Герц Алла Анатоліївна

Посада: професор кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: alla.herts@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, договірне право, зобов’язальне право, медичне право

Курси

Публікації

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Монографія:

 1. Герц А. А. Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг / А.А. Герц. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. – 412 с.

 

Навчальний посібник:

 1. Герц А. А. Цивільно-правова документація : [навч. посібник] / А. А. Герц, С. Ф. Домбровський. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 155 с.

 

Статті, що опубліковані у наукових фахових виданнях:

 1. Герц А. А. Окремі аспекти договору про надання медичних послуг / А. А. Герц // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 56. – 2012. – С. 223-228.
 2. Герц А. А. Джерела правового регулювання відносин з надання медичної допомоги / А. А. Герц // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – № 3. – С. 68-
 3. Герц А. А. Право на надання медичних послуг як елемент особистого немайнового права на охорону здоров’я / А. А. Герц // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Випуск 11. Том 2. – Одеса : Гельветика, 2014. – С. 12-14.
 4. Герц А. А. Цивільно-правові аспекти лікарської таємниці / А. А. Герц // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. Випуск 5. Том 1. – Херсон : Гельветика, 2014. – №5. – С. 160-164.
 5. Герц А.А. Медична послуга як об’єкт правового регулювання / А. А. Герц // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. Випуск 15. Том 2. – Одеса : Гельветика, 2015. – С. 11-13.
 6. Герц А.А. Ціна як істотна умова договору про надання платних медичних послуг / А. А. Герц // Юридичний вісник. – – № 1. – С. 115-118.
 7. Герц А. А. Особливості цивільно-правового регулювання трансплантології в Україні / А.А. Герц // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 80-
 8. Герц А. А. Зобов’язання у сфері надання реабілітаційних послуг / А.А. Герц // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. Випуск 4. Том 1. – Херсон : Гельветика, 2015. – №4. – С. 106‑109.
 9. Герц А. А. Інформація про стан здоров’я як об’єкт правового регулювання // Право і суспільство. – 2015. – № 6. – С. 63-
 10. Герц А. А. «Медична помилка» як юридична категорія / А.А. Герц // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 61. – – С. 296‑300.
 11. Герц А. А. Класифікація договорів про надання медичних послуг / А.А. Герц // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія ПРАВО. Випуск 32. Том 2. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 16-20.
 12. Герц А. А. Особливості змісту договору про надання медичних послуг в пластичній хірургії [Електронний ресурс] / А.А. Герц // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – №4. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua.
 13. Герц А. А. Цивільно-правові аспекти договорів про надання акушерських та гінекологічних послуг [Електронний ресурс] / А.А. Герц // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – №5. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua.
 14. Герц А. А. Договір про надання стоматологічних послуг [Електронний ресурс] / А.А. Герц // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2015. – №3. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua.
 15. Герц А. А. Поняття та особливості договору про надання медичних послуг в пластичній хірургії / А.А. Герц // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 156-160.
 16. Герц А. А. Проблема правового визначення лікарської помилки: медичний аспект / А.А. Герц // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – – № 3. – С. 50-54.
 17. Герц А. А. Причинний зв’язок як умова настання цивільно-правової відповідальності при наданні медичних послуг / А.А. Герц // Європейські перспективи : Науково-практичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 174-178.

 

Статті в іноземних виданнях:

 1. Herts A. Formation of the legistation of Ukraine in the sphere of the medical services rendering / Herts A. // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – Praha, – № 4 (6). – S. 35-42.
 2. Herts A. The peculiarities of nealtn insurance in Ukraine / Herts A. // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – Praha, 2014. – № 10 (12). – 64‑69.
 3. Gerc Alla Ewolucja prawa medycznego na Ukrainie / Alla Gerc // Towarzystwo Wyawnictw Naukowych Libropolis Sp. z o. o. 20-081. – Lublin, 2013. – S. 253-261.
 4. Герц А.А. Гражданско-правовая ответственность по договору о предоставлении медицинских услуг / А. А. Герц // Гражданско-правовое регулирование инновационного развития национальной экономики и повышение эффективности защиты субъектов гражданского права. Сборник научных статей. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2014. – С. 121-

 

Праці апробаційного характеру:

 1. Герц А. А. Ціна як істотна умова договору про надання платних медичних послуг / А. А. Герц // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф., члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова [«Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства»], (Харків, 16 березня 2012 р.). – Х. : Право, 2012. – С. 137-139.
 2. Герц А. А. Правова природа договору про надання медичних послуг / А. А. Герц // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІX звітної наук.- практ. конф. (Львів, 7-8 лютого 2013 р.). – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 145.
 3. Герц А. А. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні медичних послуг / А. А. Герц // Всеукраїнська наук. – практ. конф. [«Особливості формування законодавства України на сучасному етапі державотворення»], (Івано-Франківськ, 14 березня 2013 р.). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2013. – С. 91-
 4. Герц А. А. Понятие медицинской услуги как гражданско-правовой категории / А. А. Герц // Международная научно-практическая конференция [«Современные взгляды на систему права»], (Москва, 20 апреля 2013 г.). – М.: Московский центр правовых исследований, 2013. – С. 49-51.
 5. Герц А. А. Основания и условия возникновения ответственности медицинских работников / А. А. Герц // IV Международная научная конференция [«Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь»], (Минск, 24 мая 2013 г.). – Минск : Безнессофсет, 2013. – С. 98-
 6. Герц А. А. Правовий статус медичної установи за законодавством України / А. А. Герц // Матеріали круглого столу [«Права людини в сфері охорони здоров’я України: проблеми доктрини і практики»], (Київ, 24 вересня 2013 р.). – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – С. 37-40.
 7. Герц А. А. Право на інформацію про стан свого здоров’я як особисте немайнове право / А. А. Герц // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (Львів, 6-7 лютого 2014 р.). – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 198-199.
 8. Герц А. А. Цивільно-правовий аспект лікарської помилки / А. А. Герц // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 92-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова [«Актуальні проблеми приватного права»], (Харків, 28 лютого 2014 р.). – Харків: національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2014. – С. 101-103.
 9. Герц А. А. Правове регулювання медичного страхування в Україні / А. А. Герц // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена ювілею академіка С. В. Ківалова [«Правове життя сучасної України»], (Одеса, 16-17 травня 2014 р.). – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 274-
 10. Герц А. А. Міжнародно-правові джерела регулювання відносин з надання медичної допомоги / А. А. Герц // Римське право і сучасність: Міжнародна наукова конференція (Одеса, 6 червня 2014 р.) / за заг. ред. Є. О. Харитонова ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2014. – С. 54-58.
 11. Герц А. А. Актуальні питання медичного страхування в Україні / А. А. Герц // Всеукраїнська науково-практична конференція [«Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні»], (Херсон, 10‑11 жовтня 2014 р.) – Херсон : «Гельветика», 2014. – С. 52-
 12. Герц А.А. Особливості цивільно-правової відповідальності при наданні платних медичних послуг / А. А. Герц // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (Львів, 12-13 лютого 2015 р.). – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 185-188.
 13. Герц А. А. Цивільно-правові аспекти трансплантації органів в Україні /А. А. Герц // Medzinárodná vedecká konferencia [«Právna veda a prax v treŤom tisícročí»], (Košice, 27-28 február 2015.), Slovenská republika: Univerzita Pavla Jozefa Safárika v Košiciach, 2015. – S. 61-
 14. Герц А. А. Помилка, зумовлена об’єктивними факторами, як підстава звільнення від цивільної відповідальності у сфері медичних послуг / А. А. Герц // Міжнародна науково-практична конференція [«Матвєєвські читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях»], (Київ, 20 листопада 2015 р.). – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – С. 48-50.

 

Публікації, які додатково відображають наукові результати:

 1. Герц А. А. Науково-практичний коментар до глави 7 Господарського кодексу України / А. А. Герц // Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / [за ред.. Коссака В. М.]. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – С. 123-138.
 2. Герц А. А. Договори про надання терапевтичних послуг / А. А. Герц // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №11. – С. 3-6.

 

Біографія

Герц Алла Анатоліївна – (10. 07. 1977, м. Городок Хмельницької області) – кандидат юридичного наук (Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу, 2006), д-р юрид. наук (Договірні зобов’язання у сфері надання медичних послуг,2016); доцент (2008). Закінчила юридичний факультет Львівського університету (2000). У 2000-2006 ст. викладач Хмельницького університету, Хмельницького юридичного колегіуму; з 2006 доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету. Понад 80 праць, зокрема, Джерела правового регулювання іпотеки єдиного майнового комплексу підприємства (Проблеми державотворення і захисту  прав людини в Україні. Львів, 2007); Правові проблеми захисту прав неповнолітніх (Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі. Одеса, 2007); монографія «Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу» (Львів, 2007); Warunki podejmowania і prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w regionach przygranicznych Polski і Ukrainy (Lublin, 2007); Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (К, 2008; зі співавт.); Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Окремі аспекти договору про надання медичних послуг (Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка. Серія юридична. – Випуск №56. – Львів, 2012 р.); Ewolucja prawa medycznego na Ukrainie (Prawo Ukrainskie, Wybrane zagadnienia. – Lublin, 2013); Formation of the legistation of Ukraine in the sphere of the medical services rendering (Praha, 2014); Джерела правового регулювання відносин з надання медичної допомоги (Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2014, Випуск №3(51).; Особливості цивільно-правового регулювання трансплантології  в Україні (Право і суспільство. – 2015. № 4); The peculiarities of health insurance in Ukraine (Praha, 2014).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!