Спеціалізована вчена рада Д 35.051.27

ПРО РАДУ

Склад спеціалізованої вченої ради

Про спеціалізовану вчену раду

Наказ про створення спецради (Додаток №1)

НОРМАТИВНА БАЗА

Порядок присудження наукових ступенів (Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567)

Положення “Про спеціалізовану вчену раду” (Затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1059)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №758 “Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів”

Вимоги до оформлення дисертації (Затверджені Наказом Міністерства освіти
і науки України 12.01.2017 № 40)

Державний стандарт оформлення бібліографічних посилань

_______________________________

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Форма П-2С

Зразки оформлення списку використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.


Дисертації, які прийнято до захисту


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Гнатюк Тетяна Миколаївна

ГНАТЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ЄДИНИМ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 6 липня 2020 р., 10.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх
бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Гнатюк Тетяни Миколаївни шляхом
відеоконференції за посиланням:
https://zoom.us/j/96810982387?pwd=TEZSQnE1VzYxQVFheUNnSUZmTkxJUT09
Ідентифікатор конференції: 968 1098 2387
Пароль: 273201

Науковий консультант: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

Офіційні опоненти:  

доктор юридичних наук, професор ЗАІКА Юрій Олександрович,

Науково-дослідний інститут приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права

кандидат юридичних наук, доцент МАМЧУР Людмила Володимирівна,

Чорноморський національний  університет імені Петра Могили,

доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу

Дисертація присвячена науковому аналізу теоретичних положень договірних відносин управління підприємством як єдиним майновим комплексом.

Досліджено матеріальні та нематеріальні складники єдиного майнового комплексу як об’єкта управління. З’ясовано поняття, зміст та правову природу договору управління підприємством як єдиним майновим комплексом. Проведено класифікацію прав та обов’язків сторін договору.

Проаналізовано підстави припинення договору управління підприємством як єдиним майновим комплексом. Визначено правові наслідки припинення договірних відносин з управління підприємством як єдиним майновим комплексом.

Досліджено цивільно-правові способи захисту суб’єктивних прав учасників договірних відносин з управління підприємством як єдиним майновим комплексом. Розкрито специфіку застосування засобів цивільно-правової відповідальності. Сформульовано науково обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання договірних відносин управління підприємством як єдиним майновим комплексом.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Турчин Лілія Ярославівна

ТУРЧИН ЛІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ВНЕСОК ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 6 липня 2020 р., 14.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх
бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Турчин Лілії Ярославівни шляхом
відеоконференції за посиланням:
https://zoom.us/j/95018717321?pwd=ckdmYzBBSnZyQ3VIS1ZOa3VHbU1oUT09
Ідентифікатор конференції: 950 1871 7321
Пароль: 873371

Науковий консультант: д.ю.н., проф. Герц А.А.

Офіційні опоненти:  

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,

Заслужений діяч науки і техніки України КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри цивільного права кандидат юридичних наук, доцент

ІЛЬКІВ Олег Васильович, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Дисертація присвячена комплексному дослідженню майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств. Визначено поняття та правову природу майнових прав інтелектуальної власності, їх особливості як виду внеску до статутного капіталу господарських товариств. Здійснено аналіз порядку внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу окремих видів господарських товариств.

Досліджено правову природу договірних правовідносин щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств. Визначено особливості внесення до статутного капіталу господарських товариств майнових прав на окремі види об’єктів інтелектуальної власності.

Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо реалізації майнових прав інтелектуальної власності шляхом їх внесення до статутного капіталу господарських товариств та рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у відповідній сфері.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

 


Захищені дисертації


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Якубівський Ігор Євгенович

Якубівський Ігор Євгенович

ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 20 грудня 2019 р. о 11 годині

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

 Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри цивільного права

доктор юридичних наук, професор ШИШКА Роман Богданович, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»,

професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України КАЛАУР Іван Романович, Верховна Рада України, народний депутат України

В роботі проаналізовано юридичну природу майнових прав інтелектуальної власності, їх сутнісні ознаки, об’єкти та зміст. Подано загальнотеоретичну характеристику підстав набуття майнових прав інтелектуальної власності, а також досліджено особливості підстав набуття зазначених прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, об’єкти патентного права та на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Проаналізовано поняття здійснення майновихправ інтелектуальної власності, суб’єкти, способи та межі здійснення досліджуваних прав. Надано загальнотеоретичну характеристику договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та визначено їх місце у системі договірного права, а також проаналізовано окремі їх види. розкрито загальнотеоретичні аспекти захисту майнових прав інтелектуальної власності, а також проаналізовано окремі цивільно-правові способи захисту цих прав, спрямовані на припинення порушення зазначених прав, відновлення становища, яке існувало до порушення, компенсування
завданих порушенням майнових втрат та (або) моральної шкоди.
Обґрунтовані за результатами дослідження теоретичні висновки дозволили сформулювати конкретні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання у досліджуваній сфері, які узагальнено у проєкті змін до законодавства

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Клапатий Дмитро Йосифович

Клапатий Дмитро Йосифович

Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект)

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 2 липня 2019 р., 10.00 год.

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

 Офіційні опоненти:

д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України Галянтич М. К. (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України)

к.ю.н., доц. Ільків О. В. (ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»)

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень цивільно-правового регулювання здійснення інвестицій у формі пайового фонду.

Досліджено еволюцію законодавчого регулювання здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду. Визначено поняття, ознаки та місце пайового фонду в структурі цивільних правовідносин. Проведено класифікацію пайових фондів за різними критеріями. З’ясовано особливості здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду, що має на меті досягнення соціального ефекту.

Значну увагу приділено правовідносинам щодо реалізації інвестицій у формі пайового фонду. Детально розглянуто елементи окреслених правовідносин, зокрема, акцентовано увагу на правовому статусі суб’єктів і об’єктах цих правовідносин. Розкрито систему договорів, які опосередковують реалізацію інвестицій у формі пайового фонду. Досліджено правовий режим активів пайового фонду. Проаналізовано підстави і правові наслідки припинення здійснення інвестиційної діяльності у формі пайового фонду. Сформульовано науково-обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у сфері спільного інвестування.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Майка Максим Борисович

МАЙКА МАКСИМ БОРИСОВИЧ

ВИКОНАННЯ УХВАЛ СУДУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 2 липня 2019 р., 14.00 год.

 Науковий керівник: к.ю.н.,доц. Богдан Й.Г.

 Офіційні опоненти:

д.ю.н., проф. Фурса С.Я. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

к.ю.н., проф. Білоусов Ю.В. (Хмельницький університет управління та права)

Дисертація присвячена комплексному дослідженню процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі. У роботі досліджені загальнотеоретичні аспекти виконання ухвал суду у цивільному процесі, визначено особливості виконання окремих видів ухвал суду у цивільних справах, здійснено характеристику правового статусу суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі.

На підставі аналізу правової теорії, правозастосовчої та судової практики, практики державних та приватних виконавців, міжнародно-правових актів, а також  правових позицій Європейського суду з прав людини з’ясовано правову природу правовідносин на стадії виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано авторські класифікації ухвал суду у цивільному процесі за критеріями порядку та способу виконання, суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі та правовідносин, які виникають на стадії виконання ухвал суду у цивільних справах. Проаналізовано повноваження органів державної влади та визначено правові прогалини законодавчого регулювання правовідносин у сфері виконання ухвал суду у цивільних справах.

У роботі визначено доктринальні положення та практичні висновки щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері регламентування процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано шляхи уніфікації судової практики.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2