Захист цивільних прав та інтересів фізичних осіб

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Шама Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Гнатів О. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів фізичних осіб» є отримання основи правових знань цивільного характеру, які потрібні кожній особі, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування цивільно-правових норм для захисту своїх цивільних прав та інтересів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів фізичних осіб» є аналіз актів цивільного законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів, навики складання документів, необхідних для захисту своїх прав та інтересів.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім “АртЕк”, 2020. 128 с.
 2. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія / О.І. Виговський, Н.Ю. Голубєва, С.Д. Гринько та ін.; за заг. ред. проф. Довгерта А.С. та Харитонова Є.О. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020, 674 с.
 3. Спадкове право: крізь призму судової практики: монографія / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : ЕКУС, 2021. – 536 с.
 4. Цивільне право (особлива частина) : навч. посібник / за заг. ред. : Н.М. Процьків, В.М. Никифорака. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 304 с.
 5. Посібник зі статті 17 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. URL: https://www.echr.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/posibnyk-zlovzhivannia-protsesualnimi-pravami-st-17-konventsii.pdf

Додаткова література:

 1. Конституція України від 28 червня 1998 року. Відомості Верховної Ради України. 1996.№ 30.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 21 -22 Ст. 135.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492.
 5. Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-081-pravo-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
 6. Башурин Н. Неюрисдикційні форми захисту найково-технічної інформації. Підприємництво, господарство і право, 2020. № 2. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/2/2.pdf
 7. О. Гнатів, Ю. Юркевич. Проблеми правозастосовної практики у рішеннях суду касаційної інстанції у господарських справах. EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ. Svazek 6. Issue 3, vydání. 2019. С. 170-175.
 8. Діденко Л.В. Співвідношення судових та позасудових способів захисту цивільних прав. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 2020. № 3. URL: http://law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-3-2020/6.pdf
 9. Марченко В. Щодо питання здійснення нотаріусом захисту суб’єктивних цивільних прав. Підприємництво, господарство і право, 2020. № 3. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/3/7.pdf
 10. Dyakovych, M. Mediation as means of rights and interests protection by notaries. Astra Salvensis, 2019, pp. 435–441
 11. Oksana Hnativ. The effectiveness of legal regulation as a way to attracting foreign investment to Ukraine. Підприємництво, господарство і право, 2020. № 6. С. 20-23.
 12. Schäfer, Hans-BerndaSend mail to Schäfer H.-B.; Wulf, Alexander J. Premature repayment of fixed interest mortgage loans without compensation, a case of misguided consumer protection in the EU. European Journal of Law and Economics. 2022. Volume 53, Issue 2, Pages 175–208.
 13. Barros, Ángel María Ballesteros. RETURN OF MINORS AND EUROPEAN PUBLIC ORDER: THE BOSPHORUS DOCTRINE OF EQUIVALENT PROTECTION [RESTITUCIÓN DE MENORES Y ORDEN PÚBLICO EUROPEO: LA DOCTRINA BOSPHORUS SOBRE PROTECCIÓN EQUIVALENTE]. Cuadernos de Derecho Transnacional. 2022. Volume 14, Issue 1, Pages 31 – 46
 14. Tarczyński, WaldemaraSend mail to Tarczyński W.; Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Civil and Procedural Instruments of the Consumer Protection on the Retail Electricity Market—Original Polish Model. Energies. 2022. Volume 15, Issue 4

Інші, у тому числі підзаконні нормативно-правові, акти, судова практика та спеціальна література подаються студентам у робочій програмі нормативної дисципліни, а також додатково до кожної із тем для проведення лабораторних і практичних занять.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус