Коссак Володимир Михайлович

Посада: завідувач кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: volodymyr.kossak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

цивільне право, міжнародне приватне право, правове регулювання іноземних інвестицій

Програма розвитку кафедри

Курси

Публікації

 1. Взаимосвязь условий в договоре подряда на капитальное строительство // Правовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины. – Вильнюс, 1984.- С.39-42.
 2. Правовые средства регулирования сроков в капитальном строительстве. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР. №19927 от 13 марта 1985г.
 3. Некоторые вопросы совершенствования законодательства об ответственности. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР, №21936 от 1 августа 1985г.
 4. Взаимосвязь условий о качестве и сроках в договоре подряда на капитальное строительство// Вестник Львовского университета. Серия юридическая. – Львов, 1985. Вып. 23. – С.30-35.
 5. Правовые проблемы соблюдения сроков исполнения договора подряда на капитальное строительство// Тезисы Всесоюзного совещания-семинара молодых учёных “Гражданское право и защита имущественных интересов граждан и организаций”. – Алма-Ата, 1986.
 6. До питання про врегулювання договірних відносин у капітальному будівництві// Молоді учені-суспільствознавці УРСР – 70-річчю Великого Жовтня. – Львів, 1987.
 7. Гражданско-правовое обеспечение качества строительной продукции // Вестник Львовского университета. Серия юридическая. 1988. Вып.26.
 8. Нове в правовому регулюванні субпідрядних відносин у будівництві// Радянське право.- 1988.- №4 (в співавторстві).
 9. Ділова гра   –   важлива   форма   активізації   навчального   процесу // Проблеми    оптимізації    навчального    процесу    в    вузі    в    умовах перебудови вищої школи. – Львів, 1989.
 10. Заходи заохочення своєчасного введення в дію будівельних об’єктів//Радянське право. – 1989. – №9.
 11. Вдосконалення механізму    цивільно-правової    відповідальності    – важлива умова підвищення ефективності будівельного виробництва// Проблеми формування інститутів правової держави. – Львів, 1990. – С.58-59.
 12. Защита хозрасчётных   интересов   предприятий   в   инвестиционном процессе//   Тезисы    докладов    научно-практической    конференции: “Закон о предприятии и совершенствование хозрасчётного механизма первичного звена”. -Ижевск, 1990.
 13. Місцеве самоврядування   і   матеріальна   відповідальність//   Місцеві Ради: проблеми місцевого самоврядування і місцевого господарства. -Львів, 1990.
 14. Совершенствование мер поощрения за своевременный ввод в действие строительных объектов// Вестник Львовского университета. Серия юридическая. 1990. Вып.28.
 15. Имущественная ответственность органов местного самоуправления // Актуальные проблемы     формирования     правового     государства. – Харьков, 1990. – С.126-127.
 16. Совершенствование правового       регулирования       юридической ответственности    кооперативных    организаций //   Проблемы    права кооперативной    собственности    и    юридической    ответственности участников   кооперативного   движения   в   правоприменительной   и правотворческой деятельности. – Харьков, 1990. – С.49-52.
 17. Схеми до курсу цивільного права. – Львів, 1990.
 18. Правовые вопросы   защиты   хозрасчётных   интересов   предприятий заказчиков     в     сфере     строительства//    Развитие     национальной государственности союзной республики на современном этапе. – Киев, 1990. – С.179-181.
 19. Правове регулювання строків у будівництві. – К.: Будівельник, 1991. – 144с.
 20. Проблемы обеспечения законности в механизме правоприменения законодательства об инвестиционной деятельности// Проблемы обеспечения законности в механизме правоприменения. – Волгоград, 1991.
 21. Місцеві Ради як учасник зовнішньоекономічної діяльності// Встановлення і розвиток місцевого самоврядування в суверенній Українській правовій державі. – Львів, 1991.
 22. Захист прав організацій-замовників у будівництві в умовах переходу до ринку// Радянське право.- 1991. – №10.
 23. Проблеми вдосконалення законодавства по капітальному будівництву// На шляху до правової держави. – Львів, 1991.
 24. Майнова відповідальність учасників зовнішньоекономічної діяльності// На шляху до правової держави. – Львів, 1992.
 25. Іноземні інвестиції в Україні// Wirtschaft und Recht in Osteuropa. – 1992. – №2. (на німецькій мові).
 26. Юридичні аспекти іноземних інвестицій// Львівський економічно-біржовий вісник. – 1992. – №9.
 27. Експортні можливості Львівщини: сьогодні, завтра// Львівський економічно-біржовий вісник. – 1992. – №10 (в співавторстві).
 28. Приватизаційний закон України// Wirtschaft und Recht in Osteuropa – 1992-

№3. (на німецькій мові).

 1. Право на участь в зовнішньоекономічній діяльності// Львівський економічно-біржовий вісник. – 1992. – №4.
 2. Все про господарські товариства. – Львів: Вільна Україна, 1992. – 46с.
 3. Цивільний кодекс України як джерело регулювання відносин з іноземним елементом// Проблеми підготовки нового Цивільного кодексу України (Матеріали Республіканської науково-практичної конференції). – К., 1993. – С.39-43.
 4. Оподаткування іноземного капіталу// Львівський економічно-біржовий вісник. -1993. – №1.
 5. Міжнародний комерційний арбітраж// Львівський економічно-біржовий вісник. -1993. – №3 (в співавторстві).
 6. Відповідальність учасників зовнішньоекономічної діяльності// Львівський економічно-біржовий вісник. – 1993. – №4..
 7. Удосконалення структури договірних зв’язків у інвестиційному процесі (галузь капітального будівництва)// Вісник Львівського університету. 1993. – Вип.30. – С.48-53.
 8. Методичні аспекти викладання цивільного права// Проблеми викладання цивілістичних дисциплін в університетах і юридичних вузах України. – Івано-Франківськ, 1993. – С.35-37.
 9. Участь в господарській діяльності структур з колективною формою власності// Проблемы становления хозяйственного законодательства Украины. – Донецк, 1993. – С.82-84.
 10. Правові проблеми  реалізації  законодавства  України   про   іноземні інвестиції//   Правова   система   України:   теорія   і   практика.   Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. – Київ, 1993. – С.502-504.
 11. Бізнес від   “А”  до   “Я”.  – Львів:   Світ;  Трансфер,     Гл.5, 6. – С.38-52.
 12. До питання  про  взаємозв’язок  правотворчої  і  правозастосовуючої діяльності//  Правова  політика  в  Українській   соборній  суверенній державі. – Київ, 1994. – С.74-75.
 13. Концептуальні проблеми державного регулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності// Державність. – 1994. – №1-2. – С.23-24.
 14. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі- продажу в   національному   законодавстві   України//   Український часопис міжнародного права. – 1994. – №1. – С.131-139.
 15. Проблеми уніфікації контрактного права в новому Цивільному кодексі України// Стан   кодифікаційного   процесу   в   Україні:   системність, пріоритети,   уніфікація  (Матеріали  III   Всеукраїнської  конференції. Грудень, 1995). Київ, 1995. – С.44-45.
 16. Проблеми правового регулювання транскордонного співробітництва // Проблеми транскордонного співробітництва в регіоні. – Львів, 1995. – С.14-18.
 17. Товариство з обмеженою відповідальністю в австрійському праві (порівняльний аналіз з українським законодавством) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів,1995. – С.67-70.
 18. Договір як   регулятор   міжнародних   відносин//   Питання    історії міжнародних відносин (Матеріали науково-практичної конференції. Травень, 1996). – Одеса, 1996. – С.111-113.
 19. Спільне підприємництво: аспекти з точки зору права// Площа ринок. – 1996. – №6.
 20. Концептуальні проблеми    розвитку    законодавства    про    іноземні інвестиції та зовнішньоекономічну діяльність// Концепція розвитку законодавства України (Матеріали науково-практичної конференції. Травень, 1996.). – Київ: 1996.
 21. Розмежування виплати   компенсації  і   відшкодування   збитків   при здійснення іноземних інвестицій (методологічні аспекти) // Проблеми методології    сучасного     правознавства     (Матеріали     міжнародної науково-теоретичної конференції. Жовтень, 1996). – Київ, 1996.
 22. Іноземні інвестиції   в   Україні   (цивільно-правовий   аспект).  – Львів:  Центр Європи, 1996. – 216с.
 23. Юридичний словник-довідник // За ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: Феміна, 1996 ( в співавторстві). – 696 с.
 24. Охорона прав іноземних інвесторів в умовах міжнародної інтеграції // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 1996. -Вип. 4. – С.138-146. (в співавторстві з М.М. Микієвичем).
 25. Правові засоби заохочення іноземних інвестицій в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія правознавство.  – 1996. -Вип.1. – С.90-95.
 26. Здійснення спільної    підприємницької    діяльності,    пов’язаної    зі створенням юридичних осіб // Право України. -1996. -№11. – С.21-24.
 27. Правовий режим майна і окремих майнових прав, придбаних іноземними інвесторами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. –Львів,1996. – С.110-113.
 28. Правові наслідки невиконання договірних зобов’язань // В зб. “Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні”. К., 1997.
 29. Підприємство з   іноземними   інвестиціями   як   юридична   особа   в законодавстві України і Польщі. В кн.: Гарантування цивільних прав і свобод громадян. Жешув: В-во “Plan”. – 1997. – С.130-134. (на польській мові).
 30. Проблеми гармонізації    законодавства    у     процесі     кодифікації приватного права / В зб. “Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні”. К., 1997. – С.16-18.
 31. Правове регулювання відносин власності та майнових правовідносин у споживчій кооперації // Право України. – 1997 – №6 – С.94-95 (у співавторстві з І.Войтюк).
 32. Цивільне право. 4.1. – К.: Вентурі. 1997. Гл. 12.
 33. Зобов’язальне право. – К.: Юрінком. 1998. Гл. 33. – С.772-796.
 34. Право на  створення  товариств  для   підприємницької  діяльності   у ФРН// Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні. – К., – С.85-89.
 35. Юридична енциклопедія України. – Київ, 1998 (в співавторстві).
 36. Verfahrensrechtliche Aspekte der Mobiliarsicherheіten in der Ukraine // Dingliche Mobiliarsicherheіten in Osteuropa. – Kiel, 1998 – s. 35-39.
 37. До питання виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів // В зб.   “Міжнародно-правові   проблеми   океану”.  – М.,   1998   (на російській мові).
 38. Проблеми гармонізації       контрактного       (договірного)       права України  з  міжнародним  приватним  правом.  В   кн.: “Проблеми    гармонізації   законодавства   України    з    міжнародним правом”. – К, 1998. – С.240-244.
 39. Основи правознавства.    Типові    тести    для    вступного    іспиту   з правознавства. – Львів, 1998. ( у співавторстві).
 40. Конституционный Суд       Украины       и       этапы       становления государственной   политики   в   области   иностранных   инвестиций // Независимость. 1999, 29 января.
 41. Правові засади ведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Правове забезпечення   зовнішньоекономічних   зв’язків   підприємств України з підприємствами Польщі, Білорусії та США. – Луцьк, 1999. – С.17-19.
 42. Правовий статус   іноземців  в  Україні //  Міграційне  законодавство: Проблеми, досвід, перспективи розвитку. – Шатськ, 1999.
 43. Практикум з    цивільного    права    (частина    перша).    Навчально-методичний    посібник.    Під   ред.    В.М.Коссака.    Львів,        (в співавторстві).
 44. До питання вдосконалення цивільного законодавства, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність // Вісник університету внутрішніх справ. – Харків – 1999 – №6. – С.261-264.
 45. Цивільне право    України.     Програма    курсу.    – Львів,     1999    (в співавторстві).
 46. Правові засади   іноземного   інвестування   в  Україні.   – Львів:   Центр Європи, 1999. – 244с.
 47. Цивільне право України. У 2 кн. Кн.1. К.: Юрінком Інтер. -1999. – Гл.14.
 48. Правове регулювання іноземних інвестицій. Підручник за ред. В.М.Коссака. -К. -1999 (автор розділів І, II, §2 розд. III, УІ-УІІ, X, ХІІ).
 49. Коссак В.М., Бек Ю.Б., Чабан О.М. Науково-практичний коментар до Закону України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” – Львів.: Престиж Інформ. 2000. – 143 с.
 50. Проблеми взаємного визнання і виконання рішень юрисдикційних органів України і ФРН // Право України. – 2000 – №10. – С.116-120.
 51. Міжнародне приватне право. Програма курсу для студентів юридичних факультетів. – Львів, 2001.
 52. Договір як підстава виникнення заставних зобов’язань // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. Вип. 36. – Львів, 2001. – С.317-321.
 53. Практичні потреби щодо зміни законодавства про мале підприємництво // Проблеми законодавчого забезпечення малого підприємництва. Матеріали семінару. – Львів, 2001. – С.5-6.
 54. Зміна та розірвання договорів (контрактів) // Вісник Центру комерційного права. – 2001. – №2 – С.8-9.
 55. Цивільне право України. – Київ, Кн. 1., Юрінком Інтер. (у співавторстві).
 56. Колізійні норми речового права та їх уніфікація // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип.37. – Львів, 2002. – С.315-319.
 57. Договори про надання послуг в проекті Цивільного кодексу // Новий Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2002. – С.110-111.
 58. Удосконалення правового статусу іноземного інвестора як умова попередження економічних правопорушень // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения. Сборник материалов «Круглого стола». – Донецк: ООО «Юго-Восток; ЛТД», 2002. – С.11-14.
 59. Державно-правові гарантії захисту прав іноземних інвесторів // Наукові записки. Серія «Право». – Острог НаУ «ОА», 2002. – С.176-180.
 60. Verfahrensrechtliche Aspekte der Mobiliarsicherheiten in Osteuropa – BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. – 2002. – S.237-254.
 61. Співвідношення категорій «розірвання» та «припинення» договірних зобов’язань // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002 – №2 – С.34-36.
 62. Захист прав інтелектуальної власності, які здійснюються у вигляді іноземної інвестиції // Вісник львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2003. Вип.38. – С.280-285.
 63. Цивільне право України В 2 т. Т. 1. Київ, 2003 ( у співавторстві).
 64. Проблеми захисту корпоративних прав іноземних
  інвесторів //  Захист прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу
  України. Матеріали семінару 16-18 квітня 2003 р. – Львів: юридичний
  факультет – 2003. – С. 34-38.
 65. Проблеми удосконалення понятійного апарату в новому Цивільному кодексі України // Право і лінгвістика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ч.1 – Сімферополь: Доля, 2003. – С.95-98.
 66. Зобов’язальні відносини в новому Цивільному кодексі // Збірник матеріалів до інформаційно консультаційного семінару.- Львів, 2003. – С.20-30.
 67. Стабільність законодавства як умова захисту іноземних інвестицій // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів,2003. – С.269-271.
 68. Проблеми виконання рішень суду // Проблемы толкования и реализации законодательства в Украине и задачи адвокатуры. – Симферополь, 2003. – С.80-89.
 69. Гарантії для інвесторів (коментар науковця) // Юридична газета. – 2003. – № 7. – С. 23-28.
 70. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового Цивільного кодексу України // В кн. «Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу». – Львів, 2003. – С.31-40.
 71. Проблеми захисту прав іноземних інвесторів // Держава і право. Юридичні і політичні науки: спецвипуск. – К.: Інст. Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С.136-139.
 72. Цивільне право України: Підручник. Кн. 2. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 640 с. (у співавторстві).
 73. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с. (у співавторстві).
 74. Проблеми правового регулирования иностранных инвестиций по законодательству Украины // В кн.: Russland im Kontext der internationalen Entwicklung: Internationales Privatrecht, Kulturgüterschutz, Geistiges Eigentum, Rechtsvereinheitlichung. – BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag. – 2004. – S. 117-124.
 75. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004. -688 с. (гл. 55-60).
 76. Зобов’язальне право. Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 39 с.
 77. Порядок створення і правовий статус акціонерних товариств – емітентів цінних паперів // Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в України. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – 2004. – С.4-13.
 78. Правові проблеми регулювання корпоративних відносин у світлі нового Цивільного та Господарського кодексів України // Життя і право. – 2004 – №1. – С.17-18.
 79. Визнання недійсними установчих документів та рішень органів управління акціонерних товариств // Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в України. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – 2004. – С. 62-74.
 80. Права та обов’язки акціонерів // Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в України. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – 2004. – С.75-88.
 81. Захист прав акціонерів акціонерних товариств // Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в України. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – 2004. – С.89-103.
 82. Особливості захисту корпоративних прав іноземних інвесторів // Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в України. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка – 2004. – С.113-118.
 83. Правовий статус майнового поручителя в заставних відносинах // Нотар- XXI- 2004-№3-4- С.29-31 (в співавторстві М.М. Дякович).
 84. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2005. – Кн.1. – 640 с. (у співавторстві).
 85. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2005. – Кн.2. – 736 с. (у співавторстві).
 86. Коссак В. Юрисдикция суда первой инстанции за новым Гражданским процесcуальным кодексом Украины // Реформа гражданского процесса в суде первой инстанции в государствах региона Балтийского моря и Центральной Европы. – Вильнюс: Vilniaus universiteto  leidzkla, 2005. – С. 207-211.
 87. Проблеми термінології в зобов’язальному праві в контексті адаптації до стандартів Європейського Союзу // Збірник статей за матеріалами І Міжнародної науково-методичної конференції “Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів ЄС”. Хмельницьк: Хмельницький університет управління та права. – 2005.
 88. Захист прав учасників корпоративних відносин // Вдосконалення судочинства при здійсненні касаційної перевірки ухвал, рішень та постанов місцевих та апеляційних господарських судів щодо застосування податкового законодавства та державного регулювання господарських правовідносин. Матеріали науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2005. – С.38-40.
 89. Комментарий к Гражданскому кодексу Украины. – Харьков: Одиссей, – 1040 с. (у співавторстві).
 90. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: В 2-х т. – К.: Юрінком-Інтер, 2005. – Т.1. – 832 с. (у співавторстві).
 91. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: В 2-х т. – К.: Юрінком-Інтер, 2005. – Т.2. – 1088 с. (у співавторстві).
 92. Cross-border Judicial Cooperation: The Position of Ukraine // ICCEES VII World Congress, Berlin, July 25-30, 2005.
 93. Цивільне право. Академічний курс: Підручник: у 2т. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006. – Кн..1 Загальна частина. – 696 с. (у співавторстві).
 94. Uznanie i wykonanie orzeczeń sądów obcych państw oraz międzynarodowych sądów gospodarczych // Bezpieczeństwo ekonomiczne państw. – Lublin – Tomaszów Lubelski, 2006 – S.175-180.
 95. Правовий режим спільної власності: римське право і сучасність. // Римське право і сучасність. Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. – Одеса, 2006. – С.95-96.
 96. Коссак В.М. Проблеми договірного регулювання передання майнових прав інтелектуальної власності // На терені юридичної і філологічної наук. – Сімферополь: Єльїнаєво, 2006. – С 115-118.
 97. Das Recht auf Leben. // Das Naturrecht und Europa. -Berlin, 2006.- S.214-217.
 98. Проблеми договірного регулювання передання майнових прав інтелектуальної власності // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету. – 2006. -Вип. 34.- С.12-17.
 99. Право на життя як особисте немайнове благо фізичної особи // Наукові записки: Серія „Право”. – Випуск 7. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2006. – С. 35-38.
 100. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України / За ред. О.І. Харитонової. – Одеса, 2006. – 567 с. (в співавторстві).
 101. Проблеми адаптації зобов’язального права України до вимог ЄС // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. – Вип.1. – С. 236-242.
 102. Правове регулювання міжнародних приватних відносин (на підставі законодавства Польщі та України) // В кн. JUS ET AMICITIA. – Tarnobrzeg-Baranów Sandomierski, 2006. – С.221-228.
 103. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2006. Т.1 Гл. 3.
 104. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2006. Т. 2 Гл. 77, 78.
 105. Проблемы исполнения решений иностранных судов и международных арбитражей // Юридическая наука: проблемы и перспективы развития (региональный аспект). Материалы международной научно-практической конференции. Т.2. – Великий Новгород, 2006. – С.32-34.
 106. Право інтелектуальної власності. Підручник К.: Істина, 2007 (у співавторстві з Якубівським І.Є.) – 208с.
 107. Особливості статусу малолітнього і неповнолітнього учасників цивільних правовідносин // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Матеріали Міжнародної наукової конференції 21-22 вересня 2007 року, Одеса .- с. 191-196.
 108. Проблеми припинення зобов’язань у Цивільному кодексі України // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. 2007. – Вип. 56. – с. 179-184.
 109. Підвищення фахового рівня суддівського корпусу як умова забезпечення законності розгляду господарських спорів // В кн.: Модельні господарські суди: Критерії організації діяльності, фінансове, кадрове, організаційно-технічне та інформаційне забезпечення. – Ялта., 2007. – с. 94-97.
 110. Особливості захисту корпоративних прав малолітніх і неповнолітніх акціонерів // В зб.: Проблеми здійснення охорони прав учасників цивільних правовідносин. – Макіївка-Харків, 2007 – с.20-23.
 111. Prawne problemy realizacyi inwestycji państw Unii Europejskiej na Ukraine // Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, Lublin, 2007.- 41-46.
 112. Проверка судебных постановлений в  гражданском  процессе стран ЕС и СНГ. Под ред. Е.А. Борисовой. – М: Норма, 2007. – с. 578-623.
 113. Правове регулювання шлюбних відносин в Польщі та Україні // Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану. – Люблін, 2007. – С.32-34.
 114. Problemy regulacji umów o korzystanie z praw wlasnośći intelektualnej w prawie ukraińskim // Prawo umow i unifikacja europejskiego prawa prywatnego. – Polsko-Niemiecko-Ukrainskie Seminarium w Krakowie. – Kraków, 2007. – S.65-75.
 115. Рецепція положень римського права про іпотеку в законодавстві України // Римське право та правова культура Європи. – Люблін, 2008. – С.63-68. (на англ. мові).
 116. Інвестиційний бодігард // Правовий тиждень. – 2008. – №26.
 117. Презумпція дійсності правочину // Стратегія України в геополітичному просторі: Ольвійський форум – 2008. – Миколаїв, 2008. – ч.1. – С.148-150.
 118. Проблеми взаємного визнання і виконання рішень іноземних юридичних органів в Україні // Проблеми альтернативного судочинства в Україні: Матеріали Першого Львівського міжнародного форуму. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – С.54-61.
 119. Проблеми застосування законодавства про режим іноземного інвестування // Державне регулювання економічних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування у господарських спорах. Матеріали науково-практичної конференції. – Львів, 2008. – С.534-539.
 120. Правочин як підстава виникнення цивільних прав та обов’язків // Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) – Одеса, 2008. – С.214-218.
 121. Науково-практичний коментар цивільного кодексу України. – Вид. 2, змінене і доп. / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с. (Глави 1-2, 4, 16, 38, 47-48, 50-53, 55-60, §1, 3 глави 61, у співавторстві з Якубівським І.Є. – глави 35-37, 43-46).
 122. Проблеми усунення суперечностей в термінологічному апараті Цивільного кодексу України // Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч (м. Київ, 28-29 вересня 2008 р.). – К., 2008. – С.232-234.
 123. Визнання правочину недійсним як спосіб захисту // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – м. Острог. – 30-31 травня 2008 р. / Ред.. кол. Скрипник О.В. та ін. – Острог: Вид-цтво Національного університету «Острозька академія», 2008. – С.162-164.
 124. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред.. О.В. Дзери, Т. 1 – К.: Юрінком Інтер, 2008. ( Гл. 3).
 125. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О.В. Дзери. Т ІІ – К.: Юрінком Інтер, 2008 (гл. 76, § 1 гл. 77).
 126. Научно-практический комментарий Хозяйственного кодекса Украины. За ред. Харитоновой Е.И. – Харьков: Одиссей , 2008. (гл. 38).
 127. Гаазька конференція з міжнародного приватного права: уніфікаційна діяльність. Рецензія: Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 47.- Львів, 2008.- С.283-285.
 128. Речово-правові способи захисту права власності в українському та польському цивільному праві // Opolskie studia administracyjno-prawne. – Opole – c. 87-93.
 129. Незахищені іноземні інвестиції // Правовий тиждень. – 2009 – № 35.
 130. Енциклопедія цивільного права України. Відп. ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2009 (в співавторстві).
 131. Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги: Підручник // В.М. Коссак, М.О. Михайлів. – К.: Адерта, КНТ; ЦУЛ, 2009. – 398 с.
 132. Суб’єкти цивільного права. – Х.: Харків юридичний, 2009. – с. 443-470.
 133. Альтернативне вирішення спорів як спосіб захисту порушених прав // Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні. – Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола, 2009. – С.7-11.
 134. Помилка як підстава визнання правочину недійсним // «Ольвійський форум – 2009: стратегії України в геополітичному просторі». Тези. Том 2. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили. – 2009. – С. 46-47.
 135. Альтернативне судочинство в умовах реформи судової системи // Законодавче регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Світова та національна практика АДR – Львів: Львівський інститут новітніх технологій та управління ім.. В. Чорновола, 2010. – с. 40-42. –
 136. Verbraucherschutz in der Ukraine // Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa. – Wien: Manz Verlag, 2010. – S.89-91.
 137. Вина як підстава цивільно-правової відповідальності правоохоронних органів // «Ольвійський форум – 2010: стратегії України в геополітичному просторі». Тези. Том 10. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2010. – С.73-74.
 138. Реабілітація як підстава виникнення зобов’язання відшкодування шкоди, завданої правоохоронними органами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів. : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 175-177.
 139. Медіація в міжнародних цивільних відносинах // Актуальні проблеми цивільного права та процесу. – Одеса: Фенікс, 2010. – с.145-148.
 140. Forma czynnosci prawnej wedlug prawa cywilnego Ukrainy // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wroclaw, – c.  186-195.
 141. General Principles of Private Law in Ukraine // Private Law in Eastern Europe. – Tűbingen: Mohr Siebeck, 2010. – s. 87-93.
 142. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред.. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с. (глави 6, 9, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 38, 39).
 143. Проблеми цивільно-правової відповідальності держави в сфері нормотворчої діяльності // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства. – Харків, 2011. – с. 91-93.
 144. Правові наслідки невиконання умов попереднього договору в цивільному праві України // Стратегії України в геополітичному просторі. Ольвійський форум – 2011. – Т.9. – Миколаїв, 2011. – С.39-41.
 145. Інформація як об’єкт цивільних правовідносин // Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – с. 47-49.
 146. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За рад. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2011. Т. І – С. 32-59.
 147. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2011. Т ІІ. – С. 810-834.
 148. Альтернативне судочинство в умовах судової реформи // Альтернативні способи вирішення спорів (АDR) – Львів, 2011. -С. 49-53.
 149. Правові підстави визнання недійсним правочину щодо вчинення якого є заінтересованість // Охорона корпоративних прав. – Івано-Франківськ, 2011. – с.58-61.
 150. Проблеми захисту майнового права міноритарних акціонерів на отримання дивіденду // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин. Івано-Франківськ, 2011. -С.77-79.
 151. Проблеми уніфікації правового регулювання договірних відносин в господарському судочинстві // Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи. – Одеса. Астропринт. 2011. – С. 573-576.
 152. Die Entwicklüngsgeschichte der Zivilproressgesetzgebung der Ukraine // Die Entwicklüng der Zivilproressrechts in Mittel – und Südosteuropa seit 1918 bis 1963. – Wien, Ian Sramek Verlag, 2011. – S.127-138.
 153. Ochrona prywatnosći I dobr osobistych w dzialalnosci prazowej/W ks.: Prakticzne aspekty wolnosci wypowiedzi. Wydawnictwo Adam Marszalek. Toruń. 2011.
 154. Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in der Ukraine // Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschlüss in Zentral – und Osteuropa. – Wien, Mainzs Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 2012. – S. 109-113.
 155. Die Gerichtsaufbau und die Quellen des bürgerlichen Verfahrensrechtes der Ukraine // Die Entwicklung des Zivilproressrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende. Reform und Kodifikation – Tradition und Erneuerung. – Zürich -Basel – Genf, Schulthess Juristische Medien AG, 2012.- S. 177-188.
 156. Проблеми припинення нотаріально посвідчених договорів // Сучасні проблеми приватного права: збірник наук. праць присвячених 80-ій річниці з Дня народження Я.М.Шевченко/ відп. ред. Н.С.Кузнєцова, Р.О.Стефанчук. – Київ: ВТО «Асоціація цивілістів Укр.», – Кам’яно – Подільск, ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. – С. 119-128.
 157. Окремі аспекти індивідуалізації предмета застави /В.М.Коссак, Ю.М.Юркевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Юридична. -2012. – Випуск 2 (1) – С. 126-136.
 158. Правові передумови розгляду спорів третейськими судами// Альтернативні способи вирішення спорів (АDR) : матеріали П’ятого львівського міжнародного форуму . – Львів, 2012 – C. 67-72.
 159. Проблеми застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р. // Право України. – 2013 №7 – С.91-102.
 160. Правова природа ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності // Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С.47-51.
 161. Правова природа арбітражної угоди в третейському судочинстві // Актуальні проблеми господарського та цивільного права у світлі модернізації системи законодавства України. Донецьк.: Дон ДУ, 2013.
 162. Правовий статус іноземних суб’єктів міжнародного приватного права в Україні // Треті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті  Є.В. Васьковського.  – Одеса, 2013.
 163. Правовий захист економічної конкуренції: монографія. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. (Співавтор Юркевич Ю.М.) – 314с.
 164. Компетенція третейських судів в альтернативному судочинстві // В. зб.: Альтернативні способи вирішення спорів ( АДR) – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 165. Застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. у контрактному праві України // В зб.: Юридическая наука и образование в условиях глобализации: состояние и перспективи развития – Донецк Дон НГУ, 2013.
 166. Правова природа відносин у разі виходу учасника з господарського товариства // В зб.: Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин. – К.: Право України, 2013.
 167. Імплементація Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. в контрактне право України // Нариси з міжнародного приватного права. Вип.3 / За ред. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – К.: Алерта, 2014. – С.140-156.
 168. Sicherungsmittel bei Kreditgewährung in der Ukraine. В монографії: Das Recht der Kreditsicherung in Zentral – und Osteropa, – Wien: Manzsche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 2014 – S. 109-114.
 169. Основи житлового законодавства / Правознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів. Харків: Фоліо, 2014. – Глава 18 – С. 459-483.
 170. Коссак В.М. Электронный документ и электронная подпись как доказательство в судебном споре в Украине // Гражданско-правовое регулирование инновационного развития национальной экономики и повышение эффективности защиты субъектов гражданского права. – Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 2014. – С.400-404.
 171. Компетенція третейських судів в альтернативному судочинстві // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали Шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30–31 травня 2013 року) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Львів : Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. – С.11-18.
 172. Передумови укладення договору будівельного підряду // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої 92-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В.П. Маслова «Актуальні проблеми приватного права» (28 лютого 2014 року, м. Харків). – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014. – С.37-40.
 173. Проблеми захисту прав споживачів за законодавством України // Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16 травня 2014 року. – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 66-69 .
 174. Уніфікація договірного права України у сфері зовнішньо торгівельних відносин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XХ звітної науково-практичної конференції; Львів, 6-7 лютого 2014 р. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С.205-208.
 175. Захист комерційної таємниці в господарських спорах в Україні // Dyskrecjonalność w sprawach z udzialem przedsiębiorców. Tarnobrzeg, 2015. – S. 148-158.
 176. Цивільне право України. Підручник / За ред. д.ю.н., проф. Р.Б. Шишки. – К.: Вид. Ліра. – К., 2015, – 1024с. (Гл. 27).
 177. Проблеми уніфікації цивільної відповідальності в законодавстві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2015. – С.193-194.
 178. Компетенція міжнародного комерційного арбітражу як органу альтернативного судочинства // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали сьомого львівського міжнародного форуму (29 травня 2014 р., м. Львів). – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С.12-18.
 179. Правова природа договорів у будівництві // Право України. – 2015 – № 4 – С.77-87.
 180. Міжнародний комерційний арбітраж / Під ред. У. Гелльманна, В.М. Коссака. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – 204 с.
 181. Международные коммерческие сделки / Под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, В.И. Нагнибеды. – Хмельницкий: Хмельницкий университет управления и права, 2015. – 524 с. (Коссак В.М. – Глава 2).
 182. Коссак В.М. Вибрані твори: збірник наукових праць // В.М. Коссак. – Хмельницький: ХУУП, 2015. – 282 с.
 183. Проблеми захисту прав учасників у разі виходу з господарського товариства // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). – К.: Білоцерків друк, 2015. – С.37-40.
 184. Експропріація і вилучення майна: європейська судова практика // Право України. – 2016 – №1 – С. 93-100.
 185. Параграф в розділі VI спільної монографії в зарубіжному виданні «Ochrona praw konsumentόw wedlug ustawodawstwa Ukrainy» в ks. Spredaz konsumenska w teorii і Problemy Węzlowe. Warszawa: wydawnictwo C.H. Beck, 2016. – S.217-226.
 186. Правовая природа арбитражного соглашения как основания рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже // Проблемы гражданского права и процесса.- Гродно: ГрГУ. 2016. – с. 392-400.
 187. Проблеми правового статусу юридичних осіб, створених державою // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Є.В. Васьковського, Одеса, 20-21 травня 2016 р. – Одеса: Астропринт, 2016. – С.52-55.
 188. До питання про статус повних та командитних товариств в умовах гармонізації законодавства України з правом ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу». Івано-Франківськ, 30 вересня-1 жовтня 2016 р. – Івано-Франківськ, 2016. – С.122-126/
 189. Співвідношення приватних та суспільних інтересів у разі примусового припинення права приватної власності // Актуальні проблеми приватного права. – Харків: Право, 2016. – с.43-46.
 190. Особливості регулювання шлюбно-сімейних відносин в Польщі та Україні: порівняльний аспект. // Нариси з міжнародного приватного права. Вип. 4. – К.: Алерта, 2016. – С.91-100.
 191. Правовий статус юридичних осіб, створених державою // Реформування господарського законодавства України. – К.: Ліра – К., 2016. – С.64-66.
 192. Правовий статус держави та створюваних нею державних органів у деліктних відносинах // Спогади про людину, Вченого, Вчителя (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Миколаївни Кучеренко. – К.: АртЕк, 2016. – С.125-134.
 193. Методологія в праві : монографія. За заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2017. (в співавторстві). – С.13-39.
 194. Коссак В. М. К вопросу о гражданско-правовой ответственности государственных органов по обязательствах создаваемых ими юридических лиц / В. М. Коссак // В сб. научн. ст.: Проблемы гражданского права и процесса. – Гродно. Гродненский университет имени Я.Купалы, 2017. – С.93-99.
 195. Kossak V. Deutsches und europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht. Band II. Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2017. (в співавторстві). – S. 2921-2937.
 196. Коссак В. М. Теоретико-практичні проблеми захисту прав споживачів / В. М. Коссак // В кн.: Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко): за заг. ред. Р. О. Стефанчука. – К.: АртЕк, 2017. – С.140-152
 197. Коссак В.М. Становлення інституту права власності в Україні в умовах інтенсифікації міжнародних інтеграційних процесів / В. М. Коссак // Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 16 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського,  – С.109-112 (0,3 друк.арк.)
 198. Коссак В. М. Нравственно-правовые проблемы защиты прав потребителей // Проблемы гражданского права и процесса. Сб. научных статей. – Гродно, Гр ГУ им. Я. Купалы, 2018. – С.129-139.
 199. Spickhoff A., Kossak V., Kvit N. Aktuelle Fragen des Medizinrechts: Ein Ost-West-Vergleich // Kossak V. Medizinische Dienstleistungen in Zivilrecht der Ukraine / Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2018. – 205s.
 200. Коссак В.Проблеми захисту прав споживачів / В. Коссак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2018 р. : у 2-ох ч. Ч. 1.  – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 262 с. – С. 161-163 (0,2 друк. арк.)
 201. Коссак В.М. Проблеми набуття права власності за набувальною давністю / В. М. Коссак // Актуальні проблеми приватного права: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 96 річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Маслова (14 лютого 2018 р., м. Харків). – Харків: Право, 2018. – С. 54-57 (0,2 друк.арк.)
 202. Kossak W. Ochrona praw konsumentów w Ukrainie: teoria i praktyka / W. Kossak // Prawa konsumenta w teorii i praktyce. – Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. – S. 97-106
 203. Концептуальні засади вдосконалення підготовки фахівців права з цивілістичних дисциплін в умовах реформування юридичної освіти / В зб.: Реформування юридичної освіти: виклики часу. – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2019. – С. 235-250.
 204. Правосуб’єктність державних органів і створених ними юридичних осіб у механізмі регулювання цивільної відповідальності // Право України. – 2019. – №1 – С.154-166.
 205. Концептуальні засади вдосконалення підготовки фахівців права з цивілістичних дисциплін в умовах реформування юридичної освіти / В зб.: Реформування юридичної освіти: виклики часу. – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2019. – С. 235-250.
 206. Коссак В. М. Іпотека як речове забезпечувальне право/ В. М. Коссак // Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам‘яті Є. В. Васьковського: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.). – Одеса: Астропринт, 2019. – С. 143-146 (0,3 друк.арк.)
 207. Коссак В.М. Місце медіації в системі судочинства України // Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 травня 2019 р.). – Одеса: ОДУВС, 2019 – С.109-112. (0,3 друк.арк.)
 208. Коссак В.М. Морально-правові чинники регулювання договору підрядуАктуальні проблеми приватного права: матер. наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова; м. Харків, 22 лютого 2019 р. Харків: Право, 2019. С. 58-61 (0,2 друк. арк.).
 209. Коссак В.М. Правова природа збитків, завданих майновому комплексу підприємства// Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна; м. Харків, 24 травня 2019 р. Харків: ХНУВС, 2019. С. 42-44. (0,2 друк. арк.).
 210. Коссак В.М. Правовий статус юридичних осіб публічного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції 7-8 лютого 2019 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С.22-24. (0,2 друк. арк.).
 211. Kossak V., Kvit N. Der Einfluss des EU-Rechts auf die Entwicklung des ukrainischen Privatrechts. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Wien. Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung. 2019. Band XIII. S.29-45. (1 друк.арк.)
 212. Konten und Zalungsverkehr in der Ukraine/ Rechtliche Unterschiede, Vorteile und Risiken nach der Rechts –Ordnungen der CEE – Staaten. Manz, 2020; Buchgeld und Bargeld: Anwendungs Bereich in der Ukraine. Die Umsetzung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in den CEE – Staaten, Bitcoin und andere Kryptowahrungen, E-Geld. Manz, 2020.
 213. Оновлення Цивільного кодексу України. Колективна монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. (Розділи 7.1, 7.2, 7.6).
 214. Цивільне процесуальне право України. За ред. В.М. Коссака. Харків: Право, 2020.
 215. Коссак В.М. Презумпція згоди як підстава пролонгації договірних відносин в умовах новелізації цивільного законодавства. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку: Матеріали ХVIII міжн. наук.-практ. конференції, присв. 98-річниці з дня народження д.ю.н., проф., чл.-кор. АН УРСР В.П.Маслова (Харків, 28 лютого 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 280-283.
 216. Коссак В.М. Новелізація положень спадкового права в сучасних умовах реформування приватних відносин. Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України: концепція, напрями, перспективи: Матеріали Х Міжнародного цивілістичного форуму. Київ, 2020. С. 183-185.
 217. Kossak V. M. Legal Consequences of Mock Transactions / V. M. Kossak, I. Y. Yakubivskyi, M. V. Oprysko, V. Tsikalo,Y. B. Bek // International Journal of Criminology and Sociology. Lifescience Global. – 2020. – Vol.9. – P. 1600-1607. (https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.183).
 218. Diakovych M. M. Features of the inheritance rights of children born as a result of artificial insemination / M. M. Diakovych,M. O. Mykhayliv, V. M. Kossak // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2020. – 27(4). – P. 214- 230. (https://doi.org10.37635/jnalsu.27(4).2020 ).
 219. Kossak V. M. Foreign Investment in Ukraine: Types and Forms / V. M. Kossak, H. B. Yanovytska // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. – V.9. – P. 3057-3065.
 220. Andrusiv U. B. Grounds and consequences of waiver of the contract on the provision of tourist services / U. B. Andrusiv, V.M. Kossak, M. O. Mykhayliv, N. Fedina, D. Zabzalіuk // Amazonia Investiga. – 2021. – 10(45). – P. 63-72. (doi.org/10.34069/AI/2021.45.09.6).
 221. Kossak V. M. Protection of Intelectual Property Rights: Towards Harmonisation of Ukrainian and EU Law / V. M. Kossak,I. Y. Yakubivskyi, M. V. Oprysko // Global Journal of Comparative Law. Bril. Leiden. – 2021. – Vol.10(1-2). – P. 221-240. (https://doi.org/10.1163/2211906X-10010016).
 222. Велика українська юридична енциклопедія. У двадцяти томах. Том 13. Міжнародне приватне право. Харків: Право, 2021. (в співвт.).
 223. Коссак В.М. Набуття права власності за набувальною давністю. Доктрина приватного права: традиція та сучасність: Матеріали ХХ міжн. наук.-практ. конференції, присв. 100- й річниці з дня народження д.ю.н., проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харківського юридичного інституту (1962-1987 р.р.) В.П.Маслова (Харків, 4 лютого 2022 р.) Харків:  Право, 2022. С. 60-64.
 224. Коссак В.М. Право володіння як елемент юридичного складу набувальної давності. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХХVIII звітної науково-практичної конференції юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка (3-4 лютого 2022). Ч.1. Львів, 2022. С. 142-145.

Біографія

Коссак Володимир Михайлович  – (22.09.1955, м. Самбір Львівської області) кандидат юридичних наук (Правове регулювання строків у договірних відносинах підряду на капітальне будівництво, 1985), доцент (1992), доктор юридичних наук (Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інвестицій в Україні, 1996), професор (2001). Навчався в Дрогобицькому механічному технікумі (1970-74). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1981), аспірантуру (1985), докторантуру (1996). У 1974-1976 служба у Групі військ у Німеччині; 1981-1982 завідувач криміналістичної лабораторії юридичного факультету, 1985-1992 асистент кафедри цивільного права і процесу, 1992-1993 доцент кафедри міжнародного права, 1996-1997 доцент, з 1997 професор, в даний час завідувач кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Керівник 39 кандидатських, консультант 9 докторських дисертацій, 2 дисертацій з філософії права, які були успішно захищені.

Коссак В. М. – автор понад 250 праць. Вагомим і цінним є внесок В.М. Коссака в підготовці підручників і посібників з курсу «Цивільного права України». Він є співавтором 9 підручників «Цивільне право України». Підручник «Правове регулювання іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги» 2009 р. рекомендований Міністерством освіти та науки України як базовий для юридичних вузів та факультетів. Під редакцією професора Коссака В.М. підготовлено два видання Науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України у видавництві «Істина» в 2004 та 2008 р р. (Науково – практичний коментар до Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2008). За редакцією професора Коссака В.М. в 2010 р. був підготовлений Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (Господарський кодекс України: науково-практичний коментар: за ред.     Коссака В.М. – К: Алерта: КНТ- ЦУЛ, 2010.). Крім цього, Володимир Михайлович є співавтором 6 інших  науково-практичних видань до Цивільного та Господарського кодексів України. За загальною редакцією проф. Коссака в 2020 р. опубліковано підручник «Цивільне процесуальне право України». Харків: Право, 2020.

Володіючи німецькою та польською мовами, багато разів запрошувався для виголошення доповідей на міжнародних конференціях та читання лекцій в університетах Австрії, Польщі та Федеративної Республіки Німеччини. Наукові праці професора  Коссака В.М. опубліковані в закордонних виданнях.  Коссак В. М. є автором 23 наукових публікацій в наукових виданнях  Австрії, Польщі, Федеративної Республіки Німеччина, з питань адаптації законодавства України з правом Європейського Союзу. Зокрема, Sicherungsmittel bei Kreditgewährung in der Ukraine (Das Recht der Kreditsicherung in Zentral – und Osteropa, – Wien: Manzsche Verlags – und Universitätsbuchhandlung, 2014); Verbraucherrechte in der Ukraine (Die Umsetzung der Verbraucherechte-Richtlinie in den Staaten Zentral-und Osteuropas, Herausgeber: Welser Rudolf, 2015); Захист комерційної таємниці в господарських спорах в Україні (Dyskrecjonalność w sprawach z udzialem przedsiębiorców. Tarnobrzeg, 2015).

Medizinische Dienstleistungen im zivilrecht der Ukraine. Aktuelle. Fragen des Medizinrechts. Springer, 2018.

Konten und Zalungsverkehr in der Ukraine/ Rechtliche Unterschiede, Vorteile und Risiken nach der Rechts –Ordnungen der CEE – Staaten. Manz, 2020; Buchgeld und Bargeld: Anwendungs Bereich in der Ukraine. Die Umsetzung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in den CEE – Staaten, Bitcoin und andere Kryptowahrungen, E-Geld. Manz, 2020.

Творчі здобутки профессора Коссака В.М., як засновника школи інвестиційного права в Україні, відображені в працях «Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правові аспекти)» (Львів, 1996); «Правові засади іноземного інвестування в Україні» (Львів, 1999); підручнику «Міжнародне приватне право. Загальна частина» за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля.- К.: Алерта, 2012. (розділ «Сучасний етап вітчизняної науки міжнародного приватного права»); статті «Наука міжнародного приватного права в незалежній Україні (1991-2012р.р.)»// Право України. – 2013 – №7; Нарисах з міжнародного приватного права. Вип. 3.- К.: Алерта, 2014. – (розділ 1 «Студії з історії науки міжнародного приватного права»); Правова еліта України. Київ: Видавництво «Логос», 2018.

Окремим напрямком наукових інтересів Володимира Михайловича є міжнародні приватні відносини. Він є автором публікацій з проблем колізійного регулювання речових прав, договірних відносин з участю іноземного елементу. Значна увага в наукових публікаціях В.М. Коссака була приділена проблемним питанням застосування Віденської конвенції 1980р. про міжнародний договір купівлі-продажі товарів в національному законодавстві України.

Наукові розвідки проф. Коссака В.М. втілюються в нормотворчій та правозастосувальній діяльності. Він  приймав участь в розробці проєктів законів, готує висновки по запитах Конституційного Суду України щодо проєктів рішень. Коссак В.М. є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді, членом консультативної Ради при Голові Верховної Ради України. Поряд з науково-педагогічною діяльністю В.М. Коссак бере активну участь у громадському житті. Він є членом редакційних колегій наукових видань: «Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка серія Право»; «Соціологія права»; «Малий і середній бізнес».

Науково-педагогічну діяльність В.М. Коссак поєднує з практичною. Він є суддею третейського суду при Торговій – промисловій палаті України та Львівської області, суддею Варшавського комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті, Вільнюського міжнародного комерційного  арбітражу.

Публікації – персоналії  Володимира Михайловича Коссака містяться в книгах «Вчені – юристи України». – К.1998 .- с. 50; «Визначні юристи сьогодення».- К.: Видавн. Дім «Ін-Юре», 2001.- с.246-247; Юридичній енциклопедії. – К.: Вид – во «Українська енциклопедія імені М.П. Бажана», 2002.- Т3- с.373; «Провідні вчені Західного регіону України. Економіка та право: Довідникове видання».- Львів, 2003 .- с. 96-97; «Літопис випускників національного університету імені Івана Франка». – К.: Видавничий Центр «Логос України»,  2010.- с. 117. Енциклопедія Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011 – с. 853 – 854. Персоналії проф. Коссака В.М. внесені до енциклопедії США «Who’s who».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!