Кримінальне право України. Особлива частина.

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Залік
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Денькович О. І.
632доцент Денькович О. І.
532Сень І. З.
632Сень І. З.
532доцент Маркін В. І.
632доцент Маркін В. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Сень І. З.
Шуп'яна М. Ю.
Гордієнко В. В.
Бурачинська Ю. Б.
Ждиняк Н. П.
Федорович Н. А.
Кондра О. Я.
Боднарчук Р. О.
Ковалик Ю. М.
Леськів С. Р.
Гриниха І. М.
Вакула  І. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Вакула  І. Ю.
Бурачинська Ю. Б.
Шуп'яна М. Ю.
доцент Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Ждиняк Н. П.
Сень І. З.
Боднарчук Р. О.
Кондра О. Я.
Гриниха І. М.
Ковалик Ю. М.
доцент Денькович О. І.
Федорович Н. А.
Дуда М. П.
632Вакула  І. Ю.
Сень І. З.
Шуп'яна М. Ю.
Гордієнко В. В.
Ковалик Ю. М.
Ждиняк Н. П.
Федорович Н. А.
Кондра О. Я.
Бурачинська Ю. Б.
Боднарчук Р. О.
Леськів С. Р.
Гриниха І. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України. Особлива частина» одна з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення даного курсу є склади злочинів, які передбачені в Особливій частині Кримінального кодексу України.
Глибоке засвоєння і розуміння студентами елементів та ознак складів злочинів є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх юрисконсультів, адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів тощо.
Для всестороннього засвоєння кримінального права (особливої частини) необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, кримінальне право (загальна частина), цивільне, адміністративне, фінансове, трудове, земельнета ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення,порушення кримінального провадження, поняття та ознаки злочину, майнові відносини, податкові відносиниі. Метою вивчення даної навчальної дисципліни є засвоєння студентами лементів складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України; оволодіння уміннями користуватися текстом Кримінального кодексу України, нормативно-правовими актами інших галузей права, постановами Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального законодавства;вироблення навиків застосування кримінально-правових норм до конкретних життєвих ситуацій.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 1) Поняття, значення і система особливої частини кримінального права. основи кримінально-правової кваліфікації; 2) Злочини проти держави; 3) Злочини проти особи; 4) Злочини проти суспільства.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України.
 2. Кримінальний кодекс України.

Базова

 1. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2014. 944 с. Режим доступу:  https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/358166?download=true.
 2. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю.В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2015. 680 с.
 3. Кримінальне право (Особлива частина): підручник за ред.. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т.2 – Луганськ:видавництво «Елтон-2», 2012. 704 c.
 4. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х. : Право, 2021. 768 с.
 5. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. 608 с. Режим доступу:  http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoOsob.pdf
 6. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Ю. В.Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко, М. І. Мельник та ін.; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. 3-тє вид., переробл. та допов. К.: Атіка, 2009. 744 с.
 7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України, 7-ме вид., переробл. та доп / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. Юридична думка, 2010. 1288с.
 8. Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007) / Укладачі: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; За заг. ред.. В.В. Сташиса. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 880 с.
 9. Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / [Е. Н. Алиева, А. П. Бабий, Л. К. Гаврильченко и др.]; отв. ред. Е. Л. Стрельцов.—[Издание четвертое, перераб. и дополн]. — Х.: ООО «Одиссей», 2007. — 872 с.
 10. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М. І. Хавронюк. — К.: Істина, 2004. — 504 с.

Допоміжна

 1. Азаров Д. С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження): монографія. – Київ: Атіка, 2007. – 304 с.
 2. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф., Віденко Б.М. Відповідальність за особливо небезпечні злочини проти держави : Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. К.: ВПЦ «Київський університет», 1994. – 60 с.
 3. Андрушко П. П. Злочини у сфері службової діяльності : навч. посіб. / П. П. Андрушко, А. А. Стрижевська. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 342 с.
 4. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: монографія / П.П. Андрушко. Київ: КТН, 2007. 325 с.
 5. Андрушко П.П. Коментар до ст. 201 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України.-2001.-№ 51(339), 22-28груд.-С.28-32.
 6. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика.-К.: Юрисконсульт.-2005.-292с.
 7. Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посібник / Н.О. Антонюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 514 с.
 8. Бабанін С. В. Кримінальна відповідальність за порушення чинних на транспорті правил : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. В. Бабанін. – Дніпропетровськ, 2008, 238 с.
 9. Базов В.  Загальна  характеристика  чинного  законодавства  щодо  кримінальної відповідальності  за  порушення  законів  та  звичаїв  війни  (воєнні  злочини)  /  В.  Базов  // Український  часопис міжнародного  права.  –    –  № 4.  –  С.  100–104.
 10. Балабко В.В. Злочини проти життя та здоровʼя особи: кримінальна відповідальність медичних працівників: монографія. Запоріжжя: Дніпровський металург, 2017. – 287 с.
 11. Бандурка І. О. Злочини проти моральності у сфері статевих стосунків: монографія / І.О. Бандурка. – Харків: Золота миля, 2012. – 222 с.
 12. Бантишев О. Ф., Шамара О. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації): монографія. 3-тє вид., переробл. та допов. Луганськ: Київ: Віртуальна реальність, 2014. 197 с.
 13. Батиргареєва В. С., Борисов В.І., Голіна В.В. Злочини проти особистої волі людини та їх попередження (науково-практичний посібник) / В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, В.В. Голіна. – Харків. Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. – 2002 р. – 123с.
 14. Бандурка О.М. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: навч. посіб. / О.М. Бандурка. – Х., 2001.
 15. Берзін П.С. Злочини у сфері господарської діяльності: методика обчислення матеріальної шкоди. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 149с.
 16. Болдарь Г. Є. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти власності: проблеми теорії та практики: [наук.-практ. пос.] / Г.Є. Болдарь, Д.В. Каменський ; МВС України, Луган. держ. ун-тет внутр. Справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 184 с.
 17. Борисов B.I., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: Монографія. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 с.
 18. Брич Л.П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоровʼю людини. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 60 с.
 19. Буряк К.М. Злочини проти професійної діяльності журналістів в Україні: кримінально-правове та кримінологічне дослідження : монографія / К.М. Буряк ; за загальною редакцією Н.С. Юзікової ; Міністерство освіти і науки України, Дніпровський гуманітарний університет. – Дніпро : Т.К. Середняк, 2018. – 249 с.
 20. Бутузов В. М., С. А. Кузьмін, В. П. Шеломенцев. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. – Київ: Видавець Паливода А. В., 2010. – 152 с.
 21. Весельський В.К., Пясковський В.В. Торгівля людьми в Україні: Навчальний посібник. / В.К. Весельський, В.В. Пясковський // – К.: КНТ, 2007. – 268 с.
 22. Військові злочини // Велика українська юридична енциклопедія. У 20 т. Т. 17. Кримінальне право / В. Я. Тацій (відп. ред.) та ін. — 2017. — С. 88. — ISBN 978-966-937-261-1.
 23. Володіна О.О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини.-Х., 2005. – 221 с.
 24. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства / С.Б. Гавриш. – Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2002. – 634 с.
 25. Готін О.М. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина: навчальний посібник / О.М. Готін. Луганськ: Луганський держ. ун-т внутр. справ, 2006. 191 с.
 26. Грищук В.К., Сенько М.М. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби: Монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 308 с.
 27. Данилевський А.О. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи. Проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів: наук.-практ. посіб. / А.О. Данилевський, Г.Є. Болдарь; МВС України, Луганський державний у-нт внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 152 с.
 28. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2019. – 288 с.
 29. Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики): практ. порадник / О.О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Діденка. – Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92с.
 30. Дудоров О.О. Злочини в сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 923с.
 31. Емельянов В.П. Терроризм – как явление и как состав преступления. – Харьков: «Право», 1999. – 272 с.
 32. Зінченко І.О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Аналіз законодавства і судової практики: монографія / Зінченко І.О. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. 320 с.
 33. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження : монографія / Ю.А. Дорохіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 744 с.
 34. Злочини проти власності: правова кваліфікація і методика розслідування / Хавронюк М.І., Дудоров О.О., Луцик В.В., Задоя К.П., Карчевський М.В. – Київ: Дакор, 2019. – 448 с.
 35. Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика: [навчальний посібник] / за редакцією О.О. Дудорова. – Луганськ: ЛДУВС України імені Е.О. Дідоренка, 2014. – 615 с.
 36. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення : проблеми кримінально-правової кваліфікації : практичний посібник / Ю.О. Данилевська, Д.В. Каменський. – Луганськ: Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2013. – 286 с.
 37. Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами : монографія / [Є.Л. Стрельцов, І.І. Митрофанов, А.М. Притула] ; за загальною редакцією Є.Л. Стрельцова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 157 с.
 38. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби).-К.: Атіка, 2004.- 112 с.
 39. Карчевський М. В. Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки: навчальний посібник. – Київ: Атіка, 2010 р. – 168 с.
 40. Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України: монографія. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 528 с.
 41. Климчук О. Нове у кримінальній відповідальності за диверсію // Підприємництво, господарство і право.-2002.-№3.- С. 84-86.
 42. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих та референтних прав: монографія; [під ред. В.П. Тихого]. Харків: Кроссроуд, 2008. 344 с.
 43. Кримінальна та адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: монографія / Д.О. Калмиков, А.О. Данилевський. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. 615 с.
 44. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ.-1999. – 304 с.
 45. Кузнецов В.В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі : [монографія] / В.В. Кузнецов. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. – 908 с.
 46. Кучанська Л. С. Поняття та система злочинів проти моральності в кримінальному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2007. 212 с. 146.
 47. Ландіна А. В. Охорона моральності за Кримінальним кодексом України: Монографія. К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. 204 с.
 48. Лизогуб Я.Г., Яценко С.С. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: Навчальний посібник / Наук. ред. д-р юрид. наук, проф. С.С.Яценко. – К.: Атіка. 2005 – 240с.
 49. Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : монографія / С.Я. Лихова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 573 с.
 50. Ліпкан В. А., Діордіца І. В. Національна безпека України: кримінально-правова охорона: навч. посібник. К.: КНТ, 2007. 292 с.
 51. Мазур М.В. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдумних прав громадян: монографія / М.В. Мазур; Луганська правова фундація. Луганськ: Елтон-2, 2012. 218 с.
 52. Маляренко В.Т., Борисов В.І. Практика розгляду справ про порушення правил охорони праці і безпеки ведення робіт //Коментар судової практики з кримінальних справ. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – №6. – С.81-88.
 53. Марін О.К. Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг: Навчальний посібник / О. Марін. – Київ: ВД «Дакор», 2021. 272 с.
 54. Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): [монографія] / В.К. Матвійчук. – Київ: “Азимут‑Україна”, 2005. – 464 с.
 55. Матвійчук В.К. Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження розслідування і запобігання: [монографія] / В.К. Матвійчук, С.А. Голуб.– Київ: КНТ, 2006. – 306 с.
 56. Матвійчук В.К. Забруднення, засмічення, виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове слідство, судовий розгляд і запобігання: [монографія] / В.К. Матвійчук, В.М. Присяжний – Київ: КНТ, 2007. ‑ 272 с.
 57. Матвійчук В.К. Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання: [монографія] / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. – Київ: Національна академія управління, 2012. – 271 с.
 58. Мельник М.І. Кримінальна відповідальність за злочини проти виборчих прав громадян / М.І. Мельник. Київ: Атіка, 143 с.
 59. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія / В.А. Мисливий. – Дніпропетровськ: Юрид. акад. МВС, 2004. – 380 с.
 60. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів / А.А. Музика. – Київ : Логос, 1998. – 323 с.
 61. Коржанський М.Й., Мисливий В.А. Кваліфікація автотранспортних злочинів. – К.: Хрінком, 1996. – 80 с.
 62. Мохончук С.М. Злочини проти миру та безпеки людства : генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві та законі : монографія / С.М. Мохончук; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. – Харків : Право, 2013. – 526 с.
 63. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних речовин /МВС України , Нац. акад. внутр. справ України.- К.: Логос , 1998.- 324 с.
 64. Музика А.А., Азаров Д.С. Законодавство України про кримінальну відповідальність за «комп’ютерні» злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення. / А.А. Музика, Д.С. Азаров. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 120 с.
 65. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.
 66. Навроцький В.ООснови кримінально-правової кваліфікації. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.
 67. Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності: монографія / О.В. Наден // – К.: Атіка, 2004, – 288 с.
 68. Наклович М.Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством. – Львів: Вища школа.- 1974. –112 с.
 69. Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності : поняття, види кримінальноправове значення: монографія / П. В. Олійник. – Харків : Право, 2011. – 208 с.
 70. Орлеан А.М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми : монографія / А.М. Орлеан // – Х.: СІМ. 2005. – 179 с.
 71. Осадчий В.І. Злочини проти безпеки виробництва : монографія / В.І. Осадчий. – К. : Інтерсервіс, 2012. – 59 с.
 72. Осадчий В. І. Злочини проти безпеки та експлуатації транспорту: Монографія. – К.:  Вид-во Європейського університету, 2011. – 151 с.
 73. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 336с.
 74. Палюх Л.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя / Л.М. Палюх. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 744 с.
 75. Романюк Б.В. Злочинипроти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку : монографія / Б.В. Романюк, О.Ф. Бантишев. – Київ : Крок, 2018. – 234 с.
 76. Суспільна моральність як об’єкт злочинних посягань: монографія / Савченко А.В., Репецький С.П. – Нац. акад. внутр. справ. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 278 с.
 77. Тихий В.П. Відповідальність за злочини проти громадської безпеки: Наково-практичний коментар. – К.: НКЦ СБ України, 2007. – 92 с.
 78. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: монографія / Є. В. Фесенко – Київ: Атіка, 2004. – 280 с.
 79. Хавронюк М.І. Військові злочини: Навчальний посібник. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 156 с.
 80. Чеботарьова Г.В. Кримінально-правова охорона правопорядку в сфері медичної діяльності: монографія. – К.: КНТ, 2011. – 616 с.
 81. Чорний Р. Л. Злочини проти основ національної безпеки за кримінальним правом України: монографія. Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. і права, 2018. 525 с.;
 82. Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики: монографія. Одеса: Фенікс, 2017. 360 с.
 83. Шульга А.М. Злочини проти довкілля: питання кваліфікації / А.М. Шульга. – Харків: Ніка Нова, 2012. – 191 с.
 84. Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: [монографія]. – Харків: Ніка Нова, 2013. – 256 с.
 85. Юрченко О.М. Злочини проти життя та здоров’я особи / О.М. Юрченко, О.Ф. Бантишев, С.А. Кузьмін; наук.-практ. коментар до Розділу ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 176 с.
 86. Янко В. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу: монографія. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. 235 с.;

 

Матеріали

Кримінальне право України. Особлива частина (питання на іспит) (2018)

Кримінальне право України. Особлива частина (питання на іспит) (2019)

Кримінальне право України Особлива частина(питання на іспит) (2020)

Кримінальне право України Особлива частина(питання на іспит)(2021)

Перелік питань на іспит_ОЧ_2022

ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАїНИ. Особлива частина_2023

Кримінальне право України. Особлива частина (питання на модуль 1) (2020 – 2021)

Запитання на модуль-ОЧ-2021-2022

Питання-модуль-№2–ОЧ-2021

Модуль_ОЧ_2022

ПИТАННЯ НА МОДУЛЬ № 2 (2022-23 навч.р.)

Питання на модуль № 1 (2023-24 навч.р.)

Кримінальне право України. Особлива частина _теми курсових робіт 2020 – 2021

Praktykum_Kryminal-ne-pravo-Ukrainy-O.ch. 2012

Praktykum_Kryminal-ne-pravo-Ukrainy-O.ch. 2020

Кримінальне право України. Особлива частина_Робоча програма (2022 рік)

Кримінальне-право-Особлива-частина-тести-для-студентів-заочників (1)

Кримінальне-право-України-особлива-частина- тести 2020

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус