Господарське право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Цікало В. І.
716доцент Бек Ю. Б.
716професор Юркевич Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Цікало В. І.
доцент Бек Ю. Б.
професор Юркевич Ю. М.
Яворський Р. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у сфері заснування, здійснення та припинення господарської діяльності. У процесі вивчення навчальної дисципліни повинні бути засвоєні теоретичні положення та вироблені навички практичного застосування знань і норм чинного законодавства України у цій сфері.
Програма курсу передбачає вивчення таких актуальних питань:
1). Предмет правового регулювання у сфері господарювання. Господарські відносини. Методи правового регулювання господарських відносин. Місце господарського права в системі права України. Теорії господарського права та стан теоретичних дискусій щодо них. Поняття та види господарської діяльності в Україні. Некомерційне господарювання. Підприємництво як основна форма господарювання : поняття, ознаки. Право на підприємництво як майнове право. Свобода та інші принципи підприємницької діяльності. Межі свободи підприємницької діяльності (умови здійснення підприємництва).
2). Поняття господарського законодавства та його особливості. Поняття і види актів господарського законодавства. Співвідношення актів загально-нормативного регулювання, відомчих та локальних нормативних актів. Регуляторні акти: поняття, види, особливості. Умови прийняття та загальна характеристика Господарського кодексу України. Судова практика: її роль у розвитку та удосконаленні господарського законодавства.
3). Поняття і види організаційних форм господарської діяльності в Україні. Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання. Загальні та спеціальні умови створення суб’єктів господарювання. Державна реєстрація суб’єктів господарювання. Передумови для здійснення господарської діяльності. Способи індивідуалізації суб’єктів господарювання. Дозвільна система у сфері господарювання. Ліцензування господарської діяльності. Припинення суб’єкта господарювання: поняття, види та правові підстави. Порядок ліквідації та реорганізації суб’єктів господарювання. Банкрутство як підстава припинення господарської діяльності.
4). Суб’єкти господарювання: поняття та види. Громадяни як суб’єкти господарювання: особливості правового статусу. Поняття, ознаки та організаційні форми підприємств. Види підприємств. Особливості створення та діяльності: державних унітарних підприємств; комунальних унітарних підприємств; підприємств об’єднань громадян, релігійних організацій та споживчої кооперації; приватних підприємств. Виробничі кооперативи: поняття, види, особливості створення та діяльності. Фермерське господарство: поняття та його місце серед інших суб’єктів підприємництва. Іноземні підприємства та підприємства з іноземною інвестицією: поняття, організаційно-правові форми, особливості створення та діяльності. Господарська діяльність відокремлених структурних підрозділів підприємств.
5). Поняття та види господарських товариств. Заснування господарських товариств. Майно господарських товариств. Права та обов’язки учасників господарських товариств. Управління діяльністю господарських товариств. Особливості створення і діяльності товариств – об’єднань майна (капіталів). Особливості створення і діяльності товариств – об’єднань осіб (діяльності). Довірчі та інші господарські товариства. Поняття і типи акціонерних товариств. Заснування акціонерного товариства. Капітал акціонерного товариства. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість. Права та обов’язки акціонерів. Правовий режим акцій і дивідендів. Викуп акцій товариством. Управління діяльністю акіцонерного товариства. Виділ та припинення акціонерного товариства.
6). Поняття, склад та вартісна оцінка майна суб’єктів господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Приватизація та роздержавлення як джерела формування майна суб’єктів господарювання. Правовий режим майна суб’єктів господарювання: поняття та види. Відносини власності у сфері господарювання. Право довірчої власності у сфері господарювання. Право господарського відання та оперативного управління майном. Права структурних підрозділів суб’єктів господарювання на майно. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Корпоративні відносини у сфері господарювання.
7). Поняття, ознаки та основні функції господарського договору. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Свобода договору у підприємництві. Виконання господарських зобов`язань. Способи забезпечення господарських зобов`язань. Класифікація (система) договорів у підприємництві (загальна характеристика).
8). Правові засади державного регулювання діяльності суб’єктів підприємництва. Державні науково-технічні, структурно-інвестиційні, економічні та інші програми. Соціально-економічне планування. Усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності. Якість продукції (робіт, послуг). Форми правового забезпечення якості. Гарантійні зобов’язання суб’єктів господарювання. Стандартизація: поняття, види, суб’єкти та об’єкти.Сертифікація: поняття, види і порядок здійснення. Оцінка відповідності якості: поняття, види та органи з оцінки відповідності.
9). Правове регулювання економічної конкуренції. Природні монополії. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. Антиконкурентні узгоджені дії. Недобросовісна конкуренція. Порушення правил конкуренції оранами влади. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства: форми, методи. Відповідальність за порушення законодавства про економічну конкуренцію. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства.
10). Поняття та функції цін (тарифів). Види цін (тарифів). Порядок ціноутворення. Правове забезпечення дисципліни цін (тарифів). Відповідальність за порушення встановленої державної дисципліни цін (тарифів).
11). Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Іноземне інвестування. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття, форма та зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). Поняття, види та форми здійснення іноземних інвестицій. Державно-правові гарантії прав іноземних інвесторів.
12). Поняття, мета створення та ознаки біржі. Види та організаційно-правові форми бірж. Особливості створення та припинення бірж. Функції, права та обов’язки біржі. Біржові угоди.
13). Поняття та елементи ринку цінних паперів. Форми випуску цінних паперів та порядок їх реєстрації. Правовий статус емітентів та інвесторів на ринку цінних паперів. Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Державне регулювання ринку цінних паперів.
14). Поняття, форми та способи захисту майнових та особистих немайнових прав підприємців. Досудовий порядок регулювання спорів між суб’єктами підприємництва. Судовий захист прав суб’єктів підприємницької діяльності. Роль третейських судів у захисті прав підприємців. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності. Нотаріальний захист прав підприємців.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти
1. Конституція України.
2. Господарський кодекс України.
3. Цивільний кодекс України.
4. Бюджетний кодекс України.
5. Господарський процесуальний кодекс України.
6. Кодекс адміністративного судочинства України.
7. Земельний Кодекс України.
8. Митний Кодекс України.
9. Кодекс торговельного мореплавства України.
10. Повітряний кодекс України.
11. Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2004. -№9. –ст.79.
12. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань” від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2003. -№31. –ст.263.
13. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради. -1999. -№42-43. -ст.379 (Із змінами і доповненнями).
14. Закон України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. 1991. N 49. ст.682 (Із змінами і доповненнями).
15. Закон України „Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради. 2008. N 50-51. ст.384.
16. Закон України „Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради. 2003. N 45. ст.363 (Із змінами і доповненнями).
17. Закон України „Про кооперацію” від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради. 2004. №5. ст.35.
18. Закон України „Про споживчу кооперацію” від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради. -1992. -№30 (Із змінами і доповненнями).
19. Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради. -1996. -№19. –ст.80 (Із змінами і доповненнями).
20. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради. -2004. -№51. -ст.553.
21. Закон України „Про приватизацію державного майна” від 19 лютого 1997 року // Голос України, 20.03.97. №49 (Із змінами і доповненнями).
22. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року (в редакції закону від 1 червня 2000 року) // Відомості Верховної Ради. -2000. -№37. -ст.307 (Із змінами і доповненнями).
23. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16 грудня 1997 року //Відомості Верховної Ради. 1998. №16. ст. 68 (Із змінами і доповненнями).
24. Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради. 1992. N 30. ст.416 (Із змінами і доповненнями).
25. Закон України „Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року // Урядовий кур`єр, 22 жовтня 1998 року.
26. Закон України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань” від 22 листопада 1996 року // Відомості Верховної Ради. 1997. №5. ст.28 (Із змінами і доповненнями).
27. Закон України „Про іпотеку” від 5 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради. -2003. -№38. –ст.313 (Із змінами і доповненнями).
28. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року // Урядовий кур’єр 29.08.2001 (Із змінами і доповненнями).
29. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року // Урядовий кур’єр 17.01.2001.
30. Закон України „Про страхування” від 7 березня 1996 року (в редакції закону від 4 жовтня 2001 року) // Відомості Верховної Ради. -2002. -№7. -ст.50 (Із змінами і доповненнями).
31. Закон України „Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради. 1992 . N 10. ст.139 (Із змінами і доповненнями).
32. Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради. 2006. N 31. ст.268.
33. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. -1999. -N 40. -ст. 365 (Із змінами і доповненнями).
34. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року // Відомості Верховної Ради. -1993. -№23 (Із змінами і доповненнями).
35. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради. -2001. -№47. -ст.251 (Із змінами і доповненнями).
36. Закон України „Про захист прав споживачів” // Відомості Верховної Ради. 1994. N 1. ст. 1) (Із змінами і доповненнями).
37. Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” в редакції від 6 вересня 2005 року // Урядовий кур’єр 26.10.2005.
38. Закон України „Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. №50. ст. 472.
39. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. -1996. -№36. –ст.164 (Із змінами і доповненнями).
40. Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради. -№12. -ст.64 (Із змінами і доповненнями).
41. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради. 1991. N 29. ст.377. (Із змінами і доповненнями).
42. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23 червня 2005 року // Голос України 29.07.2005
43. Закон України „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від 21 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради. -1999. -№48. -ст.408.
44. Закон України „Про третейські суди” від 11 травня 2004 року // Відомості Верховної Ради. -2004. -№35. -ст.412.
45. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради. -1994. -№25 (Із змінами і доповненнями).
46. Закон України „Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради. 1993. N 39. ст.383 (Із змінами і доповненнями).
Базова
1. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка,2004. – 624с.
2. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер,2005. – 592с.
3. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. –К.: Юрінком Інтер,1999.
4. Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева/ 2-ге вид., перероб. І допов. – К.: Істина,2005. – 600с.
5. Підприємницьке право. Книга 2: Підручн. / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина,2005. – 448с.
6. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х: Право,2005. – 384с.
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. — Вид. 2, змінене і доп. / За ред. В. М. Коссака. — К.: Істина, 2008. — 992 с.
8. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [Бек Ю. Б., Верес І. Я., Герц А. А. та ін.]; за ред. В. М. Коссака. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 672
9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За ред. Г.Л Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720с.
10. Науково-практичний коментар Закону України «Про господарські товариства» / Ю.М. Крупка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 272с.
11. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер,2009. – 592с.
12. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264с.
13. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Правова єдність,2009. – 766с.
14. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. – Х.: «Одіссей»,2005. – 608с.
15. Господарське право України. Навч. посіб. / Кравчук С.Й. – К.: Кондор, 2009.- 264с.
16. Господарське право: Підручник. / Жук Л.А., Жук І.Л., Не живець О.М. – К.: Кондор, 2009. – 434с.
17. Господарське законодавство. Навч. посіб. / Кондратьєв В.О. – К.: Ліра-К, 2009. – 468с.
18. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. – Х.: ООО «Одиссей»,2004. – 896с.
19. Хозяйственное право Украины: Учебник /Под ред А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: «Одиссей»,2005. – 464с.
20. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х: Право,2005. – 384с.
21. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424с.
22. Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. – К.: Кондор,2003. – 400с.
23. Пігач Я.М., Труфанова Л.М.: Господарське законодавство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури,2005. – 624с.
24. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібн. – 3-тє вид., переробл. І доп. – К.: А.С.К.,2005. – 912с.
25. Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева/ 2-ге вид., перероб. І допов. – К.: Істина,2005. – 600с.
26. Підприємницьке право. Книга 2: Підручн. / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина,2005. – 448с.
27. Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 256с.
28. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина,2005. – 720с.
29. Вінник О.М. Інвестиційне право. Навчальний посібник. – К.: Правова єдність,2009. – 568с.
30. Цікало В.І. Основи правового регулювання підприємницької діяльності / Основи права України / За редакцією професора В.Л. Ортинського. – Видання друге, доповнене і перероблене. – Львів: Оріяна-Нова,2005. – С.99-128.
31. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К: Юрінком Інтер,2008.- 576с.
32. Примакова Е., Пироженко О., Кузнєцов В. Сертификация продукции, товаров, работ услуг. – К.: Фактор, 2010.
33. Пепа Т.В., Пішеніна Т.І., ЛавриновичВ.В. Біржова діяльність. – К.: Ліра-К, 2008. – 540с.
34. Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Ліра-К, 2007. – 420с.
35. Роїна О.М. Договори в господарській діяльності. – К.: Ліра-К, 2009. – 800с.
36. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. -288с.
37. Правове регулювання фондового ринку: Навч. посіб. / О.В. Кологойда. – К.: Юрінком Інтер, 2008. -320с.
38. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Ю.М. Крупка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480с.
39. Обіг цінних паперів в Україні / Ю.М. Крупка, О.М. Гав’яз. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 376с.
40. Валютне регулювання: Навч. посіб. / Бездітко Ю.М. – К.: Кондор, 2009. – 272с.
41. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юстиніан, 2009. – 880с.
Допоміжна
1. Азімов Ч. Про приватне і публічне право // Право України. 1995. №1.
2. Амельченко М.В. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому процесі та у виконавчому провадженні. – Донецьк.: Дельта,2003.
3. Анохіна Інеса. Предмет регулювання діяльності суб’єктів природних монополій // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№7.
4. Атаманова Юлія. Особливості реалізації корпоративних прав інноваційним інвестором // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№4.
5. Бек Ю.Б. Поняття та ознаки спеціальної економічної зони України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,2001.
6. Бек Ю.Б. Поняття суб’єкта спеціальної економічної зони України // Підприємництво, господарство і право. -2001. -№7.
7. Бек Ю.Б. Особливості правового режиму іноземних інвестицій у спеціальних економічних зонах України // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична літереатура,2002. – Вип. 16.
8. Бекерова Эльвира. Понятие и сущность лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№11.
9. Бекірова Ельвіна. Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№6.
10. Богдан Й.Г. Представництво за новим Цивільним кодексом України // Нотар. -2004. -№1.
11. Богун Віктор, Солодухін Геннадій. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про ціни // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№1.
12. Боднар Т. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№6.
13. Веленто Иосиф, Елисеев Вячеслав. Об оптимальной модели юридического лица в форме хозяйственного общества // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№7.
14. Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном в Україні. – Харків: Консум,2004.
15. Венедиктова Ирина. Новелла Гражданского кодекса – договор управления имуществом: в каких случаях его применять? // Юридичний радник. -2005. -№5.
16. Винар Любомир. Організаційно-правові форми юридичних осіб, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№8.
17. Винокурова Л. Господарсько-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: деякі проблеми // Право України. -2005. -№10.
18. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. К. : Товариство „Знання”, КОО, 1998.
19. Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення. Монографія. – К.: Атіка,2003.
20. Віхров О. До питання щодо ознак організаційно-господарських зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№7.
21. Галіахметов І.А. Правове забезпечення цивільно-правового захисту прав на підприємство як єдиного майнового комплексу // Вісник господарського судочинства. -2004. -№3.
22. Герц А.А. Майновий комплекс підприємства як предмет застави // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. -Хмельницький. -2002. -№2.
23. Грек Б. Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення // Право України. -2004. -№6.
24. Добровольская Владимира. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: понятие и основание // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№6.
25. Дякович М.М. Іпотека – інструмент для боржника і кредитора. – Львів,2004.
26. Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. -2005. -№1.
27. Касуг Борис. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом // Юридичний радник. -2005. -№4.
28. Каштанов Олександр. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання: сутність, форми та суб’єкти // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№7.
29. Квасницкая Ольга. Процедура государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№4.
30. Кібенко Олена. Правовий режим майна приватного підприємства // Юридичний радник. -2005. -№1.
31. Кібенко Олена. Проблемні питання застави корпоративних прав // Юридичний радник. -2005. -№1.
32. Кібенко Олена. Проблемні питання затвердження установчих документів юридичної особи // Мала енциклопедія нотаріуса. -2005. -№3.
33. Кібенко Олена. Корпоративне право: Відповіді на запитання // Мала енциклопедія нотаріуса. -2005. -№5.
34. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. – Львів: Центр Європи,1999.
35. Коссак В.М. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов’язаної із створенням юридичних осіб // Право України. -1996. -№8.
36. Коссак В. Договір як підстава виникнення заставних зобов’язань // Вісник Львівського університету. -Серія юридична. -2001. -Випуск 36.
37. Коссак В.М. Співвідношення категорій «розірвання» та «припинення» договірних зобов’язань // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. -Хмельницький. -2002. -№2.
38. Коссак В. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового Цивільного кодексу України // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. Збірник статтей. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка,2003.
39. Коссак В.М. Правові проблеми регулювання корпоративних відносин у світлі нового Цивільного та Господарського кодексів України // Життя і право. – Львів.-2004. -№1.
40. Кравчук Володимир. Застава корпоративних прав // Юридичний радник. -2005. -№1.
41. Кравцова Т. Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності // Право України. -2003. -№12.
42. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності // Право України. -2004. -№6.
43. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,2004.
44. Лідовець Р. Особливості виконання змішаного договору // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№6.
45. Лукач І.В. Холдингові компанії за законодавством України. Поняття, ознаки, нормативна база // Вісник господасрького судочинства. -2005. -№1.
46. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004.
47. Мельник Н. Защита предпринимательства в свете Закона Украины „О борьбе с коррупцией”// Предпринимательство, хозяйство и право. 1996. №4.
48. Мілаш Вікторія. Підприємницький (комерційний) договір у системі господарських договорів: постанвока проблеми // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№12.
49. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького (комерційного) договору // Право України. -2005. -№2.
50. Музика Л. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики // Право України. -2004. -№5.
51. Нагай Игорь. Холдинги: создание и управление // Юридичний радник. -2005. -№1.
52. Поляков Б.М. Класифікація кредиторів боржника у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство. -2004. -№1.
53. Попелюк Вадим. Правові засади контролю у сфері господарювання: сучасний стан // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№5.
54. Попов Юрій. Поняття права господарського відання в рішенні іноземного суду // Українське комерційне право. -2004. -№5.
55. Попова А.В. Поняття, ознаки та види професійних учасників ринку цінних паперів в Україні // Вісник господарського судочинства. -2004. -№1.
56. Попова А.В. Поняття фондової біржі та торговельно-інформаційної системи як професійних учасників ринку цінних паперів в Україні // Вісник господарського судочинства. -2004. -№4.
57. Попова А.В. Створення професійних учасників ринку цінних паперів в Укпаїні // Вісник господарського судочинства. -2005. -№1.
58. Притика Ю. Юридична природа рішення третейського суду // Право України. -2005. -№4.
59. Притика Ю. Підвідомчість справ третейському судові // Право України. -2004. -№7.
60. Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка,2004.
61. Рабовська С. Правовий зміст корпоративних прав за ГК та їх складові частини // Право України. -2005. -№7.
62. Регурецька О. Визнання права власності на акцію, випущену в документарній формі, та здійснення корегуючих операцій у реєстрі власників іменних цінних паперів // Право України. -2004. -№9.
63. Рєзнікова Вікторія. Ділова репутація, ділові зв’язки та інші нематеріальні активи, як вклади до спільної господарської діяльності у формі простого товариства // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№12.
64. Рєзнікова В. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні // Право України. -2005. -№2.
65. Рєзнікова В. Поняття, зміст та особливості спільної господарської діяльності в Україні // Право України. -2005. -№8.
66. Ромовська Зорислава. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атака,2005. – 560с.
67. Саваріна О. Характеристика та напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. -2005. -№10.
68. Сагайдак Юлія. Легалізація суб’єктів господарювання в Україні та за кордоном (порівняльно-правовий аналіз) // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№10.
69. Сафонов І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення – важливий засіб державної підтримки аграрних товаровиробників // Право України. -2005. -№9.
70. Сахарук Д. Юридическая сила электронной подписи // Юридическая практика. -2004. -№18.
71. Спасибо-Фатєєва Інна. Припинення юридичних осіб // Юридичний радник. -2005. -№1.
72. Спасибо-Фатєєва Інна, Дуденко Тетяна. Правова природа майнових і корпоративних прав, їх оборотоздатність та деякі аспекти застави // Юридичний радник. -2005. -№2.
73. Спасибо-Фатєєва Інна. Окремі проблеми представництва // Мала енциклопедія нотаріуса. -2005. -№5.
74. Ференс О. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб // Право України. -2005. -№4.
75. Фесечко Л. Питання вдосконалення законодавства про акціонерні товариства // Правничий часопис Донецького університету. -2004. -№2 (12).
76. Хавронюк Н., Павленко Н. Правовое регулирование применения електронных контрольно касовых аппаратов и товарно касовых книг // Підприємництво, господарство і право. 1997. №7.
77. Хасанова Вікторія. Деякі питання праової регламентації підприємництва у сфері внутрішньої торгівлі України // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№6.
78. Харченко Г. Право довірчої власності в системі відносин власності // Право України. -2005. -№8.
79. Цікало Володимир. Свобода договору та її межі за новим Цивільним кодексом України. // Нотар. -2003. -№2, 3.
80. Цікало Володимир. Про основні положення норм Цивільного та Господарського кодексів України та проблемні питання їх застосування, що можуть вплинути на ефективність договірних відносин між суб’єктами господарювання і корпоративного управління // Нотар. -2003. -№4.
81. Цікало Володимир. Передання прав за корпоративними цінними паперами // Нотар. -2005. -№1-2.
82. Цікало Володимир. Співвідношення між „завдатком”, „попереднім договором” і „авансом” // Нотар. -2005. -№3-4.
83. Шуба Б. Вдосконалення законодавства про капіталізацію внесків у господарське товариство // Право України. -2005. -№4.
84. Юркевич Ю. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом : монографія / Юрій Юркевич. – Хмельницький. – Цюпак. – 2010. – 224 с.

Матеріали

Господарське право України завдання

Господарське право Питання на модуль 2019-2020

Практикум ГП

С-Р ГПУ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус