Господарське право

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Цікало В. І.
516доцент Бек Ю. Б.
516професор Юркевич Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Цікало В. І.
доцент Бек Ю. Б.
професор Юркевич Ю. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами положень господарського законодавства; усвідомлення зростаючої ролі господарського права в умовах формування в Україні ринкової економіки; ознайомлення з порядком створення, діяльності та припинення суб`єктів господарювання; підготовка спеціалістів високого рівня для правового обслуговування суб`єктів господарської діяльності.

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: ознайомити студентів з основними положеннями господарського законодавства; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостіної роботи з ними; ознайомити з системою господарського права і навчити використовувати її складові елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів, які регулюють господарську діяльність її суб`єктів; дати чітке уявлення про роль права в забезпеченні створення, діяльності та припинення суб`єктів господарювання, проаналізувати їх права та обов`язки, розкрити їх значення у розвитку ринкової економіки.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Актуальні проблеми господарського права: підручник. Особлива частина. / за ред. Щербини В.С., Рєзнікова В.В.. – К.: Ліра-К, 2018. – 672с.
 2. Вінник О.М., Шаповалова О.В. Господарське право в умовах цифровізації економіки: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 314с.
 3. Господарське право України: Загальна частина: підручник / Г.В. Смолин, О.А. Туркот, Л.В. Хомко / за заг. ред. Г.В. Смолина. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 484с.
 4. Господарське право (Загальна частина): підручник. − К.: Ліра-К, 2021. – 448с.
 5. Швидка Т.І. Господарське право в схемах і таблицях. – К. : Право, 2021. – 234с.

Додаткова література:

 1. Беляневич В.Е., Беляневич О.А. Наукові висновки щодо застосування норм права та судова практика Верховного Суду 2018-2020 років. – К.: Юрінком Інтер, 2021. – 460с.
 2. Господарське право: навч. посібник / укл. А.А. Бутирський. – Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 144с.
 3. Господарські відносини. Законодавство. Постанови Пленуму. Узагальнення судової практики. Оглядові листи. /Григоренко Л.С.: практичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 460с.
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 № 644 «Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-bakalavr-644-20.07.2022.pdf
 5. Практика застосування законодавства у господарському судочинстві: збірник статей. / Львов Б.Ю. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 776с.
 6. Рекодифікація Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання корпоративних відносин : зб. наук. праць за матеріалами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (24 вересня 2021 року, м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України ; за ред. д-ра юрид. наук В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2021.
 7. Чайковська В.В. Господарське право: підручник. – К.: Фенікс, 2018. – 368с.
 8. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
 9. Цікало В. І. Засада пропорційності здійснення корпоративних прав: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 588 с.
 10. Kossak V. M. Legal Consequences of Mock Transactions / V. M. Kossak, I. Y. Yakubivskyi, M. V. Oprysko, V. Tsikalo, Y. B. Bek. International Journal of Criminology and Sociology. 2020. Vol. 9. P. 1600–1607.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус