Механізм кримінально – правового регулювання

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Array
1016доцент Маркін В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Шуп'яна М. Ю.
Ковалик Ю. М.
доцент Крикливець Д. Є.
доцент Палюх Л. М.
Сень І. З.
Вакула  І. Ю.
Федорович Н. А.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Механізм кримінально-правового регулювання» є ознайомлення студентів із змістом та порядком реалізації системи правових засобів, за допомогою яких кримінальне право здійснює регулятивний вплив на суспільні відносини, для формування компетентностей, необхідних для належного та ефективного застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм у відповідності до принципів верховенства права.

Кримінальне право здійснює свій регуляторний вплив на суспільні відносини за допомогою системи правових засобів, які у доктрині права іменуються  механізмом кримінально-правового регулювання.  Вивчаючи цей механізм, у межах курсу студент отримає відповіді на питання про те, за допомогою яких специфічних правових засобів реалізується кримінальне право, як воно «працює»; як взаємодіють елементи правової системи, яка забезпечує виконання кримінальним правом його завдань; якими кримінально-правовими засобами держава здійснює вплив на суспільні відносини, у яких випадках виникає необхідність такого впливу і якими заходами забезпечується його результативність.

Цілі курсу – сформувати у його слухачів необхідні загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності, а саме:

загальні компетентності:

 • здатність до абстрактного, логічного, критичного та креативного осмислення природи механізму кримінально-правового регулювання, використання методів аналізу та синтезу у пізнанні змісту складових цього механізму;
 • здатність до креативного мислення та генерування нових ідей щодо функціоналу механізму кримінально-правового регулювання, покращення якості кримінально-правого регулювання та підвищення ефективності застосування забороняючих кримінально-правових норм;
 • здатність приймати неупереджені та обґрунтовані рішення щодо обрання форми реалізації кримінальної відповідальності та/або заходів кримінально-правового впливу, не пов’язаних з кримінальною відповідальністю;
 • здатність фахово спілкуватися із представниками інших професійних груп щодо ефективності застосування системи заходів кримінально-правового впливу, їх впливу на криміногенну ситуацію в цілому;
 • здатність розробляти індивідуальні та групові проекти, які пов’язані з ефективністю кримінально-правових норм, управляти ними та оцінювати їх результативність;

спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • здатність застосовувати принципи верховенства права у конструюванні, реалізації та тлумаченні кримінально-правових норм;
 • здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи кримінального права у процесі застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм;
 • здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо застосування заходів кримінально-правового впливу, давати розгорнуту юридичну аргументацію таких рішень;
 • здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення кримінально-правових норм, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

Після завершення цього курсу очікуються досягнення наступних результатів навчання:

 • обґрунтовано формулювати та доносити свою правову позицію щодо застосування заходів кримінально-правового впливу і забороняючих кримінально-правових норм, вирішуючи складні правові проблеми, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи на користь своєї позиції;
 • дискутувати зі складних питань змісту елементів механізму кримінально-правового регулювання, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання;
 • здійснювати результативний пошук необхідних нормативно-правових актів та актуальної судової практики, критично оцінювати таку практику, ефективно опрацьовувати її та використовувати під час кримінально-правової оцінки скоєного і обрання заходу кримінально-правового впливу;
 • використовувати передові знання і методики у процесі застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм;
 • проводити порівняльно-правовий аналіз елементів механізму кримінально-правового регулювання у різних правових системах країн Європейського Союзу;
 • аналізувати та оцінювати практику застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм;
 • інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі, пов’язані з застосуванням заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм.

Рекомендована література

 1. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія. Київ : Атіка, 2004. 296 с.
 2. Баулін Ю. Кримінальне право України як публічна галузь права // Вісник Конституційного Суду України. 2005. № 2. С. 83 – 85.
 3. Баулін О.В. Правові гарантії як категорії кримінально-правової науки // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. 2004. Вип. 6. С. 28 – 33.
 4. Баулін Ю.В. Методологічне значення поділу права на приватне та публічне для кримінально-правових досліджень // Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. Харків, 13-14 грудня 2002 р. X.: Право, 2003. С. 285-287.
 5. Берзін П.С. Механізм кримінально-правового регулювання: загальнотеоретичні аспекти / П. С. Берзін. Право і громадянське суспільство. 2014. № 1. С. 45–66. Електронний ресурс: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-berzin-p-s
 6. Берзін П.С. Злочинні наслідки у механізмі кримінально-правового регулювання / П.С. Берзін: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. 34 с.
 7. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : монографія. Київ : Атіка, 2004. 240 с.
 8. Гацелюк В. О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2005. 19 с.
 9. Гнатів І. М. Принцип «non bis in idem» у кримінальному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2013. 243 с.
 10. Грищук В. К. Юридична відповідальність : навч. посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 156 с.
 11. Гуртовенко О.Л. Сучасні ідеї і механізми кримінального права // Всеукраїнська наукова практична конференція “Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи”. Івано-Франковськ, 2005. С.56-62.
 12. Гуторова Н.О. Виникнення правовідносин як стадія механізму правового регулювання і кримінально-правової охорони державних фінансів України. Держава і право. – 2003. – Вип. 19. – С. 417 – 422.
 13. Гуторова Н.О. Про деякі проблеми системного підходу як напрямку методології кримінального права. Проблеми методології сучасного правознавства: Матер. міжнар. наук.-теор. конф. К., 1996. С. 139-140.
 14. Денисов С.Ф., Фелюшин В.А. Питання аналізу взаємодії систем громадської моралі та кримінального права. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 1997. Вип. 2. С. 59 – 63.
 15. Денькович О. І. Питання рівноправності громадян у практиці Конституційного Суду України: кримінально-правовий аспект. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XVІІІ регіональної наук.-практ. конф. (Львів, 26–27 січня 2012 р.) Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. С. 302-304.
 16. Дорош Л. В. Кримінально-правова норма: поняття та ознаки. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / ред. кол.: В. І. Борисов та ін. Х.: Право, 2010. Вип. 20. С. 64-75.
 17. Ждиняк Н.П. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм: поняття та окремі питання ефективності. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. Вип. 52. С. 326-333.
 18. Ждиняк Н. П. «Реалізація» та «застосування» забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять. Форум права. 2012.  № 1.  С. 300–306 URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12aomomc.pdf.
 19. Ждиняк Н.П. Забороняюча кримінально-правова норма: проблеми змісту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. № 3.  С. 10-13.
 20. Житний О.О. Про засоби вирішення кримінально-правових конфліктів // Вісник Запорізького державного університету. – 2005. – № 2. – С. 146 – 151.
 21. Іщенко А.В. Взаємозв’язок криміналістики та кримінального права. Актуальні проблеми держави та права. 1998. Вип. 5. С. 35 – 40.
 22. Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами опитування експертів. МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім.. Е.О. Дідоренка. Суми : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2015. 48 с.
 23. Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М.: Издательство «Наука», 1983. 184 с.
 24. Козаченко О. Теоретичне визначення змісту та меж застосування кримінально-правових заходів. Право України. 2005. № 10. С. 41 – 43.
 25. Коломієць Ю. Ю. Кримінально-правова ідеологія в юридичній доктрині та кримінальному законодавстві України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2020. 44 с.
 26. Коржанський М. Про принципи уголовного права України. Право України. 1995. № 11. С. 69-70.
 27. Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина в Україні: перспективи розвитку. Часопис Київського університету права. 2005. № 4. С. 180 – 183.
 28. Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина України (проблеми розвитку). Наукові записки Харківського економіко-правового університету. 2004. №1. С. 47-52.
 29. Костенко О.М. Щодо розвитку кримінально-правової доктрини в Україні. “Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан і перспективи”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 30 вересня – 1 жовтня 2005 р. Івано-Франківськ, 2005. С. 9-12.
 30. Коржанський М. Методологічні проблеми уголовного права. Закон і бізнес. 1997. 1 січ. ( № 1). С. 6.
 31. Коржанський М., Матвійчук В. Про концептуальні засади нового Карного кодексу України. Право України. 1995. № 2. С. 22 – 23.
 32. Коржанський М.Й. Проблеми кримінального права. Київ: Атіка, 2003. 280 с.
 33. Костенко О.М. Проблеми кримінального права, кримінології та кримінальної юстиції. Правова держава. 2004. Спеціальний випуск. С. 135 – 167.
 34. Мартенко О.Л. Про використання юридико-психологічних знань в кримінально-правовому регулюванні. Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. С. 212-215.
 35. Митрофанов І.І. Механізм кримінально-правового регулювання: монографія. Кременчук: Видавець ПП Щербатих, 2019. 480 с.
 36. Навроцький В.О. Визначення поняття “якість кримінального закону”. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 1995. Вип.32. Львів.  1995.  С.57-60.
 37. Наден О. В. Застосування кримінального права в системі форм реалізації права. Південноукраїнський правничий часопис. 2006.  № 2.  С. 64–67.
 38. Наден О. Щодо поняття норми кримінального права. Право України. 2006.   № 2.   С. 26-32.
 39. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія. Х.: Право, 2012. – 272 с.
 40. Наден О.В. До питання про поняття кримінально-правового регулювання. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2005. № 1. С. 154 – 158.
 41. Наден О.В. Об’єкт кримінально-правового регулювання (об’єкт кримінального права як галузі права). Держава і право. 2005. Вип. 28. С. 523 – 532.
 42. Назимко Є.С. Категорії «якість» та «ефективність» у встановленні міри покарання в кримінально-правових санкціях. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2012.  №2. С. 122.
 43. Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. (По материалам следственной и прокурорско-судебной практики). Учебное пособие. Волгоград, 1973.  176 с.
 44. Олійник О.С. Принципи кримінального права: поняття, система та значення : монографія. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2020. 544 с.
 45. Олійник О.С. Порівняльно-правове досліження історичних такультурних передумов становлення та розвитку принципів права східних тазахідних країн. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». 2020. Том 31 (70) No 1. С. 172-176.
 46. Олійник О.С. Характеристика зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають на формування та становлення системи принципів кримінального права. Підприємництво, господарство і право. Київ. 2020. No 7. С. 291– 294.
 47. Орловська Н. Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні. Юридичний вісник. 2014. №2. С.125-130.
 48. Осадчий В.І. Механізм правового регулювання. Митна справа. 2013. №5 (89). Ч.2. Книга 2. С. 336-340.
 49. Панов Н. И. Качество закона об уголовной ответственности и проблема точности правових норм. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: матеріали наук. конф.,15 трав. 2009 р. / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. X.: Право, 2009.  С. 30–38.
 50. Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень: монографія. Харків, Право, 2020. 720 с.
 51. Пономаренко Ю.А. До питання про обмеження прав людини в кримінальному законодавстві //Права людини в умовах реформування правової системи України (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): тези доп. на наук. конф. молодих учених та аспірантів.- Х.: Нац. юрид. акад.України, 1998. С. 89-91.
 52. Резник Ю. С. Принцип гуманізму та його реалізація в кримінальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2017. 20 с.
 53. Рощина І.О. Ефективність норм кримінального права України у запобіганні злочинам. Дис. …канд. юрид. наук. Акад. адвокатури України. К., 2009. 221 с.
 54. Рощина І. Структурні елементи норм кримінального права та їх ефективність у запобіганні злочинам. Часопис Академії адвокатури України. 2010. № 6. С. 1-7. URL:  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-1/10riouzz.pdf.
 55. Сорочинський М.Г. Попередження здочинності засобами кримінального права : Автореф. дис… к.ю.н./ Одеська національна юридична академія. О., 2004. 20 с.
 56. Сташис В.В., Борисов В.І., Дорош Л.В., Перепелиця О.І. Кримінальне право України: проблеми теорії і практики застосування // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. 2003. Вип. 7. С. 3 – 14.
 57. Фріс П.Л. Поняття, джерела, предмет, завдання, система та принципи кримінального права України. (Лекція). – Івано-Франківськ: Сімик. 2002. 36 с.
 58. Фріс П.Л., Шпіляревич В.В. Кримінально-правова політика у сфері регулювання заходів безпеки: монографія. Київ: Право, 2020. 328 с.
 59. Хилюк С. В. Nulla poena sine lege як складова принципу законності у практиці Європейського суду з прав людини. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Випуск 2. С. 334-345.
 60. Хилюк С. В. Кримінально-правові аспекти правила non bis in idem у практиці Європейського Суду з прав людини. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 55. С. 254-265.
 61. Чумак Л.А. Взаємодія кримінальних і кримінально-процесуальних норм і охоронних правовідносин. Правова система України: теорія та практика. Науково-практична конференція. К. 1993. С. 460 – 462.
 62. Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: поняття та структура. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. 2000. Вип. 40. С. 63 – 67.
 63. Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: основні режими функціонування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. 2002. Вип. 47. С. 198 – 203.
 64. Шевченко С. В. Принцип пропорційності як складова верховенства права у кримінальному праві. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XХІV звітної наук.-практ. конф. (Львів, 7–8 лютого 2018 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 175-179.
 65. Шульгин Н.Ф. Теоретические вопросы понятия системы уголовно-правовых мер и их форм (видов). Актуальні проблеми держави та права. Одеська національна юридична академія. О. 1999. Вип. 6. Частина 2. С. 14 – 19.
 66. Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру : монографія. Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків : Ніка Нова, 2014. 387 с.
 67. Ященко А.М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання / А.М. Ященко: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. 16 с.
 68. Allens Arthur Robinson. ‘Corporate culture’ as a basis for the criminal liability of corporations. Електронний ресурс:   https://media.business-humanrights.org/media/documents/f72634fd87adfd3d31a22f5f4b93150267b8a764.pdf
 69. Edwards, James, “Theories of Criminal Law”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/criminal-law/>.
 70. Elena Maculan, Alicia Gil Gil, The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 40, Issue 1, March 2020, Pages 132–157, https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033.
 71. Peno, M., Bogucki, O. Principles of Criminal Liability from the Semiotic Point of View. Int J Semiot Law 34, 561–578 (2021). Електронний ресурс: https://doi.org/10.1007/s11196-020-09691-z

 

Матеріали

Механізм кримінально-правового регулювання_Робоча програма

Механізм КПР_завдання для практичне_заочне

ПИТАННЯ іспит по Механізму_2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус