Кримінально-виконавче право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Палюх Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Палюх Л. М.
Боднарчук Р. О.
Шуп'яна М. Ю.
Вакула  І. Ю.
Гордієнко В. В.
Федорович Н. А.
Бурачинська Ю. Б.

Опис курсу

Метою даної навчальної дисципліни є засвоєння студентами норм кримінально-виконавчого права України, що визначають порядок виконання та відбування покарань, правовий статус засуджених до всіх видів покарань, підстави, порядок звільнення від відбування покарання; здійснення контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання; порядок здійснення нагляду і контролю за виконанням покарань; вивчення практики діяльності органів і установ виконання покарань; вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності; оволодіння знаннями щодо вирішення теоретичних та практичних проблем, що стосуються правового регулювання відносин, що виникають у сфері виконання та відбування покарань та застосування до засуджених інших заходів кримінально-правового впливу. У процесі вивчення навчального курсу студенти мають можлиість оволодіти розробленими наукою кримінально-виконавчого права рекомендаціями щодо ефективного застосування кримінально-виконавчого права, ознайомитися з основними напрямками кримінально-виконавчої політики України, рекомендаціями щодо вдосконалення правозастосування.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Закон України від 06.1996№ 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
 2. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Документ ООН А/РЕ 2/7А: статті 1-3, 5, 6-8, 22.
 3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р., зі змінами, внесеними Протоколом № 11 від 11 травня 1994 р. Конвенцію ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст.263: статті 3, 13, 14; Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS № 177): ратифіковано Законом України від 9 лютого 2006 р. № 3435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 27. – Ст. 229.
 4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. Док. ООН A/RES/2200 А(XXI). Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19 жовтня 1973 р.: статті 2, 3, 7, 10, 16, 26.
 5. Декларація про захист всіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 9 грудня 1975 р.: затверджено Резолюцією 3452 (XXX) Генеральної Асамблеї ООН // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 37-39.
 6. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання від 10 грудня 1984 р. Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 3484-XI від 26 січня 1987 р. «Про ратифікацію Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1987. – № 6. – Ст. 101.
 7. Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню будь-яким чином: затверджено Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 1996: статті 1-7, 9, 13-16, 19-31, 33, 34.
 8. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями: схвалені першим конгресом ООН від 30 серпня 1955 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 11-36: статті 6, 55, 57-70.
 9. Європейські в’язничні правила: затверджені Комітетом міністрів Ради Європи – рекомендація № R (87) 3 від 12 лютого 1987 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 143-164: частини 1-4.
 10. Основні принципи поводження з в’язнями: затверджені Резолюцією 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 99-100.
 11. Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку: затверджені Резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 трудня 1979 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 53-54.
 12. Європейська конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 131-141; Закон України «Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 248.
 13. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками (ETS 051) вiд 30 листопада 1964 р. Закон України «Про приєднання України до Європейської конвенції про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками, 1964 рік» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 247.
 14. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є від 19 травня 1978 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 125-130.
 15. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 7 жовтня 2002 р.: розділ ІV (частина V).
 16. Конвенція ООН про права дитини від вiд 20 листопада 1989 р. Конвенцію ратифіковано Постановою Верховної Ради України № 789-XII від 27 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 13.- Ст. 145: статті 3, 4, 9, 12, 16, 32, 37, 40.
 17. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй стосовно заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням (Токійські правила): затверджено Резолюцією 45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 70-80: статті 3, 9-19.
 18. Резолюція № (76) 10 Комітету міністрів Ради Європи про деякі заходи покарання, альтернативні позбавленню волі від 9 березня 1976 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 167-168.
 19. Резолюція № (75) 25 Комітету міністрів Ради Європи про працю ув’язнених вiд 18 вересня 1975 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 169.
 20. Рекомендація R (82) 16 Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям щодо надання короткотермінових відпусток ув’язненим вiд 24 вересня 1982 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 170-172.
 21. Резолюція (62) 2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам відносно виборчих, громадянських та соціальних прав ув’язнених вiд 1 лютого 1962 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 164-167.
 22. Рекомендація R (82) 17 Комітету міністрів Ради Європи країнам-учасницям стосовно системи ув’язнення та поводження з небезпечними злочинцями вiд 24 вересня 1982 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 169-170.
 23. Рекомендація № R (87) 3 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам стосовно Європейських пенітенціарних правил вiд 12 лютого 1987 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 1996.
 24. Рекомендація № R (89) 12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам Ради Європи про освіту у в’язницях від 13 жовтня 1989 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 172-174.
 25. Рекомендація № Rec (2003) 22 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про умовно-дострокове звільнення від 24 вересня 2003 р.
 26. Принципи медичної етики, що визначають роль працівників охорони здоров’я, особливо лікарів, в захисті ув’язнених чи затриманих осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання: затверджені Резолюцією 37/194 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1982 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 54-57.
 27. Кримінально-виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – – № 3-4. – Ст. 21.
 28. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 29. Кримінальний процесуальний кодекс України // Голос України. – 19 травня 2012 р.
 30. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 червня 2005 р. № 2713-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 30. – Ст. 409.
 31. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 32. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України. – – № 14-15, 16-17, ст.133.
 33. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1 жовтня 1996 р. № 392/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263.
 34. Про попереднє ув’язнення: Закон України вiд 30 червня 1993 р. № 3352-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.
 35. Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1526-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 20. – Ст. 151.
 36. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. № 550-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 196: додаток 12 до Статуту гарнізонної та вартової служби «Про гауптвахту».
 37. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35: статті 1, 2, 4, 10.
 38. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – Ст. 552.
 39. Кодекс законів про працю України [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 40. Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 160- VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 13. – Ст.93.
 41. Про виконавче провадження: Закон України вiд 2 червня 2016 р. № 1404-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 30. – Ст.542.
 42. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 06.2016 № 1403-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 29. – Ст. 535.
 43. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від11.2015 № 772-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – Ст.2.
 44. Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. № 2728-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29.
 45. Про державну службу: Закон України від10 грудня 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 46. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175: розділ ІІІ.
 47. Про судову експертизу: Закон України вiд 25 лютого 1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232: статті 16, 17.
 48. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 2003 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – – № 39. – Ст. 383.
 49. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015№580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.
 50. Про банки і банківську діяльність: Закон України вiд 7 грудня 2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.
 51. Положення про Міністерство юстиції України: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228.
 52. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 208.2018 № 2823/5.
 53. Порядок визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 р. № 680/5.
 54. Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання : затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 р. № 680/5.
 55. Порядок розроблення та реалізації пробаційних програм: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 24.
 56. Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями: постанова Кабінету міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306.
 57. Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців: Указ Президента України від 7 листопада 2001 р. № 1053/2001.
 58. Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України: Указ Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153/2008.
 59. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114.
 60. Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 104.
 61. Положення про порядок здійснення помилування: затверджено Указом Президента України від 21 квітня 2015 р. № 223/2015.
 62. Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340.
 63. Порядок використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та державного реєстру обтяжень рухомого майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 р. № 1844/5.
 64. Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів
  працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 р. № 3660/5.
 65. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: затверджено наказом наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2015 р. № 301/5.
 66. Положення про Державнуслужбу України з надзвичайних ситуацій: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р.№ 1052.
 67. Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі : затверджено наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2019 року № 272/5.
 68. Інструкція з організації примусового виконання рішень: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 2 квітня 2012 р. № 489/20802.
 69. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 р. № 296/5.
 70. Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2015 р. № 2710/5.
 71. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами: затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13 березня 1995 р. № 37.
 72. Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: затверджено наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 р. № 173.
 73. Інструкція з організації розшуку осіб органами внутрішніх справ України: затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 липня 2002 р. № 765ДСК.
 74. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного Банку України від 28 липня 2008 р. № 216.
 75. Інструкція про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: затверджено наказом Міністерства оборони України від 05.2015  № 215.
 76. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України вiд 10 червня 1997 р. № 503/97.

77. Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985.

 1. Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11 лютого 2004 р. № 150.
 2. Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України: наказ Міністерства юстиції України від 07.2013  № 1475/5.
 3. Про затвердження Порядку інформування установами виконання покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби України дипломатичних представництв та (або) консульських установ іноземних держав в Україні стосовно іноземців, узятих під варту, або засуджених, або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт: наказ Міністерства юстиції України від 02.12.2014 № 2024/5.
 4. Інструкція про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: затверджено наказом Міністерства оборони України від 05.2015  № 215.
 5. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції: постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343.
 6. Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції: постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 348.
 7. Положення про Державнуслужбу України з надзвичайних ситуацій: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052.
 8. Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 № 680/5.
 9. Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 № 680/5.
 10. Інструкція з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів, затвердженою спільним наказом Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 05.2015  № 613/785/5/30/29/67/68.
 11. Інструкція про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженій Наказом Міністерства юстиції України від 8 червня 2012 р. № 847/5 – визначено порядок оформлення документів на переміщення під вартою (конвоювання).
 12. Перелік закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2013 р. № 499/5.
 13. Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 23.08.2013 № 1782/5.
 14. Інструкція про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 22.11.2011 № 3361/5.
 15. Інструкція про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 7 березня 2013 р. № 396/5,
 16. Порядок організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 3 січня 2013 № 26/5.
 17. Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336.
 18. Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими: наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2013 № 2300/5.
 19. Положення про спостережні комісії: затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах». Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 1 серпня 2006 р.
 20. Положення про піклувальні ради при спеціальних виховних установах: затверджено Постановою Кабунету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах». Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 1 серпня 2006 р.
 21. Порядок організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 р. № 691/897/5.
 22. Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі:затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572.
 23. Інструкція про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України: затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 р. № 740/1030/4154/321/614а.
 24. Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу, затверджено наказом Міністерства освітиі науки України, Міністерства юстиції України від 19.12.2013  № 1794/2691/5.
 25. Типове положення про будинок дитини при виправній колонії: затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2013 р. № 500/5/219.
 26. Положення про педагогічну раду виховної колонії: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 65/5.
 27. Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 65/5.
 28. Порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 12.02.2014 р. № 324/5.
 29. Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 червня 2012 р. № 850/5.
 30. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 р. № 478/5/180/375/212/258.
 31. Порядок організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 19.10.2017 № 1275/5.
 32. Перелік заходів щодо реалізації пробаційних програм: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 03.2018  № 926/5.
 33. Про затвердження положень про міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації: наказ Міністерства юстиції України від 14.12.2016 № 3655/5 (додаток до Листа Міністерства юстиції України від 27.01.2017 № 3380/ПІ-З-158/7).

Базова  література

 1. Кримінально-виконавчеправо України : академічний курс : підручник / К.А. Автухов, А.П. Гель, І.С. Яковець. Київ : Юрінком Інтер, 2020.
 2. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб / К.А. Автухов; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2015. – 160 с.
 3. Кримінально-виконавче право України: підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. — Х.: Право, 2015. — 392 с.

Допоміжна література

 1. Автухов К. А.Виконання покарання у виді арешту: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / К. А. Автухов; МОНМС України, Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х., 2012.
 2. Алієв Р.В. Генезис кримінально-виконавчої інспекції: історико-правовий аспект / Р.В. Алієв // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. – № 3. – С. 126-131.
 3. Алієв Р.В. Взаємодія кримінально-виконавчих інспекцій державної кримінально-виконавчої служби України та громадськості у виправленні й ресоціалізації  осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням / Р.В. Алієв // Держава  та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 2. – С. 91-95.
 4. Альтернативні види кримінальних покарань – шляхи для зменшення тюремного населення / Упоряд. Г. Мар’яновський. – К., 2003.
 5. Артеменко І. Забезпечення законності при виконанні кримінальних покарань та застосуванні інших примусових заходів – запорука неухильного дотримання конституційних прав ув’язнених та засуджених / І. Артеменко // Вісник прокуратури. – 2010. – №8. – С. 36 – 41.
 6. Бадира В.А. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі / В.А. Бадира, Т.А. Денисова. – Запоріжжя: КПУ, 2009.
 7. Бараш Є. Ю. Управління державною кримінально-виконавчою службою України: адміністративно-правове дослідження: монографія. Харків: НікаНова, 2012
 8. Барков О. Колізії між кримінально-правовими та кримінально-виконавчими аспектами визначення виправлення засуджених і його роль при вирішенні питання застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / О. Барков // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С.129-132.
 9. Барков О. Практика заміни невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі більш м’яким покаранням / О. Барков // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3(135). – С.119-122.
 10. Барков О. Проблемні питання практичного застосування положень кримінально-виконавчого законодавства щодо умовно-дострокового звільнення та заміни невідбутої частини покарання більш м’яким / О. Барков // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С.122-124.
 11. Бархаленко Є. Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення процесу виховання неповнолітніх засуджених / Є. Бархаленко // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень Київського Інституту внутрішніх справ. – К., 2000.
 12. Бєлкіна Д.С. Правові колізії та прогалини у сучасному кримінально-виконавчому праві України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук :00.08 / Бєлкіна Діна Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с.
 13. Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права України / І. Богатирьов // Право України. – 2008. – № 1. – С. 106-110.
 14. Богатирьов І.Г. Соціальні та правові проблеми утримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні / І.Г. Богатирьов // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 3. – С. 53-55.
 15. Богатирьова О. І.Пробація в Україні: гуманізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 00.08 / О. І. Богатирьова; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014.
 16. Букалов О. Досвід співпраці громадських неурядових організацій з установами кримінально-виконавчої системи щодо сприяння ресоціалізації засуджених до позбавлення волі / О. Букалов // Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації. Учбово-методичний посібник. – К.: ПП “Апарат-Центр», 2000. – С. 40-44.
 17. Гальцова О. В.Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / О. В. Гальцова; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 2015.
 18. Гель А., Клименко Н. Деякі аспекти дослідження особи засудженого до позбавлення волі / А. Гель, Н. Клименко // Право України. – 2001. – №7.
 19. Гізімчук С., Говорун Д. Умовно-дострокове звільнення від покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення / С. Гізімчук, Д. Говорун // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 115-118.
 20. Говоруха М. Проблеми виконавчого провадження й участі в ньому прокурора / М. Говоруха // Вісник прокуратури. – 2009. – №3. – С. 44-51.
 21. Гречанюк С. Взаємодія кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями / С. Гречанюк // Право України. – 2004. – № 11. – С. 88-90.
 22. Грушицький А. І.Реалізація права на правову допомогу засудженими до позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / А. І. Грушицький; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012.
 23. Джужа О., Бодюл Є. Концептуальні засади і загальна характеристика КВК України / О. Джужа, Є. Бодюл // Право України. – 2004. – №7. – С. 80-84.
 24. Дрьомін В. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції / В. Дрьомін // Право України. – 2000. – №12. – С. 120-123.
 25. Дрьомін В. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі / В. Дрьомін // Право України. – 2000. – № 6. – С.27-31.
 26. Дуюнова Т. В.Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук :00.08 / Т. В. Дуюнова; Нац. акад. прав. наук України , НДІ вивч. пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса. – Х., 2013.
 27. Карелін В. В.Правове регулювання застосування заходів заохочення та заходів стягнень у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / В. В. Карелін; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків, 2014.
 28. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб’єкт профілактики злочинів: моногр./ О.Г. Колб. — Луцьк : РВВ “Вежа” Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.
 29. Калашник Н.Г. Забезпечення дотримання прав людини в установах державної кримінально-виконавчої служби України / Н.Г. Калашник // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – № 1. – С. 142-151.
 30. Козирєва В. Конфіскація майна: теорія і практика застосування / В. Козирєва // Право України. – 2006. – № 1. – С. 98.
 31. Кононенко О. Правове забезпечення виконання судових рішень / О. Кононенко // Право України. – 1998. – № 9. – С. 16.
 32. Кирилюк А.В. Обмеження в правах засуджених до позбавлення волі у контексті цілей пенітенціарної політики в Україні / А.В. Кирилюк. – К., 1996.
 33. Кобильченко В., Супрун М. Соціальні аспекти проблеми формування і корекції особистості підлітка у діяльності виховно-трудових установ / В. Кобильченко, М. Супрун // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень Київського Інституту внутрішніх справ. – К., 2000.
 34. Колб О. Про деякі правові та соціальні аспекти ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі / О. Колб // Право України. – 2001. – № 8. – С. 90-92.
 35. Колб О., Пришко І. Деякі аспекти правового статусу засуджених до позбавлення волі / О. Колб, І. Пришко // Вісник прокуратури. – 2012. – №7. – С. 24-31.
 36. Колодчина А.Л. Реалізація Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук :00.08 / Колодчина Алла Леонідівна ; ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. – Київ, 2020. – 19 с.
 37. Конопельський В. Я.Кримінально-виконавчі засади диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 00.08 / В. Я. Конопельський; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2015.
 38. Маковій В. В.Виправний центр як суб’єкт виконання покарання у виді обмеження волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / В. В. Маковій; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012.
 39. Марисюк К. Б.Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні : монографія / К. Б. Марисюк. – Львів; Тріада плюс, 2013.
 40. Мельник М., Ярошенко В. Громадський контроль – передумова реформування пенітенціарної системи / М. Мельник, В. Ярошенко // Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації. Учбово-методичний посібник. – К.: ПП “Апарат-Центр», 2000. – С. 34-40.
 41. Мозгова В. А.Громадські роботи як вид кримінального покарання : автореф. дис. … канд. юрид. наук :00.08 / В. А. Мозгова; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012.
 42. Назименко Є. Пропозиції щодо вдосконалення переліку майна, яке не підлягає конфіскації за судовим вироком / Є. Назименко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С.108-110.
 43. Павлов В.Г. Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / В. Г. Павлов; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2015.
 44. Палій М., Назименко Є. Реформування інституту конфіскації майна як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості / М. Палій, Є. Назименко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С.115-118.
 45. Пузирьов М. С.Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / М. С. Пузирьов; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012.
 46. Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Харків: Фоліо, 2004.
 47. Рудник В. Соціально-економічні проблеми застосування позбавлення волі в Україні // Право України. – 2001. – № 8. – С. 96-98.
 48. Рудник Т. Гуманізм як принцип кримінально-виконавчого права / Т. Рудник // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С.142-145.
 49. Пташинський О. Основні напрямки реформування кримінально-виконавчої системи України / О. Пташинський // Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації. Учбово-методичний посібник. – К.: ПП “Апарат-Центр», 2000. – С. 7-15.
 50. Савченко А. Застосування смертної кари та позбавлення волі в США / А. Савченко // Право України. – 2005. – № 6. – С. 120-123.
 51. Северин О. Комплексний підхід при застосуванні до неповнолітніх правопорушників альтернативних фізичній ізоляції заходів впливу / О. Северин // Право України. – 2006. – № 7. – С. 52-55.
 52. Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий та соціальний аспекти) / Ю. Соцький // Право України. – 2003. – №9. – С. 118-120.
 53. Стаднік В. Правове регулювання виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх / В. Стаднік // Право України. – 2005. – № 5. – С. 95-97.
 54. Стаднік В.В. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Стаднік Володимир Володимирович ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів, 2018. – 20 с.
 55. Степанова Ю.П. Кримінально-виконавчі засади виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо раніше судимих осіб: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / Ю. П. Степанова; Акад. адвокатури України. – Київ, 2015.
 56. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України / Академія правових наук України; Інститут вивчення проблем злочинності. — Х. : ТОВ «Кроссроуд», 2007.
 57. Таволжанський О. В.Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / О. В. Таволжанський; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014.
 58. Ткачова О.В Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт / О.В. Ткачова. – Х.: Право, 2010.
 59. Устюжанінова О.Т. Кримінально-виконавчі засади функціонування державної кримінально-виконавчої служби України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук :00.08 / Устюжанінова Ольга Тарасівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с.
 60. Хуторна С.В.Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / С. В. Хуторна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012.
 61. Черненок М.П. Виконання майнових покарань / М.П. Черненок. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.
 62. Чернявська Т. Правовий аспект ресоціалізації неповнолітніх осіб, звільнених з місць позбавлення волі / Т. Чернявська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3(135). – С.144-148.
 63. Черпаков Г. Проблемні питання у застосуванні законодавства, що регулює виконання судових рішень / Г. Черпаков // Вісник прокуратури. – 2010. – №10. – С. 28-33.
 64. Шевченко Є. Щодо пробематичності застосування і виконання окремих кримінальних покарань / Є. Шевченко // Право України. – 2008. – № 3. – С. 102-104.
 65. Щербина О.В.Режим виконання і відбування покарань у виправних установах державної пенітенціарної служби України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08 / О. В. Щербина; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2014. – 18 c.
 66. Яковець І. С.Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 00.08 / І. С. Яковець; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2014.
 67. Cantora A. Navigating the job search after incarceration: the experiences of work-release participants. Criminal Justice StudiesVolume 28, 2015 – Issue 2.
 68. Harding R. Towards human rights compliance in Australian prisons. Published online: 22 Apr 2022.

Матеріали

Кримінально-виконавче право України_Робоча програма

Схема курсу_Кримінально-виконавче право

Тести з кримінально-виконавчого права

Кримінально-виконавче право України. Тема 1

Кримінально-виконавче право України. Тема 2

Кримінально-виконавче право України. Тема 3

Крим.-вик. право України. Перелік питань на модуль 2020

Крим.-вик. право України. Перелік питань на модуль 2022

Крим.-вик. право України. Перелік питань на модуль 2023

Тести з крим.-вик. права для ознайомлення

Кримінально-виконавче право України_Анотація

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус