Правове регулювання здійснення публічних закупівель

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813Гнатів О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
126Гнатів О. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання здійснення публічних закупівель» є опанування теоретичних та практичних проблем здійснення публічних закупівель як способу укладення договору, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання здійснення публічних закупівель» є аналіз актів цивільного та господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів.

Рекомендована література

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1490279183173971/
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1494170540636006
3. Закон України від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі». Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №9. – ст. 89.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24.02.2016 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF
5. Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» від 18.03.2016 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0447-16
6. Наказ Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель» від 13.04.2016 року. URL: http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/248043/
7. Влялько І. Правові засади регулювання державних закупівель у Європейському Союзі. І. Влялько. Європейське право, 2012. №2-4. С. 98-106.
8. Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.11; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин / І.В. Влялько. – К., 2009. – 219 с.
9. Петруненко Я. В. Господарсько-правові основи державних закупівель в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Я. В. Петруненко; кер. роботи О. П. Подцерковний; Нац. ун.-т “Одеська юридична академія”. – Одеса, 2013. – 20 с.
10. Мельников О.С. Особливості публічних закупівель як об’єкта державного регулювання економіки. О.С. Мельников. Теорія та практика державного управління, 2016. №1(52). С. 1-7.
11. Севостьянова Г.С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в Україні. Г.С. Севостьянова. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2016. Випуск 10, частина 2. С. 91-96.
12. Чабан В. Електронні державні закупівлі: на шляху до інтеграції з ЄС. В. Чабан. Юридична газета, 22 грудня 2015 р. №52 (498). С. 22-23.
13. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.04; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка / О.А. Беляневич. – К., 1999. – 173 с.
14. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
15. Бородовський С.О. Деякі питання укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України / С.О. Бородовський // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С.23-26.
16. Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03; Національний ун-т внутрішніх справ. / С.О. Бородовский. – Х., 2005. – 211 с.
17. Бородовський С. Щодо укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві / С. Бородовський // Право України. – 2004. – №12. – С. 80–82.
18. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
19. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. Ун-тів / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та інші; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.
20. Луць В.В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин / В.В. Луць // Українське комерційне право. – 2003. – №4. – С.21-34.
21. Мандриковський М.М. Господарське право: Навчальний посібник / М.М. Мандриковський. – К.: «ВД «Професіонал», 2007. – 256 с.
22. Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві / В.Мілаш // Право України. – 2007. – №9. – С.31–36.
23. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт: О.А. Беляневич, О.М, Вінник, В.С. Щербина та ін.; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком-Інтер, 2008 – 720 с.
24. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2-х томах/ Відп. ред. В. Г. Ротань. – 2-ге вид. – Т. 1. – X.: Фактор, 2010. – 800 с.
25. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – Вид. 2, змінене і доп. – К.: Істина, 2008. – 992 с.
26. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. / За ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Т. ІІ. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1087с.
27. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – Т. 1. Загальна частина. – 696 с.
28. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков,В.І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та допов. – К.: Алерта, 2014. – 496 с.
29. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
30. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгва та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право. – 2014. – Т. 2. – 816 с.
31. Цивільне право України: підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Істина, 2007. – 816 с.
32. Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар / за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Алерта, КНТ; ЦУЛ, 2010. – 752 с.
33. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 640 с.

Матеріали

Робоча програма. Правове регулювання здійснення публічних закупівель

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму