Здійснення і захист цивільних прав

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10професор Коссак В. М.
10професор Герц А. А.
10професор Якубівський І. Є.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10професор Коссак В. М.
професор Якубівський І. Є.
професор Герц А. А.
Гнатів О. М.
Оприско М. В.
доцент Цікало В. І.
професор Юркевич Ю. М.
доцент Коссак С. М.
Каблак Р. І.
доцент Яновицька Г. Б.
Грущинська Н. І.
доцент Бек Ю. Б.

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Здійснення і захист цивільних прав» є формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок щодо тлумачення і застосування цивільно-правових норм, які регулюють здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав, виявлення проблем у правовому регулюванні цивільних правовідносин та відшукання способів їх вирішення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Здійснення і захист цивільних прав» є аналіз Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства України, міжнародних договорів, актів узагальнення судової практики, постанов Верховного Суду, навчальної та монографічної літератури; вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; набуття навичок щодо розв’язання проблем, пов’язаних із захистом цивільних прав та тлумачення нормативно-правових актів; вміння надавати кваліфіковані висновки і консультації та складати проєкти документів, що стосуються здійснення та захисту цивільних прав.

Рекомендована література

Основна література:
1. «Оновлення цивільного кодексу України: формування підходів»: колективна монографія. За ред. проф. Довгерта А.С. і проф. Харитонова Є.О. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2020.-674с.
2. Коссак В.М. Реалізація суб’єктивних цивільних прав особи в умовах пандемії. В монографії “Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту” Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2020.-с.65-77
3. Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія. Київ: Алерта, 2017. 494 с.
4. Особливості здійснення суб’єктивних цивільних прав учасниками цивільних відносин: монографія / за заг. ред. акад. НАПрН України В. В. Луця. Київ: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. 320 с.
5. Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб: колективна монографія / за наук. ред. проф. В. Л. Яроцького. Харків: Юрайт, 2013. 272 с.
Додаткова література:
1. Венедіктова І. В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 288 с.
2. Відповідальність у приватному праві: монографія / за заг. ред. І. А. Безклубого. Київ: Грамота, 2014. 416 с.
3. Горбась Д. В. Здійснення суб’єктивних цивільних прав фізичних осіб: поняття, способи, межі: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2009. 20 с.
4. Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 256 с.
5. Зловживання правом: збірка статей / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Екус, 2021. 308 с.
6. Коструба А. В. Юридические факты в механизме правопрекращения гражданских отношений: монография. Київ: Ин Юре, 2014. 416 с.
7. Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільних правовідносинах: монографія / за ред. Я. М. Шевченко. Харків : Харків юридичний, 2011. 528 с.
8. Стефанчук М. О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: монографія. Київ: КНТ, 2008. 184 с.
9. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Цивільні правовідносини: монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Одеса: Фенікс, 2011. 456 с.
10. Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография / И. В. Спасибо-Фатеева, М. Н. Сибилев, В. Л. Яроцкий и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков: Право, 2014. 672 с.
11. Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с.
12. Butterworths Property Law Handbook. 11th edition / by Benjamin Faulkner, Jonathan Davey. London: LexisNexis Butterworths, 2018. 386 p.
13.Chirico F. The Economic Function of Good Faith in European Contract Law. Economic Analysis of the DCFR^ The work of the Economic Impact Group within CoPECL / Ed. by Filomena Chirico, Pierre Larouche. Munich: Sellier, 2010. P.31-44.
14. Elbert R. de Jong. Tort Law and Judicial Risk Regulation: Bipolar and
Multipolar Risk Reasoning in Light of Tort Law’s Regulatory Effects. European Journal of Risk Regulation. 2018. Vol. 9. Issue 1.
15.Mak C. Fundamental Rights in European Contract Law: A Comparison of the Impact of Fundamental Rights on Contractual Relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008. 364 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус