Оприско Микола Васильович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: mykola.oprysko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, міжнародне приватне право

Курси

Публікації

  1. Цікало В.І., Оприско М.В. Корпоративні права подружжя: складні питання у судовій практиці / Вісник Верховного Суду України. – 2015. – №10(182). – С. 43-47. (фахове видання)
  2. Оприско М.В. Проблеми теорії та практики визнання недійсними договорів щодо розпорядження спільним майном, укладених без згоди другого з подружжя /Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №11(249). – С. 29–32. (фахове видання)
  3. Оприско М.В. Проблеми захисту прав сторін договору позики, пов’язані з недоліками його оформлення / Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 70. 2020. С. 160–169. (видання категорії Б)
  4. V. Kossak, I. Yakubivskyi, V. Tsikalo, Y. Bek, M. Oprysko. Legal Consequences of Mock Transactions / International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. – Vol. 9. P. 1600-
    1607. (фахове видання, внесене до міжнар. наукометр. бази даних Scopus)
  5. Volodymyr M. Kossak, Ihor Ye. Yakubivskyi, Mykola V. Oprysko. Protection of Intellectual Property Rights: Towards Harmonisation of Ukrainian and EU Law / Global Journal of Comparative Law. Volume 10 (2021): Issue 1-2 (Jun 2021): Special Issue: Re-codification of the Civil Law of Ukraine, by Vasyl Tatsiy (фахове видання, внесене до міжнар. наукометр. бази даних Scopus)
  6. Оприско М.В. Проблеми судової практики розгляду справ про оспорення договорів позики у зв’язку з їх безгрошовістю / Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу. Збірник матеріалів науково-практичного семінару. 4 жовтня 2019 року (м. Львів). / За заг. ред. І.В. Красницького, Ю.М. Юркевича. Львів, “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2019. 152с., с. 107-110.
  7. Оприско М.В. Проблемні питання припинення поруки у зв’язку із закінченням її строку / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 250 с., с. 172-174.
  8. Оприско М.В. Проблеми захисту прав сторін договору позики, пов’язані із недоліками його оформлення / Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Випуск 70., с. 160-169.

Біографія

Оприско Микола Васильович (18.12.1981 р.н., м. Миколаїв, Львівської області) –кандидат юридичних наук («Договори про відчуження корпоративних прав», 2014). У червні 2004 закінчив юридичний факультет Львівського національного уіверситету ім. Івана Франка. З 2004 по даний час працює у Львів. нац. у-ті ім. І. Франка, спочатку викладачем Правничого коледжу, з 2017 – доцент кафедри цивьного права та процесу. Наукові інтереси: цивільне право, корпоративне право. Бл. 50 праць, зокрема Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав (Журнал «Адвокат». – 2010. – № 11 (122).); Проблеми вдосконалення правового регулювання придбання значного та контрольного пакетів акцій акціонерних товариств (Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 51);  Особливості суб’єктного складу договорів про відчуження корпоративних прав (Підприємництво, господарство і право, 2010р.);  Поняття та правова природа договору про відчуження корпоративних прав (Журнал «Адвокат», 2010р.); Здійснення переважного права на придбання акцій приватного акціонерного товариства (Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9 ); Порядок укладення договорів про відчуження корпоративних прав щодо банків (Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р.); Особливості суб’єктного складу договорів про відчуження корпоративних прав (Журнал «Адвокат». – 2012. –       № 4 (139)); Здійснення переважного права на придбання акцій приватного акціонерного товариства (Підприємництво, господарство і право. – 2012. –               № 9 ); Правовая природа договоров об отчуждении корпоративных прав                        (Теория и практика общественного развития. – 2013. – №1.); Проблемні питання повноважень представника фізичної особи в судовій практиці (Адвокат. – 2013. – № 9 (156)).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!