Кримінологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Шуп'яна М. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Бурачинська Ю. Б.
доцент Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Ковалик Ю. М.
Боднарчук Р. О.
доцент Палюх Л. М.

Опис курсу

Кримінологія займає самостійне місце в системі дисциплін кримінально-правового циклу і має важливе значення для підготовки майбутніх юристів. Дослідження і оцінка злочинності, її змін, регіональних та соціально-групових відмінностей; вивчення процесів детермінації і причинності злочинності; розробка рекомендацій з питань запобігання цьому явищу, а також методологія та методика кримінологічних досліджень важливі як для працівників правоохоронних органів, інших державних органів, так і для тих, хто займається питаннями кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінально-виконавчого права.

Рекомендована література

 1. Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен,     детермінація, запобігання: монографія/ Б.М. Головкін. – Х.: Право, 2011. – 432с.
  2.Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: монографія/В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін..; за заг. ред. В.В. Голіни та В.П. Ємельянова. – Х.: Право, 2006. – 292с.
 2. Кримінологія : підручник / В. С. Ковальський Г.С. Семаков, О.М. Костенко. Київ: Юрінком Інтер, 2018. – 344 с
 3. Орлов Ю.В. Планування кримінологічне. / Ю.В. Орлов // Вісник Асоціації кримінального права України. – № 2(7). – 2016 . – С. 358- 360.
 4. Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa/ redactorDiana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Emil W. Pływaczewski // Wolters Kluwer. – 2022. Warszawa. – 792 s.
 5. Hołyst Brunon. Kryminologia / Hołyst Brunon// Wolters Kluwer. – 2022. Warszawa. – 1640 s.
 6. Jerzy Wojciech.  Współczesne aspekty/ Jerzy Wojciech // Wolters Kluwer. – 2014. Warszawa. – 384 s.
 7. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретично-кримінологічне дослідження) : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 380 с.
 8. Бугера О.   Проблеми     використання     засобів   масової    інформації    для  запобігання злочинності неповнолітніх // Право України. – 2007. – №4. – с.115- 118.
 9. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І. Шакун (гол.),В.І. Тимошенко (заст. гол.) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. – 544 с.
 10. Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика)/: навч. посіб./Голіна В.В. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120с.
 11. Герасименко Л. Особливості      детермінації     злочинної     поведінки  неповнолітніх  //  Науковий  вісник  Київського  національного  університету внутрішніх справ. – 2006. – №2.-с.130 -134
 12. Даньшин І.М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис) / І.М.Даньшин. – Х.: Акта, 2002. – 147с.
 13. Джужа О.М., Моісеєв Е.М., Василевич В.В. Кримінологія. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2001. – 368 с.
 14. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – К.: «Ін Юре», 2007. – 424 с.; – Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – К.: «Ін Юре», 2007. – 712 с.
 15. Кримінологічна віктимологія: навч. посіб./ за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 352с.
 16. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник/ В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська, О.В. Лисодєд та ін..; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Х.:Право, 2014- 510 с.
 17. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов.,. О. М. Джужа. -. К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 264 с.
 18. Кримінологія: Підручник / За заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна. – К.: Національна академія управління, 2010. – 496 с.
 19. Кримінологія: Підручник для студентів вищ. навч. Закладів / О.М.Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О.М.Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
 20. Литвак О. М. Злочинність її причини та профілактика [Текст] / О. М. Литвак. – К. : Україна, 1997. – 167 с.
 21. Маркін В. І. Ознаки організованої злочинності: до постановки проблеми / В. І. Маркін, Д. Є. Крикливець // Перша міжнародна конференція «Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів» : Збірник статей за матеріалами конференції (м. Львів, 19–22 лютого 2020 року). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 51 – 60.
 22. Павлишин К. О. Крадіжки, вчинені неповнолітніми: кримінологічний аналіз : монографія / К. О. Павлишин ; [наук. ред. В.В. Голіна]. – Харків : Право. – 2019. – 272 с.
 23. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2009. – Вип. 18. – 296 с.
 24. Тимошенко В.І., Шакун В.І. Теоретичні основи кримінології: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2021. – 240 с.
 25. Трепак В. М. Деякі аспекти протидії корупції юридичними особами приватного права: кримінологічний аналіз / Трепак В. М. // Порівняльно-аналітичне право. – 2019 р. – № 6. – С. 522 – 525.
 26. Трепак В. М. Інститути громадянського суспільства як суб’єкти протидії корупції в Україні / Трепак В. М. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. – 2020. – Том 31 (70) № 4. – С. 204 – 211.
 27. Трепак В. М. Корупція в правоохоронній та судовій системі : особливості проявів та протидії // Трепак В. М. // Наука і правоохорона. – 2020. – № 2 (48). – С. 214 – 225.
 28. Трепак В. М. Оцінка стану протидії корупції в Україні. Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи / Трепак В. М. // Матеріали панельної дискусії IV Харків. міжнар. юрид. форуму; м. Харків, 23-24 верес. 2020 р. / редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін. – Харків : Право, 2020. – С. 208 – 214.
 29. Трепак В. М. Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми : монографія : монографія / В. М. Трепак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2020. – 442 с.
 30. Трепак В. М. Система протидії корупції в Україні: теоретичний та прикладний аспекти / Трепак В. М. // Вісник Запорізького національного університету.Юридичні науки. – 2020. – № 3. – С. 54 – 62.
 31. Хавронюк М., Мельник   М.   Ознаки   і   поняття   організованої   групи   та     злочинної  організації  (кримінально-правовий  аспект)  //  Право  України.  –  – №4.
 32. Шостко, О. Ю. Мережна організація – сучасна риса організованої злочинності / О. Ю. Шостко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ НАПрН України. – Харків : Право, 2011. – Вип. 22. – С. 34-42
 33. Шуп’яна М. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності : поняття та ознаки / Шуп’яна М. Ю. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVІ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 168-171.
 34. Шуп’яна М. Ю. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють корупційні злочини: теоретичний та практичний аспкет / Шуп’яна М. Ю. // Перша міжнародна конференція «Кримінальна юстиція під час підготовки майбутніх суддів, прокурорів та слідчих в контексті європейських стандартів» : Збірник статей за матеріалами конференції (м. Львів, 19–22 лютого 2020 року). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 89 – 97.
 35. Шумський П., Пришко   А.     Окремі   питання   боротьби   з   організованою     злочинністю // Право України. – 1999.– №1.- с.47-49

Матеріали

Kryminolohiia_praktykum-2023

Кримінологія _перелік питань на модуль 2023

Кримінологія_Анотація

Кримінологія робоча програма 23

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус