Верес Ірина Ярославівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: iryna.veres@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

зобов’язальне право, сімейне право, авторське право

Курси

Публікації

Авторське права та суміжні права

 1. Климовська І. Я. Особливості послуг комерційного представника // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008.– Випуск 46.– 250 с. – С. 120-126.
 2. Климовська І. Я. Підстави виникнення комерційного                    представництва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2008.– Випуск 3. – 436 с. – С. 121-129.
 3. Климовська І. Я. Підстави припинення комерційного представництва // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». – 2009. – № 1 (29). – 481 с. – С. 128-133.
 4. Климовська І. Я. Особливості цивільно-правової відповідальності комерційного представника // Юридична Україна. – 2009. – №2 (74). – 112 с. –  С. 52-58.
 5. Климовська І. Я. Ознаки комерційного представництва / І. Я. Климовська // Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених: Тези доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23 березня 2007 року / За заг. ред. С. М. Тимченко і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 152 с. – С. 64-66.
 6. Климовська І. Я. Поняття комерційного представництва / І. Я. Климовська // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 2007 р., 1-2 червня: У 2-х т. / Уклад. Т. Д. Климчук, І. М. Якушев. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Т. 1. – 506 с. – С. 399-402.
 7. Климовська І. Я. Суб’єкти комерційного представництва / І. Я. Климовська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 396 с.– С. 148-150.
 8. Климовська І. Я. Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину / І. Я. Климовська // Міжнародна науково-практична конференція «Правота економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – 688 с. – С.174-178.
 9. Климовська І. Я. Забезпечення майнових інтересів особи, яку представляє комерційний представник / І. Я. Климовська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 р.) – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008.– 410 с. – С.348-349.
 10. Климовська І. Я. Договірні підстави виникнення комерційного представництва / І. Я. Климовська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет національного університету імені Івана Франка, 2009. – 412 с. – С. 194-195.
 11. Верес І. Я. Цивільно-правове регулювання комерційного представництва: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03 / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – 200 с.
 12. Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / [Бек Ю. Б., Верес І. Я. та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук., проф. засл. юриста України                       В. М. Коссака. – К. : Правова єдність, 2010. – 672 с.
 13. Цивільне право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 468 с. – ( Верес І. Я.  -глави 8, 23 (параграфи 8-10), 24 (параграф 5).
 14. Верес І. Я. Зміст договору факторингу // Юридичний журнал. – 2012. – № 3(117). – 136 с. – С. 98-102.
 15. Верес І. Я. Поняття та правова природа договору факторингу // – Підприємництво, господарство і право. – 2012. -№ 5(197). – 176. – С. 89-93.
 16. Верес І. Я. Поняття комерційного представництва // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7(199). – 136. – С. 11-15.
 17. Верес І.Я. Договір про сурогатне материнство // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право». – 2012.- № 20.-С. 163-165.
 18. Верес І. Я. Правова природа договору андеррайтингу // Часопис Академії адвокатури України. – 2013.- № 1(18). [Електронне наукове фахове видання:Режимдоступу:http://www.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/download/150/172
 19. Верес І. Я. Проблеми правового регулювання сурогатного материнства// Адвокат. – 2013. – 3(150). – 48 с. – С. 27-31.
 20. Верес І. Я. Права та обов’язки комерційного представника // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 4(138) – 175 с. – С. 24-31.
 21. Верес І. Я. Недійсність шлюбу: порівняльний аналіз Сімейного кодексу України та сімейного законодавства інших держав / І. Я. Верес //Право України. – 2013. – № 10. – С. 97-10
 22. Цивільне право України: підручник: в 2 т. / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014.  (особистий внесок Верес І.Я. – глави 8, 23 (параграф 8-10), 24 (параграф 5)-С. 206-212 (Т. 1); С. 229-257 (Т.2); .С. 277- 282 (Т. 2).
 23. Верес Ирина Компенсационные способы защиты авторского права и смежных прав по законодательству Украины/ І. Я. Верес // Legea si – 2014. – № 6(270). – С. 23-27.
 24. Верес І. Я. Ознаки та поняття об’єктів суміжних прав // Право і суспільство. – 2015.- № 5.- С. 55-60.
 25. Верес І. Я. Підстави колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 7.- С. 7-11.
 26. Верес І. Я. Організація колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4.- С. 217-221.
 27. Верес І. Я. Правові наслідки вчинення комерційним представником правочинів з перевищенням повноважень / І. Я. Верес // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 424 с.– С. 158-160.
 28. Верес І. Я. Повноваження комерційного представника / І. Я. Верес // Тези доповідей учасників звітної науково-практичної конференції юридичного факультету 18 лютого 2010 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, – 168 с. – С. 88-90.
 29. Верес І. Я. Комерційне представництво на ринку цінних паперів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – C. 171-174.
 30. Верес. І. Я. Безвідклична довіреність // Одинадцяті осінні юридичні читання: Збірник тез Міжнародної наукової конференції 23-24 листопада 2012 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – С 38-39.
 31. Верес І. Я. Правова природа договору андеррайтингу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013.– C. 143-144.
 32. Верес І. Я. Аудіовізуальний твір як об’єкт авторського права / І. Я. Верес// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХX звітної науково-практичної конференції 6-7 лютого 2014 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014.– C. 210-212.
 33. Верес І.Я. Ознаки та поняття об’єкта авторського права за законодавством України / І. Я. Верес// Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 вересня 2014р.– м. Братислава (Словацька Республіка), Панєвропська висока школа. Факультет права, 2014.– С. 268-271.
 34. Верес І. Я. Поняття організації колективного управління / І. Я. Верес// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015.– 183-185.
 35. Верес І. Я. Поняття організації колективного управління / І. Я. Верес// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015.– 183-185.
 36. Верес І. Я. Ознаки співавторства / І. Я. Верес// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІI звітної науково-практичної конференції 4-5 лютого 2016 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016.– 161-163.
 37. Верес І. Я. Авторське право і суміжні права / І. Я. Верес // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 25с.
 38. Верес І. Я. Комерційне представництво / І. Я. Верес // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 25 с.
 39. Верес І. Я. Теорія і практика посередництва та медіації / І. Я. Верес // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 24 с.
 40. Верес І. Я. Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми і бази даних/ І. Я. Верес // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – 20 с.

Біографія

Верес Ірина Ярославівна – (04.07. 1984, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Цивільно-правове регулювання комерційного представництва, 2010), доцент (2015). Закінчила  з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2006), аспірантуру (2009). 2009 – 2013 асистент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету.  З 2013 – доцент кафедри цивільного права і процесу. Близько 50 праць, зокрема, Особливості послуг комерційного представника (ВЛУ Сер. юрид. 2008. Вип. 46); Підстави виникнення комерційного представництва (Наук. вісн. Львів, ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2008. Вип. 3); Особливості цивільно-правової відповідальності комерційного представника (Юрид. Україна, 2009. №2 (74)); Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Недійсність шлюбу: порівняльний аналіз Сімейного кодексу України та сімейного законодавства інших держав (Право України, 2013. № 10); Права та обов’язки комерційного представника (Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 4(138); Проблеми правового регулювання сурогатного материнства (Адвокат. – 2013. – 3(150); Компенсационные способы защиты авторского права и смежных прав по законодательству Украины (Legea si Viata. 2014.  № 6(270)); Ознаки та поняття об’єктів суміжних прав (Право і суспільство.– 2015. – № 5.); Підстави колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами (Підприємництво, господарство і право.  2015. № 7).

Проекти

Спецкурси:

 

 

Теорія і практика медіації та посередництва

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!