Спеціалізована вчена рада Д 35.051.27

ПРО РАДУ

Склад спеціалізованої вченої ради

Про спеціалізовану вчену раду

Наказ про створення спецради (Додаток №1)

НОРМАТИВНА БАЗА

Порядок присудження наукових ступенів (Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567)

Положення “Про спеціалізовану вчену раду” (Затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1059)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №758 “Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів”

Вимоги до оформлення дисертації (Затверджені Наказом Міністерства освіти
і науки України 12.01.2017 № 40)

Державний стандарт оформлення бібліографічних посилань

_______________________________

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Форма П-2С

Зразки оформлення списку використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.


Дисертації, які прийнято до захисту


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Квіт Наталія Михайлівна

КВІТ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОБАНКІВ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 18 грудня 2020 р., 10.00 год.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України  Коссак Володимир Михайлович,

У дисертаційному дослідженні вперше у вітчизняній цивілістичній доктрині запропоновано концепцію комплексного правового регулювання відносин у сфері створення та використання біобанків в Україні. У роботі із врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду на підставі аналізу чинних норм права, договірної та судової практики вироблено системний підхід до правового регулювання відносин у сфері створення та використання біобанків, визначено поняття біобанку як об’єкта правовідносин, що має дуалістичну правову природу, оскільки є поєднанням біологічного матеріалу, що має уречевлений характер та пов’язаних із ним персональних даних про особу, від якої він походить. Вироблено новий підхід до визначення правового режиму особливих об’єктів цивільних прав, а саме: біологічних матеріалів як принципово нового об’єкту в системі цивільного права. Визначено правовий статус учасників відносин у сфері створення та використання біобанків, а саме установи (управителя) біобанку, донорів, пробантів та інших учасників дослідницької діяльності із використанням біобанків. При цьому зроблено акцент на необхідності усунення прогалини у регулюванні дослідницького використання біобанків шляхом прийняття спеціального закону «Про дослідницьку діяльність із залученням людини та використанням біобанків», проєкт якого є результатом цієї роботи. Значна увага у дисертації присвячена аналізу договору персонального зберігання біологічних матеріалів. В роботі визначено поняття та правову природу цього договору, правовий статус сторін, зміст та особливості його припинення.

Обгрунтовані за результатами дослідження теоретичні висновки дозволили сформулювати конкретні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання відносин у сфері створення та використання біобанків, які узагальнено у самій роботі та доданому проєкті закону «Про дослідницьку діяльність із залученням людини та використанням біобанків».

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації

Квіт Наталії Михайлівни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/99800599156?pwd=aWhsMytBcFhxdENJUEJTY2RKak5XQT09

Ідентифікатор конференції: 998 0059 9156

Код доступу: 829732

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Стасів Наталія Степанівна

СТАСІВ НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 18 грудня 2020 р., 15.00 год.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Угриновська Оксана Іванівна

Дисертація присвячена комплексному дослідженню провадження про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів.

Визначено поняття та правову природу провадження про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів. Здійснено аналіз процесуального статусу учасників вказаної категорії справ, порядку реалізації права на звернення до суду з заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Визначено особливості реалізації повноважень суду на стадіях відкриття провадження у справі та розгляду справи по суті. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Стасів Наталії Степанівни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/93759727486?pwd=dkRXOHJDVjhEcDRURXI1OSs5ZEladz09

Ідентифікатор конференції: 937 5972 7486

Код доступу: 786401


Захищені дисертації


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Якубівський Ігор Євгенович

Якубівський Ігор Євгенович

ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 20 грудня 2019 р. о 11 годині

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

 Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри цивільного права

доктор юридичних наук, професор ШИШКА Роман Богданович, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»,

професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України КАЛАУР Іван Романович, Верховна Рада України, народний депутат України

В роботі проаналізовано юридичну природу майнових прав інтелектуальної власності, їх сутнісні ознаки, об’єкти та зміст. Подано загальнотеоретичну характеристику підстав набуття майнових прав інтелектуальної власності, а також досліджено особливості підстав набуття зазначених прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, об’єкти патентного права та на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Проаналізовано поняття здійснення майновихправ інтелектуальної власності, суб’єкти, способи та межі здійснення досліджуваних прав. Надано загальнотеоретичну характеристику договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та визначено їх місце у системі договірного права, а також проаналізовано окремі їх види. розкрито загальнотеоретичні аспекти захисту майнових прав інтелектуальної власності, а також проаналізовано окремі цивільно-правові способи захисту цих прав, спрямовані на припинення порушення зазначених прав, відновлення становища, яке існувало до порушення, компенсування
завданих порушенням майнових втрат та (або) моральної шкоди.
Обґрунтовані за результатами дослідження теоретичні висновки дозволили сформулювати конкретні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання у досліджуваній сфері, які узагальнено у проєкті змін до законодавства

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Гнатюк Тетяна Миколаївна

ГНАТЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ЄДИНИМ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 6 липня 2020 р., 10.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх
бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Гнатюк Тетяни Миколаївни шляхом
відеоконференції за посиланням:
https://zoom.us/j/96810982387?pwd=TEZSQnE1VzYxQVFheUNnSUZmTkxJUT09
Ідентифікатор конференції: 968 1098 2387
Пароль: 273201

Науковий консультант: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

Офіційні опоненти:  

доктор юридичних наук, професор ЗАІКА Юрій Олександрович,

Науково-дослідний інститут приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права

кандидат юридичних наук, доцент МАМЧУР Людмила Володимирівна,

Чорноморський національний  університет імені Петра Могили,

доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу

Дисертація присвячена науковому аналізу теоретичних положень договірних відносин управління підприємством як єдиним майновим комплексом.

Досліджено матеріальні та нематеріальні складники єдиного майнового комплексу як об’єкта управління. З’ясовано поняття, зміст та правову природу договору управління підприємством як єдиним майновим комплексом. Проведено класифікацію прав та обов’язків сторін договору.

Проаналізовано підстави припинення договору управління підприємством як єдиним майновим комплексом. Визначено правові наслідки припинення договірних відносин з управління підприємством як єдиним майновим комплексом.

Досліджено цивільно-правові способи захисту суб’єктивних прав учасників договірних відносин з управління підприємством як єдиним майновим комплексом. Розкрито специфіку застосування засобів цивільно-правової відповідальності. Сформульовано науково обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання договірних відносин управління підприємством як єдиним майновим комплексом.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Клапатий Дмитро Йосифович

Клапатий Дмитро Йосифович

Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект)

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 2 липня 2019 р., 10.00 год.

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

 Офіційні опоненти:

д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України Галянтич М. К. (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України)

к.ю.н., доц. Ільків О. В. (ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»)

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень цивільно-правового регулювання здійснення інвестицій у формі пайового фонду.

Досліджено еволюцію законодавчого регулювання здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду. Визначено поняття, ознаки та місце пайового фонду в структурі цивільних правовідносин. Проведено класифікацію пайових фондів за різними критеріями. З’ясовано особливості здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду, що має на меті досягнення соціального ефекту.

Значну увагу приділено правовідносинам щодо реалізації інвестицій у формі пайового фонду. Детально розглянуто елементи окреслених правовідносин, зокрема, акцентовано увагу на правовому статусі суб’єктів і об’єктах цих правовідносин. Розкрито систему договорів, які опосередковують реалізацію інвестицій у формі пайового фонду. Досліджено правовий режим активів пайового фонду. Проаналізовано підстави і правові наслідки припинення здійснення інвестиційної діяльності у формі пайового фонду. Сформульовано науково-обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у сфері спільного інвестування.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Майка Максим Борисович

МАЙКА МАКСИМ БОРИСОВИЧ

ВИКОНАННЯ УХВАЛ СУДУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 2 липня 2019 р., 14.00 год.

 Науковий керівник: к.ю.н.,доц. Богдан Й.Г.

 Офіційні опоненти:

д.ю.н., проф. Фурса С.Я. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

к.ю.н., проф. Білоусов Ю.В. (Хмельницький університет управління та права)

Дисертація присвячена комплексному дослідженню процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі. У роботі досліджені загальнотеоретичні аспекти виконання ухвал суду у цивільному процесі, визначено особливості виконання окремих видів ухвал суду у цивільних справах, здійснено характеристику правового статусу суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі.

На підставі аналізу правової теорії, правозастосовчої та судової практики, практики державних та приватних виконавців, міжнародно-правових актів, а також  правових позицій Європейського суду з прав людини з’ясовано правову природу правовідносин на стадії виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано авторські класифікації ухвал суду у цивільному процесі за критеріями порядку та способу виконання, суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі та правовідносин, які виникають на стадії виконання ухвал суду у цивільних справах. Проаналізовано повноваження органів державної влади та визначено правові прогалини законодавчого регулювання правовідносин у сфері виконання ухвал суду у цивільних справах.

У роботі визначено доктринальні положення та практичні висновки щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері регламентування процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано шляхи уніфікації судової практики.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Турчин Лілія Ярославівна

ТУРЧИН ЛІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ВНЕСОК ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 6 липня 2020 р., 14.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх
бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Турчин Лілії Ярославівни шляхом
відеоконференції за посиланням:
https://zoom.us/j/95018717321?pwd=ckdmYzBBSnZyQ3VIS1ZOa3VHbU1oUT09
Ідентифікатор конференції: 950 1871 7321
Пароль: 873371

Науковий консультант: д.ю.н., проф. Герц А.А.

Офіційні опоненти:  

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,

Заслужений діяч науки і техніки України КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри цивільного права кандидат юридичних наук, доцент

ІЛЬКІВ Олег Васильович, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Дисертація присвячена комплексному дослідженню майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств. Визначено поняття та правову природу майнових прав інтелектуальної власності, їх особливості як виду внеску до статутного капіталу господарських товариств. Здійснено аналіз порядку внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу окремих видів господарських товариств.

Досліджено правову природу договірних правовідносин щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств. Визначено особливості внесення до статутного капіталу господарських товариств майнових прав на окремі види об’єктів інтелектуальної власності.

Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо реалізації майнових прав інтелектуальної власності шляхом їх внесення до статутного капіталу господарських товариств та рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у відповідній сфері.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2