Кримінальне право України. Особлива частина.

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
510.5Залік
610.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Денькович О. І.
632Денькович О. І.
532доцент Марін О. К.
632доцент Марін О. К.
532доцент Маркін В. І.
632доцент Маркін В. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Сенько М. М.
Шуп'яна М. Ю.
Гордієнко В. В.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Кондра О. Я.
Боднарчук Р. О.
Ковалик Ю. М.
Денис С. Р.
Гриниха І. М.
Вакула  І. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Вакула  І. Ю.
доцент Сенько М. М.
Шуп'яна М. Ю.
Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Боднарчук Р. О.
Кондра О. Я.
Гриниха І. М.
Ковалик Ю. М.
632Вакула  І. Ю.
доцент Сенько М. М.
Шуп'яна М. Ю.
Гордієнко В. В.
Ковалик Ю. М.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Кондра О. Я.
Боднарчук Р. О.
Денис С. Р.
Гриниха І. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України. Особлива частина» одна з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення даного курсу є склади злочинів, які передбачені в Особливій частині Кримінального кодексу України.
Глибоке засвоєння і розуміння студентами елементів та ознак складів злочинів є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх юрисконсультів, адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів тощо.
Для всестороннього засвоєння кримінального права (особливої частини) необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, кримінальне право (загальна частина), цивільне, адміністративне, фінансове, трудове, земельнета ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення,порушення кримінального провадження, поняття та ознаки злочину, майнові відносини, податкові відносиниі. Метою вивчення даної навчальної дисципліни є засвоєння студентами лементів складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України; оволодіння уміннями користуватися текстом Кримінального кодексу України, нормативно-правовими актами інших галузей права, постановами Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального законодавства;вироблення навиків застосування кримінально-правових норм до конкретних життєвих ситуацій.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 1) Поняття, значення і система особливої частини кримінального права. основи кримінально-правової кваліфікації; 2) Злочини проти держави; 3) Злочини проти особи; 4) Злочини проти суспільства.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти
1. Конституція України.
2. Кримінальний кодекс України

Базова
Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Ред. М. І. Мельник, В. А. Клименко. – К. : Юридична думка, 2004. – 656 с.
Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і факультетів / За ред. П.С. Матишевського, С.С. Яценка, П.П. Андрушка.- К.: Юрінком Інтер, 1999.- 892 с.
Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина. Курс лекцій. – Київ: Знання. – 2000. –771 с.
Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) / Укладачі: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; За заг. ред.. В.В. Сташиса. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 880 с.
Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / [Е. Н. Алиева, А. П. Бабий, Л. К. Гаврильченко и др.]; отв. ред. Е. Л. Стрельцов.—[Издание четвертое, перераб. и дополн]. — Х.: ООО «Одиссей», 2007. — 872 с.
Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М. І. Хавронюк. — К.: Істина, 2004. — 504 с.

Допоміжна
Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф., Віденко Б.М. Відповідальність за особливо небезпечні злочини проти держави : Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. К.: ВПЦ «Київський університет», 1994. – 60 с.
Андрушко П.П. Коментар до ст. 201 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України.-2001.-№ 51(339), 22-28груд.-С.28-32.
Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика.-К.: Юрисконсульт.-2005.-292с.
Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посібник / Н.О. Антонюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 514 с.
Бажанов М.И. Уголовно-правовая охрана советского правосудия. Учебное пособие. – Харьков, 1986. – 42 с.
Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание ) денежных средств и инного имущества, приобретенного преступным путём: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография/ Министерство внутренних дел Украины, Луганский ин-т внутр. дел им. 10-летия Незав. Украины.-Луганск: ЛИВД, 2001.-349 с.
Берзін П.С. Злочини у сфері господарської діяльності: методика обчислення матеріальної шкоди. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 149с.
Берзін П.С. Окремі проблеми визначення об’єкта ухилення від погашення кредиторської заборгованості // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 4. – С. 87-93.
Бойцов А.И. Преступления против собственности.– СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 775 с.
Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ. – Харьков: “Вища школа”. – 1977. –114 с.
Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Харьков: КОНСУМ.- 1995.- 104 с.
Бородин С.В. Преступление против жизни. – М.: Юристь, 1999. – 356 с.
Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной практики. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2005. – 560 с.
Володіна О.О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини.-Х., 2005. – 221 с.
Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 491 с.
Грищук В.К., Сенько М.М. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби: Монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 308 с.
Дудоров О.О. Злочини в сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 923с.
Емельянов В.П. Терроризм – как явление и как состав преступления. – Харьков: «Право», 1999. – 272 с.
Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби).-К.: Атіка, 2004.- 112 с.
Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Преступления против мира и безопасности человечества / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. А.В. Наумова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 385 с.
Климчук О. Нове у кримінальній відповідальності за диверсію // Підприємництво, господарство і право.-2002.-№3.- С. 84-86.
Коробеев А.И. Транспортные преступления. – СПб.: Издательство «Юридический цент Пресс», 2003. – 406 с.
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ.-1999. – 304 с.
Маляренко В.Т., Борисов В.І. Практика розгляду справ про порушення правил охорони праці і безпеки ведення робіт //Коментар судової практики з кримінальних справ. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – №6. – С.81-88. Коржанський М.Й., Мисливий В.А. Кваліфікація автотранспортних злочинів. – К.: Хрінком, 1996. – 80 с.
Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К.: Юринком, 1996.– 240 с.
Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних речовин /МВС України , Нац. акад. внутр. справ України.- К.: Логос , 1998.- 324 с.
Музика А.А., Азаров Д.С. Законодавство України про кримінальну відповідальність за «комп’ютерні» злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення. / А.А. Музика, Д.С. Азаров. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 120 с.
Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством. – Львів: Вища школа.- 1974. –112 с.
Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 336с.
Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. – К.: “Наукова думка”. – 1978. –303 с.
Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против порядка управления: Учебное пособие. – Х.: Харьковский юридический институт, 1971. – 75с.
Тихий В.П. Відповідальність за злочини проти громадської безпеки: Наково-практичний коментар. – К.: НКЦ СБ України, 2007. – 92 с.
Хавронюк М.І. Військові злочини: Навчальний посібник. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 156 с.
Яценко С.С. Ответственность за преступления против общественного порядка.- Киев.- 1976. – 189 с.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Кримінальне право України. Особлива частина (питання на іспит) (2018)

Кримінальне право України. Особлива частина (питання на іспит) (2019)

Кримінальне право України Особлива частина(питання на іспит) (2020)

Кримінальне право України Особлива частина(питання на іспит)(2021)

Перелік питань на іспит_ОЧ_2022

Кримінальне право України. Особлива частина (питання на модуль 1) (2020 – 2021)

Запитання на модуль-ОЧ-2021-2022

Питання-модуль-№2–ОЧ-2021

Кримінальне право України. Особлива частина _теми курсових робіт 2020 – 2021

Praktykum_Kryminal-ne-pravo-Ukrainy-O.ch. 2012

Praktykum_Kryminal-ne-pravo-Ukrainy-O.ch. 2020

робоча програма_кримінальне право_ОЧ_2020

Кримінальне-право-Особлива-частина-тести-для-студентів-заочників (1)

Кримінальне-право-України-особлива-частина- тести 2020

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус