Якубівський Ігор Євгенович

Посада: професор кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: ihor.yakubivskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

право інтелектуальної власності, договірне право

Курси

Публікації

Публікації

1. Якубівський І.Є. До питання про правову природу лізингу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С.312-315.
2. Якубівський І.Є. Структура договірних зв’язків при здійсненні фінансового лізингу // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С.50-52.
3. Якубівський І.Є. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С.41-42.
4. Якубівський І.Є. Об’єкти фінансового лізингу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Випуск VI. – Івано-Франківськ, 2001. – С.89-94.
5. Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу на сучасному етапі // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. Випуск 2. – Тернопіль, 2001. – С.245-249.
6. Якубівський І.Є. Деякі проблеми визначення правової природи лізингу // Проблеми права на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної наукової конференції. Наукове видання. – Дніпропетровськ, 2001. – С.482-486.
7. Якубівський І.Є. Особливості передачі в лізинг державного майна // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 2. – С.142-151.
8. Якубівський І.Є. Окремі питання здійснення фінансового лізингу банками // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С.156-159.
9. Якубівський І.Є. Співвідношення між договором фінансового лізингу та договором про надання фінансових послуг // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 18. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С.262-265.
10. Якубівський І.Є. Окремі питання відповідальності сторін за договором фінансового лізингу // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Випуск VІІI. – Івано-Франківськ, 2002. – С.58-62.
11. Якубівський І.Є. Державне майно як предмет договору лізингу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, 2002. – С.167-169.
12. Якубівський І.Є. До питання про правову природу договору фінансового лізингу // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених”. – 2002. – № 1. – С.127-128.
13. Якубівський І.Є. Місце договору фінансового лізингу в системі договірних зобов’язань // Новий Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України. Матеріали наук.-практ. конф. / Редкол.: Басай В.Д. (голов.ред.) та ін. – Івано-Франківськ, 2002. – С.149-151.
14. Якубівський І.Є. Автобус – на трьох! // Нотар-ХХІ. – 2003. – №2. – С.27-32.
15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / Під ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с. (у співавторстві)
16. Якубивский И.Е. Лизинг по законодательству Украины и Российской Федерации (сравнительно-правовой аспект) // Гражданское законодательство Российской Федерации как правовая среда гражданского общества: В 2 т. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2005. – Т.2. – С.205-210.
17. Якубівський І.Є. Сторони договору фінансового лізингу // Нотар-ХХІ. – 2005. – №3-4. – С.78-83.
18. Якубівський І.Є. Ліцензійний договір за новим Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – Випуск 41. – С.204-211.
19. Якубівський І.Є. Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – Випуск 42. – С.217-224.
20. Якубивский И.Е. Имущественные права интеллектуальной собственности как вклад в уставной (сложенный) капитал хозяйственного общества по законодательству Украины // Право и жизнь. – 2006. – №2 (91). – С.34-38 (Російська Федерація)
21. Якубівський І.Є. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: проблеми законодавчого регулювання // Актуальні проблеми правознавства: Тези доповідей і наукових повідомлень учасників наукової конференції молодих учених і здобувачів / За заг. ред. проф. М.І.Панова. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2006. – С.118-121.
22. Якубивский И.Е. Имущественные права интеллектуальной собственности как вклад в уставной (сложенный) капитал хозяйственного общества по законодательству Украины // Юрист. – 2006. – №2. – С.58-61 (Республіка Казахстан)
23. Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу за Цивільним і Господарським кодексом України // Реалізація чинних Цивільного і Господарського кодексів України проблеми та перспективи: Збірник наук. праць / Редкол. О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – С.162-164.
24. Якубівський І.Є. Майнові права як об’єкти цивільних правовідносин // Римське право і сучасність: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції / Одеська національна юридична академія; Хмельницький університет управління та права. – Одеса, 2006. – С.98-99.
25. Якубівський І.Є. Проблеми законодавчого регулювання договору фінансового лізингу на сучасному етапі // Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка, 2006. – С.250-251.
26. Якубівський І.Є. Сучасні проблеми законодавства України про фінансовий лізинг та його зближення з міжнародно-правовими актами у цій сфері // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. – Вип.1. – С.482-486.
27. Якубивский И.Е. Договор финансового лизинга и его правовое регулирование в Украине // Юридическая наука: Проблемы и перспективы развития (региональный аспект): В 2 т./ Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород , 2006. – Т.1. – С.327-331.
28. Yakubivsky I. Regulacje prawne stosunkow umowno-gospodarczych na Ukrainie z udzialem podmiotow zagranicznych // Warunki podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy: Monografia / Pod red. R.Biskupa, M.Ganczar. – Lublin, 2007. – S.103-114.
29. Якубівський І.Є. Правова природа договору комерційної концесії (франчайзингу) // Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4. – С.177-181.
30. Якубівський І.Є. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С.15-18.
31. Якубівський І.Є. Законодавство про інтелектуальну власність і Господарський кодекс України: проблеми співвідношення // Розвиток цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних протиріч: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 2006. – С.322-325.
32. Якубівський І.Є. Проблеми правового регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, 2007. – С.367-369.
33. Якубівський І.Є. Правове регулювання господарсько-договірних відносин за участю іноземних суб’єктів в Україні // Матеріали XII Міжнародної наукової конференції «Умови починання та здійснення господарської діяльності у прикордонних районах Польщі та України». – Люблін, 2007. – С.8.
34. Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу: проблеми законодавчого регулювання в Україні // W POL DROGI. Prawo umow i unifikacja europejskiego prawa prywatnego. – Krakow: Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2007. – S.75-79.
35. Якубівський І.Є. Закон України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”: проблеми співвідношення з цивільним законодавством // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, 2008. – С.184-187.
36. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид 2-ге, змін. і доп. / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с. (у співавторстві).
37. Якубівський І.Є. Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства // Юридична Україна. – 2009. – № 3. – С.58-63.
38. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т.1 / За ред. Р.О.Стефанчука та М.О.Стефанчука. – К.: Правова єдність, 2009. – 1168 с. (у співавторстві).
39. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т.2 / За ред. Р.О.Стефанчука та М.О.Стефанчука. – К.: Правова єдність, 2009. – 1240 с. (у співавторстві).
40. Якубівський І.Є. Методологічні проблеми відшкодування збитків, заподіяних порушенням прав інтелектуальної власності // Методологія приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів другої Міжнародної науково-практичної конференції (НДІ приватного права та підприємництва АПрН України, 22-23 травня 2009 р.). – К., 2009. – С.394-399.
41. Якубівський І.Є. Проблеми захисту патентних прав в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка, 2009. – С.232-234.
42. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Правова єдність, 2010. – 672 с. (у співавторстві).
43. Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності крізь призму Господарського кодексу України // Збірник наукових праць за результатами Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні” (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 р.). – Хмельницький: Видавництво ХУУП, 2010. – С.318-322.
44. Якубівський І.Є. Перспективи розвитку патентного законодавства України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Юрид. факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С.231-233.
45. Якубівський І.Є. Цивільно-правові способи захисту патентних прав в Україні // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності (м. Одеса, 16 червня 2010 р.). – Одеса: ОНЮА, 2010. – С.107-110.
46. Якубівський І.Є. Правове регулювання строків чинності майнових прав інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія „Право”. № 929. Спеціальний випуск. – Х., 2010. – С.384-387.
47. Якубівський І.Є. Проблеми правового регулювання майнових авторських прав // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – №5(61). – С.9-14.
48. Якубівський І.Є. Майнові авторські права: окремі колізії у правовому регулюванні // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Ю.С.Червоного; 17 грудня 2010 р., м. Одеса. – Одеса: Фенікс, 2010. – С.102-105.
49. Якубівський І.Є. Проблеми законодавчого закріплення майнових прав інтелектуальної власності // Актуальні проблеми цивільного права: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. О.А.Пушкіна; 13-14 травня 2011 р., м. Харків. – Х., 2011. – С.493-497; [Електронний ресурс www.civilconf.at.ua]
50. Якубівський І.Є. Проблеми застосування законодавства у сфері авторського права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції; 3-4 лютого 2011 р., м. Львів. – Львів, 2011. – С.209-210.
51. Якубівський І.Є. Майнові права інтелектуальної власності: проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції; 11 червня 2011 р.м. Одеса / За ред. О.І.Харитонової. – Одеса: НУ ОЮА, 2011. – С.34-37.
52. Якубівський І.Є. Юридична природа права на плату (винагороду) в авторському праві // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – №5(67). – С.10-16.
53. Якубівський І.Є. Авторське право на службовий твір: окремі проблеми правового регулювання // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П.Маслова, 16 березня 2012 р. / [редкол.: Борисова В.І. (відп. ред.) та ін.]; Нац. ун-т «Юрид акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – С.258-261.
54. Якубівський І.Є. До питання про юридичну природу ліцензійного договору // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 р. – К.: КНТ, 2012. – С.414-416. Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 р. – К.: КНТ, 2012. – С.414-416.
55. Якубівський І.Є. Майнові авторські права: проблеми правового регулювання // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVІII регіональної науково-практичної конференції; 26-27 січня 2012 р., м. Львів. – Львів, 2012. – С.219-220.
56. Якубівський І.Є. Особливості закріплення прав інтелектуальної власності на окремі об’єкти // Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України; м. Харків, 15-16 листопада 2012 р.). – Харків, 2012. – С.60-63.
57. Якубівський І.Є. Проблеми захисту майнових прав інтелектуальної власності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIХ звітної науково-практичної конференції; 7-8 лютого 2013 р., м. Львів. – Львів, 2013. – С.188-190.
58. Якубивский И.Е. Исключительность как признак имущественных прав интеллектуальной собственности // Актуальные вопросы интеллектуальной собственности: сборник докладов ХХ Международной научно–практической конференции, Киев, 21-23 февраля 2013 г. – К.: ООО «Информационные системы», 2013. – С.118-122.
59. Якубівський І.Є. Об’єкти майнових прав інтелектуальної власності // Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 91-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П.Маслова, 15 лютого 2013 р. / Відп. за випуск В.І.Борисова; Нац. ун-т «Юрид акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2013. – С.231-235.
60. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007. – 208 с. (у співавторстві).
61. Методичні матеріали з вивчення дисципліни „Право інтелектуальної власності” для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 5.060101 „Правознавство”. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 66 с. (у співавторстві).
62. Робоча програма з дисципліни „Право інтелектуальної власності” для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 5.060101 „Правознавство”. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 24 с. (у співавторстві).
63. Цивільне право України: Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 56 с. (у співавторстві).
64. Якубивский И.Е. Абсолютный характер имущественных прав интеллектуальной собственности // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» (ISSN 2307-9525). – 2013. – № 3. – [режим доступу esj.pnzgu.ru/page/12406]
65. Якубівський І.Є. Виключність майнових прав інтелектуальної власності крізь призму цивільно-правової доктрини // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3(71). – С.3-9.
66. Якубівський І.Є. Майнові права інтелектуальної власності як абсолютні права// Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у двох томах, Київ, 19 жовтня 2012 р. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2013. – Т.2. – С.133-137.
67. Якубівський І.Є. Особливості закріплення прав інтелектуальної власності на окремі об’єкти // Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15-16 листопада 2012 р. / редкол.: С.М.Прилипко, Ю.Є.Атаманова, К.В.Єфремова. – Х.: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2012. – С.60-63.
68. Якубівський І.Є. Підстави виникнення права на плату (винагороду) за використання твору в авторському праві // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин: збірн. наук. доп. і ст.: Шості цивілістичні читання, присвячені пам’яті професора О.А.Підопригори: «Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства» (22 березня 2012 р.). – К.: Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2013. – С.232-237.
69. Якубівський І.Є. Щодо відплатності ліцензійного договору на використання твору // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті О.А.Пушкіна, Харків, 25 травня 2013 р.. – Х.: Харківський ун-т внутр. справ, 2013. – С.220-224.
70. Якубівський І.Є. Контрафакція в контексті захисту права інтелектуальної власності // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Одеса, 9 жовтня 2012 р. / За заг. ред. О.І.Харитонової; упорядн.: Р.Є.Еннан, Г.О.Ульянова. – Одеса: НУ ОЮА, 2012. – С.274-278.
71. Якубівський І.Є. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту права інтелектуальної власності // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства і плагіату: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Одеса, 26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.І.Харитонової. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2013. – С.50-52.
72. Якубівський І.Є. Майнові права інтелектуальної власності як об’єкти цивільного обороту // Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу: Збірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (Маріуполь, 13-14 вересня 2013 року). – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський держ. техн. ун-т», 2013. – С.204-210.
73. Якубівський І.Є. Про юридичну природу договорів між організаціями колективного управління і суб’єктами авторського права та суміжних прав / І.Є.Якубівський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 5. – С.25-31.
74. Якубівський І.Є. Про негативну складову в структурі виключних прав / І.Є.Якубівський // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті О.А.Пушкіна, Харків, 7 червня 2014 р. – Х.: Харківський ун-т внутр. справ, 2014. – С.162-165.
75. Якубівський І. Зміст майнових прав інтелектуальної власності / І.Є.Якубівський // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XХ звітної науково-практичної конференції; Львів, 6-7 лютого 2014 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С.238-240.
76. Якубівський І.Є. Використання об’єкта права інтелектуальної власності без дозволу правоволодільця: проблеми законодавчої термінології / І.Є.Якубівський // Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського Союзу: Збірник наук. праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (Київ, 19 вересня 2014 року). – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – С.220-225.
77. Якубивский И.Е. Осуществление имущественных прав интеллектуальной собственности, принадлежащих нескольким лицам, по законодательству Украины / И.Е. Якубивский // Legea și viața. – 2015. – № 8/2. – С.120-123.
78. Якубівський І.Є. Майнові права інтелектуальної власності як об’єкти цивільного обороту / І.Є.Якубівський // Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.: Ю.Є.Атаманова та ін.. – Х.: Право. – 2014. – № 4(8). – 220 с. – С.30-38. (журнал внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (IC), Польща).
79. Якубівський І.Є. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок / І.Є.Якубівський // Часопис цивілістики: Науково-практичний журнал. – 2015. – Вип.18. – С.223-228.
80. Якубівський І.Є. Юридична природа публічних ліцензій у сфері авторського права і суміжних прав / І.Є.Якубівський // Право та інновації: наук.-практ. журнал / редкол.: Ю.Є.Атаманова та ін.. – Х.: Право. – 2015. – № 2(10). – 142 с. – С.19-26 (журнал внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (IC), Польща).
81. Якубівський І.Є. Підстави набуття прав на торговельну марку в Україні / І.Є. Якубівський // Právna veda a prax v tret’om tisícroči. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (27. – 28. február 2015, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). – Košice, 2015. – С.82-85.
82. Якубівський І.Є. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення / І.Є.Якубівський // Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П.Маслова (Харків, 27 лютого 2015 р.). – Х.: Право, 2015. – 384 с. – С.216-219.
83. Якубівський І.Є. Підстави та умови набуття майнових прав інтелектуальної власності / І.Є.Якубівський // П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В.Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22 травня 2015 р.) / відп. ред. І.С.Канзафарова; Одес. нац.. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одеса: Астропринт, 2015. – 348 с.
84. Якубівський І.Є. Об’єкти цивільних правовідносин у сфері трансферу технологій / І.Є.Якубівський // Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м.Харків, 14 листопада 2014 р. / редкол.: С.М.Прилипко, Ю.Є.Атаманова, С.В.Глібко, К.В.Єфремова; Нац. акад. прав. наук України; НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2014. – 212 с. – С.204-207.
85. Якубівський І. Проблеми набуття майнових авторських прав / І.Є.Якубівський // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 244 с. – С.235-237.
86. Якубівський І.Є. Положення Конституції України про інтелектуальну власність: проблеми реформування / І.Є.Якубівський // Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (27 березня 2015 р.). – Тернопіль: Вектор, 2015. – 200 с. – С.147-151.
87. Якубівський І. Територіальні межі майнових прав інтелектуальної власності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 61. – Львів, 2015. – С.348-357.
88. Якубівський І. Створення результату творчої діяльності як юридичний факт // Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 листопада 2015 р.) / За заг. ред. Н.М.Пархоменко, М.М.Шумила, І.О.Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 630 с. – С.606-611.
89. Якубівський І.Є. Про конструкцію авторського договору та доцільність її збереження у законодавстві України // Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (Харків, Київ, 11 грудня 2015 р.) / редкол.: С.М.Прилипко, Ю.Є.Атаманова, С.В.Глібко, А.В.Метвєєва. – Х.: Право, 2015. – 274 с. – С.162-168.
90. Якубівський І. Часткове передання майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 1(87). – С.17-24 (журнал внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (IC), Польща).
91. Yakubivsky I. The Exercising of Intellectual Property Rights by Some Categories of Natural Persons // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tom 7. – Bydgoszcz: Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2015. – 175 s. – S.61-70. (Республіка Польща)
92. Якубівський І.Є. Межі здійснення майнових прав інтелектуальної власності в контексті конкурентного законодавства / І.Є.Якубівський // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3(241). – С.59-64.
93. Якубівський І.Є. Договірні відносини зі створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності / І.Є.Якубівський // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7(245). – С.31-36.
94. Якубівський І.Є. Сфера застосування договору про створення за замовленням та використання об’єкта права інтелектуальної власності // Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (27. – 28. novembra 2015, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava). – Bratislava, 2015. – 264 s. – S.66-69.
95. Якубівський І.Є. Проблеми правового регулювання ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності // Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-методичного семінару (28 червня 2015 р.). [редкол.: Бошицький Ю.Л., Шишка Р.Б., Андрусів У.Б., Чернецька О.В.]. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2015. – 110 с. – С.49-53.
96. Якубівський І. Є. Проблеми здійснення майнових прав інтелектуальної власності вищими навчальними закладами // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах. Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого – 4 березня 2016 р.) / [редкол. Ю. Л. Бошицький, Френсіс Гарі, Міхал Швантнер, О. В. Чернецька, У. Б. Андрусів]. – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2016. – 190 с. – С.43-47.
97. Якубівський І.Є. Момент набуття майнових прав інтелектуальної власності за договором // Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 94-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П.Маслова (Харків, 19 лютого 2016 р.). – Х.: Право, 2016. – 364 с. – С.203-206.
98. Якубівський І.Є. Сфера застосування договору про створення за замовленням та використання об’єкта права інтелектуальної власності // Приватне право і європейська інтеграція: тенденції та перспективи: Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, м.Київ, 14-15 квітня 2016 р. / Відп. ред. Р.А.Майданик. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – 280 с. – C.265-267.

99. Якубівський І. Є. Проблеми набуття майнових прав інтелектуальної власності на географічне зазначення. Право України. 2016. № 11. С.159–166.
100. Якубівський І. Є. Методологічні засади правового регулювання договірних відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3(253). С. 59–63.
101. Якубівський І. Є. Межі здійснення майнових прав інтелектуальної власності в контексті неприпустимості порушення особистих немайнових прав фізичної особи. Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практичне застосування): матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 10 червня 2016 р.). Київ: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України, 2016. С. 273–277.
102. Якубівський І. Є. Державні вищі навчальні заклади та наукові установи як суб’єкти майнових прав інтелектуальної власності. Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 8 листопада 2016 р. / Відп. ред. Р.А.Майданик. Київ: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. С. 126–129.
103. Якубівський І. Є. Договір як підстава набуття майнових прав інтелектуальної власності. Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П.Маслова (Харків, 17 лютого 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 223–226.
104. Якубівський І. Є. Концептуальні проблеми визначення змісту майнових прав інтелектуальної власності. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 19-20 травня 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків: ХНУВС, 2017. С.129–132.
105. Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с.
106. Якубивский И. Е. Возмещение морального (неимущественного) вреда как способ защиты имущественных прав интеллектуальной собственности. Legea și viața. 2018. № 1/2. С. 137–141.
107. Якубівський І. Є. Заборона неправомірного використання об’єкта як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 68–72.
108. Якубівський І. Є. Відшкодування збитків, завданих порушенням майнових прав інтелектуальної власності: європейський досвід та українські перспективи. Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи: матер. VIII міжнарод. цивіліст. форуму; м. Київ, 19–20 квітня 2018 р. / відп. ред. Н. С. Кузнєцова. Київ: ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. С. 265–271.
109. Якубівський І. Є. Проблемні аспекти застосування Цивільного кодексу України до відносин у сфері інтелектуальної власності. Методологія цивільного (приватного) права в умовах європеїзації (Матвєєвські цивілістичні читання): матер. наук.-практ. конф.; м. Київ, 27 жовтня 2017 р. Київ: Білоцерківдрук, 2018. С. 207–212.
110. Якубівський І. Є. Способи захисту майнових прав інтелектуальної власності. Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: матер. наук.-практ. конф., присв. пам’яті проф. Ч. Н. Азімова; м. Харків, 21 грудня 2017 р. Харків: Б. в., 2017. С. 192–196.
111. Якубівський І. Є. Загальнотеоретична характеристика захисту майнових прав інтелектуальної власності. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. ХXIV звіт. наук.-практ. конф.; м. Львів, 7–8 лютого 2018 р.: у 2 ч. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Ч. 1. С. 185–187.
112. Якубівський І. Є. Захист майнових прав інтелектуальної власності шляхом опублікування відомостей про їх порушення. Актуальні проблеми приватного права: матер. наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова; м. Харків, 14 лютого 2018 р. Харків: Право, 2018. С. 260–262.
113. Якубівський І. Є. Про юридичну природу майнових прав інтелектуальної власності. Проблеми цивільного права та процесу: матер. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна, м. Харків, 25 травня 2018 р. Харків: НУВС, 2018. С. 230–233.
114. Якубівський І. Є. Компенсація за порушення майнових прав інтелектуальної власності: проблеми теорії і практики. Право України. 2019. № 1. С. 256–269.
115. Якубівський І. Є. Проблеми реформування законодавства України у сфері колективного управління майновими авторськими та суміжними правами. Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС: збірник статей і тез ІХ Міжнародного цивілістичного форуму; м. Харків, 11-12 квітня 2019 р. / Редкол.: Н. С. Кузнєцова. О. В. Кохановська (відп. ред.), В. І. Борисова та ін. Київ: Знання України, 2019. С. 445–452.
116. Якубівський І. Є. Проблеми реформування законодавства України у сфері захисту майнових прав інтелектуальної власності. Актуальні проблеми приватного права: матер. наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова; м. Харків, 22 лютого 2019 р. Харків: Право, 2019. С. 259–263.
117. Якубівський І. Є. Проблеми правового регулювання вільного використання об’єктів права інтелектуальної власності. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матер. третьої всеукр. наук.-практ. конф.; м. Львів, 17-18 травня 2019 р. Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2019. С. 205–210.
118. Якубівський І. Є. Проблеми правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу). Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна; м. Харків, 24 травня 2019 р. Харків: ХНУВС, 2019. С. 222–226.
119. Якубівський І. Є. Договір у механізмі правового регулювання відносин інтелектуальної власності. Вісник Національної академії правових наук України / редкол.: В. Тацій та ін. Харків: Право, 2020. – Т. 27. – № 2. – С. 81–98. (журнал віднесений до міжнародної наукометричної бази даних Scopus).
120. Якубівський І. Є. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності: окремі проблеми. Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання): матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18 жовтня 2019 р. Київ, 2019. С. 345–349.
121. Якубівський І. Є. Проблеми правового регулювання договору фінансового лізингу в судовій практиці. Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку: матер. XVIII міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова; м. Харків, 28 лютого 2020 р. Харків: Право, 2019. С. 314–317.
122. Якубівський І. Є. Проблеми захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення й захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав: матер. наук.-практ. конф., присв. пам’яті проф. Ч. Н. Азімова та 20-річчю з дня створ. кафедри цивільного права № 2; м. Харків, 29 листопада 2019 р. Харків: Право, 2019. С. 117–120.
123. Якубівський І. Є. Правовідносини сторін за ліцензійним договором. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці від дня народж. О. А. Пушкіна; м. Харків, 22 травня 2020 р. Харків: ХНУВС, 2020. С. 230–235.
124. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: монографія / за ред. А. С. Довгерта, Є. О. Харитонова. Одеса: Гельветика, 2020. С. 357–376, 385–387.
125. Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. Одеса: Гельветика, 2021. С. 224–244.
126. Особисті немайнові права особи / У. Б. Андрусів, Ю. М. Юркевич, І. Є. Якубівський, М. О. Михайлів та ін. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. С. 350–375.
127. Kossak V. M., Yakubivskyi I. Y., Oprysko M. V., Tsikalo V., Bek Y. B. Legal Consequences of Mock Transactions. International Journal of Criminology and Sociology. 2020. Vol. 9. P. 1600–1607. (видання, включене до міжнародної наукометричної бази даних Scopus).
128. Kossak V. M., Yakubivskyi I. Y., Oprysko M. V. Protection of Intellectual Property Rights: Towards Harmonisation of Ukrainian and EU Law . Global Journal of Comparative Law. 2021. Vol. 10(1-2). P. 221–240. (видання, включене до міжнародної наукометричної бази даних Scopus).
129. Parkhomenko N. M., Yakubivskyi I. Y., Yurkevych Y. M. Policy in the IP Field in Academic Institutions and Higher Education Institutions. Science and Innovation. 2021. Vol. 17 (2). P. 72–83. (видання, включене до міжнародної наукометричної бази даних Scopus).
130. Якубівський І. Є., Калаур І. Р. Способи захисту права інтелектуальної власності в Україні. Art and Science. 2021. Vol. 3. C. 18–33.
131. Якубівський І. Є. Плагіат в авторському праві та академічний плагіат: проблеми співвідношення. Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 23.08 – 01.10.2021) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2021. C. 87–91.
132. Якубівський І. Є. Об’єкти патентного права / І. Є. Якубівський. Правова держава. 2021. Вип. 43. C. 112–121.
133. Якубівський І. Є. Об’єкти права інтелектуальної власності з позиції рекодифікації цивільного законодавства України. Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць Юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Вип. 2(26). Тернопіль, 2021. C. 162–170.
134. Якубівський І. Є. Право промислової власності та його об’єкти / І. Є. Якубівський. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. Вип. 56. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2021. C. 103–116.
135. Якубівський І. Є., Оприско М. В. Первісні підстави набуття прав на торговельну марку в Україні. Наукові перспективи. 2021. № 12. С. 292–302.
136. Якубівський І. Є. Проблеми правового регулювання колективного управління майновими авторськими та суміжними правами в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Вип. 68. Ужгород: УжНУ, 2021. С. 80–85.
137. Якубівський І. Є. Право на комерційне найменування: суб’єкти та підстава набуття. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 12. С. 157–160.
138. Якубівський І. Є., Оприско М. В. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм і баз даних: окремі зауваги в контексті реформування законодавства України. Нове українське право. 2021. № 6. С. 40–47.
139. Якубівський І. Є. Зловживання суб’єктивними правами у сфері інтелектуальної власності. Зловживання правом: зб. статей / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Екус. Харків. 2021. C. 227–251.
140. Якубівський І. Є. Зміни, внесені до ЦК України в процесі реформування законодавства про промислову власність: здобутки і прорахунки. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18–19 грудня 2020 р. Київ: Київський регіональний центр НАПрН України, 2020. Частина 1. C. 135–139.
141. Якубівський І. Є. Система права інтелектуальної власності в контексті оновлення Цивільного кодексу України. Система права інтелектуальної власності у порівняльному контексті: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 14 травня 2021 р.). Київ, 2021. C. 160–166.
142. Якубівський І. Є. Інтереси правоволодільця і суспільні інтереси в праві інтелектуальної власності. Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: вектор удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної конф., присв. 25-й річниці Конституції України (м. Київ, 22 червня 2021 р.). Київ: Київський регіональний центр НАПрН України, 2021. C. 190–193.
143. Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності в контексті рекодифікації цивільного законодавства України. Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України: концепція, напрями, перспективи: матеріали Х Міжнародного цивілістичного форуму (м. Київ, 26 квітня 2021 р.). Київ, 2020. C. 140–143.
144. Якубівський І. Є. Теоретико-методологічні проблеми реформування законодавства України про промислову власність. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали четвертої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 р.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. C. 172–177.
145. Якубівський І. Є. Публічні ліцензії в авторському праві. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІI звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. Частина 1. C. 193–195.
146. Якубівський І. Є. Цивільна дієздатність фізичної особи з позиції права інтелектуальної власності. Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України: матер. ХІХ наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 12 берез. 2021 р.). Харків: Право, 2021. C. 118–121.
147. Якубівський І. Є. Об’єкти права інтелектуальної власності: проблеми та перспективи реформування. Проблеми цивільного права та процесу: тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присв. 96-й річн. від дня народж. О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 травня 2021 р.). Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021. C. 130–133.
148. Якубівський І. Є. Правовий режим службових творів: новели-2021. Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX  наук. практ. конф., присвяч. 100 й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова (Харків, 4 лют. 2022 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл. прав. дисциплін; Харків. обл. осередок Всеукр. гром. орг. «Асоц. цивілістів України». Харків: Право, 2022. С. 145–148.

Біографія

Якубівський Ігор Євгенович – (22.03.1977, м. Тернопіль) – кандидат юридичних наук (Договір фінансового лізингу, 2003), доцент (2009), доктор юридичних наук (Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні, 2019), професор (2022). Закінчив Тернопільську академію народного господарства (1998), правничий факультет Львівського університету (2002), аспірантуру (2002). Близько 150 праць, зокрема, Право інтелектуальної власності (К., 2007; зі співавт.); Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України (Підприємництво, госп-во і право. 2007. № 8); Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (К., 2008; зі співавт.); Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Юридична природа права на плату (винагороду) в авторському праві (Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – №5(67)); Про юридичну природу договорів між організаціями колективного управління і суб’єктами авторського права та суміжних прав (Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 5.); Виключність майнових прав інтелектуальної власності крізь призму цивільно-правової доктрини (Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3(71)); Майнові права інтелектуальної власності як об’єкти цивільного обороту (Право та інновації: науково- практичний журнал. – 2014. – № 4(8)); Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (Часопис цивілістики: Науково-практичний журнал. – 2015. – Вип. 18.); Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні (Львів, 2018); Компенсація за порушення майнових прав інтелектуальної власності: проблеми теорії і практики (Право України. – 2019. – № 1); Договір у механізмі правового регулювання відносин інтелектуальної власності (Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 27. – № 2); Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів (Одеса, 2020; зі співавт.); Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу (Одеса, 2021; зі співавт.); Legal Consequences of Mock Transactions (International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. – Vol. 9; зі співавт.); Protection of Intellectual Property Rights: Towards Harmonisation of Ukrainian and EU Law (Global Journal of Comparative Law. – 2021. – Vol. 10; зі співавт.); Policy in the IP Field in Academic Institutions and Higher Education Institutions (Science and Innovation. – 2021. – Vol. 17; зі співавт.). Суддя постійно діючого Третейського суду при Львівській ТПП (2015–2017). Адвокат (з 2018). Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України (2019); Грамотою Верховної Ради України (2021).

 

 

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!