Кримінально-виконавче право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Палюх Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Палюх Л. М.
Боднарчук Р. О.
Шуп'яна М. Ю.

Опис курсу

Метою даної навчальної дисципліни є засвоєння студентами норм кримінально-виконавчого права України, що визначають порядок виконання та відбування покарань, правовий статус засуджених до всіх видів покарань, підстави, порядок звільнення від відбування покарання; здійснення контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання; порядок здійснення нагляду і контролю за виконанням покарань; вивчення практики діяльності органів і установ виконання покарань; вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності; оволодіння знаннями щодо вирішення теоретичних та практичних проблем, що стосуються правового регулювання відносин, що виникають у сфері виконання та відбування покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового впливу. У процесі вивчення навчального курсу студенти мають можлиість оволодіти розробленими наукою кримінально-виконавчого права рекомендаціями щодо ефективного застосування кримінально-виконавчого права, ознайомитися з основними напрямками кримінально-виконавчої політики України, рекомендаціями щодо вдосконалення правозастосування.

Рекомендована література

 

Рекомендована література: 

Базова література:

 1. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб / К.А. Автухов; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2015.
 2. Кримінально-виконавче право України: підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. — Х.: Право, 2015. — 392 с.
 3. Кримінально-виконавче право України: Підручник / О.М. Джужа; за заг. ред. проф. О.М. Джужи. – К.: Атіка, 2010.
 4. Кримінально-виконавчеправо України (схеми і таблиці): навч. посіб. – Харків: ХНУВС, 2014.
 5. Гумін О. М. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. / О. М. Гумін, К. Б.Марисюк ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015.
 6. Черненок М.П. Виконання майнових покарань: монографія / М.П. Черненок. – Харків, 2006.

 

Допоміжна література:

 1. Алієв Р.В. Взаємодія кримінально-виконавчих інспекцій державної кримінально-виконавчої служби України та громадськості у виправленні й ресоціалізації  осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням / Р.В. Алієв // Держава  та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 2. – С. 91-95.
 2. Алієв Р.В. Діяльність кримінально-виконавчих інспекцій на сучасному етапі / Р.В. Алієв // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 1. – С. 39-47.
 3. Бадира В.А. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі / В.А. Бадира, Т.А. Денисова. – Запоріжжя: КПУ, 2009.
 4. Бандурка А.М., Севостьянов В.П. Правовое положение осужденных к лишению свободы: Документы и комментарии / Ун-т внутр. дел – Х.: Основа, 1997.
 5. Барков О. Колізії між кримінально-правовими та кримінально-виконавчими аспектами визначення виправлення засуджених і його роль при вирішенні питання застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / О. Барков // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С.129-132.
 6. Барков О. Практика заміни невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі більш м’яким покаранням / О. Барков // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3(135). – С.119-122.
 7. Барков О. Проблемні питання практичного застосування положень кримінально-виконавчого законодавства щодо умовно-дострокового звільнення та заміни невідбутої частини покарання більш м’яким / О. Барков // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С.122-124.
 8. Бархаленко Є. Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення процесу виховання неповнолітніх засуджених / Є. Бархаленко // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень Київського Інституту внутрішніх справ. – К., 2000.
 9. Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права України / І. Богатирьов // Право України. – 2008. – № 1. – С. 106-110.
 10. Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні / І.Г. Богатирьов // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 3. – С. 53-55.
 11. Букалов О. Досвід співпраці громадських неурядових організацій з установами кримінально-виконавчої системи щодо сприяння ресоціалізації засуджених до позбавлення волі / О. Букалов // Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації. Учбово-методичний посібник. – К.: ПП “Апарат-Центр», 2000. – С. 40-44.
 12. Гель А., Клименко Н. Деякі аспекти дослідження особи засудженого до позбавлення волі / А. Гель, Н. Клименко // Право України. – 2001. – №7.
 13. Гізімчук С., Говорун Д. Умовно-дострокове звільнення від покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення / С. Гізімчук, Д. Говорун // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 115-118.
 14. Гречанюк С. Взаємодія кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями / С. Гречанюк // Право України. – 2004. – № 11. – С. 88-90.
 15. Джужа О., Бодюл Є. Концептуальні засади і загальна характеристика КВК України / О. Джужа, Є. Бодюл // Право України. – 2004. – №7. – С. 80-84.
 16. Дрьомін В. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції / В. Дрьомін // Право України. – 2000. – №12. – С. 120-123.
 17. Дрьомін В. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі / В. Дрьомін // Право України. – 2000. – № 6. – С.27-31.
 18. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт профілактики злочинів: моногр./ О.Г. Колб. — Луцьк : РВВ “Вежа” Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.
 19. Калашник Н.Г. Забезпечення дотримання прав людини в установах державної кримінально-виконавчої служби України / Н.Г. Калашник // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 1. – С. 142-151.
 20. Козирєва В. Конфіскація майна: теорія і практика застосування / В. Козирєва // Право України. – 2006. – № 1. – С. 98.
 21. Кононенко О. Правове забезпечення виконання судових рішень / О. Кононенко // Право України. – 1998. – № 9. – С. 16.
 22. Кирилюк А.В. Обмеження в правах засуджених до позбавлення волі у контексті цілей пенітенціарної політики в Україні / А.В. Кирилюк. – К., 1996.
 23. Кобильченко В., Супрун М. Соціальні аспекти проблеми формування і корекції особистості підлітка у діяльності виховно-трудових установ / В. Кобильченко, М. Супрун // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень Київського Інституту внутрішніх справ. – К., 2000.
 24. Колб О. Про деякі правові та соціальні аспекти ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі / О. Колб // Право України. – 2001. – № 8. – С. 90-92.
 25. Мельник М., Ярошенко В. Громадський контроль – передумова реформування пенітенціарної системи / М. Мельник, В. Ярошенко // Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації. Учбово-методичний посібник. – К.: ПП “Апарат-Центр», 2000. – С. 34-40.
 26. Мухаев И.П. Предмет и система уголовно-исполнительного права: учеб. пособие / И.П. Мухаев. – Хабаровск: изд-во ХГТУ, 2003.
 27. Назименко Є. Пропозиції щодо вдосконалення переліку майна, яке не підлягає конфіскації за судовим вироком / Є. Назименко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С.108-110.
 28. Наташев А.Е. Правовое положение осужденных / А.Е. Наташев // Исправительно-трудовые учреждения. – М., 1979. – № 7.
 29. Палій М., Назименко Є. Реформування інституту конфіскації майна як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості / М. Палій, Є. Назименко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С.115-118.
 30. Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Харків: Фоліо, 2004.
 31. Рудник В. Соціально-економічні проблеми застосування позбавлення волі в Україні // Право України. – 2001. – № 8. – С. 96-98.
 32. Рудник Т. Гуманізм як принцип кримінально-виконавчого права / Т. Рудник // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С.142-145.
 33. Пташинський О. Основні напрямки реформування кримінально-виконавчої системи України / О. Пташинський // Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації. Учбово-методичний посібник. – К.: ПП “Апарат-Центр», 2000. – С. 7-15.
 34. Северин О. Комплексний підхід при застосуванні до неповнолітніх правопорушників альтернативних фізичній ізоляції заходів впливу / О. Северин // Право України. – 2006. – № 7. – С. 52-55.
 35. Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий та соціальний аспекти) / Ю. Соцький // Право України. – 2003. – №9. – С. 118-120.
 36. Стаднік В. Правове регулювання виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх / В. Стаднік // Право України. – 2005. – № 5. – С. 95-97.
 37. Степанюк А.Ф. Всеобщая декларация прав человека и принципы деятельности органов и учереждений исполнения наказаний / Проблемы законности: Респ. межвед. науч. сб. / Отв. ред. В.Я. Таций. — X.: Нац. юрид. акад. Украины, 1998. — Вып. 35. – С. 181-190.
 38. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально- виконавчої системи України / Академія правових наук України; Інститут вивчення проблем злочинності. — Х. : ТОВ «Кроссроуд», 2007.
 39. Ткачова О.В Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт / О.В. Ткачова. – Х.: Право, 2010.
 40. Тютюгин В.И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву / В.И. Тютюгин. – Харьков: Вища шк.: Изд-во при Харьк. ун-те, 1982.
 41. Черненок М.П. Виконання майнових покарань / М.П. Черненок. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.
 42. Чернявська Т. Правовий аспект ресоціалізації неповнолітніх осіб, звільнених з місць позбавлення волі / Т. Чернявська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3(135). – С.144-148.
 43. Шевченко Є. Щодо пробематичності застосування і виконання окремих кримінальних покарань / Є. Шевченко // Право України. – 2008. – № 3. – С. 102-104.
 44. Яковець І.С. Первинна кваліфікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань / Академія правових наук України; Інститут вивчення проблем злочинності / І.С. Яковець. — Х.: ТОВ «Кроссроуд», 2006.

Матеріали

Кримінально-виконаче право України_Робоча програма 2021

Схема курсу_Кримінально-виконавче право

Тести з кримінально-виконавчого права

Кримінально-виконавче право України. Тема 1

Кримінально-виконавче право України. Тема 2

Кримінально-виконавче право України. Тема 3

Крим.-вик. право України. Перелік питань на модуль 2020

Крим.-вик. право України. Перелік питань на модуль 2021

Тести з крим.-вик. права для ознайомлення

Кримінально-виконавче право України_Анотація

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус