Гнатів Оксана Михайлівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: oksana.hnativ@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Участь держави у цивільних правовідносинах, розрахунки у цивільному обороті, публічні закупівлі, захист цивільних прав та інтересів

Курси

Публікації

Статті:

 1. Проблема визначення змісту корпоративних прав, посвідчених пайовими цінними паперами. // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2008. – №1. – С. 104-107.
 2. Ознаки пайових цінних паперів. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №12. – С. 38-41.
 3. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №7. (спільно з доц. Цікалом В.І.). – С. 34-37.
 4. Пайові цінні папери у закритому акціонерному товаристві. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №7. – С. 80-82.
 5. Правова природа договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – №49. – С. 184-196.
 6. Гнатів О. М. Правова природа договору про придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні та політичні науки. Випуск 44. – К.: Ін-т держави і права ім. М.В. Корецького НАН України. 2009. – 522 с. – С. 216-220.
 7. Гнатів О.М. Особливості договорів про передання прав за пайовими цінними паперами. / О.М. Гнатів // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Випуск 53. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2011. – 417 с. – С. 184-196.
 8. Гнатів О.М. Правова природа та наслідки укладення мирової угоди у цивільному судочинстві. / О.М. Гнатів // Цивілістична процесуальна думка : Збірник наукових статей ; За заг.ред. Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 254-262.
 9. Гнатів О.М. Підстави та порядок припинення управління пайовим фондом за законодавством України. / О.М. Гнатів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Право. Випуск 20. – Ч. І. –Т. 2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2012. – С. 41-43.
 10. Гнатив О.М. Особенности возникновения и реализации права акционера на дивиденды по законодательству Украины. / О.М. Гнатив // Теория и практика общественного развития. – 2012. – Випуск № 12. – С. 602-604.
 11. Гнатів О.М. Забезпечення професійної компетентності при викладанні юридичних дисциплін. / О.М. Гнатів // International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland). – Volume 2. – С. 26-30.
 12. Гнатів О. Цивільно-правові аспекти ліквідації юридичних осіб за вироком суду / О. Гнатів // EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. – Svazek 2. – 1. vydání. – 2015. – С. 319-324.
 13. Гнатів О.М. Особливості визначення складу суду для розгляду цивільних справ / О.М. Гнатів // The European Scientific and Practical Congress «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015» Published by order of the Scientific Presidium of the Council of the International Scientific Association «Science & Genesis». Scientific and practical edition: Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association «Science & Genesis», Prague, Czech Republic, 2015, Volume 2, p. 214. – С. 128-132.
 14. Гнатів О.М. Стадії ліквідації юридичних осіб за цивільним законодавством України / О.М. Гнатів // Часопис Київського університету права. – 2016. – №1. – С. 124-126.
 15. Гнатів О.М. Зміст прав, які посвідчуються сертифікатами фонду операцій з нерухомістю / О.М. Гнатів // Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. 19, No. 28. – С. 35-44.
 16. О.М. Гнатів. Поняття та види ліквідації як способу припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України / Гнатів О.М. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2016. – №2. – С. 105-111.
 17. Oksana Hnativ. Some Aspects of the Refusal to Open the Proceedings under the Civil Procedural Legislation of Ukraine / Hnativ Oksana // International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 7, Issue 7, July-2016 – P. 635-638.
 18. О. Гнатів. Підстави перегляду цивільної справи Верховним Судом України / Гнатів О. // Слово Національної школи суддів України. – 2016. – №1 (14). – С. 115-122.

 

 

Тези доповідей на конференціях:

 

 1. Правовий режим інвестиційних сертифікатів за законодавством України та Франції: порівняльно-правовий аспект. // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей (матеріалів міжнародного наукового симпозіуму «Дні порівняльного правознавства» (м. Київ, 8–11 квітня 2009 року) / За ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – С. 456-458.
 2. Договір про приєднання до пайового інвестиційного фонду як підстава виникнення відносин з довірчого управління майном. // Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Часть 1. Материалы I Международной научно-практической конференции (24 апреля 2009 года). – Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2009.
 3. Вимоги до пайових цінних паперів. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів «проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні» (23-24 квітня 2009). – Івано-Франківськ, 2009.
 4. Вимоги до емітентів інвестиційних сертифікатів. // Збірник тез наукових робіт учасників ІV Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів (3-4 квітня 2009 року). – Одеса: «Фенікс», 2009.
 5. Вимоги до емітентів пайових цінних паперів. // Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (4-5 лютого 2009р.). – Львів, 2009.
 6. Інвестиційні сертифікати: поняття, ознаки та правова природа // Міжнародна науково-практична конференція молодих учених „Сьомі осінні читання”. – Хмельницький, 2008.
 7. Поняття пайових цінних паперів у законодавстві України. // Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (6-7 лютого 2008р.) – Львів, 2008.
 8. Корпоративний інвестиційний фонд як емітент пайових цінних паперів. // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених „Шості осінні читання” (26-27 жовтня 2007 року). Ч.2 – Хмельницький, 2007.
 9. Майнові права, які посвідчуються пайовими цінними паперами. // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (8-9 лютого 2007р.) – Львів, 2007.
 10. Правові проблеми переходу прав за пайовими цінними паперами. // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених „П’яті осінні читання” (27-28 жовтня 2006 року). Ч.3, підтом 1 – Хмельницький, 2006.
 11. Гнатів О. Поняття корпоративних обов’язків / О. Гнатів // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої пам’яті Ю.С. Червоного (м. Одеса, 12 лютого 2010 року). Одеська націон. юрид. академія. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 13-16.
 12. Гнатів О. Договори про передання прав за пайовими цінними паперами / О. Гнатів // Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Материалы IІ Международной научно-практической конференции (16-17 апреля 2010 года). – Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2010. – С. 260-261.
 13. Гнатів О. Особливості провадження у справах про банкрутство / О. Гнатів // Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – С. 334-336.
 14. Гнатів О. Права, які посвідчуються сертифікатами фонду операцій з нерухомістю / О. Гнатів // Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (8-9 лютого 2010р.). – Львів, 2010 – С. 168-170.
 15. Гнатів О. Передання спору на розгляд третейського суду у цивільному процесі України / О. Гнатів // Актуальні юридичної науки: Збірник тез Міжнар. наук. конф. «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2010 року): У 4-х частинах. – Ч. 3. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. –306 с. – С. 311-312.
 16. Гнатів О. Реалізація принципу добросовісності при здійсненні прав за пайовими цінними паперами / О. Гнатів // Римське право і сучасність (Шерешевські читання): матер. Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 4 грудня 2010 року). – Одеса : Фенікс, 2010. – 368 с. – С. 217-219.
 17. Гнатів О. Загальні положення щодо здійснення прав за пайовими цінними паперами / О. Гнатів // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої пам’яті Ю.С. Червоного (м. Одеса, 17 грудня 2010 року). Одеська націон. юрид. академія. – Одеса : Фенікс, 2010. – 290 с. – С. 200-203.
 18. Гнатів О. Правове регулювання права на дивіденди у акціонерних товариствах / О. Гнатів // Правові пробленими державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 23-24 лютого 2011 року): у 4-х томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т. 2. -112 с. – С. 23-25.
 19. Гнатів О. Поняття здійснення прав за пайовими цінними паперами / О. Гнатів // Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (3-4 лютого 2011 р.). – Львів, 2011 – 392 с. – С. 162-163.
 20. Гнатів О.М. Види пайових цінних паперів / О.М. Гнатів // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін..]; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 464 с. – С. 317-320.
 21. Гнатів О.М. Поняття правової допомоги за законодавством України / О.М. Гнатів // Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний та міжнародний вимір: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція» – www.LegalActivity.com.ua, м. Київ, 24 лютого 2012 року. Тези наукових доповідей. – К., 2012. -268 с. – С. 136-139.
 22. Гнатів О. Правова природа засновницького договору / О. Гнатів // Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (26-27 січня 2012 р.). – Львів, 2012 – 436 с. – С. 179-180.
 23. Гнатів .О.М. Здійснення права на участь в управлінні акціонерним товариством за законодавством України та зарубіжних країн / О.М. Гнатів // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. наук. праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С.Гриценка; упор. О. В. Кресін. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 620 с. – С. 525-528.
 24. Гнатів О.М. Правова природа засновницького договору акціонерного товариства / О.М. Гнатів // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали між нар. наук.-практ. конф. м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р. – Ужгород, 2013. – 256 с. – С. 63-65.
 25. Гнатів О. Укладення мирової угоди у справах про банкрутство / О.Гнатів // Матеріали ХIX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (7-8 лютого 2013 р.). – Львів, 2013 – 436 с. – С. 146.
 26. Гнатів О. Оскарження рішень загальних зборів акціонерів / О. Гнатів // Матеріали ХX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (6-7 лютого 2014 р.). – Львів, 2014 – 428 с. – С. 214-215.
 27. Гнатів О.М. Гарантії забезпечення права власності в умовах тимчасової окупації території України / О.М. Гнатів // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva, 19. – 20. septembra 2014: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2014. – 319 с. – С. 278-279.
 28. Гнатів О.М. Поняття платіжної системи за законодавством України / О.М. Гнатів. – Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 29-30 січня 2016 року / За заг. ред. Т.О. Коломієць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – 176 с. – С. 44-46.
 29. Гнатів О.М. Поняття та загальна характеристика спеціальних корпоративних прав за законодавством України / О.М. Гнатів. // Conferinta internatională stiintifico-practică «O nouă perspectivă proceselor de integrare europeană din Moldova Si Ucraina: aspectul juridică». – Chisinău, Republica Moldova, 25-26 martie 2016. – 294 с. – С. 233-236.
 30. Гнатів О.М. Проблеми визначення ознак цінних паперів як об’єктів цивільних прав. / О.М. Гнатів // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VІ Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – 280 с. – С. 120-122.
 31. Гнатив О.М. Место корпоративных правоотношений в гражданском праве Украины / О.М. Гнатив // Принеманские научные чтения (Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека): Материалы VI международной научно-практической конференции. г. Гродно. В двух частях / ред. кол. А. А. Богустов [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – 126 с. – С. 22-24.
 32. Гнатів О.М. Доцільність включення Глави 9 Розділу ІІІ в структуру Цивільного процесуального кодексу України / О.М. Гнатів // Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludckych prav, 6. – 7. maj 2016: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2016. – 281 с. – С. 111-113.
 33. Гнатів О.М. Окремі аспекти здійснення права на участь в управлінні акціонерним товариством / О.М. Гнатів // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: (до 150-рііччя від дня його народження): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21 травня 2016 року). / упоряд. і відповід. ред. І.С. Казанфарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – Одеса: Астропринт, 2016. – 540 с. – С. 196-199.

34. Гнатів О.М. Проблеми забезпечення прав власників поточних рахунків банків / О.М. Гнатів // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України» . – Харків: ХНУВС, 2016. – 400 с. – С. 97-99.

Біографія

Гнатів Оксана Михайлівна (28.11.1983, м. Львів.) – кандидат юридичних наук (Правовий режим пайових цінних паперів: цивілістичний аспект, 2014). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2006). З 2006 асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету. Близько 50 праць, зокрема Правова природа договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду (Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2009. – №49); Правова природа договору про придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні та політичні науки. Випуск 44. – К.: Ін-т держави і права ім. М.В. Корецького НАН України. 2009);  Особливості договорів про передання прав за пайовими цінними паперами (Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Випуск 53. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.); Особенности возникновения и реализации права акционера на дивиденды по законодательству Украины (Теория и практика общественного развития. – 2012. – Випуск № 12); Правова природа засновницького договору акціонерного товариства (Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали між нар. наук.-практ. конф. м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ); Оскарження рішень загальних зборів акціонерів (Матеріали ХX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (6-7 лютого 2014 р.). – Львів, 2014 ).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!