Кримінально – правова охорона особи

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Бурдін В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Шуп'яна М. Ю.

Опис курсу

Метою цього спецкурсу є вивчення проблемних питань, які виникають під час кваліфікації злочинів проти особи, розмежування злочинів проти особи між собою і з суміжними складами злочинів, розмежування із адміністративними, цивільними та іншими правопорушеннями.

Завдання даного спецкурсу є:

ознайомлення студентів зі змістом обов’язкових ознак складів всіх злочинів проти особи, кваліфікуючими ознаками складів злочинів проти особи;

одержання студентами практичних навичок у розмежовуванні складів злочинів проти особи із суміжними посяганнями.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. з наступними змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр
 2. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р. з наступними змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2341-14
 3. Науково-практичнийкоментаркримінального кодексу Українивід 5 квітня 2001 року. \ За ред. М.І.Мельника та М.І.Хавронюка. – К.: Канон. А.С.К., 2001. – 1104 с.
 4. Закон України «ОсновизаконодавстваУкраїни про охоронуздоров’я» від 19.11.1992 р. з наступнимизмінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2801-12
 5. Закон України «Про запобіганнязахворювання на СНІД та соціальнийзахистнаселення» від 12.12.1991 р. в редакціївід 03.03.1998 р. з наступнимизмінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
 6. Правила медичногоогляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичногонагляду за ними, затвердженіпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 18.12.1998 р. №2026 з наступнимизмінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua/laws/show/2026-98-п
 7. Постанова КабінетуМіністрівУкраїни «Про питання медико-соціальноїекспертизи» від 03.12.2009 р., №1317 з наступнимизмінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF
 8. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень \\ наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 р., №6 з наступними змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95
 9. Наказ МОЗ «Про затвердження Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» від 20.07.2006 р., №508з наступними змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua/laws/show/z1155-06
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 281 Цивільного Кодексу України» від 15.02.2006 р., №144 з наступними змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/144-2006-%D0%BF
 11. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р., №19 з наступними змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
 12. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочинипротижиття та здоров’я особи» від 07.02.2003 р. з наступнимизмінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03
 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочинипротистатевоїсвободи та статевоїнедоторканості особи» від 30.05.2008 р., №5 з наступнимизмінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08
 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Просудову практику у справах про захистгідності та честіфізичної особи, а такожділовоїрепутаціїфізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 р., №1 з наступнимизмінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09
 15. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінальногопокарання» від 24.10.2003 р., №7 з наступнимизмінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03
 16. Убийства, изнасилования и другие преступления против личности. Сборник судебных решений по уголовным делам. – К., 1993.
 17. Практика судівУкраїни в кримінальних справах. \\ бюлетеньзаконодавства і юридичної практики України. – К., 1993. – №4.
 18. Судебные приговоры. Практика верховного Суда Украины. – К., 1995.
 19. Практика судівУкраїни в кримінальних справах 1993-1995 рр.\\ Бюлетеньзаконодавства і юридичної практики України. – К., 1996. – №3.
 20. Булатов С.Я., Мамутов А.М. ответственность за преступления против личности по УК Каз ССР. – Алма-Ата, 1961.
 21. Васильев И.М. Преступления против личности. – М., 1964.
 22. Ветров Н.И. Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами: Пособие для слушателей нар. Ун-тов. – М.: Знание, 1990. – 77с.
 23. Викторов И.С. Уголовно-правовая ответственность за распространение венерических заболеваний (Уголовно-правове и криминальное исследование). \ Под ред. И.С. Ноя. – Сараттов: Изд. Сарат. У-та, 1980.
 24. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.А.О.: «Центр ЮрИнформ», 2001. – 316с.
 25. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровя. – Минск: Выш. шк., 1973. – 192с.
 26. Горелик И.И. ответственность за оставление в опасности по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1960.
 27. Горелик И.И. Ответственность за поставление в опасность по советскому уголовному праву. – Минск: Выш. шк., 1964.
 28. Даурова Т.Г. Уголовная ответственность за легкие телесные повреждения\ под ред. И.С. Ноя. – Саратов: Изд. Сарат. У-та, 1980.
 29. Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. – М.: Юрид. лит., 1964.
 30. Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. – М.: Госюрисдат, 1961.
 31. Загородников Н.И. Преступления против здоровя. – М.: Юрид. лит., 1969.
 32. Загородников Н.И. и Игнатов А.Н. Преступления против личности. Учебное пособие. –М., 1962.
 33. Исмаилов И.А. Ответственность за причинение тяжких телесных повреждений по советскому уголовному праву. – Баку: Изд. АНАз ССР, 1969. – 160с.
 34. Кримінальне право України. Особливачастина. – Київ: ЮрінкомІнтер – Право, 2001. – 494с.
 35. Кудрявцев С.В. Конфликт и насильственное преступление. – М.: Наука, 1991. – 174с.
 36. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юристь, 1999. – 304с.Інформаційні ресурси:Верховна Рада Україниhttp://www.rada.kiev.ua/ Верховний Суд Україниhttp://www.scourt.gov.ua/ Вищий Господарський суд Україниhttp://www.arbitr.gov.ua/ Кабінет Міністрів Україниhttp://www.kmu.gov.ua/ Міністерство юстиції Україниhttp://www.minjust.gov.ua/ Інформаційно-пошукова системи по законодавству

  “Ліга”: http://www.liga.kiev.ua/

  http://www.nau.kiev.ua/

  www.lawukraine.comwww.pravovik.com.ua

Матеріали

Крим – прав. охор. особи. практикум

Кримінально – правова охорона особи. Робоча

Схема курсу охорона особи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус