Верес Ірина Ярославівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

зобов’язальне право, сімейне право, авторське право

Курси

Публікації

Авторське права та суміжні права

 1. Климовська І. Я. Особливості послуг комерційного представника // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008.– Випуск 46.– 250 с. – С. 120-126.
 2. Климовська І. Я. Підстави виникнення комерційного                    представництва // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2008.– Випуск 3. – 436 с. – С. 121-129.
 3. Климовська І. Я. Підстави припинення комерційного представництва // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки». – 2009. – № 1 (29). – 481 с. – С. 128-133.
 4. Климовська І. Я. Особливості цивільно-правової відповідальності комерційного представника // Юридична Україна. – 2009. – №2 (74). – 112 с. –  С. 52-58.
 5. Климовська І. Я. Ознаки комерційного представництва / І. Я. Климовська // Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених: Тези доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23 березня 2007 року / За заг. ред. С. М. Тимченко і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 152 с. – С. 64-66.
 6. Климовська І. Я. Поняття комерційного представництва / І. Я. Климовська // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 2007 р., 1-2 червня: У 2-х т. / Уклад. Т. Д. Климчук, І. М. Якушев. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Т. 1. – 506 с. – С. 399-402.
 7. Климовська І. Я. Суб’єкти комерційного представництва / І. Я. Климовська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 396 с.– С. 148-150.
 8. Климовська І. Я. Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину / І. Я. Климовська // Міжнародна науково-практична конференція «Правота економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – 688 с. – С.174-178.
 9. Климовська І. Я. Забезпечення майнових інтересів особи, яку представляє комерційний представник / І. Я. Климовська // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 р.) – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008.– 410 с. – С.348-349.
 10. Климовська І. Я. Договірні підстави виникнення комерційного представництва / І. Я. Климовська // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет національного університету імені Івана Франка, 2009. – 412 с. – С. 194-195.
 11. Верес І. Я. Цивільно-правове регулювання комерційного представництва: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03 / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – 200 с.
 12. Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / [Бек Ю. Б., Верес І. Я. та ін.]; за ред. д-ра юрид. наук., проф. засл. юриста України                       В. М. Коссака. – К. : Правова єдність, 2010. – 672 с.
 13. Цивільне право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 468 с. – ( Верес І. Я.  -глави 8, 23 (параграфи 8-10), 24 (параграф 5).
 14. Верес І. Я. Зміст договору факторингу // Юридичний журнал. – 2012. – № 3(117). – 136 с. – С. 98-102.
 15. Верес І. Я. Поняття та правова природа договору факторингу // – Підприємництво, господарство і право. – 2012. -№ 5(197). – 176. – С. 89-93.
 16. Верес І. Я. Поняття комерційного представництва // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7(199). – 136. – С. 11-15.
 17. Верес І.Я. Договір про сурогатне материнство // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право». – 2012.- № 20.-С. 163-165.
 18. Верес І. Я. Правова природа договору андеррайтингу // Часопис Академії адвокатури України. – 2013.- № 1(18). [Електронне наукове фахове видання:Режимдоступу:http://www.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/download/150/172
 19. Верес І. Я. Проблеми правового регулювання сурогатного материнства// Адвокат. – 2013. – 3(150). – 48 с. – С. 27-31.
 20. Верес І. Я. Права та обов’язки комерційного представника // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 4(138) – 175 с. – С. 24-31.
 21. Верес І. Я. Недійсність шлюбу: порівняльний аналіз Сімейного кодексу України та сімейного законодавства інших держав / І. Я. Верес //Право України. – 2013. – № 10. – С. 97-10
 22. Цивільне право України: підручник: в 2 т. / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014.  (особистий внесок Верес І.Я. – глави 8, 23 (параграф 8-10), 24 (параграф 5)-С. 206-212 (Т. 1); С. 229-257 (Т.2); .С. 277- 282 (Т. 2).
 23. Верес Ирина Компенсационные способы защиты авторского права и смежных прав по законодательству Украины/ І. Я. Верес // Legea si – 2014. – № 6(270). – С. 23-27.
 24. Верес І. Я. Ознаки та поняття об’єктів суміжних прав // Право і суспільство. – 2015.- № 5.- С. 55-60.
 25. Верес І. Я. Підстави колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 7.- С. 7-11.
 26. Верес І. Я. Організація колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4.- С. 217-221.
 27. Верес І. Я. Правові наслідки вчинення комерційним представником правочинів з перевищенням повноважень / І. Я. Верес // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 424 с.– С. 158-160.
 28. Верес І. Я. Повноваження комерційного представника / І. Я. Верес // Тези доповідей учасників звітної науково-практичної конференції юридичного факультету 18 лютого 2010 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, – 168 с. – С. 88-90.
 29. Верес І. Я. Комерційне представництво на ринку цінних паперів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIІІ регіональної науково-практичної конференції 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – C. 171-174.
 30. Верес. І. Я. Безвідклична довіреність // Одинадцяті осінні юридичні читання: Збірник тез Міжнародної наукової конференції 23-24 листопада 2012 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – С 38-39.
 31. Верес І. Я. Правова природа договору андеррайтингу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013.– C. 143-144.
 32. Верес І. Я. Аудіовізуальний твір як об’єкт авторського права / І. Я. Верес// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХX звітної науково-практичної конференції 6-7 лютого 2014 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014.– C. 210-212.
 33. Верес І.Я. Ознаки та поняття об’єкта авторського права за законодавством України / І. Я. Верес// Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 вересня 2014р.– м. Братислава (Словацька Республіка), Панєвропська висока школа. Факультет права, 2014.– С. 268-271.
 34. Верес І. Я. Поняття організації колективного управління / І. Я. Верес// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015.– 183-185.
 35. Верес І. Я. Поняття організації колективного управління / І. Я. Верес// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції 12-13 лютого 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015.– 183-185.
 36. Верес І. Я. Ознаки співавторства / І. Я. Верес// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXІI звітної науково-практичної конференції 4-5 лютого 2016 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016.– 161-163.
 37. Верес І. Я. Авторське право і суміжні права / І. Я. Верес // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 25с.
 38. Верес І. Я. Комерційне представництво / І. Я. Верес // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 25 с.
 39. Верес І. Я. Теорія і практика посередництва та медіації / І. Я. Верес // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 24 с.
 40. Верес І. Я. Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми і бази даних/ І. Я. Верес // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – 20 с.

Біографія

Верес Ірина Ярославівна – (04.07. 1984, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Цивільно-правове регулювання комерційного представництва, 2010), доцент (2015). Закінчила  з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2006), аспірантуру (2009). 2009 – 2013 асистент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету.  З 2013 – доцент кафедри цивільного права і процесу. Близько 50 праць, зокрема, Особливості послуг комерційного представника (ВЛУ Сер. юрид. 2008. Вип. 46); Підстави виникнення комерційного представництва (Наук. вісн. Львів, ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2008. Вип. 3); Особливості цивільно-правової відповідальності комерційного представника (Юрид. Україна, 2009. №2 (74)); Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Недійсність шлюбу: порівняльний аналіз Сімейного кодексу України та сімейного законодавства інших держав (Право України, 2013. № 10); Права та обов’язки комерційного представника (Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 4(138); Проблеми правового регулювання сурогатного материнства (Адвокат. – 2013. – 3(150); Компенсационные способы защиты авторского права и смежных прав по законодательству Украины (Legea si Viata. 2014.  № 6(270)); Ознаки та поняття об’єктів суміжних прав (Право і суспільство.– 2015. – № 5.); Підстави колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами (Підприємництво, господарство і право.  2015. № 7).

Проекти

Спецкурси:

 

 

Теорія і практика медіації та посередництва

Презентації – Сімейне право України 3 курс
1. Верес І.Я. Шлюб. Недійсність шлюбу2019
2. тема 2 Припинення шлюбу 2019
Верес І.Я. Припинення шлюбу
Верес І.Я. Правовий режим майна подружжя (1)
Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовідносини подружжя щодо майна
утримання подружжя
Верес І. Я. Майнові правовідносини батьків та дітей
Зобов’язання щодо утримання подружжя,батьків та дітей
запитання на модуль 3 курс

Презентації – Правове регулювання сімейних відносин 2 курс
Розподіл студентів по групах Правове регулювання сімейних відносин
1. Верес І.Я. Загальні положення сімейного права 2019
Тема 1 Загальні засади правового регулювання сімейних відносин 2019
2. Верес І. Я. Походження дітей 2019
Тема 2 Походження дітей 2019 р.
Особисті-немайнові-права-батьків-та-дітей
Тема 3Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей
Верес І. Я. Майнові правовідносини батьків та дітей
Верес І. Я. Усиновлення

Усиновлення
Форми сімейного влаштування дітей
форми влаштування дітей позбавлених батьківського піклування

Запитання на модуль 2 курс
Результати модуля 2019

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!