Договори про передання майна у користування

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Гнатів О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816Гнатів О. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Договори про передання майна у користування» є опанування теоретичних та практичних проблем правового регулювання договорів про надання майна у користування (найм транспортного засобу, прокат, найм житла тощо), а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Договори про передання майна у користування» є аналіз актів цивільного, житлового, земельного та господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів

Рекомендована література

Нормативні акти
1. 1. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.04; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка / О.А. Беляневич. – К., 1999. – 173 с.
2. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
3. Бородовський С.О. Деякі питання укладення, зміни і розірвання договору в цивільному праві України / С.О. Бородовський // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С.23-26.
4. Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03; Національний ун-т внутрішніх справ. / С.О. Бородовский. – Х., 2005. – 211 с.
5. Деякі актуальні питання вдосконалення нормативно-правового регулювання оренди державного майна: Роз’яснення міністерства юстиції України від 07.02.2011 р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – № 24.– С. 5.
6. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
7. Земельне право України: підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; за ред. М. В. Шульги. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
8. Земельний кодекс України від 25.08.2001 р. № 2768–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.
9. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. Ун-тів / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та інші; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.
10. Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти: монографія / Н.В. Ільків; за заг. ред. Н.І. Титової. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – 296 с.
11. Карцева Н.С. Договор аренды недвижимости в современном российском гражданском законодательстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.С. Карцева. – М., 2004. – 140 c.
12. Кодекс України про надра України від 27.07.1994р. №132/94–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.
13. Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012р. №5403–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №34–35. – Ст.458
14. Коцюба В.О. Правочини з рухомим та нерухомим майном та їх оподаткування / Владислав Олексійович Коцюба; відп. за вип. С. Я. Фурса.– К. : Видавець Фурса С. Я., 2005. – 88 с.
15. Кравченко А.В. Проблемні питання визнання та цивільного обороту цілісного майнового комплексу як об’єкта нерухомості / А.В. Кравченко, І.І. Зеленкова // Адвокат. – 2012. – №10. – С. 38-42
16. Кравчук О.О. Питання удосконалення правового регулювання відносин пов’язаних з передачею в оренду державного майна / О.О. Кравчук // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 283-289.
17. Кривобок С.В. Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом: автореф. дис. …к.ю.н. за спеціальністю 12.00.03 / С.В. Кривобок. – Харків, 2008. – 20 с.
18. Кривобок С.В. Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом: монографія / С.В. Кривобок. – Х. : Право, 2009. – 176 с.
19. Лісовий кодекс України від 21.01.1994р. №3853-XII[Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99
20. Луць В.В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин / В.В. Луць // Українське комерційне право. – 2003. – №4. – С.21-34.
21. Мандриковський М.М. Господарське право: Навчальний посібник / М.М. Мандриковський. – К.: «ВД «Професіонал», 2007. – 256 с.
22. Методичні рекомендації стосовно об’єктів нерухомого майна, права на які підлягають державній реєстрації схвалені колегією Державної реєстраційної служби України від 11.12.2012р. №3 [Електронний ресурс]– URL : http://www.drsu.gov.ua/show/10055 [15.04.2015]. – Назва з екрану.
23. Мірошниченко А.М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. –5-те вид., перероб. і допов. – К.:Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2013. – 542 с.
24. Мороз О.В. Особливості відновлення орендованого майна / О.В. Мороз // Право і безпека. – 2010. – №3. – С.68-74.
25. Мороз В.В. Особливості повернення орендованого майна / В.В. Мороз // Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (22 травня 2010 року). – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 65-68.
26. Мороз М.В. Правові питання оренди майна державних підприємств: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільно-процесуальне право; сімейне право; міжнародне приватне право” / М.В. Мороз. – Х., 2000. – 20 с.
27. Мороз М.В. Правові питання оренди майна державних підприємств: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / М.В. Мороз. – Х., 2000. – 203 с.
28. Мороз О.В. Цілісний майновий комплекс як предмет договору оренди майна державних підприємств / О.В. Мороз, М.В. Мороз // Право і безпека. – 2012. – №3. – С. 310-314.
29. Мусієнко В.В. Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального нерухомого майна: дис… канд. юрид. наук: 12.00.03; Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В.М. Корецького / В.В. Мусієнко. – К., 2003. – 197 с.
30. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт: О.А. Беляневич, О.М, Вінник, В.С. Щербина та ін.; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком-Інтер, 2008 – 720 с.
31. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2-х томах/ Відп. ред. В. Г. Ротань. – 2-ге вид. – Т. 1. – X.: Фактор, 2010. – 800 с.
32. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – Вид. 2, змінене і доп. – К.: Істина, 2008. – 992 с.
33. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. / За ред. О.В. Дзери (кер.авт.кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 2-е вид., перероб. і доп. – Т. ІІ. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1087с.
34. Отрош І.М. Право власності на обєкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільно-процесуальне право; сімейне право; міжнародне приватне право”/ І.М. Отрош. – К., 2012. – 16 с.
35. Печений О. Майнові комплекси в системі об’єктів нерухомого майна / О. Печений // Українське комерційне право. – 2009. – №9. – С. 27-36.
36. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.
37. Полянек К. М. Нерухомість як особливий об’єкт права власності / К. М. Полянек // Адвокат. – К., 2009. – №7. – С. 27–30.
38. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992р. №2343–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440.
39. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22.11.1996р. №543/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст.28
40. Про господарську діяльність у Збройних Силах України: Закон України від 21.09. 1999 № 1076–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 408.
41. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №51. – Ст.553.
42. Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 29.05.2013р. [Електронний ресурс] – Вищий господарський суд України. – URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/29052013_12.pdf [02.05.2015]. – Назва з екрану.
43. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 17.05.2011р. [Електронний ресурс] Верховна Рада України. Законодавство України. – URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700–78 [25.05.2015]. – Назва з екрану.
44. Про доповнення Інформаційного листа ВГСУ від 15.03.2011 № 01–06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів»: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24 листопада 2011 року [Електронний ресурс] Офіційний веб-сайт Вищого господарського суду України. – URL : http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/1039/ [02.06.2015]. – Назва з екрану.
45. Про затвердження Положення про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства: Наказ Фонду державного майна України від 29.12.2010 № 1954 [Електронний ресурс] – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0109–11 [02.07.2013]. – Назва з екрану.
46. Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна: Наказ Фонду державного майна України від 03.10.2006 р. №1523 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z1123–06 [02.07.2013]. – Назва з екрану.
47. Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. № 1768 // Офіційний Вісник України. – 2002. – № 1. – Ст. 25.
48. Про затвердження правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону): Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 16.09.1999р. [Електронний ресурс] – URL : http://www.licasoft.com.ua/index.php/component/lica/index.php?option=com_lica&p=0&base=1&menu=416167&u=1&type=1&view=text [14.04.2015]. – Назва з екрану.
49. Про затвердження типового договору оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2004р. №220 [Електронний ресурс] – URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/220–2004–%D0%BF [15.04.2015]. – Назва з екрану.
50. Про затвердження типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності: Наказ Фонду державного майна України від 23.08.2000 р. за № 1774 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21.12.2000 р. за № 931/5152 // Офіційний вісник України. – 2000 р. – № 52 – С. 229.
51. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №47. – ст.646.
52. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №38. – ст.313
53. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
54. Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009 № 1563–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 51. – Ст.757.
55. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 р. № 2269-Х11 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.
56. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46–47. – ст. 280.
57. Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності: Закон України від 08.07.2011 № 3687–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 18. – Ст. 157.
58. Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності: Закон України від 21.10.2010 № 2624–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 11. – Ст. 71.
59. Про охорону земель: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
60. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №39 – ст.333.
61. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – ст. 229.
62. Про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12 липня 2001 року № 2658–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 251.
63. Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства: Рекомендації президії Вищого господарського суду України №04–06/15 від 02.02.2010 р. [Електронний ресурс] // Вищий господарський суд України. – Режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/788/ [02.05.2015]. – Назва з екрану.
64. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009р. [Електронний ресурс] // Сайт Верховного Суду України. – URL:http:www.scourt.gov.ua [02.05.2015]. – Назва з екрану.
65. Про управління об’єктами державної власності: Закон України вiд 21.09.2006 р. № 185–V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – Ст. 456.
66. Про Фонд державного майна України: Закон України вiд 09.12.2011р. № 4107–VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 28. – Ст. 311.
67. Регурецька О.В. Правове регулювання та нотаріальне посвідчення договору найму (оренди) / О.В. Регурецька // Довідник нотаріуса. – 2011. – №5. – С. 4-93.
68. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1–2/2002 за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “КампусКоттонклаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) [Електронний ресурс] Верховна Рада України. Законодавство України. – URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015p710–02 [25.03.2015]. – Назва з екрану.
69. Серебрякова Ю.О. Договір оренди державного та комунального нерухомого майна: дис… канд. юрид. наук: 12.00.04; Національна академія наук України Інститут економіко-правових досліджень / Ю.О. Серебрякова. – Донецьк, 2007. – 204 с.
70. Серебрякова Ю.О. Договір оренди державного комунального нерухомого майна: монографія / Ю.О. Серебрякова, M.Л. Шелухін; Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Донецьк : Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010 . – 183 с.
71. Серебрякова Ю.О. Зміст договору оренди державного та комунального нерухомого майна / Ю.О. Серебрякова // Форум права. – 2007. – № 3. – С. 224-230.
72. Старшинський В. Орендна плата за землю – договірний платіж чи податок? [Електронний ресурс] / В.Старшинський. – Режим доступу до статті: http://protectlaw.com.ua/Orendna–plata–za–zemlju–––dogovirnij–platizh–chi–podatok/
73. Толкачов Д. Проблемні питання в договорах оренди нерухомого майна / Д. Толкачов // Юридичний журнал. – 2006. – №4. – С. 110-112.
74. Хащівська Н. В. Цивільно-правове регулювання строків у договорах про передання майна у тимчасове користування: монографія / Н. В. Хащівська. – К. : Ред. журн. «Право України», 2013. – 196 с. – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. 7).
75. Ходико Ю.Є. Категорія “нерухома річ” у цивільному праві / Ю.Є. Ходико // Вісник господарського судочинства. – К., 2010. – №3. – С. 97-94.
76. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – Т. 1. Загальна частина. – 696 с.
77. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков,В.І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та допов. – К.: Алерта, 2014. – 496 с.
78. Цивільне право України: Загальна частина / За ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: «Юрінком Інтер», 2010. – Кн. 1. – 976 с.
79. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.
80. Цивільне право України: навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, В. А. Ватрас, С.Д. Гринько та ін.; за ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Правова єдність, 2009. – 536 с.
81. Цивільне право: навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів: у двох частинах / О.А. Підопригора … [та ін.]; за редакцією О.А. Підопригори, Д.В. Бобрової. – Ч. 2. – К.:Вентурі,1996.– 480с.
82. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгва та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право. – 2014. – Т. 2. – 816 с.
83. Цивільне право України: підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Істина, 2007. – 816 с.
84. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435–ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
85. Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар / за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Алерта, КНТ; ЦУЛ, 2010. – 752 с.
86. Щербина В.С. Господарське право: підручник / В.С. Щербина. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 640 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Верховна Рада України
http://www.rada.gov.ua

Верховний Суд
http://www.supreme.court.gov.ua

Кабінет Міністрів України
http://www.kmu.gov.ua

Міністерство юстиції України
http://www.minjust.gov.ua

Інформаційно-пошукова системи по законодавству
“Ліга”: http://www.liga.kiev.ua/

http://www.nau.kiev.ua/
www.lawukraine.com
www.pravovik.com.ua

Матеріали

Робоча програма. Договори про передання майна у користування