Гнатів Оксана Михайлівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: oksana.hnativ@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Участь держави у цивільних правовідносинах, розрахунки у цивільному обороті, публічні закупівлі, захист цивільних прав та інтересів

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Гнатів О.М. Конституційні засади участі держави у цивільно-правових відносинах. Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти: колективна монографія. За заг. ред. А.С. Нестеренко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 528 с. С. 92-103.
 2. Гнатів О.М. Правовий режим пайових цінних паперів. Львів: Н.О.Бадікова, 2017. 232 с.

 

Статті:

 

 1. Проблема визначення змісту корпоративних прав, посвідчених пайовими цінними паперами. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2008. №1. С. 104-107.
 2. Ознаки пайових цінних паперів. Підприємництво, господарство і право. 2007. №12. С. 38-41.
 3. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект. Підприємництво, господарство і право. 2007. №7. (спільно з доц. Цікалом В.І.). С. 34-37.
 4. Пайові цінні папери у закритому акціонерному товаристві. Підприємництво, господарство і право. 2006. №7. С. 80-82.
 5. Правова природа договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. №49. С. 184-196.
 6. Гнатів О. М. Правова природа договору про придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні та політичні науки. Випуск 44. К.: Ін-т держави і права ім. М.В. Корецького НАН України. 2009. С. 216-220.
 7. Гнатів О.М. Особливості договорів про передання прав за пайовими цінними паперами. Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Випуск 53. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2011. С. 184-196.
 8. Гнатів О.М. Правова природа та наслідки укладення мирової угоди у цивільному судочинстві. Цивілістична процесуальна думка: Збірник наукових статей; За заг.ред. Фурси С.Я. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. С. 254-262.
 9. Гнатів О.М. Підстави та порядок припинення управління пайовим фондом за законодавством України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. Випуск 20. Ч. І. Т. 2. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2012. С. 41-43.
 10. Гнатив О.М. Особенности возникновения и реализации права акционера на дивиденды по законодательству Украины. Теория и практика общественного развития. 2012. Випуск № 12. С. 602-604.
 11. Гнатів О.М. Забезпечення професійної компетентності при викладанні юридичних дисциплін. International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland). Volume 2. С. 26-30.
 12. Гнатів О. Цивільно-правові аспекти ліквідації юридичних осіб за вироком суду. EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. Svazek 2. 1 vydání. 2015. С. 319-324.
 13. Гнатів О.М. Особливості визначення складу суду для розгляду цивільних справ / О.М. Гнатів // The European Scientific and Practical Congress «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015» Published by order of the Scientific Presidium of the Council of the International Scientific Association «Science & Genesis». Scientific and practical edition: Austria, 20 February 2015. Publishing Center of The International Scientific Association «Science & Genesis», Prague, Czech Republic, 2015, Volume 2, p. 214. С. 128-132.
 14. Гнатів О.М. Стадії ліквідації юридичних осіб за цивільним законодавством України. Часопис Київського університету права. 2016. №1. С. 124-126.
 15. Гнатів О.М. Зміст прав, які посвідчуються сертифікатами фонду операцій з нерухомістю. Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. 19, No. 28. С. 35-44.
 16. О.М. Гнатів. Поняття та види ліквідації як способу припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. №2. С. 105-111.
 17. Oksana Hnativ. Some Aspects of the Refusal to Open the Proceedings under the Civil Procedural Legislation of Ukraine. International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 7, Issue 7, July-2016. P. 635-638.
 18. О. Гнатів. Підстави перегляду цивільної справи Верховним Судом України. Слово Національної школи суддів України. 2016. №1 (14). С. 115-122.
 19. Гнатів О.М. Окремі зауваження щодо практики застосування корпоративного законодавства України. Norwegian Journal of development of the International Science, 2017. № 5. Vol. 1. С. 51-54.
 20. O. Hnativ. The legal nature of the letter of credit relationship. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник, 2016. № 7. С. 141-152.
 21. Hnativ Oksana. Features of the property management agreement in accordance with the civil legislation of Ukraine. SWorld Journal, Issue №13 (Yolnat PE, Minsk, 2017). URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j13.pdf. – 453 с. – С. 421-440.
 22. Hnativ Oksana. The provision of guarantees of investors’ activities as a component of Ukraine’s investment attractiveness (based on PJSC “PrivatBank” example). Area Nauki: Fundacja «Osrodek Rozwoju Kompetencji Akademickich», 2018. №1 (4). P. 23-32.
 23. О. Гнатів, Ю. Юркевич. Проблеми правозастосовної практики у рішеннях суду касаційної інстанції у господарських справах. EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. Svazek 6. Issue 3, vydání. 2019. С. 170-175.
 24. Oksana Hnativ. The effectiveness of legal regulation as a way to attracting foreign investment to Ukraine. Підприємництво, господарство і право, 2020. № 6. С. 20-23.
 25. Гнатів О. Виборчі спори в правових позиціях Верховного Суду. Слово Національної школи суддів України, 2021. №2 (35). С. 74-84
 26. Hnativ O. The effectiveness of mechanisms of international law to prevent the breach of peace in the context of the armed attack of the Russian federation on Ukraine. Academia Letters, May 2022. Article 5467. URL: https://www.academia.edu/81503944/THE_EFFECTIVENESS_OF_MECHANISMS_OF_INTERNATIONAL_LAW_TO_PREVENT_THE_BREACH_OF_PEACE_IN_THE_CONTEXT_OF_THE_ARMED_ATTACK_OF_THE_RUSSIAN_FEDERATION_ON_UKRAINE

Тези доповідей на конференціях:

 1. Правовий режим інвестиційних сертифікатів за законодавством України та Франції: порівняльно-правовий аспект. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей (матеріалів міжнародного наукового симпозіуму «Дні порівняльного правознавства» (м. Київ, 8–11 квітня 2009 року) / За ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін. К.: Логос, 2009. С. 456-458.
 2. Договір про приєднання до пайового інвестиційного фонду як підстава виникнення відносин з довірчого управління майном. Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Часть 1. Материалы I Международной научно-практической конференции (24 апреля 2009 года). Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2009. С. 394-396.
 3. Вимоги до пайових цінних паперів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів «проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні» (23-24 квітня 2009). Івано-Франківськ, 2009. С. 55-57
 4. Вимоги до емітентів інвестиційних сертифікатів. Збірник тез наукових робіт учасників ІV Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів (3-4 квітня 2009 року). Одеса: «Фенікс», 2009. С. 307-309
 5. Вимоги до емітентів пайових цінних паперів. Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (4-5 лютого 2009р.). Львів, 2009. С. 184-186
 6. Інвестиційні сертифікати: поняття, ознаки та правова природа. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Сьомі осінні читання». Хмельницький, 2008.
 7. Поняття пайових цінних паперів у законодавстві України. Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (6-7 лютого 2008р.) Львів, 2008.
 8. Корпоративний інвестиційний фонд як емітент пайових цінних паперів. Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Шості осінні читання» (26-27 жовтня 2007 року). Ч.2. Хмельницький, 2007.
 9. Майнові права, які посвідчуються пайовими цінними паперами. Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (8-9 лютого 2007р.) Львів, 2007.
 10. Правові проблеми переходу прав за пайовими цінними паперами. Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «П’яті осінні читання» (27-28 жовтня 2006 року). Ч.3, підтом 1. Хмельницький, 2006.
 11. Гнатів О. Поняття корпоративних обов’язків. Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої пам’яті Ю.С. Червоного (м. Одеса, 12 лютого 2010 року). Одеська націон. юрид. академія. Одеса: Фенікс, 2010. С. 13-16.
 12. Гнатів О. Договори про передання прав за пайовими цінними паперами. Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Материалы IІ Международной научно-практической конференции (16-17 апреля 2010 года). Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2010. С. 260-261.
 13. Гнатів О. Особливості провадження у справах про банкрутство. Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. С. 334-336.
 14. Гнатів О. Права, які посвідчуються сертифікатами фонду операцій з нерухомістю. Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (8-9 лютого 2010р.). Львів, 2010. С. 168-170.
 15. Гнатів О. Передання спору на розгляд третейського суду у цивільному процесі України. Актуальні юридичної науки: Збірник тез Міжнар. наук. конф. «Дев’яті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 12-13 листопада 2010 року): У 4-х частинах. Ч. 3. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. С. 311-312.
 16. Гнатів О. Реалізація принципу добросовісності при здійсненні прав за пайовими цінними паперами. Римське право і сучасність (Шерешевські читання): матер. Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 4 грудня 2010 року). Одеса: Фенікс, 2010. С. 217-219.
 17. Гнатів О. Загальні положення щодо здійснення прав за пайовими цінними паперами. Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої пам’яті Ю.С. Червоного (м. Одеса, 17 грудня 2010 року). Одеська націон. юрид. академія. Одеса: Фенікс, 2010. С. 200-203.
 18. Гнатів О. Правове регулювання права на дивіденди у акціонерних товариствах. Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 23-24 лютого 2011 року): у 4-х томах. – ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. Т. 2. С. 23-25.
 19. Гнатів О. Поняття здійснення прав за пайовими цінними паперами. Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (3-4 лютого 2011 р.). Львів, 2011. С. 162-163.
 20. Гнатів О.М. Види пайових цінних паперів. Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін..]; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Х.: Право, 2012. С. 317-320.
 21. Гнатів О.М. Поняття правової допомоги за законодавством України. Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний та міжнародний вимір: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція» www.LegalActivity.com.ua, м. Київ, 24 лютого 2012 року. Тези наукових доповідей. К., 2012. С. 136-139.
 22. Гнатів О. Правова природа засновницького договору. Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (26-27 січня 2012 р.). Львів, 2012. С. 179-180.
 23. Гнатів .О.М. Здійснення права на участь в управлінні акціонерним товариством за законодавством України та зарубіжних країн. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. наук. Праць. За ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. С. 525-528.
 24. Гнатів О.М. Правова природа засновницького договору акціонерного товариства. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали між нар. наук.-практ. конф. м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р. Ужгород, 2013. С. 63-65.
 25. Гнатів О. Укладення мирової угоди у справах про банкрутство. Матеріали ХIX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (7-8 лютого 2013 р.). Львів, 2013. С. 146.
 26. Гнатів О. Оскарження рішень загальних зборів акціонерів. Матеріали ХX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (6-7 лютого 2014 р.). Львів, 2014. С. 214-215.
 27. Гнатів О.М. Гарантії забезпечення права власності в умовах тимчасової окупації території України. Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva, 19. – 20. septembra 2014: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2014. С. 278-279.
 28. Гнатів О.М. Поняття платіжної системи за законодавством України. Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 29-30 січня 2016 року / За заг. ред. Т.О. Коломієць. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. С. 44-46.
 29. Гнатів О.М. Поняття та загальна характеристика спеціальних корпоративних прав за законодавством України. Conferinta internatională stiintifico-practică «O nouă perspectivă proceselor de integrare europeană din Moldova Si Ucraina: aspectul juridică». Chisinău, Republica Moldova, 25-26 martie 2016. С. 233-236.
 30. Гнатів О.М. Проблеми визначення ознак цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VІ Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. С. 120-122.
 31. Гнатив О.М. Место корпоративных правоотношений в гражданском праве Украины. Принеманские научные чтения (Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека): Материалы VI международной научно-практической конференции. г. Гродно. В двух частях: ред. кол. А. А. Богустов [и др.]. Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. 2016. С. 22-24.
 32. Гнатів О.М. Доцільність включення Глави 9 Розділу ІІІ в структуру Цивільного процесуального кодексу України. Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludckych prav, 6. – 7. maj 2016: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2016. С. 111-113.
 33. Гнатів О.М. Окремі аспекти здійснення права на участь в управлінні акціонерним товариством. Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: (до 150-річчя від дня його народження): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21 травня 2016 року). Упоряд. і відповід. ред. І.С. Казанфарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. Одеса: Астропринт, 2016. С. 196-199.
 34. Гнатів О.М. Проблеми забезпечення прав власників поточних рахунків банків. Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна, 27 трав. 2016 р. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків: ХНУВС, 2016. С. 97-99.
 35. Гнатів О.М. Окремі аспекти правового статусу держави як акціонера. Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 8 листопада 2016 року. К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. С. 137-139.
 36. Гнатів О.М. Окремі аспекти правонаступництва у цивільному процесі. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні. Матеріали регіональної конференції, Львів, 16 грудня 2016 року. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. С. 98-100.
 37. Гнатів О.М. Концептуальні засади участі держави у цивільних правовідносинах. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovácia právne veda v procese európskej integrácie», Sládkovičovo, Slovenská republika, 10–11 marca 2017 r. С. 94-96.
 38. Гнатів О.М. Фактори, які впливають на формування глобального правового світогляду юриста. Конференція в рамках науково-педагогічного стажування на тему «Юридична освіта в сучасному університеті: проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)», 22–24 березня 2017 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка. С. 32-34.
 39. Гнатів О.М. Окремі аспекти правового регулювання цивільних правовідносин за участю держави. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна, 19-20 трав. 2017 р. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків: ХНУВС, 2017. С. 247-248
 40. Гнатів О.М. Окремі аспекти примусового виконання судових рішень стосовно держави та створених нею юридичних осіб. Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26 травня 2017 р.). Упоряд. і відповід. ред. І.С. Казанфарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; економ.-прав. ф-т. Одеса: Астропринт, 2017. С. 195-198.
 41. Гнатів О.М. Дотримання принципу свободи підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, щодо юридичних осіб, створених за участю держави. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19 травня 2017 р.) у 2-х т. т. 2. Відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 543-545.
 42. Гнатів О.М. Участь органів державної влади у договірних цивільних правовідносинах. International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development»: Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 248 pages. С. 70-72.
 43. 43. Гнатів О.М. Реалізація правосуб’єктності держави у цивільних правовідносинах. Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 21 грудня 2017 р.). Харків, 2017. 432 с. С.81-84.
 44. Гнатів О.М. Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності держави за законодавством України. Актуальні проблеми приватного права: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 14 лютого 2018 р.). Х.: Право, 2018. 402 с. С. 287-289.
 45. Гнатів О.М. Авансовий платіж як перешкода до примусового виконання судових рішень. Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол. Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. К.: Видавництво «Юстон», 2018. 170 с. С. 98-99.
 46. Гнатів О.М. Окремі особливості взаємодії приватного та публічного права у законодавстві України. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» (Фонд «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін, м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 р.). 220 с. С. 130-133.
 47. Гнатів О.М. Відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла внаслідок кримінального правопорушення. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції на тему «Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення», 27–28 квітня 2018 року, Університет Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва). 184 с. С. 101-102.
 48. Гнатів О.М. Підстава виникнення обов’язку держави з відшкодування шкоди у сфері нормотворення. Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 18 травня 2018 року). / упоряд. і відповід. ред. І.С. Казанфарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. Одеса: Астропринт, 2018. 324 с. С. 135-137.
 49. Гнатів О.М. Окремі аспекти правового регулювання цивільно-правової відповідальності держави. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна, Харків, 25 трав. 2018 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Х.: ХНУВС, 2018. – 376 с. – С. 243-245.
 50. Гнатів О.М. Охорона інтересів спадкоємців учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства [текст]: Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2018 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. Івано-Франківськ, 2018. 199 c. С. 48-50.
 51. Гнатів О.М. Малозначність справ у цивільному процесі як перешкода доступу до правосуддя. Реформування цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ім. Ю.С. Червоного. За загальною редакцією д.ю.н., професора Н.Ю. Голубєвої. (Одеса, 16 листопада 2018 р.). Одеса: Фенікс, 2018. 198 с. С. 57-60.
 52. Гнатів О.М. Особливості договору управління арештованими активами. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 19 грудня 2018 р.). Харків, 2018. 334 с. С. 230-233.
 53. Гнатів О.М. Способи захисту цивільних прав та інтересів. International scientific and practical conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad: Izdevniecida «Baltija Publishing», 648 p. P. 168-170.
 54. 5 Гнатів О.М. Поняття замовників за Законом України «Про публічні закупівлі». Актуальні проблеми приватного права: матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 422 с. С. 274-277.
 55. Гнатів О. Особливості готівкових розрахунків за законодавством України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Додаток. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. 63 с. С. 5-7.
 56. Гнатів О.М. Окремі аспекти розмежування адміністративного та цивільно-правового договору. International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 464 p. P. 103-104.
 57. Гнатів О.М. Відшкодування шкоди, завданої актами, що визнані неконституційними. Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 17 травня 2019 року). Упоряд. і відповід. ред. І.С. Казанфарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. Одеса: Астропринт, 2019. С. 110-111.
 58. Гнатів О.М. Окремі аспекти застосування позовної давності у відносинах за участю органів державної влади. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна, Харків, 24 трав. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Х.: ХНУВС, 2019. С. 130-132.
 59. Гнатів О. Особливості набуття права власності на акції неплатоспроможного банку державою. Шерешевські читання «Рекодифікація договірного права в умовах інтеграційного розвитку України» : матер. всеукр. науково-практичн. конф. (Одеса, 6 грудня 2019 року) / За заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. Одеса : Фенікс, 2019. 300 с. С. 30-32.
 60. Гнатів О. Співвідношення понять «безготівкові розрахунки» та «електронні розрахунки». Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 250 с. С. 134-135.
 61. Гнатів О. Окремі аспекти відповідальності посадових осіб акціонерного товариства. Законодавство про акціонерні товариства: новації та перспективи [текст]: Збірник наукових праць за матеріалами XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2020 року, м. Івано-Фран­ківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бур­чака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В.Луця. Київ – Івано-Франківськ, 2020. 143 с. С. 25-28.
 62. Гнатів О. Договір у сфері публічних закупівель. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18–19 грудня 2020 р. Київ: Київський регіональний центр, 2020. Ч. 2. 160 с. С. 34-36.
 63. Гнатів О. Особливості наказного провадження за Цивільним процесуальним кодексом України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. 259 с. С. 142-144.
 64. Гнатів О.М. Майнові права інвестора як об’єкти цивільних прав. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків: ХНУВС, 2021. 304 с. С. 217-218.
 65. Гнатів О.М. Важливі аспекти здійснення права на участь в управлінні об’єктами державної власності. Десяті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28 травня 2021 р.) [Електронне видання] / відповід. ред. В. І. Труба, упор. А.Л. Святошнюк; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; економ.-прав. ф-т. Одеса : Фенікс, 2021. 276 с. С. 81-83.
 66. Гнатів О. Окремі аспекти розгляду виборчих справ. Захист виборчих прав адміністративними судами в Україні: Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 1-2 липня 2021 року). Київ: «Компанія «Ваіте»», 2021. 274 с. С. 170-174.
 67. Гнатів О. Окремі аспекти участі держави у недоговірних зобов’язаннях. Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (11 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. С. Долинської, І. В. Красницького, Ю. М. Юркевича. Львів: ЛьвДУВС, 2021. 228 с. С. 32-35
 68. Гнатів О.М. БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПІДСТАВА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ДЕРЖАВОЮ. Шерешевські читання «Проблеми цивілістики в умовах пандемії та ІТ»: матер. Всеукраїнської наукової конференції / За заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. Одеса : Фенікс. 2021.С. 12-14.
 69. Гнатів О. Право довірчої власності і право узуфрукту як альтернатива правам господарського відання та оперативного управління. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 15 грудня 2021 р.). Харків, 2021. 268 с. С. 74-77.
 70. Гнатів О. Окремі питання участі держави у цивільних процесуальних правовідносинах. Захист прав людини у цивільному судочинстві: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. ім. Ю. С. Червоного (м. Одеса, 17 грудня 2021 р.) [Електронне видання] / за заг. ред. д.ю.н., професора Н. Ю. Голубєвої ; уклад.: І.С. Апалькова, О.В. Сатановська. – Одеса: Фенікс, 2021.122 c. Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/16015. С. 30-33
 71. 71. Гнатів О. Держава як учасник недоговірних зобов’язань. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІIІ звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. 249 с. С. 126-127

Біографія

 

 

Гнатів Оксана Михайлівна (28.11.1983, м. Львів.) – кандидат юридичних наук (Правовий режим пайових цінних паперів: цивілістичний аспект, 2014). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2006). З 2006 асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету. З 2019 року працює на посаді доцента кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Понад 90 праць: монографія “Правовий режим пайових цінних паперів”. Львів: Н.О. Бадікова, 2017. 232 с.; статті: The legal nature of the letter of credit relationship. Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник, 2016. № 7. С. 141-152; The provision of guarantees of investors’ activities as a component of Ukraine’s investment attractiveness (based on PJSC “PrivatBank” example). Area Nauki: Fundacja «Osrodek Rozwoju Kompetencji Akademickich», 2018. №1 (4). P. 23-32.; у співавторстві з проф. Ю. Юркевичем: Проблеми правозастосовної практики у рішеннях суду касаційної інстанції у господарських справах. EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. Svazek 6. Issue 3, vydání. 2019. С. 170-175; The effectiveness of legal regulation as a way to attracting foreign investment to Ukraine. Підприємництво, господарство і право, 2020. № 6. С. 20-23.

Участь у проєктах:

листопад 2018 року – травень 2019 року – участь у проєкті Програми «Нове правосуддя» USAID «Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду»

Стажування:

У 2020 році – пройшла міжнародне дистанційне наукове стажування «Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точки зору» у Білостоцькому Університеті (м. Білосток, Польща);

У 2021 р. – завершив навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності».

 

Проекти

Участь у проєктах:

листопад 2018 року – травень 2019 року – участь у проєкті Програми «Нове правосуддя» USAID «Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!