Oksana Hnativ

Biography

Гнатів Оксана Михайлівна (28.11.1983, м. Львів.) – кандидат юридичних наук (Правовий режим пайових цінних паперів: цивілістичний аспект, 2014). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2006). З 2006 асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету. Близько 50 праць, зокрема Правова природа договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду (Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2009. – №49); Правова природа договору про придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні та політичні науки. Випуск 44. – К.: Ін-т держави і права ім. М.В. Корецького НАН України. 2009);  Особливості договорів про передання прав за пайовими цінними паперами (Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. Випуск 53. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.); Особенности возникновения и реализации права акционера на дивиденды по законодательству Украины (Теория и практика общественного развития. – 2012. – Випуск № 12); Правова природа засновницького договору акціонерного товариства (Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали між нар. наук.-практ. конф. м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ); Оскарження рішень загальних зборів акціонерів (Матеріали ХX регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (6-7 лютого 2014 р.). – Львів, 2014 ).