Цивільне право України, частина 1

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Юркевич Ю. М.
332доцент Бек Ю. Б.
332доцент Верес І. Я.
332професор Герц А. А.
432професор Юркевич Ю. М.
432доцент Бек Ю. Б.
432доцент Верес І. Я.
432професор Герц А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Грущинська Н. І.
Яворський Р. І.
доцент Кравчик М. Б.
Гнатів О. М.
доцент Бек Ю. Б.
доцент Верес І. Я.
професор Герц А. А.
доцент Андрусів У. Б.
432Грущинська Н. І.
Яворський Р. І.
доцент Кравчик М. Б.
Гнатів О. М.
доцент Бек Ю. Б.
доцент Верес І. Я.
професор Герц А. А.

Опис курсу

Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання цивільних відносин та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.
Завданням вивчення даного курсу – полягає у засвоєнні студентами знань про поняття предмета і методу цивільного права, визначення принципів, функцій, сутності цивільного права, як права приватного, систему цивільного права; з’ясування структури відносин представництва; права власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні, зміст права власності; способи набуття і припинення права власності; моменту виникнення права власності на річ; авторське право і суміжні права, права промислової власності, інші види результатів творчої діяльності; зобов’язального права; визначення змісту договорів про передання майна у власність, їх значення у цивільному обороті; з’ясування істотних умов кожного з договорів системи курсу; проведення розмежування між договорами про виконання робіт та надання послуг; вміння застосовувати нормативно-правову базу, що стосується договорів про передання майна в користування; визначення змісту не договірних зобов’язань засвоєння основ спадкового права.
Студенти повинні знати: джерела правового регулювання цивільних правовідносин; особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільних правовідносин; правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб; істотні умови цивільно-правових договорів; поняття недоговірних зобов’язань та їх відмінності від договірних.
Студенти повинні вміти: правильно застосовувати законодавство, складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також інших документів; складати проекти цивільно-правових договорів; аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

1. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А.С.Довгерта. – К., 2000.
2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2008.
3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006 (Т.І.)
4. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Правова єдність 2010.
5. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. – К.: Істина, 2003.
6. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006 (Т.1. Загальна частина).
7. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2010 (Кн.1).
8. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2010.
9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників Проекту ЦКУ. – К.: Істина, 2004.
10. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 кн. / За заг. ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. (Кн.1).
11. Цивільний кодекс України: Постатейний коментар у двох частинах / Відп.ред. А.С.Довгерт, Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005 (Ч.1).

Матеріали

Методички
Цивільне право як галузь права
Джерела ЦП
Фізичні особи
Загальні положення про юридичну особу
Об’єкти цивільних правовідносин
Правочини
Недійсність правочинів
Представництво
Строки. Позовна давність.
Особисті немайнові права
Загальна характеристика права власності
Набуття права власності
Припинення права власності
Спільна власність
Захист права власності
Речові права на чуже майно
Право інтелектуальної власності
Виникнення та виконання зобов’язання
Забезпечення виконання зобов’язання
Припинення зобов’язань

питання на модуль 2 курс 2019
Теми курсових робіт для студентів заочної форми навчання 2 курс
Питання на модуль. Повторне вивчення
Питання до іспиту Цивільне право ч.1 2021

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму