивільному та господарському судочинстві

Курси

Публікації

 1. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин (ВЛУ. Сер. юрид. 1994. – Вип. 31)
 2. Предмет судового розгляду в корпоративних правовідносинах (Захист корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України. Львів, 2003)
 3. Правознавство (Львів, 2000, 2003; зі співавтор.)
 4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (К., 2004 зі співавт.)
 5. Основи цивільного права України (Основи правознавства: Навчальний посібник. -2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів «Монографія 2006». 2008., зі співав.)
 6. Право на доступність до правосуддя (Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність: Міжнародна наукова конференція – Київ, 2010 р.)
 7. Право на справедливий суд (судовий розгляд) (Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції (24-26 трав. 2011, м.Одеса)
 8. Богдан Й.Г. Предмет судового розгляду в корпоративних правовідносинах / Захист корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України: Матеріали семінару 16 – 18 квітня 2003 року. Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. С.28.
 9.  Цивільний процес України: Підручник за загальною ред. д.ю.н, доцента М.М. Ясинка( К.: Алерта, 2014, зі співавт.)
 10. Применение компьютерных (электронных) технологий в гражданском процессе Украины(«Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014)
 11. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / Й. Г. Богдан, О.І.Угриновська  та ін. / за заг. ред. д-ра юрид. нук, проф., акад. Акад наук вищ. шк. України М. М. Ясинка. Київ : Правова єдність : Алерта, 2018.  602 с.
 12. Цивільне процесуальне право України: науково-практичний коментар. Богдан Й. Г., Гетманцев О. В., Угриновська О. І. та ін. Вид. 2-ге, переробл. та допов. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2020. 810 с.

Біографія

Богдан Йосип Гнатович – (21.01.1945, м. Турка Львів. обл.) – кандидат юридичних наук (Участь органів фінансового управління у радянському цивільному процесі, 1985), доцент (1988). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1976), аспірантуру Київського університету (1982). У 1973-1977 голова профкому студентської профспілкової організації, 1976-1986 асистент, старший викладач, з 1986 доцент кафедри цивільного права і процесу, 1985-1988, 1991-1994 заступник декана юридичного факультету Львівського університету; з 1996 суддя третейського суду при Львівському від-ні торгово- промислової палати України.  Заслужений юрист України  (2008). Депутат Львівської міської ради депутатів (1974-76). Близько 60 праць.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!