Спеціалізована вчена рада Д 35.051.27

ПРО РАДУ

Про спеціалізовану вчену раду

Склад ради


Дисертації, які прийнято до захисту


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Цікало Володимир Ігорович

ЦІКАЛО ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ
 
«ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ».
 
Шифр та назва спеціальності – 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».
 
Дата та місце захисту: 30 листопада 2023 р., 11.00 год., ауд 214 юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка
 
Кафедра, де виконана дисертація
Кафедра цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка
 
Науковий консультант: Коссак Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти:
Кот Олексій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, директор Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України,
Жорнокуй Юрій Михайловичдоктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ,
Калаур Іван Романович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, народний депутат України.
У дисертаційному дослідженні вперше після прийняття Законів України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, а також “Про акціонерні товариства” сформовано цілісну наукову концепцію механізму цивільно-правового регулювання здійснення корпоративних прав з урахуванням засади пропорційності та способів їх захисту, а також визначено конкретні напрями вдосконалення законодавства і правозастосовчої практики у сфері здійснення та захисту корпоративних прав. Проаналізовано стан наукових досліджень і перспективи цивільно-правової визначеності корпоративних прав, а також їх зміст, ознаки та поняття. Виокремлено цивільно-правові засади здійснення корпоративних прав, а також досліджено способи та межі їх здійснення. Досліджено прояв засади пропорційності при здійсненні корпоративних прав на участь в управлінні товариством, на аудиторську перевірку його діяльності, на інформацію про неї, а також на вихід із товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Розкрито вплив засади пропорційності на здійснення переважних корпоративних прав, прав на викуп частки (акцій), прав на участь у розподілі активів господарського товариства, а також права на відшкодування збитків, завданих його посадовими особами. Дано загальну характеристику способів захисту суб’єктивних корпоративних прав, а також розкрито особливості окремих способів їх захисту, у тому числі, визнання нечинним та скасування рішення органу управління господарським товариством. Висновки та пропозиції, спрямовані на подальше удосконалення законодавства України про здійснення та захист корпоративних прав, направлено до Верховної Ради України. Результати дисертаційного дослідження використані у правозастосовчій практиці для уніфікації підходів до вирішення спорів щодо захисту корпоративних прав, що є актуальним для юрисдикційної діяльності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

 


Захищені дисертації


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Ільків Олег Васильович

ІЛЬКІВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.03цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 17 грудня 2021 р., 10.00 год.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Коссак Володимир Михайлович,

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано концепцію регулювання речових відносин в умовах оновлення (рекодифікації) Цивільного кодексу України.

На підставі аналізу норм українського законодавства, теоретичних напрацювань учених-цивілістів обґрунтовано диференціацію речових прав за різноманітними критеріями, визначено природу і правовий режим окремих речових прав, обґрунтовано розширення їх переліку.

Нормативна база регулювання відносин власності та речових прав є сукупністю норм, які визначають правовий режим окремих речей та пов’язаних з ними правомочностей володільців речових прав.

Сучасний етап розвитку приватних відносин характеризується зближенням концепцій речового і зобов’язального права. Це пояснюється тим, що реалізація правомочностей, що складають зміст права власності знаходиться в тісному взаємозв’язку з динамікою цивільних правовідносин. В рамках зобов’язального правовідношення здійснюється перехід повноважень, які складають зміст суб’єктивного речового права до іншого суб’єкта.

Використання матеріальних об’єктів та пов’язаних з ними речових прав, зумовило виникнення права довірчої власності. Довірчий власник здійснює повноваження володіння, користування, розпорядження в інтересах власника в межах, визначених змістом договору та положень закону.

Забезпечувальні речові права мають на меті компенсацію майнових втрат кредитора у разі невиконання боржником договірного зобов’язання. Аналіз свідчить про їхню речово-правову природу.

Порушення суб’єктивних прав, які складають зміст речових відносин наслідком має застосування зобов’язальних або речових способів захисту. Критерієм розмежування речових та зобов’язальних способів захисту майнових прав є правова природа цих відносин в контексті здійснення повноважень володіння, користування та розпорядження з врахуванням правових форм їх передання іншим особам. Застосування речових чи зобов’язальних способів захисту (або їх поєднання) узалежнено від характеру та виду правопорушення та його негативних майнових наслідків.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1 

Відгук 2 

Відгук 3

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Ільківа Олега Васильовича шляхом  відеоконференції за посиланням:
Підключитися до конференціх Zoom
Ідентифікатор конференції: 838 0372 9927
Код доступу: 725438

Квіт Наталія Михайлівна

КВІТ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОБАНКІВ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 18 грудня 2020 р., 10.00 год.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України  Коссак Володимир Михайлович,

У дисертаційному дослідженні вперше у вітчизняній цивілістичній доктрині запропоновано концепцію комплексного правового регулювання відносин у сфері створення та використання біобанків в Україні. У роботі із врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду на підставі аналізу чинних норм права, договірної та судової практики вироблено системний підхід до правового регулювання відносин у сфері створення та використання біобанків, визначено поняття біобанку як об’єкта правовідносин, що має дуалістичну правову природу, оскільки є поєднанням біологічного матеріалу, що має уречевлений характер та пов’язаних із ним персональних даних про особу, від якої він походить. Вироблено новий підхід до визначення правового режиму особливих об’єктів цивільних прав, а саме: біологічних матеріалів як принципово нового об’єкту в системі цивільного права. Визначено правовий статус учасників відносин у сфері створення та використання біобанків, а саме установи (управителя) біобанку, донорів, пробантів та інших учасників дослідницької діяльності із використанням біобанків. При цьому зроблено акцент на необхідності усунення прогалини у регулюванні дослідницького використання біобанків шляхом прийняття спеціального закону «Про дослідницьку діяльність із залученням людини та використанням біобанків», проєкт якого є результатом цієї роботи. Значна увага у дисертації присвячена аналізу договору персонального зберігання біологічних матеріалів. В роботі визначено поняття та правову природу цього договору, правовий статус сторін, зміст та особливості його припинення.

Обгрунтовані за результатами дослідження теоретичні висновки дозволили сформулювати конкретні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання відносин у сфері створення та використання біобанків, які узагальнено у самій роботі та доданому проєкті закону «Про дослідницьку діяльність із залученням людини та використанням біобанків».

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації

Квіт Наталії Михайлівни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/99800599156?pwd=aWhsMytBcFhxdENJUEJTY2RKak5XQT09

Ідентифікатор конференції: 998 0059 9156

Код доступу: 829732

Михайлів Марія Омелянівна

МИХАЙЛІВ МАРІЯ ОМЕЛЯНІВНА

 

СПАДКУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

 

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

 

Дата захисту: 24 листопада 2022 р., 10.00 год.

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14), авдиторія 214.

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Заіка Юрій Олександрович (головний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України);

доктор юридичних наук, професор Кармаза Олександра Олександрівна (член Центральної виборчої комісії);

доктор юридичних наук, професор Кухарєв Олександр Євгенович (професор кафедри цивільного права та процесу факультету номер шість Харківського національного університету внутрішніх справ).

 

  • У дисертаційному дослідженні вперше у доктрині міжнародного приватного права запропоновано концепцію комплексного правового регулювання відносин міжнародного спадкування.
  • У роботі запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення механізмів як матеріального, так і колізійного регулювання відносин міжнародного спадкування та розв’язання важливих теоретичних і прикладних проблем у цій сфері. Досліджено поняття та правову природу спадкування в міжнародному приватному праві. Проведено загальнотеоретичний аналіз джерел правового регулювання та запропоновано їхню класифікацію. Визначено суб’єкти відносин міжнародного спадкування та обґрунтовано їх класифікувати на безпосередніх учасників міжнародного спадкування та осіб, які сприяють реалізації спадкових прав у сфері міжнародного спадкування. Проаналізовано колізійні норми щодо спадкування в міжнародному приватному праві та запропоновано низку законодавчих змін у сфері колізійного регулювання різних видів спадкування.
  • Основну увагу приділено загальній характеристиці спадкування за законом та за заповітом у міжнародному приватному праві. Визначено поняття «заповіт», «заповіт подружжя» та виокремлено новий вид заповіту ‑ «біологічний заповіт». У роботі також проаналізовано особливості здійснення права на спадкування в міжнародному приватному праві.
  • Висвітлення питань супроводжувалося аналізом іноземного законодавства, міжнародних договорів та матеріалів нотаріальної і судової практики, зокрема практики ЄСПЛ. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері спадкування та механізму правового регулювання відносин у сфері міжнародного спадкування.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Витяг КРЦ

Висновок

Відеозапис

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора юридичних наук

Облікова картка дисертації

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Михайлів Марії Омелянівни шляхом  відеоконференції за посиланням:
Підключитися до конференції Zoom
Ідентифікатор конференції: 883 0469 7991
Код доступу: 945554

Рим Тарас Ярославович

РИМ ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 22 квітня 2021 р., 10.00 год.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України  Коссак Володимир Михайлович,

За результатами дисертаційного дослідження сформульовано концепцію цивільно-правового регулювання інвестиційних відносин у будівництві.

На підставі аналізу норм українського законодавства, теоретичних напрацювань учених-цивілістів обґрунтовано диференціацію видів інвестування в будівництві за визначеними критеріями, проаналізовано договірні форми безпосереднього (прямого) залучення інвестицій. Розглянуто засади цієї діяльності за допомогою інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), механізмів інвестування в будівництво житла, які включають фонди фінансування будівництва та фонди операцій з нерухомістю.

Окрему увагу приділено порушенню умов інвестиційних договорів та імперативних приписів законодавства, що є підставою виникнення охоронного правовідношення, в рамках якого здійснюється захист порушених прав 28 учасників інвестиційної діяльності.

Сформульовано пропозиції до удосконалення чинного інвестиційного законодавства.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації

Рима Тараса Ярославовича шляхом відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/95135674758?pwd=T3NZUmNCVS94MUlLWGdLc0tZcC9oZz09

Ідентифікатор конференції: 951 3567 4758

Код доступу: 440754

Якубівський Ігор Євгенович

Якубівський Ігор Євгенович

ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 20 грудня 2019 р. о 11 годині

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

 Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри цивільного права

доктор юридичних наук, професор ШИШКА Роман Богданович, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»,

професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України КАЛАУР Іван Романович, Верховна Рада України, народний депутат України

В роботі проаналізовано юридичну природу майнових прав інтелектуальної власності, їх сутнісні ознаки, об’єкти та зміст. Подано загальнотеоретичну характеристику підстав набуття майнових прав інтелектуальної власності, а також досліджено особливості підстав набуття зазначених прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, об’єкти патентного права та на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Проаналізовано поняття здійснення майновихправ інтелектуальної власності, суб’єкти, способи та межі здійснення досліджуваних прав. Надано загальнотеоретичну характеристику договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та визначено їх місце у системі договірного права, а також проаналізовано окремі їх види. розкрито загальнотеоретичні аспекти захисту майнових прав інтелектуальної власності, а також проаналізовано окремі цивільно-правові способи захисту цих прав, спрямовані на припинення порушення зазначених прав, відновлення становища, яке існувало до порушення, компенсування
завданих порушенням майнових втрат та (або) моральної шкоди.
Обґрунтовані за результатами дослідження теоретичні висновки дозволили сформулювати конкретні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання у досліджуваній сфері, які узагальнено у проєкті змін до законодавства

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Яновицька Галина Богданівна

ЯНОВИЦЬКА ГАЛИНА БОГДАНІВНА

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 23 квітня 2021 р., 10.00 год.

 Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України  Коссак Володимир Михайлович,

У дисертації сформульовано концептуальні засади цивільно-правових засобів захисту прав споживачів. Здійснено аналіз стану наукових розробок та правозастосовчої практики у сфері регулювання споживчих відносин. Проаналізовано у порівняльному аспекті положення чинного законодавства у сфері регулювання споживчих відносин та законодавства Європейського Союзу. Досліджено правовий статус учасників споживчих відносин. Правовідносини з участю споживача класифіковано на: а) регулятивні, що виникають з укладених договорів і спрямовані на регламентацію взаємовідносин між продавцем (виробником, виконавцем) та споживачем і б) охоронні, що виникають з метою захисту порушених суб’єктивних цивільних прав споживачів.

Запропоновано дефініцію «споживчого договору», виділено його ознаки. Досліджено особливості застосування цивільно-правових способів захисту у споживчих відносинах та проведено їх класифікацію.

Сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення правового регулювання відносин за участю споживача, обґрунтовані проєкти положень для 30 внесення змін до чинного Цивільного кодексу України та ЗУ «Про захист прав споживачів», подані у Додатку Б до дисертації..

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Яновицької Галини Богданівни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/91716575281?pwd=NUNlaGtHVlk0RkFTby9iY1hoNUpWUT09

Ідентифікатор конференції: 917 1657 5281

Код доступу: 247805

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Гнатюк Тетяна Миколаївна

ГНАТЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ЄДИНИМ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 6 липня 2020 р., 10.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх
бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Гнатюк Тетяни Миколаївни шляхом
відеоконференції за посиланням:
https://zoom.us/j/96810982387?pwd=TEZSQnE1VzYxQVFheUNnSUZmTkxJUT09
Ідентифікатор конференції: 968 1098 2387
Пароль: 273201

Науковий консультант: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

Офіційні опоненти:  

доктор юридичних наук, професор ЗАІКА Юрій Олександрович,

Науково-дослідний інститут приватного права  і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник відділу проблем приватного права

кандидат юридичних наук, доцент МАМЧУР Людмила Володимирівна,

Чорноморський національний  університет імені Петра Могили,

доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу

Дисертація присвячена науковому аналізу теоретичних положень договірних відносин управління підприємством як єдиним майновим комплексом.

Досліджено матеріальні та нематеріальні складники єдиного майнового комплексу як об’єкта управління. З’ясовано поняття, зміст та правову природу договору управління підприємством як єдиним майновим комплексом. Проведено класифікацію прав та обов’язків сторін договору.

Проаналізовано підстави припинення договору управління підприємством як єдиним майновим комплексом. Визначено правові наслідки припинення договірних відносин з управління підприємством як єдиним майновим комплексом.

Досліджено цивільно-правові способи захисту суб’єктивних прав учасників договірних відносин з управління підприємством як єдиним майновим комплексом. Розкрито специфіку застосування засобів цивільно-правової відповідальності. Сформульовано науково обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання договірних відносин управління підприємством як єдиним майновим комплексом.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Клапатий Дмитро Йосифович

Клапатий Дмитро Йосифович

Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект)

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 2 липня 2019 р., 10.00 год.

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

 Офіційні опоненти:

д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України Галянтич М. К. (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України)

к.ю.н., доц. Ільків О. В. (ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»)

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень цивільно-правового регулювання здійснення інвестицій у формі пайового фонду.

Досліджено еволюцію законодавчого регулювання здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду. Визначено поняття, ознаки та місце пайового фонду в структурі цивільних правовідносин. Проведено класифікацію пайових фондів за різними критеріями. З’ясовано особливості здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду, що має на меті досягнення соціального ефекту.

Значну увагу приділено правовідносинам щодо реалізації інвестицій у формі пайового фонду. Детально розглянуто елементи окреслених правовідносин, зокрема, акцентовано увагу на правовому статусі суб’єктів і об’єктах цих правовідносин. Розкрито систему договорів, які опосередковують реалізацію інвестицій у формі пайового фонду. Досліджено правовий режим активів пайового фонду. Проаналізовано підстави і правові наслідки припинення здійснення інвестиційної діяльності у формі пайового фонду. Сформульовано науково-обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у сфері спільного інвестування.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Майка Максим Борисович

МАЙКА МАКСИМ БОРИСОВИЧ

ВИКОНАННЯ УХВАЛ СУДУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 2 липня 2019 р., 14.00 год.

 Науковий керівник: к.ю.н.,доц. Богдан Й.Г.

 Офіційні опоненти:

д.ю.н., проф. Фурса С.Я. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

к.ю.н., проф. Білоусов Ю.В. (Хмельницький університет управління та права)

Дисертація присвячена комплексному дослідженню процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі. У роботі досліджені загальнотеоретичні аспекти виконання ухвал суду у цивільному процесі, визначено особливості виконання окремих видів ухвал суду у цивільних справах, здійснено характеристику правового статусу суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі.

На підставі аналізу правової теорії, правозастосовчої та судової практики, практики державних та приватних виконавців, міжнародно-правових актів, а також  правових позицій Європейського суду з прав людини з’ясовано правову природу правовідносин на стадії виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано авторські класифікації ухвал суду у цивільному процесі за критеріями порядку та способу виконання, суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі та правовідносин, які виникають на стадії виконання ухвал суду у цивільних справах. Проаналізовано повноваження органів державної влади та визначено правові прогалини законодавчого регулювання правовідносин у сфері виконання ухвал суду у цивільних справах.

У роботі визначено доктринальні положення та практичні висновки щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері регламентування процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано шляхи уніфікації судової практики.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Стасів Наталія Степанівна

СТАСІВ НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 18 грудня 2020 р., 15.00 год.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Угриновська Оксана Іванівна

Дисертація присвячена комплексному дослідженню провадження про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів.

Визначено поняття та правову природу провадження про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів. Здійснено аналіз процесуального статусу учасників вказаної категорії справ, порядку реалізації права на звернення до суду з заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Визначено особливості реалізації повноважень суду на стадіях відкриття провадження у справі та розгляду справи по суті. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення підстав для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Стасів Наталії Степанівни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/93759727486?pwd=dkRXOHJDVjhEcDRURXI1OSs5ZEladz09

Ідентифікатор конференції: 937 5972 7486

Код доступу: 786401

Турчин Лілія Ярославівна

ТУРЧИН ЛІЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ВНЕСОК ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 6 липня 2020 р., 14.00 год.

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх
бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Турчин Лілії Ярославівни шляхом
відеоконференції за посиланням:
https://zoom.us/j/95018717321?pwd=ckdmYzBBSnZyQ3VIS1ZOa3VHbU1oUT09
Ідентифікатор конференції: 950 1871 7321
Пароль: 873371

Науковий консультант: д.ю.н., проф. Герц А.А.

Офіційні опоненти:  

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,

Заслужений діяч науки і техніки України КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри цивільного права кандидат юридичних наук, доцент

ІЛЬКІВ Олег Васильович, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Дисертація присвячена комплексному дослідженню майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств. Визначено поняття та правову природу майнових прав інтелектуальної власності, їх особливості як виду внеску до статутного капіталу господарських товариств. Здійснено аналіз порядку внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу окремих видів господарських товариств.

Досліджено правову природу договірних правовідносин щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств. Визначено особливості внесення до статутного капіталу господарських товариств майнових прав на окремі види об’єктів інтелектуальної власності.

Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо реалізації майнових прав інтелектуальної власності шляхом їх внесення до статутного капіталу господарських товариств та рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у відповідній сфері.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Пасайлюк Ірина Василівна

ПАСАЙЛЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА

ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 22 квітня 2021 р., 15.00 год.

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України  Коссак Володимир Михайлович,

Дисертація присвячена науковому аналізу правового статусу іноземців та осіб без громадянства в цивільному судочинстві України, аналізу особливостей розгляду і вирішення цивільних справ за їх участю в якості сторони, третіх осіб, інших учасників судового процесу та удосконаленню нормативно-правової бази щодо провадження у справах за участю вказаних суб’єктів.

Детально досліджено основні питання провадження у справах за участю іноземних осіб: реалізація іноземцями та особами без громадянства права на звернення до суду за захистом, підсудність судам України справ з іноземним елементом, визначення правових режимів цивільного процесуального статусу іноземців, осіб без громадянства як учасників справи, представників, особливості надання міжнародної правової допомоги.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

У зв’язку з карантинними заходами спеціалізована вчена рада Д 35.051.27 запрошує усіх бажаючих взяти участь у публічному захисті дисертації Пасайлюк Ірини Василівни шляхом відеоконференції за посиланням:

https://zoom.us/j/98166300472?pwd=cWgwQUV6RkRNUHhJVFNqcEEza254dz09

Ідентифікатор конференції: 981 6630 0472

Код доступу: 080372