Денькович Ольга Іванівна

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olha.denkovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Міжнародні стандарти та практика ЄСПЛ щодо кримінально-правової охорони прав людини; Принципи кримінального права; Кримінально-правові ризики здійснення господарської діяльності

Курси

Публікації

Автор 34 публікацій, з них 30 наукових та 4 навчально-методичного характеру,
у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих
фахових виданнях.
1. Denkovych O., Markin V., Shevchenko S. Penalization of non-compliance with the Covid-19 vaccination: to be or not to be? Wiadomosci Lekarskie. 2021. # 11. Part 2.S. 2907- 2911. URL: https://wiadlek.pl/11-2021/
2. Денькович О.І., Крикливець Д.Є. Спеціальна конфіскація як інший захід кримінально-правового характеру: до питання
про конституційність статей 96 – 1 , 96 – 2 Кримінального кодексу України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2020. Випуск 62. С. 263–270. URL: http://visnyk-juris-uzhnu-uz.com/wp-content/uploads/2021/03/48.pdf
3. Денькович О. Потерпілий у складах кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 Кримінального кодексу України / Денькович О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні :
матеріали XХVII звітної науково-практичної конференції (5-6 лютого 2021 р.) : у 2 ч.Ч. 2. –Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. – С. 139-141. Режим доступу: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/chast_2.pdf .
4. Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko М. М. Odpowiedzialność za znęcanie się nad osobą w prawie karnym Ukrainy / Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko Mikołaj // Znęcanie się. – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2020. – S. 365-390.
5. Денькович О. І. Стандарти призначення покарання за Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод [Електронний ресурс] / О. Денькович // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки”Юридичний
науковий електронний журнал. – 2019. – № 6. – Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/issues/law2019/6/5233.
6. Денькович О.І. Злочинність професійна / О. І. Денькович // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 18 : Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В. І. Шакун (голова), В.І. Тимошенко (заст. голови) та ін.;
Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Харків : Право, 2019. – С. 179 – 181.
7. Денькович О. Кримінально-правові аспекти обігукриптовалюти в Україні / Денькович О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХIV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч.
2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 115-119.
8.  Денькович О. І. Поняття кіберзлочину у зарубіжній кримінології /Денькович О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІIІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч.2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 130-133.
9. Денькович О. І. Методологія визначення змісту кримінально-правової норми Конституційним Судом України [Електронний ресурс] / О. Денькович // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 4. – С. 157-160. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua/4_2016/44.pdf .
10. Питання кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України: навч. посібн. / упоряд. Л. П. Брич, О. І. Денькович, Л. В. Курило, В. Є.Ясеницький; вид. друге, доп. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – 264 с.
11. Olha Denkovych. Application of the European standarts of human rights by the Constitutional Court of Ukraine in the resolution of the criminal law issues / Denkovych O. // Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи : збірка тез першого Львівського форуму з кримінальної юстиції. – Київ, ВАІТЕ, 2015. – С. 226-232.
12. Денькович О. І. Кримінально-правові колізії між рішеннями Конституційного Суду України та практикою Європейського Суду з прав людини / О.Денькович // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 217-220.
13. Денькович О. Рішення Конституційного Суду України як форма (джерело) кримінального права / О. Денькович // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3. – С. 96–99.
14. Денькович О. І. Об’єкт та предмет тлумачення Конституційним Судом України у кримінальному праві / О. І. Денькович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 309–318.
15. Денькович О. І. Щодо конституційності положень окремих статей про злочини проти виборчих прав (статті 157 та 158¹ Кримінального кодексу України) / О. І. Денькович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. №
51. – С. 330–338.
16. Денькович О. І. Окремі проблеми відповідності Конституції України частини 1 статті 157 Кримінального кодексу України / О. І. Денькович // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 55. – С. 262–267.
17. Денькович О. І. Співвідношення таких ознак як суспільно небезпечне діяння і спосіб його вчинення у складі злочину “Геноцид” / О. Денькович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 48. – С. 261-269.

Біографія

У 2008 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Магістр права»).
У 2010 році отримала Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.
У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Тлумачення кримінально-правових норм у рішеннях Конституційного Суду України».
У 2022 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і кримінології.
З 2011 року працювала на посаді асистента кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2017 року і до сьогодні – доцент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
У жовтні 2021 року отримала Подяку Ректора Львівського національного універсимтету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагому здобутки у науково-педагогічній діяльності.
З 2019 р. залучена як співвиконавець до виконання програми «ERASMUS+ KA2 Співпраця з метою запровадження інновацій та обміну позитивного досвіду – Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти», а саме – у міжнародному багатонаціональному
проєкті «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини (CRIMHUM)».
У 2020-2021 роках приймала участь у робочій групі проєкту Ради Європи щодо дослідження судової практики по застосуванню тримання під вартою.
У грудні 2021 року була доповідачем на X Щорічному форумі з практики Європейського Суду з прав людини.
Володію фаховою (юридичною) іноземною (англійською) мовою на рівні C1 (сертифікат Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International).
Є членом Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Стажування
1. Пройшла курс підвищення кваліфікації з теми “Методика викладання кримінального права та процесу та основні проблеми співвідношення кримінального та кримінального процесуального права”, організованого та проведеного Центром
підвищення кваліфікації викладачів кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (м. Харків, жовтень-листопад 2016 р.). Участь засвідчується Сертифікатом № 4.
2. Взяла участь у V Міжнародному форумі з практики Європейського Суду з прав людини, організованому та проведеному у межах Проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”
за підтримки Уряду Канади, ОБСЄ, Міністерства юстиції України, Національної школи суддів України, Верховного Суду України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Вищого Адміністративного Суду України, що проходив 6-8 жовтня 2016 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Участь засвідчується Сертифікатом.
3. Пройшла міжнародне наукове стажування на юридичному факультеті Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін, Республіка Польща (м. Люблін, 15-21 жовтня 2018 року). Участь засвідчується Сертифікатом.
4. Пройшла підвищення кваліфікації в Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою “Основи тестології та розробки тестових завдань”, 19-20 квітня 2019 року. Участь засвідчується Свідоцтвом про підвищення кваліфікації ПК № 3.2/14/6/18-19 від 20.04.2019 року.
5. Участь у вебінарі “Впровадження дистанційної юридичної освіти”, який проводився у березні-червні 2020 року в межах Проекту Програми USAID “Нове правосуддя”. Участь засвідчується сертифікатом.
6. Участь у Програмі “Вдосконалення викладацької майстерності” (1.10.2020-23.011.2021), Модуль 1. Основні засади сучасної системи вищої освіти. Сертифікат № 02070987/000152-21.
7. У квітні-червні 2022 року пройшла підвищення кваліфікації за програмою “English language academic communication” (6 кредитів ECTS). Сертифікат АК №02070987/000029-22.

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!