Механізм кримінально – правового регулювання

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Бурдін В. М.
1016доцент Марін О. К.
1016доцент Маркін В. І.
1016Денькович О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Шуп'яна М. Ю.
Денис С. Р.
Денькович О. І.
Крикливець Д. Є.
доцент Палюх Л. М.
доцент Маркін В. І.
Сень І. З.
доцент Сенько М. М.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Механізм кримінально-правового регулювання» є ознайомлення студентів із змістом та порядком реалізації системи правових засобів, за допомогою яких кримінальне право здійснює регулятивний вплив на суспільні відносини, для формування компетентностей, необхідних для належного та ефективного застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм у відповідності до принципів верховенства права.

Кримінальне право здійснює свій регуляторний вплив на суспільні відносини за допомогою системи правових засобів, які у доктрині права іменуються  механізмом кримінально-правового регулювання.  Вивчаючи цей механізм, у межах курсу студент отримає відповіді на питання про те, за допомогою яких специфічних правових засобів реалізується кримінальне право, як воно «працює»; як взаємодіють елементи правової системи, яка забезпечує виконання кримінальним правом його завдань; якими кримінально-правовими засобами держава здійснює вплив на суспільні відносини, у яких випадках виникає необхідність такого впливу і якими заходами забезпечується його результативність.

Завдання курсу:  сформувати у його слухачів необхідні компетентності, обов’язкові для належного та ефективного застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм,  а саме:

 • здатність застосовувати принципи верховенства права у конструюванні, реалізації та тлумаченні кримінально-правових норм;
 • здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи кримінального права у процесі застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм;
 • здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо застосування заходів кримінально-правового впливу, давати розгорнуту юридичну аргументацію таких рішень;
 • здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення кримінально-правових норм, а також розуміння особливостей практики їх застосування.
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність проводити порівняльно-правові дослідження, предметом яких є елементи механізму кримінально-правового регулювання України та країн Європейського Союзу;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації про застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм з різних джерел.

 

Після завершення цього курсу студент буде знати та вміти:

 • оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння наявності підстав для застосування заходів кримінально-правового впливу, механізму їх застосування.
 • дискутувати зі складних питань змісту елементів механізму кримінально-правового регулювання, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
 • використовувати передові знання і методики у процесі застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм.
 • проводити порівняльно-правовий аналіз елементів механізму кримінально-правового регулювання у різних правових системах країн Європейського Союзу.
 • аналізувати та оцінювати практику застосування заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм.
 • інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі, пов’язані з застосуванням заходів кримінально-правового впливу та забороняючих кримінально-правових норм.

Рекомендована література

 1. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія. Київ : Атіка, 2004. 296 с.
 2. Баулін Ю. Кримінальне право України як публічна галузь права // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 2 – С. 83 – 85.
 3. Баулін О.В. Правові гарантії як категорії кримінально-правової науки // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – 2004. – Вип. 6. – С. 28 – 33.
 4. Баулін Ю.В. Методологічне значення поділу права на приватне та публічне для кримінально-правових досліджень // Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. Харків, 13-14 грудня 2002 р. – X.: Право, 2003. – С. 285-287.
 5. Берзін П.С. Механізм кримінально-правового регулювання: загальнотеоретичні аспекти / П. С. Берзін. Право і громадянське суспільство. 2014. № 1. С. 45–66. Електронний ресурс: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/168-mekhanizm-kryminalno-pravovoho-rehulyuvannya-zahalnoteoretychni-aspekty-berzin-p-s
 6. Берзін П.С. Злочинні наслідки у механізмі кримінально-правового регулювання / П.С. Берзін: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – 34 с.
 7. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : монографія. Київ : Атіка, 2004. 240 с.
 8. Гацелюк В. О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2005. 19 с.
 9. Гнатів І. М. Принцип «non bis in idem» у кримінальному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2013. 243 с.
 10. Грищук В. К. Юридична відповідальність : навч. посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 156 с.
 11. Гуртовенко О.Л. Сучасні ідеї і механізми кримінального права // Всеукраїнська наукова практична конференція “Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи”. – Івано-Франковськ, 2005. – С.56-62.
 12. Гуторова Н.О. Виникнення правовідносин як стадія механізму правового регулювання і кримінально-правової охорони державних фінансів України // Держава і право. – 2003. – Вип. 19. – С. 417 – 422.
 13. Гуторова Н.О. Про деякі проблеми системного підходу як напрямку методології кримінального права // Проблеми методології сучасного правознавства: Матер. міжнар. наук.-теор. конф.- К., 1996.- С. 139-140
 14. Денисов С.Ф., Фелюшин В.А. Питання аналізу взаємодії систем громадської моралі та кримінального права // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – Вип. 2. – С. 59 – 63.
 15. Денькович О. І. Питання рівноправності громадян у практиці Конституційного Суду України: кримінально-правовий аспект. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XVІІІ регіональної наук.-практ. конф. (Львів, 26–27 січня 2012 р.) Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. С. 302-304.
 16. Дорош Л. В. Кримінально-правова норма: поняття та ознаки. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / ред. кол.: В. І. Борисов та ін. Х.: Право, 2010. Вип. 20. С. 64-75.
 17. Дуюнов В. К. Механизм уголовно правового воздействия: Теоретические основы и практика реализации: дисс. … доктора юрид. наук: 12.00.08. Тольятти, 2001. 512 с.
 18. Жариков Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации. М.: ИД «Юриспруденция», 2009. 216 с.
 19. Ждиняк Н.П. Механізм реалізації забороняючих кримінально-правових норм: поняття та окремі питання ефективності. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. Вип. 52. С. 326-333.
 20. Ждиняк Н. П. «Реалізація» та «застосування» забороняючих кримінально-правових норм: співвідношення понять. Форум права. 2012.  № 1.  С. 300–306 URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12aomomc.pdf.
 21. Ждиняк Н.П. Забороняюча кримінально-правова норма: проблеми змісту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. № 3.  С. 10-13.
 22. Житний О.О. Про засоби вирішення кримінально-правових конфліктів // Вісник Запорізького державного університету. – 2005. – № 2. – С. 146 – 151.
 23. Исаков В.Б. Механизм правового регулирования / В.Б. Исаков // Правовое регулирование в социалистическом обществе: Текст лекций. – Свердловск: Свердловский юридический институт, 1986. – С.3-11.
 24. Іщенко А.В.Взаємозв’язок криміналістики та кримінального права // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1998. – Вип. 5. – С. 35 – 40.
 25. Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами опитування експертів. МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім.. Е.О. Дідоренка. Суми : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2015. 48 с.
 26. Кленова Т. В. Уголовно-правовая норма (понятие, структура, виды): автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминология». М., 1986. 25 с.
 27. Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М.: Издательство «Наука», 1983. 184 с.
 28. Козаченко О. Теоретичне визначення змісту та меж застосування кримінально-правових заходів // Право України. – 2005. – № 10. – С. 41 – 43.
 29. Коломієць Ю. Ю. Кримінально-правова ідеологія в юридичній доктрині та кримінальному законодавстві України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2020. 44 с.
 30. Коржанський М. Про принципи уголовного права України. Право України. 1995. № 11. С. 69-70.
 31. Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина в Україні: перспективи розвитку // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 180 – 183.
 32. Костенко О.М. Кримінально-правова доктрина України (проблеми розвитку) // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2004. – №1. – С. 47-52.
 33. Костенко О.М. Щодо розвитку кримінально-правової доктрини в Україні// “Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан і перспективи”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 30 вересня – 1 жовтня 2005 р. – Івано-Франківськ, 2005 – С. 9-12.
 34. Коржанський М. Методологічні проблеми уголовного права //Закон і бізнес.- 1997.- 1 січ. ( № 1).- с. 6.
 35. Коржанський М., Матвійчук В. Про концептуальні засади нового Карного кодексу України // Право України. – 1995. – № 2. – С. 22 – 23.
 36. Коржанський М.Й. Проблеми кримінального права. – Київ: Атіка, 2003. – 280 с.
 37. Костенко О.М. Проблеми кримінального права, кримінології та кримінальної юстиції // Правова держава. – 2004. – Спеціальний випуск. – С. 135 – 167.
 38. Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система / Н.М. Кропачев – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 1999. – 262 с.
 39. Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 15.
 40. Лопашенко Н.А. Уголовная политика: монография. М.: Волтерс Клувер, 2009. 608 с.
 41. Мартенко О.Л. Про використання юридико-психологічних знань в кримінально-правовому регулюванні // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 212-215.
 42. Навроцький В.О. Визначення поняття “якість кримінального закону”. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 1995. Вип.32. Львів.  1995.  С.57-60.
 43. Наден О. В. Застосування кримінального права в системі форм реалізації права. Південноукраїнський правничий часопис . 2006.  № 2.  С. 64–67.
 44. Наден О. Щодо поняття норми кримінального права. Право України. 2006.   № 2.   С. 26-32.
 45. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія / О.В. Наден. – Х.: Право, 2012. – 272 с.
 46. Наден О.В. До питання про поняття кримінально-правового регулювання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 1. – С. 154 – 158.
 47. Наден О.В. Об’єкт кримінально-правового регулювання (об’єкт кримінального права як галузі права) // Держава і право. – 2005. – Вип. 28. – С. 523 – 532.
 48. Назимко Є.С. Категорії «якість» та «ефективність» у встановленні міри покарання в кримінально-правових санкціях. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2012.  №2. С. 122.
 49. Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. (По материалам следственной и прокурорско-судебной практики). Учебное пособие. Волгоград, 1973.  176 с.
 50. Олійник О.С. Принципи кримінального права: поняття, система та значення : монографія. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2020. 544 с.
 51. Олійник О.С. Порівняльно-правове досліження історичних такультурних передумов становлення та розвитку принципів права східних тазахідних країн. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». 2020. Том 31 (70) No 1. С. 172-176.
 52. Олійник О.С. Характеристика зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають на формування та становлення системи принципів кримінального права. Підприємництво, господарство і право. Київ. 2020. No 7. С. 291– 294.
 53. Орловська Н. Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні / Н. Орловська // Юридичний вісник. – 2014. – №2. – С.125-130.
 54. Осадчий В.І. Механізм правового регулювання / В.І. Осадчий // Митна справа. – 2013. – №5 (89). – ч.2. – книга 2. – С.336-340
 55. Панов Н. И. Качество закона об уголовной ответственности и проблема точности правових норм. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: матеріали наук. конф.,15 трав. 2009 р. / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. X.: Право, 2009.  С. 30–38.
 56. Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень. Монографія/  Ю.А. Пономаренко. Харків, Право, 2020. 720 с.
 57. Пономаренко Ю.А. До питання про обмеження прав людини в кримінальному законодавстві //Права людини в умовах реформування правової системи України (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): Тези доп. на наук. конф. молодих учених та аспірантів.- Х.: Нац. юрид. акад.України, 1998.- С. 89-91.
 58. Резник Ю. С. Принцип гуманізму та його реалізація в кримінальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2017. 20 с.
 59. Рощина І.О. Ефективність норм кримінального права України у запобіганні злочинам. Дис. …канд. юрид. наук. Акад. адвокатури України. К., 2009. 221 с.
 60. Рощина І. Структурні елементи норм кримінального права та їх ефективність у запобіганні злочинам. Часопис Академії адвокатури України. 2010. № 6. С. 1-7. URL:  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-1/10riouzz.pdf.
 61. Сорочинський М.Г.Попередження здочинності засобами кримінального права : Автореф. дис… к.ю.н./ Одеська національна юридична академія.- О., 2004 – 20 с.
 62. Сулейманов Т. А. Механизм и формы реализации норм уголовного права: монография / под. ред. Сулейманов Т. А., Павлухин А. Н., Эриашвили Н. Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. 288 с.
 63. Сташис В.В., Борисов В.І., Дорош Л.В., Перепелиця О.І. Кримінальне право України: проблеми теорії і практики застосування // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 7. – С. 3 – 14.
 64. Фріс П.Л. Поняття, джерела, предмет, завдання, система та принципи кримінального права України. (Лекція). – Івано-Франківськ: Сімик – 2002. –36 с.
 65. Хилюк С. В. Nulla poena sine lege як складова принципу законності у практиці Європейського суду з прав людини. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Випуск 2. С. 334-345.
 66. Хилюк С. В. Кримінально-правові аспекти правила non bis in idem у практиці Європейського Суду з прав людини. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Випуск 55. С. 254-265.
 67. Чумак Л.А. Взаємодія кримінальних і кримінально-процесуальних норм і охоронних правовідносин // Правова система України: теорія та практика. Науково-практична конференція. – К. – 1993. – С. 460 – 462.
 68. Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: поняття та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2000. – Вип. 40. – С. 63 – 67.
 69. Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: основні режими функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2002. – Вип. 47. – С. 198 – 203.
 70. Шевченко С. В. Принцип пропорційності як складова верховенства права у кримінальному праві. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XХІV звітної наук.-практ. конф. (Львів, 7–8 лютого 2018 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 175-179.
 71. Шульгин Н.Ф.Теоретические вопросы понятия системы уголовно-правовых мер и их форм (видов) // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1999. – Вип. 6. Частина 2. – С. 14 – 19.
 72. Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру : монографія. Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків : Ніка Нова, 2014. 387 с.
 73. Ященко А.М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання / А.М. Ященко:Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 16 с.
 74. Allens Arthur Robinson. ‘Corporate culture’ as a basis for the criminal liability of corporations. Електронний ресурс:   https://media.business-humanrights.org/media/documents/f72634fd87adfd3d31a22f5f4b93150267b8a764.pdf
 75. Edwards, James, “Theories of Criminal Law”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/criminal-law/>.
 76. Elena Maculan, Alicia Gil Gil, The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 40, Issue 1, March 2020, Pages 132–157, https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033.
 77. Peno, M., Bogucki, O. Principles of Criminal Liability from the Semiotic Point of View. Int J Semiot Law 34, 561–578 (2021). Електронний ресурс: https://doi.org/10.1007/s11196-020-09691-z

 

Матеріали

робоча програма_Механізм кримінально-правового регулювання

Механізм КПР_завдання для практичне_заочне

ПИТАННЯ іспит по Механізму_2022

Силабус:

Завантажити силабус