Михайлів Марія Омелянівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mariya.mykhayliv@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, міжнародне приватне право, житлове право

Курси

Публікації

Навчальні підручники та посібники:

 1. Коссак В.М., Михайлів М.О. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні //Підручник. -К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009.-308с. (Михайлів М.О. – с.126-299).
 2. Цивільне право України: навчальний посібник // кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011.- 468 с. (Михайлів М.О. – глави 4, 14, 15, 20 (параграф 7) — 56с.).
 3. 1.Цивільне право України: підручник: в 2-х т. Т.1/ кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера.- Львів: «Новий Світ-2000», 2014.-444с. //Михайлів М.О. Глава 4. Юридична особа як учасник цивільних правовідносин (С.74-119); Розділ 3. Право власності та інші речові права Глава 14. Загальні положення права власності (С.315-352); Глава 15. Речові права на чуже майно (С.353-369).
 4. Цивільне право України: підручник: в 2-х т. Т.2/ кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера.- Львів: «Новий Світ-2000», 2014.-428с. //Михайлів М.О. §7 Глави 21 Договір найму (оренди) житла (С.145-151).
 5. 4. Международные коммерческие сделки: Учебное пособие / Дыминская Е. Ю., Кибенко Е. Р., Кирвель И. Ю. и др. ; под ред. У. Хелльманна, С. А. Балашенко, В. И. Нагнибеды. — Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. — 524 с. (Особистий внесок Михайлів М.О. – Глава 4 С.201- 257; Глава 7 §7.1 С.339-348)

 

Науково-практичні коментарі:

 1. 5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України //[Бек Ю.Б., Богдан Й. Г., Герц А. А., Григоровська – Якубівська Л. В., Дякович М. М., Коссак В. М., та інші], за ред. В.М. Коссака. -К.: Істина, 2008.-992с. (Михайлів М.О. – §2 Глави 16).
 2. 6. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. // [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та інші] за ред. Коссака В.М.-К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010.-672с. (Михайлів М.О. – глава 22 у співавторстві з Коссаком В.М та Якубівським І.Є.; глава 37)

 

Монографії в тому числі у співавторстві

 1. 7. Михайлів М.О. Колізійні норми в сфері речового права // Нариси з міжнародного приватного права. Вип.3 / За ред. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова.- К.: Алерта, 2014.- 324с. (С.98-111).

 

Статті у зарубіжних фахових виданнях та монографія у співавторстві:

 1. Mychajliw M.O. Rejestracja zawarcia oraz rozwiazania malżeństwa z cudzoziemcami // Z zagadnień prawa rodzinnego I rejestracji stanu cywilnego./ Pod red. P.Kasprzyk, – Lublin, 2007.-S.108-116.
 2. Mychajliw M.O. Regulacja prawna miedzynarodowej pomocy technicznej jako forma wspołpracy transgranicznej // Warunki podejmowania I prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polska I Ukrainy.: Monografia / Pod red. R. Biskupa, M.Ganczar.-Lublin, 2007.-S.185-199.
 3. Mychajliw M.O. Umowa najmu lokalu mieszkalnego wedlug ustawodawstwa Ukrainy // Prawo Ukrainskie Wybrane zagadnienia. Lublin.- 2013.- S.133-141.

 

Статті у вітчизняних фахових та інших вітчизняних виданнях:

 1. 11. Михайлів М.О. Міжнародна технічна допомога як юридична категорія //Держава і право. Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького АН України. -Вип.13.-К., 2001.-С. 35-38.
 2. 12. Михайлів М.О. Співвідношення понять “міжнародна технічна допомога” та “міжнародна гуманітарна допомога” //Вісник Львівського університету імені Івана Франка. -Вип. 37.-2002.-С.320-323.
 3. Михайлів М.О. Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2002.-№2.-С.224-227
 4. 14. Михайлів М.О. Вдосконалення законодавства як умова захисту прав учасників відносин з надання міжнародної технічної допомоги // Наукові записки. Серія “Право”.- Острог: НаУ “ОА”, 2002.-С.324-328
 5. Михайлів М.О. Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Вип. 38.-2003.-С.340-346.
 6. Михайлів М.О. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань з надання міжнародної технічної допомоги // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Вип. 41.-2005.-С.190-196.
 7. Михайлів М.О. Правові форми співробітництва України та ЄС в сфері надання міжнародної технічної допомоги //Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції “Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу”. – Львів, 2006.- Вип.1, С.334-338.
 8. 18. Михайлів М.О. Договір найму житла за новим Цивільним кодексом України // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні”. – Острог – Вип.7.-2006.-С.208-215
 9. 19. Михайлів М.О. Зміст договору про надання міжнародної технічної допомоги // “Актуальні питання реформування правової системи України”. – Т1, Луцьк.-2007. – С.426-430.
 10. Михайлів М.О. Правовий статус бенефіціара та виконавця як учасників відносин з надання міжнародної технічної допомоги // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні” (30-31 травня 2008 року).- Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”,-2008.-С.355-358.
 11. Михайлів М.О. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні // Матеріали Першого львівського міжнародного форуму. -Львів: ЛДІНТУ ім. В.Чорновола, 2008.-224. (С. 117-130)
 12. Михайлів М.О. Виконання договору з надання міжнародної технічної допомоги // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Вип. 50.-2010.-С.174-179.
 13. 23. Михайлів М.О. Поняття та правова природа грантового договору // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Вип. 51.-2010.-С.182-188.
 14. 24. Михайлів М.О. Форма правочину та правові наслідки її недотримання // Держава і право. Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького АН України.- Вип.51 -К., 2011.-с. 32-37.
 15. Михайлів М.О. Умови визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR):Матеріали П’ятого львівського міжнародного форуму. -Львів, 2012.-224с. (С. 77-82)
 16. 26. Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві //Журнал «Право України» №7, 2013 р. С.71-81.
 17. 27. Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні //Журнал «Часопис Київського університету права» №3, 2014р. С.148-153.
 18. Михайлів М.О. Поняття та правова природа арбітражної угоди // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) [Текст] : матеріали сьомого львівського міжнародного форуму (29 травня 2014 р., м. Львів). — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — 212 с. — ISBN -С.44-51.
 19. 29. Михайлів М.О. Відносини у сфері надання міжнародної технічної допомоги: проблеми та перспективи розвитку. // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць // за ред. Ю.В. Білоусова .- Хмельницький: ФОП Мельник А.А., – 532с. (Особистий внесок Михайлів М.О. С.83-87)

 

Тези доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях:

 1. Михайлів М.О. Попередження правопорушень у сфері надання міжнародної технічної допомоги //Збірник матеріалів “Круглого столу” “Суб’єкти господарювання та економічна злочинність: питання попередження”.-2002.-Донецьк.- С.61-63
 2. Михайлів М.О. Проблеми правового регулювання відносин в сфері надання міжнародної технічної допомоги // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – Мінськ. – 2002.-С.30-32.
 3. 32. Михайлів М.О. Правовий статус реципієнта в договорах про надання міжнародної технічної допомоги //Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини”. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 13-14 лютого Львів. -2002. – С.182-183
 4. Михайлів М.О. Учасники правовідносин з надання міжнародної технічної допомоги //Спецвипуск №1, збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених”, Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. -2002.-С.103-104.
 5. 34. Михайлів М.О. Договір про надання міжнародної технічної допомоги // Матеріали ІX регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 13-14 лютого Львів. -2003. – С.293-294.
 6. Михайлів М.О. Право володіння чужим майном як один із видів речових прав // Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції “Римське право і сучасність” Одеса 19-20 травня 2006 року Одеська національна юридична академія, – С.96-98.
 7. 36. Михайлів М.О. Встановлення сервітуту на підставі рішення суду // Матеріали XІІІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 8-9 лютого Львів. -2007. – С.311-312
 8. Михайлів М.О. Колізійне регулювання відносин з надання міжнародної технічної допомоги // Матеріали XІІІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 8-9 лютого Львів. -2008. – С.381-384
 9. Михайлів М.О. Державно-правові гарантії захисту міжнародної технічної допомоги // Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 8-9 лютого Львів. -2010. – С.189-190.
 10. Михайлів М.О. Правові наслідки нецільового використання міжнародної технічної допомоги за договором про надання міжнародної технічної допомоги // Матеріали XVIІІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 26-27 січня Львів. -2012. – С.180-181.
 11. Михайлів М.О. Поняття та ознаки самочинного будівництва // Матеріали XІX регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 7-8 лютого Львів. -2013. – С. 158-159.
 12. Михайлів М.О. Момент переходу ризику випадкової загибелі, знищення чи пошкодження майна в міжнародних приватноправових відносинах //Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 12 червня 2013 р. – Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С.270-272.
 13. Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав, відомості про які підлягають внесенню до державних реєстрів. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С.222- 224.
 14. Михайлів М.О. Поняття та ознаки договору концесії. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXI звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С.205-208.
 15. Михайлів М.О. Колізійні норми щодо спадкування за заповітом // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov.- 27-28 novembra 2015.- Bratislava. -С.205-208
 16. Михайлів М.О. Уніфікація колізійних норм у сфері міжнародного спадкування . // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІI звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2016р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С.
 17. 46. Михайлів М.О. Правова природа комерційних договорів про передачу прав інтелектуальної власності //Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах. Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого – 4 березня 2016р.).- Львів. «Галицька видавнича спілка». 2016.-192с. (Особистий внесок автора С.107-110).

 

Біографія

Михайлів Марія Омелянівна – (01.03.1978, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Правове регулювання надання міжнародної технічної допомоги в Україні 2004), доцент (2010). Закінчила юридичний факультет Львівського університету (2000), аспірантуру (2003). У 2003-2007 асистент, з 2007 доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету.  Понад 60 праць, зокрема, Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань з надання міжнародної технічної допомоги (ВЛУ Сер. юрид. 2005. Вип. 41); Правові форми співробітництва України та ЄС в сфері надання міжнародної технічної допомоги (Сучасні проблеми адаптації цивіл. законодавства до стандартів Європ, Союзу. Львів, 2006. Вип. 1); Зміст договору про надання міжнародної технічної допомоги (Актуальні питання реформування прав, системи України. Луцьк, 2007. Т. 1); Regulacja prawna migdzynarodowej ротосу technicznej jako forma wspolpracy transgranicznej (Warunki podejmowania і prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w regLonach przygranicznych Polska і Ukrainy. Lublin, 2007); Науковопрактичний коментар до Цивільного кодексу України (К, 2008; зі співавт.); Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні (К., 2009; зі співавт.); Науковопрактичний коментар Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Цивільне право України : навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. (Львів, 2011); Форма правочину та правові наслідки її недотримання (Держава і право. Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького АН України. – Вип.51 – К., 2011); Umowa najmu lokalu mieszkalnego wedlug ustawodawstwa Ukrainy (Prawo Ukrainskie Wybrane zagadnienia. – Lublin 2013); Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві (Право України. – 2013. – №7); Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні (Журнал «Часопис Київського університету права» №3, 2014р); Международные коммерческие сделки  под ред. У. Хелльманна, С. А. Балашенко, В. И. Нагнибеды (Хмельницкий, 2015, зі співавт.) .

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!