Квіт Наталія Михайлівна

Посада: професор кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: nataliia.kvit@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

цивільне право, зобов’язальне право, заставне право, медичне право

Курси

Публікації

1. Квіт Н. М. Поняття та структура системи іпотечного кредитування / Н. М. Квіт // Форум права. – 2009. – №1. – С.242-251 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09knmcik.pdf
2. Квіт Н. М. Небанківська фінансова установа як кредитодавець за договором про іпотечний борг (кредит) / Н. М. Квіт // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – №1. – С. 112-119.
3. Квіт Н. М. Правовий режим іпотечних цінних паперів / Н. М. Квіт // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 1. – С. 114-123.
4. Квіт Н. М. Правова природа кредитного договору к форми іпотечного кредитування / Н. М. Квіт // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2009 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 190-193.
5. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред.. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с. (Квіт Н. М. – глава 5).
6. Квіт Н. М. Уніфікація поняттєвого апарату відносин іпотечного кредитування / Н. М. Квіт // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 54. – C. 224-232.
7. Квіт Н. М. Істотні умови договору про іпотечний борг / Н. М. Квіт // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 164-165.
8. Квіт Н.М. Проблемні питання іпотеки об’єктів незавершеного будівництва / Н.М. Квіт // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.162-164
9. Квіт Н.М. Австрійський досвід запровадження та функціонування медіації, як одного з альтернативних методів вирішення спорів / Н.М. Квіт, У.В. Яримович // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали Шостого львівського міжнародного форуму – Львів: Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. – С.197-223
10. Квіт Н.М. Передача в іпотеку права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності як інструмент сприяння будівництву та іпотечному кредитуванню / Н.М. Квіт // Бюлетень міністерства юстиції України – 2013. – №11 (145). – С.168-174.
11. Квіт Н.М. Гармонізація повітряного законодавства України з правом Європейського Союзу та міжнародними стандартами надання послуг в сфері повітряних перевезень пасажирів / Н.М. Квіт // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2013 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С.149-151.
12. Квіт Н.М. Проблеми захисту прав споживачів у мережі Інтернет / Н.М. Квіт // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції. 6-7лютого 2014 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С.216-219.
13. Kvit N. Die zivilrechtliche Regelung medizinischer Dienstleistungen in der Ukraine / N. Kvit // Osteuropa Recht. – 2014. – Heft.2 – S.164-170.
14. Kvit N. Features of civil liability of subjects of audit activity in Ukraine / N. Kvit, O.Tur // European political and law discourse. – 2014. – Vol.1, Iss.6. – P.602-612.
15. Квіт Н.М. Переддоговірна відповідальність або “culpa in contrahendo” як перспектива для України / Н.М. Квіт // Право і суспільство. – 2015. – №1. – С.80-85.
16. Квіт Н. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та аудиторських компаній за законодавством України / Н. Квіт // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. 12-13 лютого 2015 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С.190-192.
17. Kvit N., Kotsovska O. Informationsfreiheit in der Ukraine // Osteuropa Recht. – 2015. – Heft.1 – S.88-96.
18. Kvit N. (2015): Zivilrechtliche Probleme beim Schutz der Verbraucherrechte in der Ukraine., Band X, 6. Symposium der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform „Die Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in den Staaten Zentral- und Osteuropas“, Österreich, Wien, November 2013, S.77-82.
19. Kvit N. (2015): Die zivilrechtliche Haftung von Beratungsfirmen und Ratingagenturen in der Ukraine: Band XI, 7. Symposium der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform „Die Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten nach dem Recht der zentral- und osteuropäischen Staaten, mit Beiträgen zur Haftung von Rating-Agenturen“, Österreich, Wien, November 2014.
20. Kvit N. (2016): Aufklärungspflichten bei der Veräußerung von Wertpapieren nach ukrainischem Recht: Band XII, 8. Symposium der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform “Rechtsfragen bei der Veräußerung von Wertpapieren nach Rechten der CEE-Staaten “, Österreich, Wien, November 2015.
21. N.M.Kvit, S.B.Buletsa,V.V.Kopcha Research use of human in vitro embryos: legal boundaries. Wiadomosci Lekarskie. 2021. Vol. 74, Iss. 11. p.2. P. 3060-3066.(Scopus)
22. Квіт Н.М. Біобанки в Україні: цивільно-правовий аспект: монографія. Львів: Кварт, 2020. 376 с. (15,7 др.арк.)
23. Квіт Н.М. Комплексне правове регулювання діяльності комітетів з питань етики – ефективний інструмент біоетичного контролю. Право і суспільство. 2019. №4. С.78-83. DOI http://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-4-11.
24. Квіт Н.М. Правове регулювання поняття біологічних матеріалів як складової біобанку та їх співвідношення з анатомічними матеріалами Медичне право. 2019. №2(24). С.35-46. DOI http://doi.org/10.25040/medicallaw2019.02.035.
25. Квіт Н.М. Організаційні обов’язки управителя біобанку як складник приватного права. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип.2, Т.1. С.116-125. DOI http://doi.org/10.32844\2618-1258.2019.2-1.19.
26. Квіт Н.М. Право на захист персональних та генетичних даних – один із аспектів правового статусу донора, як суб’єкта відносин зі створення та використання біобанку. Актуальні проблеми держави і права. 2019. Вип.83. С.51-60. DOI https://doi.org/10.32837/apdp.v0i83.118.
27. Квіт Н.М. Нові правові й етичні виклики донорства гемопоетичних стовбурових клітин в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип.43. Серія: Юриспруденція. С.102-105. DOI http://doi.org/10.32841|7-1745.2020.43.23.
28. Квіт Н.М. Правове регулювання відносин у біомедичній сфері в контексті євроінтеграції. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. №2. С.42-47. DOI http://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(31).562.
29. Квіт Н.М. Принципи та поняття донорства та їх вплив на права осіб, що передають біологічні матеріали до складу біобанків в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. №1. C.74-77. DOI https://doi.org/10.32850/sulj.2020.1.15.
30. Kvit N. Informed consent in Biobank-Donor relations: proper regulation for Ukraine needed. International Journal of “Supremance of Law”. 2020. Vol.1 P.167-174.
31. Kvit N. Abgetrennte Körpersubstanzen, gelagerte für persönliche Nutzung – ein Teil der Erbe oder nicht? Recht der Osteuropäischen Staaten. 2020. Heft.2. S.23-27.
32. Квіт Н.М. Відповідальність виконавця за договором персонального зберігання біологічного матеріалу за втрату, нестачу, пошкодження. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Сер.: «Юридичні науки». 2020. №3(25). С.70-75. DOI http://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-3-5734.

Біографія

Квіт Наталія Михайлівна – (28.11.1983, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Цивільно-правове регулювання іпотечного кредитування в Україні, 2010), доцент (2015), доктор юридичних наук (2020). Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 18 грудня 2020 року на тему “Цивільно-правові форми створення та використання біобанків в Україні”. Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2005), аспірантуру (2010). З 2007 асистент кафедри цивільного права і процесу, з 2012 –  доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету. Близько 50 праць, зокрема, Проблемні питання українського законодавства щодо предмету іпотеки при оформленні відносин з іпотечного кредитування (Наук, зап. НУ “Остроз. академія” Сер. право. 2006. Вип. 7); Актуальні питання цивільно-правового регулювання відносин іпотечного кредитування в Україні: еволюція та сучасний стан (Актуальні питання реформування правової системи України. Луцьк, 2007. Т. 1); Небанківська фінансова установа як кредитодавець за договором про іпотечний борг (кредит) (Наук. зап. Хмельн. ун-ту управління та права. 2009. № 1); Поняття та структура системи іпотечного кредитування (Форум права. 2009. №1); Правовий режим іпотечних цінних паперів (Наук. вісн. Львів, ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2009. Вип. 1); Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (К, 2010; зі співавт.); Передача в іпотеку права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності як інструмент сприяння будівництву та іпотечному кредитуванню (Бюлетень міністерства юстиції України – 2013. – №11 (145)); Features of civil liability of subjects of audit activity in Ukraine ( European political and law discourse. – 2014. – Vol.1, Iss.6.); Zivilrechtliche Probleme beim Schutz der Verbraucherrechte in der Ukraine (Die Umsetzung der Verbraucherechte-Richtlinie in den Staaten Zentral-und Osteuropas, 2015); Переддоговірна відповідальність або “culpa in contrahendo” як перспектива для України (Право і суспільство. – 2015. – №1.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!