Сімейне право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Дякович М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616професор Дякович М. М.
доцент Верес І. Я.
доцент Квіт Н. М.
доцент Яримович У. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Сімейне право України» є засвоєння студентами положень сімейного законодавства, теоретичних знань у сфері сімейних відносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування сімейно-правових норм, що регулюють зазначену сферу сімейних відносин.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Сімейне право України» є ознайомлення студентів з основними положеннями сімейного законодавства; сприяння глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостійної роботи з ними; ознайомлення з системою сімейного права і використання її складових елементів при вирішенні конкретних правових питань; застосування теоретичних положень на практиці; закладення і розвиток навиків складання відповідних документів; чітке уявлення про роль права в забезпеченні функціонування сімейних відносин, аналіз прав та обов’язків їх учасників.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: положення актів сімейного законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання правовідносин між подружжям, батьками та дітьми, іншими членами сім’ї та родичами; основні положення сімейно-правової доктрини з питань укладення та припинення шлюбу, виникнення та припинення правовідносин між батьками та дітьми, особистих немайнових та майнових правовідносин між членами сім’ї та родичами, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює сімейні правовідносини. Студенти повинні вміти: правильно тлумачити сімейно-правові норми; застосовувати сімейно-правові норми для вирішення конкретних практичних ситуацій (казусів); складати проекти договорів та інших документів.

Рекомендована література

1. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.
2. Лепех С. М. Сімейне право України : навчальний посібник / С. М. Лепех. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 318 с.
3. Дякович М.М. Сімейне право : навчальний посібник / М. М. Дякович. – Київ : Правова єдність, 2009. – 512 с.
4. Дякович М.М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом : монографія / М.М. Дякович. – К., 2014. – 520 с.
5. Жилинкова И .В. Правовой режим имущества членов семьи : [монография] / Жилинкова И. В. – Xарьков : «Ксилон», 2000. – 398 с.
6. Красицька Л.В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей : монографія / Л.В. Красицька. – К. : Видавництво Ліра-К, 2014. – 628 с.
7. Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : монографія / І.В. Венедіктова. – К., 2014. – 288 с.

Матеріали

Практикум Сімейне право України 2022
Анотація вибіркової дисципліни Сімейне право

2019Укладення шлюбу. Недійсність шлюбу
тема 2 Припинення шлюбу 2019
Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовідносини подружжя щодо майна
Зобов’язання щодо утримання подружжя,батьків та дітей
запитання на модуль 3 курс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус