Михайлів Марія Омелянівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mariya.mykhayliv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

цивільне право, міжнародне приватне право, житлове право, спадкове право

Курси

Публікації

Навчальні підручники та посібники:

 1. Коссак В. М., Михайлів М. О. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні: підручник. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 308с. (Михайлів М.О. – С. 126-299).
 2. Цивільне право України: навчальний посібник; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 468 с. (Михайлів М.О. – глави 4, 14, 15, 20 (параграф 7)).
 3. Цивільне право України: підручник: в 2-х т. Т.1; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. 444 с. (Михайлів М. О. – Глава 4. Юридична особа як учасник цивільних правовідносин (С. 74-119); Розділ 3. Право власності та інші речові права Глава 14. Загальні положення права власності (С.315-352); Глава 15. Речові права на чуже майно (С.353-369).
 4. Цивільне право України: підручник: в 2-х т. Т.2; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. 428 с. (Михайлів М.О. – §7 Глави 21 Договір найму (оренди) житла (С.145-151)).
 5. Международные коммерческие сделки: Учебное пособие / Дыминская Е. Ю., Кибенко Е. Р., Кирвель И. Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С. А. Балашенко, В. И. Нагнибеды. Хмельницкий: Хмельницкий университет управления и права, 2015. 524 с. (Михайлів М.О. – Глава 4 С.201- 257; Глава 7 §7.1 С. 339-348).
 6. Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні: навч. посібник; за ред. Ю. М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 412 с. (Михайлів М.О. – §§4.3, 4.4, 4.5, С. 214-253).
 7. Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навч. посібник. / У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор, Ю.В. Верхола та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 404 с. (Михайлів М.О. – §§1.5, 2.5 С. 36-47, 97-106).
 8. Особисті немайнові права особи: навч. посібник; за ред. А. О. Дутко. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 444 с. (Михайлів М.О. – глава1 §4 С. 36-47).

 

Науково-практичні коментарі та інші праці:

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України; за ред. В. М. Коссака. Київ.: Істина, 2008. 992 с. (Михайлів М.О. – §2 Глави 16).
 2. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар; за ред. Коссака В. М. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 672 с. (Михайлів М.О. – глава 22 у співавторстві з Коссаком В. М та Якубівським І. Є.; глава 37).
 3. Т. 13 Великої української юридичної енциклопедії: Міжнародне приватне право; за ред. проф. А. С. Довгерта. Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2021. 864 с. (Михайлів М.О. – С. 236-237; 451-453; 518-519; 704-706; 715-716; 738-740).

 

Монографії в тому числі у співавторстві

 1. Mychajliw M.O. Regulacja prawna miedzynarodowej pomocy technicznej jako forma wspołpracy transgranicznej // Warunki podejmowania I prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polska I Ukrainy: Monografia / Pod red. R. Biskupa, M.Ganczar. Lublin, 2007. S.185-199.
 2. Нариси з міжнародного приватного права. Вип. 3 / За ред. А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. Київ: Алерта, 2014. 324 с. (Михайлів М. О. Колізійні норми в сфері речового права. С. 98-111.).
 3. Marija Mykhailiv Palliativversorgung in der Ukraine: Begriff und Probleme der rechtlichen Regelung // Aktuelle Fragen des Medizinrechts Ein Ost-West-Vergleich: MedR Schriftenreihe Medizinrecht Reihe: herausgegeben von Andreas Spickhoff Ludwig Maximilians Universität München. München. Deutschland. 2018. 205s. (S.175-184).
 4. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія; за ред. проф. Довгерта А.С. і проф. Харитонова Є.О. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 674 с. (Михайлів М. О. §7.3. Види спадкування в умовах рекодифікації ЦК України. С. 564-584.).
 5. Михайлів М. О. Правове регулювання відносин спадкування в міжнародному приватному праві: монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2022. 520 с.

 

Статті в Scopus, Web of Science:

 1. 17. Dyakovych, M.M.Mykhayliv, M.O. Legal status of electronic money in Ukraine. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, стр. 3082–3088. https://doi.org10.6000/1929-4409.2020.09.374 // https://www.lifescienceglobal.com/component/quicksell/?task=download&format=raw&key=&order_id=&filename=/IJCS/IJCSV9A374-Dyakovych.pdf&Itemid=2
 2. Diakovych, M.M.Mykhayliv, M.O.Kossak, V.M. Features of the inheritance rights of children born as a result of artificial insemination. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2020, 27(4), стр. 214–230. Doi: 10.37635/jnalsu.27(4).2020 http://visnyk.kh.ua/en/article/osoblivosti-prava-spadkuvannya-ditey-narodzhenikh-u-rezultati-shtuchnogo-zaplidnennya
 3. Kurylo, T.Shynkar, T.Prytula, A.Andrusiv, U.Mykhayliv, M. Features of exemption from liability for the violation of the right to information. Systematic Reviews in Pharmacy , 2020, 11(10), стр. 282–285. Doi: 10.31838 / srp.2020.10.47. https://www.sysrevpharm.org//fulltext/196-1604073393.pdf?1604685773
 4. Dyakovych, M.M.Mykhayliv, M.O. Legal mechanism of regulation of the status of donor bodies as an object of civil law. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2021, 28(1), стр. 128–136. DOI: 10.37635/jnalsu.28(1).2021.128-136 http://visnyk.kh.ua/en/article/pravovy-mekhanizm-regulyuvannya-statusu-donorskikh-organiv-yak-ob-yekta-tsivilnogo-prava
 5. U Andrusiv, V Kossak, M Mykhayliv, N Fedina, D Zabzalіuk. Grounds and consequences of waiver of the contract on the provision of tourist services. Amazonia Investiga. 2021. №10 (45), Р. 63-72. https://doi.org/10.34069/AI/2021.45.09.6 https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1744

 

Статті у вітчизняних та іноземних фахових виданнях:

 1. Михайлів М. О. Міжнародна технічна допомога як юридична категорія. Держава і право. Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького АН України. Вип.13. Київ, 2001. С. 35-38.
 2. Михайлів М. О. Співвідношення понять «міжнародна технічна допомога» та «міжнародна гуманітарна допомога». Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Вип. 37. 2002. С. 320-323.
 3. Михайлів М. О. Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. №2. С. 224-227.
 4. Михайлів М. О. Вдосконалення законодавства як умова захисту прав учасників відносин з надання міжнародної технічної допомоги. Наукові записки. Серія «Право». Острог: НаУ «ОА», 2002. С. 324-328.
 5. Михайлів М. О. Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Вип. 38. 2003. С. 340-346.
 6. Михайлів М. О. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань з надання міжнародної технічної допомоги. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Вип. 41. 2005. С. 190-196.
 7. Михайлів М. О. Правові форми співробітництва України та ЄС в сфері надання міжнародної технічної допомоги. Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу». Львів, 2006. Вип.1, С. 334-338.
 8. Михайлів М. О. Договір найму житла за новим Цивільним кодексом України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні». Острог. Вип.7. 2006. С. 208-215.
 9. Михайлів М. О. Зміст договору про надання міжнародної технічної допомоги. «Актуальні питання реформування правової системи України». Т1, Луцьк. 2007. С. 426-430.
 10. Mychajliw M.O. Rejestracja zawarcia oraz rozwiazania malżeństwa z cudzoziemcami // Z zagadnień prawa rodzinnego I rejestracji stanu cywilnego./ Pod red. P.Kasprzyk, Lublin, 2007. S. 108-116.
 11. Михайлів М. О. Правовий статус бенефіціара та виконавця як учасників відносин з надання міжнародної технічної допомоги. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (30-31 травня 2008 року). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. С. 355-358.
 12. Михайлів М. О. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Матеріали Першого львівського міжнародного форуму. Львів: ЛДІНТУ ім. В.Чорновола, 2008. 224. (С. 117-130).
 13. Михайлів М. О. Виконання договору з надання міжнародної технічної допомоги. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Вип. 50. 2010. С. 174-179.
 14. Михайлів М. О. Поняття та правова природа грантового договору. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Вип. 51. 2010. С. 182-188.
 15. Михайлів М. О. Форма правочину та правові наслідки її недотримання. Держава і право. Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького АН України. Вип.51. Київ, 2011. С. 32-37.
 16. Михайлів М. О. Умови визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні. Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): Матеріали П’ятого львівського міжнародного форуму. Львів, 2012. 224 с. (С. 77-82).
 17. Михайлів М. О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві. Право України. 2013. №7. С. 71-81.
 18. Mychajliw M.O. Umowa najmu lokalu mieszkalnego wedlug ustawodawstwa Ukrainy // Prawo Ukrainskie Wybrane zagadnienia. Lublin. 2013. S.133-141.
 19. Михайлів М. О. Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні. Часопис Київського університету права. 2014. №3. С.148-153.
 20. Михайлів М. О. Поняття та правова природа арбітражної угоди. Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали сьомого львівського міжнародного форуму (29 травня 2014 р., м. Львів). Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. 212 с. С. 44-51.
 21. Михайлів М. О. Відносини у сфері надання міжнародної технічної допомоги: проблеми та перспективи розвитку. Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць; за ред. Ю. В. Білоусова. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. 532 с. С.83-87.
 22. Михайлів М. О. Правові наслідки недотримання форми арбітражної угоди. Підприємництво, господарство і право. 2017. №9. С. 218-222.
 23. Михайлів М. О. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах як джерело правового регулювання спадкування за заповітом в міжнародному приватному праві. Підприємництво, господарство і право. 2018. №10. С. 229-233.
 24. Михайлів М. О. Уніфікація колізійних норм у сфері спадкових відносин. Часопис Київського університету права. 2019. №2. С. 134-140.
 25. Марія Михайлів. Колізійне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві. Право України. 2020. №6. С. 127-147.
 26. Михайлів М. О. Права інтелектуальної власності як об’єкт міжнародних спадкових відносин. Юридичний вісник. 2020. №3. С. 125-134.
 27. Михайлів М. О. Особливості правового режиму спадкування в міжнародному приватному праві. Право і суспільство. №4, 2020. С. 292-301.
 28. Михайлів М. О. Правова природа права слідування як об’єкта міжнародного спадкування. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2020. №5. С. 35-41.
 29. Михайлів М. О. Національне законодавство як джерело правового регулювання міжнародних спадкових відносин. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. №3. С. 229-235.
 30. Михайлів М. О. Проблеми у сфері правового регулювання спадкування за законом: цивільно-правові аспекти. Юридичний вісник. 2020. №5. С. 79-87.
 31. Михайлів М. О. Спадкування за заповітом в умовах рекодифікації цивільного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2020. №10. С. 22-26.
 32. Михайлів М. О. Правова природа секретного (таємного) заповіту в міжнародному приватному праві. Юридичний вісник. 2021. №2. С. 118-124.
 33. Михайлів М. О. Межі здійснення права на вчинення заповіту. Правова позиція. №2 (31), 2021. С.55-59.
 34. Mariya Mykhayliv. Registration of the right to inheritance under private international law. Entrepreneurship, economy and law. 2021. №8. Р. 11-17. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/8/3.pdf; (Михайлів М. О. Оформлення права на спадщину в міжнародному приватному праві. Підприємництво, господарство і право. 2021. №8. С. 11-17.)
 35. Михайлів М. О. Усунення від права на спадкування у відносинах міжнародного спадкування /Suspension from the right to inherit with regard to the international inheritance. Visegrad Journal on Human Rights. №4, 2021. С.151-155. https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2021/11/VJHR_4_2021.pdf
 36. Михайлів М. О. Міжнародні договори як джерело правового регулювання спадкування за заповітом в міжнародному приватному праві. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. № 5 (40). С. 49-55. DOI https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i5.930 URL: http://pyuv.onua.edu.ua/index.php/pyuv/article/view/930/1292
 37. Михайлів М. О. Правова природа заповіту подружжя: порівняльно-правовий аналіз /The legal nature of marital testament: comparative law analyzes. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2021. № 6. С. 54‑61.
 38. Михайлів М. О. Усиновлені як спадкоємці за законом: порівняльно-правовий аналіз. Право і суспільство. 2021. № 6. С. 54‑60.
 39. Михайлів М. О. Правове регулювання відповідальності спадкоємців за боргами спадкодавця за законодавством України та іноземних держав. Юридичний вісник. 2022. № 1. С. 78-85. DOI: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.2305 URL: http://yuv.onua.edu.ua/index.php/yuv/article/view/2305
 40. Михайлів М. О. Правова природа управління спадщиною в міжнародному приватному праві. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №2. С. 55-58. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-2/12 URL: http://lsej.org.ua/2_2022/12.pdf
 41. Михайлів М. О. Правова природа права на спадкування в міжнародному приватному праві. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №4. С. 165-168. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/36 URL: http://www.lsej.org.ua/4_2022/36.pdf

 

Тези доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях:

 1. Михайлів М. О. Попередження правопорушень у сфері надання міжнародної технічної допомоги. Збірник матеріалів «Круглого столу» «Суб’єкти господарювання та економічна злочинність: питання попередження». 2002. Донецьк. С.61-63.
 2. Михайлів М. О. Проблеми правового регулювання відносин в сфері надання міжнародної технічної допомоги. Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. Мінськ. 2002. С. 30-32.
 3. Михайлів М. О. Правовий статус реципієнта в договорах про надання міжнародної технічної допомоги. Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини». Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 13-14 лютого Львів. 2002. С.182-183.
 4. Михайлів М. О. Учасники правовідносин з надання міжнародної технічної допомоги. Спецвипуск №1, збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених», Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. С.103-104.
 5. Михайлів М. О. Договір про надання міжнародної технічної допомоги. Матеріали ІX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 13-14 лютого Львів. 2003. С. 293-294.
 6. Михайлів М. О. Право володіння чужим майном як один із видів речових прав. Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції «Римське право і сучасність». Одеса 19-20 травня 2006 року. Одеська національна юридична академія. С.96-98.
 7. Михайлів М. О. Встановлення сервітуту на підставі рішення суду. Матеріали XІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 8-9 лютого. Львів. 2007. С. 311-312.
 8. Михайлів М. О. Колізійне регулювання відносин з надання міжнародної технічної допомоги. Матеріали XІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 8-9 лютого Львів. 2008. С. 381-384.
 9. Михайлів М. О. Державно-правові гарантії захисту міжнародної технічної допомоги. Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 8-9 лютого Львів. 2010. С. 189-190.
 10. Михайлів М. О. Правові наслідки нецільового використання міжнародної технічної допомоги за договором про надання міжнародної технічної допомоги. Матеріали XVIІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 26-27 січня. Львів. 2012. С. 180-181.
 11. Михайлів М. О. Поняття та ознаки самочинного будівництва. Матеріали XІX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 7-8 лютого Львів. 2013. С. 158-159.
 12. Михайлів М.О. Момент переходу ризику випадкової загибелі, знищення чи пошкодження майна в міжнародних приватноправових відносинах. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 12 червня 2013 р. Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2013. С. 270-272.
 13. Михайлів М. О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав, відомості про які підлягають внесенню до державних реєстрів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. С. 222- 224.
 14. Михайлів М. О. Поняття та ознаки договору концесії. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXI звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. С. 205-208.
 15. Михайлів М. О. Колізійні норми щодо спадкування за заповітом. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov. 27-28 novembra 2015. Bratislava. С. 205-208.
 16. Михайлів М. О. Уніфікація норм у сфері спадкового права. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІI звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016р.). Ч.1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С.185-188.
 17. Михайлів М. О. Правова природа комерційних договорів про передачу прав інтелектуальної власності. Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах. Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого – 4 березня 2016р.). Львів. «Галицька видавнича спілка». 2016. С.107-110.
 18. Михайлів М. О. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (16 грудня 2016 року). Львів: ЛьвДУВС, 2016. С. 315-318.
 19. Михайлів М. О. Національне законодавство як джерело правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІIІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017р.). Частина 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С. 192-194.
 20. Михайлів М. О. Предмет договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року). Львів: ЛьвДУВС, 2017. С. 247-250.
 21. Михайлів М. О. Поняття та ознаки житла як об’єкта цивільних правовідносин. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018р.). Частина 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 175-178.
 22. Михайлів М. О. Форма зовнішньоекономічного договору та правові наслідки її недотримання. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (14 грудня 2018 року). Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 310-314.
 23. Михайлів М. О. Колізійні норми щодо спадкування рухомого та нерухомого майна. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.). Частина 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С.129-131.
 24. Михайлів М. О. Проблеми правового регулювання відносин у сфері реалізації права на житло. Збірник матеріалів науково-практичного семінару 4 жовтня 2019 р. «Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу» Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. С. 103-107.
 25. Михайлів М. О. Зміст арбітражної угоди. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції (06 грудня 2019 року). Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 290-295.
 26. Михайлів М. О. Соціальне житло як об’єкт договірних відносин найму соціального житла. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVI звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.). Частина 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С.169-171.
 27. Михайлів М. О. Юридичні особи як учасники відносин у сфері спадкування в міжнародному приватному праві. Збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару 13 листопада 2020 р. «Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні» Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 89-93.
 28. Михайлів М. О. Право на спадкування як елемент цивільної правоздатності спадкоємців в міжнародному приватному праві. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції (11 грудня 2020 року). Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 444-447.
 29. Михайлів М. О. Право на спадкування дітьми зачатими за допомогою репродуктивних технологій та народженими після смерті спадкодавця: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Цивільне право і процес: витоки та перспективи розвитку», м. Київ, 18-19 грудня 2020р. Київ: Київський регіональний центр, 2020. Ч.1. С. 164-167.
 30. Михайлів М. О. Колізійні норми щодо відкриття спадщини в міжнародному приватному праві. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVIІ звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.). Частина 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 172-174.
 31. Михайлів М. О. Правова природа заповідального покладення: порівняльно-правовий аналіз. Всеукраїнська науково-практична конференція «VII Юридичні Могилянські читання» ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. С. 26-29.
 32. Михайлів М. О. Особливості реалізації права на спадкування за законом утриманцями спадкодавця, які не були членами його сім’ї. Збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару 11 листопада 2021 р. «Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні». Львів: ЛьвДУВС. 2021. С. 102-105.
 33. Михайлів М. О. Колізійне регулювання відносин спадкування за заповітом подружжя. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 грудня 2021 року). Львів : ЛьвДУВС, 2021. С. 263-266.
 34. Михайлів М. О. Визначення місця відкриття спадщини у відносинах спадкування з іноземним елементом. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVIІІ звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.). Частина 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2022. С. 159-161.

Біографія

Михайлів Марія Омелянівна – (01.03.1978, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Правове регулювання надання міжнародної технічної допомоги в Україні 2004), доцент (2011). Закінчила юридичний факультет Львівського університету (2000), аспірантуру (2003). У 2003-2007 асистент, з 2007 доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету.  Понад 90 праць, зокрема, Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань з надання міжнародної технічної допомоги (ВЛУ Сер. юрид. 2005. Вип. 41); Правові форми співробітництва України та ЄС в сфері надання міжнародної технічної допомоги (Сучасні проблеми адаптації цивіл. законодавства до стандартів Європ, Союзу. Львів, 2006. Вип. 1); Зміст договору про надання міжнародної технічної допомоги (Актуальні питання реформування прав, системи України. Луцьк, 2007. Т. 1); Regulacja prawna migdzynarodowej ротосу technicznej jako forma wspolpracy transgranicznej (Warunki podejmowania і prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w regLonach przygranicznych Polska і Ukrainy. Lublin, 2007); Науковопрактичний коментар до Цивільного кодексу України (К, 2008; зі співавт.); Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги в Україні (К., 2009; зі співавт.); Науковопрактичний коментар Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Цивільне право України : навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. (Львів, 2011); Форма правочину та правові наслідки її недотримання (Держава і право. Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького АН України. – Вип.51 – К., 2011); Umowa najmu lokalu mieszkalnego wedlug ustawodawstwa Ukrainy (Prawo Ukrainskie Wybrane zagadnienia. – Lublin 2013); Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві (Право України. – 2013. – №7); Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні (Журнал «Часопис Київського університету права» №3, 2014р); Международные коммерческие сделки  под ред. У. Хелльманна, С. А. Балашенко, В. И. Нагнибеды (Хмельницкий, 2015, зі співавт.) .

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!