Цивільне право України, частина 1

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
38Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Юркевич Ю. М.
332доцент Бек Ю. Б.
332доцент Верес І. Я.
332професор Герц А. А.
432професор Юркевич Ю. М.
432доцент Бек Ю. Б.
432доцент Верес І. Я.
432професор Герц А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Грущинська Н. І.
доцент Кравчик М. Б.
Гнатів О. М.
доцент Бек Ю. Б.
доцент Верес І. Я.
професор Герц А. А.
доцент Андрусів У. Б.
448Грущинська Н. І.
доцент Кравчик М. Б.
Гнатів О. М.
доцент Бек Ю. Б.
доцент Верес І. Я.
професор Герц А. А.

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Цивільне право України (ч. 1)» є засвоєння теоретичних знань та здобуття практичних умінь і навичок щодо тлумачення і застосування правових норм, що регулюють цивільні відносини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільне право України (ч. 1)» є аналіз Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства України, міжнародних договорів, актів узагальнення судової практики, постанов Верховного Суду, навчальної та монографічної цивілістичної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів, що стосуються загальних положень цивільного права, особистих немайнових прав, речового права, загальних положень права інтелектуальної власності та загальних положень про зобов’язання.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Вид. 2-ге, змін. і доп. / за ред. В. М. Коссака. Київ: Істина, 2008. 992 с.
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця ; [наук. ред. М. М. Хоменко]. 6-те вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2019 . Т. 1. 747 с.
 3. Цивільне право (Загальна частина): курс лекцій / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Екус, 2021. – 448 с.
 4. Цивільне право України: підручник: У 2 кн. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. Київ: Юрінком-Інтер, 2017. 976 с.
 5. Цивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 ч. Ч. 1. Загальна. / за ред. Р. Б. Шишки (кер. авт. кол.). Київ: Видавництво «Ліра-К», 2018. 736 с.

Додаткова література:

 1. Ільків О. В. Речові права в умовах новелізації цивільного законодавства України: монографія. Рівне: О. Зень, 2021. 456 с.
 2. Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія. – Київ: Алерта, 2017. 494 с.
 1. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія / за ред. А.С. Довгерта, Є.О. Харитонова. Одеса: Гельветика, 2020. 674 с.
 2. Пучковська І. Й. Теоретичні проблеми забезпечення зобов’язань: монографія. Харків: Право, 2017. 472 с.
 3. Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової. 2-ге вид., доп. і перероб. Одеса: Гельветика, 2022. 908 с.
 4. Скрипник В. Л. Теоретичні і методологічні проблеми об’єктів цивільних прав: монографія. Кременчук: ПП Шербатих О. В., 2020. 380 с.
 5. Слома В.М. Цивільно-правові зобов’язання з множинністю суб’єктів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 384 с.
 6. Стефанчук М. О. Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб та особливості її здійснення: монографія. Київ: Артек, 2020. 479 с.
 7. Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Оновлення (кодифікації і рекодифікації) цивільного законодавства України: досвід, проблеми та перспективи: монографія. Одеса: Фенікс, 2020. 462 с.
 8. Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с.
 9. Emerich, Y. Conceptualising Property Law: Integrating Common Law and Civil Law Traditions. Edward Elgar Publishing. 2018. 352p.
 10. The Oxford Handbook of Intellectual Property Law / ed. R. C. Dreyfuss and J. Pila. Oxford: Oxford University Press, 2018. 1010 p.
 11. Kossak V. M. Legal Consequences of Mock Transactions / V. M. Kossak, I. Y. Yakubivskyi, M. V. Oprysko, V. Tsikalo, Y. B. Bek. International Journal of Criminology and Sociology. Vol. 9. P. 1600–1607.
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 № 644 «Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-bakalavr-644-20.07.2022.pdf

Матеріали

Методички
Цивільне право як галузь права
Джерела ЦП
Фізичні особи
Загальні положення про юридичну особу
Об’єкти цивільних правовідносин
Правочини
Недійсність правочинів
Представництво
Строки. Позовна давність.
Особисті немайнові права
Загальна характеристика права власності
Набуття права власності
Припинення права власності
Спільна власність
Захист права власності
Речові права на чуже майно
Право інтелектуальної власності
Виникнення та виконання зобов’язання
Забезпечення виконання зобов’язання
Припинення зобов’язань

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус