Здійснення і захист цивільних прав

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Коссак В. М.
916професор Герц А. А.
916професор Якубівський І. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932професор Коссак В. М.
професор Якубівський І. Є.
професор Герц А. А.
Гнатів О. М.
Оприско М. В.
доцент Цікало В. І.
професор Юркевич Ю. М.
доцент Коссак С. М.
доцент Яновицька Г. Б.
Грущинська Н. І.
доцент Бек Ю. Б.

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Здійснення і захист цивільних прав» є формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок щодо тлумачення і застосування цивільно-правових норм, які регулюють здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав, виявлення проблем у правовому регулюванні цивільних правовідносин та відшукання способів їх вирішення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Здійснення і захист цивільних прав» є аналіз Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства України, міжнародних договорів, актів узагальнення судової практики, постанов Верховного Суду, навчальної та монографічної літератури; вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; набуття навичок щодо розв’язання проблем, пов’язаних із захистом цивільних прав та тлумачення нормативно-правових актів; вміння надавати кваліфіковані висновки і консультації та складати проєкти документів, що стосуються здійснення та захисту цивільних прав.

Рекомендована література

Основна література:

 1. «Оновлення цивільного кодексу України: формування підходів»: колективна монографія. За ред. проф. Довгерта А.С. і проф. Харитонова Є.О. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2020.-674с.
 2. Коссак В.М. Реалізація суб’єктивних цивільних прав особи в умовах пандемії. В монографії “Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту” Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2020.-с.65-77
 3. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: АртЕк, 2020. – 128 с.
 4. Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія. Київ: Алерта, 2017. 494 с.
 5. Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової. – Одеса: Гельветика, 2021. – 690 с.

Додаткова література:

 1. Ільків О. В. Речові права в умовах новелізації цивільного законодавства України: монографія. Рівне: О. Зень, 2021. 456 с.
 2. Зловживання правом: збірка статей / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Екус, 2021. 308 с.
 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця ; [наук. ред. М. М. Хоменко]. 6-те вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2019 . Т. 1. 747 с.
 4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Iнтер, 2019. Т. IІ. 1048 c.
 5. Рим Т.Я. Цивільно-правові засади регулювання інвестиційних відносин у будівництві: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 388 с.
 6. Скрипник В. Л. Теоретичні і методологічні проблеми об’єктів цивільних прав: монографія. Кременчук: ПП Шербатих О. В., 2020. 380 с.
 7. Слома В. М. Цивільно-правові зобов’язання з множинністю суб’єктів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 384 с.
 8. Стефанчук М. О. Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб та особливості її здійснення: монографія. Київ: Артек, 2020. 479 с.
 9. Цивільне право (особлива частина) : навч. посібник / за заг. ред. : Н.М. Процьків, В.М. Никифорака. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 304 с.
 10. Цивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 ч. Ч. 1. Загальна. / за ред. Р. Б. Шишки (кер. авт. кол.). Київ: Видавництво «Ліра-К», 2018. 736 с.
 11. Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с.
 12. Яновицька Г.Б. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні: монографія. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 400 с.
 13. Butterworths Property Law Handbook. 11th edition / by Benjamin Faulkner, Jonathan Davey. London: LexisNexis Butterworths, 2018. 386 p.
 14. Herts A. The Peculiarities of Civil-Legal Regulation of Transplantation in Ukraine and Europe. Baltic Journal of European Studies, 2018, 8(1), pp. 33–48
 15. Elbert R. de Jong. Tort Law and Judicial Risk Regulation: Bipolar and Multipolar Risk Reasoning in Light of Tort Law’s Regulatory Effects. European Journal of Risk Regulation. 2018. Vol. 9. Issue 1.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус